Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Скачати 266.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір266.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7050104 – «ФІНАНСИ»


КРЕМЕНЧУК 2008
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – «Фінанси»


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська

Рецензент доц. В.І. Глухова

^

Кафедра фінансів і кредиту
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №________ від _______ 2008 р.

Заступник голови методичної ради ________ доц. С.А. Сергієчко


ЗМІСТ
Вступ

4
Практичне заняття №1.Тема №1 Сутність, принципи та роль соціального страхування. Тема № 2 Становлення і розвиток соціального страхування

5
Практичне заняття № 2. Тема № 3 Державне регулювання соціального страхування. Тема №4 Управління коштами соціального страхування.Практичне заняття № 3. Тема № 5 Страхування з тимчасової втрати працездатності. Тема № 6 Медичне страхування.

10
Практичне заняття № 4. Тема № 7 Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання. Тема №8 Страхування на випадок безробіття.

14
Практичне заняття № 5. Тема № 9 Пенсійне страхування.

18
Практичне заняття № 6. Тема № 10 Недержавне пенсійне страхування

21
Практичне заняття № 7. Тема № 11 Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

23

2

Список літератури

24
ВСТУП


В Україні діє загальнообов’язкова система державного соціального страхування, що має свої відмінні риси, неврахування яких може негативно вплинути на результати господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

«Соціальне страхування» – спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Мета курсу – надання знань, необхідних для опанування механізму соціального страхування та фінансового забезпечення соціального страхування.

Об’єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

«Соціальне страхування» – це професійно орієнтована дисципліна для майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.

Методичні містять теми та план практичних занять, теми рефератів, завдання до кожної теми, за допомогою яких студент краще засвоює теоретичний матеріал.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття №1
^

Тема 1 Сутність, принципи та роль соціального страхування


Мета: визначення економічної сутності соціального страхування. Його зв’язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами. Визначення функцій соціального страхування як складової соціальної політики.
^

Короткі теоретичні відомості

Соціальне страхування – це усіх форм і видів страхування, які мають на метізабезпечення широких мас населення на випадок різних соціальних ризиків.

Соціальне страхування виконує: захисну, компенсаційну, відтворювальну, перерозподільчу, стабілізуючу функції.

Суб’єктами загальнообов’язкового державного соціального страхування, незалежно від його виду є:

– страховики;

– страхувальники;

– застраховані особи.

Об’єктом є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи виникає право на одержання соціального матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Соціальний захист – це комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, що гарантує держава окремим верствам населення, а також за певних умов усім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття).
Теоретичні питання

 1. Сутність соціального страхування.

 2. Функції соціального страхування.

 3. Принципи соціального страхування.

 4. Загальні поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 5. Суб’єкти і об’єкти соціального страхування.

 6. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 7. Система соціальних гарантій.
Теми рефератів

 1. Визначення та формування соціального страхування.

 2. Соціальне страхування: загальна характеристика й етапи.

 3. Склад, структура, відносини в системі соціального страхування.

 4. Економіка соціальної сфери: склад, напрями розвитку в Україні.
Контрольні питання

1. Визначити найбільш важливі аспекти підготовки фахівців для сфери соціального страхування в Україні.

2. Загальна характеристика Закону України «Про соціальні послуги».

3. Суб’єкти й об’єкти соціального страхування.

4. Функції соціального страхування як складової соціальної політики.

5. Перелічити принципи соціального страхування.

 1. Дати визначення «соціальне забезпечення».

 2. Дати визначення сутності соціальних гарантій.

 3. Форми надання соціальних послуг.

 4. Визначення поняття «індексація».

Література: [14, с. 17-46; 15, с. 6-28].


Тема 2 Становлення і розвиток соціального страхування

^ Мета: вивчення етапів реформування та законодавчої бази соціального страхування в Україні.

Короткі теоретичні відомості

Система соціального страхування в Україні пройшла у своєму розвитку декілька етапів:

І етап – 1998 р. – прийняття Закону «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

ІІ етап – 1999-2000 рр. – прийняття відповідно до Основ законодавства України із загально-обов’язкового державного соціального страхування;

ІІІ етап – 2001р. – впровадження державного соціального страхування;

ІV етап – 2002-2006 рр. – удосконалення законодавств із загально-обов’язкового державного соціального страхування, впровадження пенсійного та розробка основ медичного соціального страхування.

Теоретичні питання

 1. Етапи реформування системи соціального страхування в Україні.

 2. Етапи становлення Пенсійного фонду України.
Теми рефератів

 1. Європейський кодекс соціального забезпечення.

 2. Послання Президента України до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України «Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України».
Контрольні питання

 1. Як проходило реформування системи соціального страхування.

 2. Охарактеризуйте становлення пенсійного фонду України.

Література: [14, с. 27-31;15, с. 16-25].


Практичне заняття № 2

^ Тема 3 Державне регулювання соціального страхуванн

Мета: вивчення форм державного регулювання діяльності в системі надання соціальних послуг в Україні.
^

Короткі теоретичні відомості


Правовою основою всієї політики і практичних заходів, що здійснюються Фондом соціального страхування України є: Конституція України, Кодекс законів про працю та інші акти законодавства. Нагляд за діяльністю цільових страхових фондів загальнообов’язкового соціального страхування здійснює Спостережна рада.

Для здійснення контролю за поточною діяльності державного Пенсійного фонду створюється рада фонду в кількості не менше п’яти чоловік.

Рівень і якість життя визначається інтегрованими показниками соціально-економічного розвитку країни. Для визначення рівня життя в різних країнах експерти використовують індекс людського розвитку (ІЛР).

Теоретичні питання

 1. Організація державного нагляду.

 2. Органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення.

 3. Органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.

 4. Державне регулювання рівня якості життя населення.
Теми рефератів

 1. Фінансування сфери соціального страхування.

 2. Фінансове забезпечення страхових послуг.

 3. Управління якістю соціальних послуг.
Контрольні питання

 1. Який орган здійснює контроль за цільовим використанням коштів соціального страхування.

 2. Який орган затверджує Положення про Фонд соціального страхування України.

 3. З якою метою створюється Наглядова рада Пенсійного фонду.

 4. Які елементи життєдіяльності суспільства виконує соціальна політика держави.

 5. Які методи впливу держави на розвиток соціальної сфери.

Література: [14, с. 16-80; 18, с. 220-241].


^ Тема 4 Управління коштами соціального страхуванн

Мета: Визначення ролі та місця Кабінету Міністрів України в державному правовому регулюванні розвитку соціального страхування. Розглянути базу, на підставі якої надаються соціальні послуги та матеріали забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

^ Короткі теоретичні відомості

Згідно із затвердженим Положенням ФССУ є єдиним органом в Україні, який у межах надання йому повноважень здійснює керівництво й управління обов’язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідно до Закону України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26.06.97. № 402/97-ВР з урахуванням подальших змін платниками збору на обов’язкове соціальне страхування є:

 1. суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності;

 2. філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташованоі на території іншої територіальної громади;

 3. фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси;

 4. фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору.

Для розрахунку призначеної допомоги за тимчасовою непрацездатністю, за вагітністю та пологами, за доглядом за хворою дитиною середня заробітна плата відповідно до Постанови КМУ № 100 від 08.02.95 № 348, від 24.02.97 № 185 та від 30.07.99 1398.

Теоретичні питання

 1. Організація управління фондами загальнообов’язкового державного страхування.

 2. Характеристика платників зборів на загальнообов’язкове соціальне страхування.

 3. Соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення.
Теми рефератів

 1. Система управління фінансами, сфери соціального страхування.

 2. Координація діяльності фондів соціального страхування.

 3. Менеджмент соціальних послуг.
Контрольні питання

 1. Організація та контроль за надання соціальних послуг.

 2. Захист прав споживачів соціальних послуг.

 3. Роль та місце Кабінету Міністрів України в державному регулюванні розвитку соціального страхування.

Література: [14, с. 61-64; с. 66-69, 16 ].

Практичне заняття № 3

^ Тема 5 Страхування з тимчасової втрати працездатност

Мета: вивчення прав, обов’язків та відповідальності суб’єктів загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Формування джерел надходження у Фонд. Знати розмір внесків до Фонду.

^ Короткі теоретичні відомості

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є фондом, що здійснює керівництво й управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснює збір і акумуляцію страхових внесків та інших засобів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг.

Джерелами формування коштів є:

– страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;

– благодійні внески підприємців, установ, організацій і фізичних осіб;

– асигнування з Державного бюджету України;

– прибуток, отриманий від використання тимчасово вільних коштів Фонду.

Управління Фондом здійснюється на юридичній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Розмір страхових внесків щорічно встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

^ Теоретичні питання

 1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності.

 2. Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 3. Напрямки використання коштів з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 4. Управління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Теми рефератів

 1. Основні завдання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та джерела його формування.

 2. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 3. Види фінансово-економічного забезпечення та соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 4. Бюджет та облік страхових засобів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Контрольні питання

 1. У яких розмірах здійснюються внески до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 2. Мета створення Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 3. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 4. Формування джерел надходження у Фонд.

 5. Напрями використання коштів Фонду.

 6. Управління Фондом соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Література: [14, с. 81-95; 3, 8]


Тема 6 Медичне страхування

Мета: вивчення ролі медичного страхування в забезпеченні потреб у страховому захисті. Виявити шляхи підвищення ефективності добровільного медичного страхування. Визначення розміру страхових премій та їх сплати.

^ Короткі теоретичні відомості

Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню.

Страхова медицина базується на принципах:

– забезпечення економічної та соціальної захищеності серед малозабезпечених верств населення;

– гарантованості прав кожного громадянина на якісну медичну допомогу;

– обов’язковості внесків як громадян, так і юридичних осіб.

Об’єктом медичного страхування є життя і здоров’я громадян.

За формою організації воно виступає як державне, акціонерне і взаємне.

За формою проведення воно може бути обов’язковим і добровільним.

У межах функціонування бюджетно-страхової моделі повинні працювати наступні структури:

– Українське медичне страхове бюро;

– Гарантійний Фонд медичного страхування;

– страхові компенсації;

 • медичні установи.Теоретичні питання

 1. Економічна необхідність медичного страхування, форми та їх організаційні основи.

2. Обов’язкове медичне страхування.


3. Добровільне медичне страхування.

 1. Оцінка сучасного медичного страхування в Україні.

 2. Зарубіжний досвід медичного страхування.

 3. Медичне страхування у країнах світу:

а) організація національних систем охорони здоров’я;

б) медичне страхування Франції та Швеції;

в) особливості медичного страхування у Німеччині та Великій Британії.

^ Теми рефератів

 1. Етапи впровадження в Україні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

 2. Особливості та шляхи підвищення ефективності державного соціального медичного страхування.

 3. Медичне страхування громадян, які перетинають кордон.

Контрольні питання

 1. Медичне страхування та його основні види. Суб’єкти та об’єкти медичного страхування.

 2. Проблеми становлення і розвитку медичного страхування в Україні.

 3. Роль медичного страхування в забезпеченні потреб робітника у страховому захисті.

 4. Шляхи підвищення ефективності добровільного медичного страхування.

 5. Добровільне медичне страхування: обсяг відповідальності страховика, страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій та їх сплати.

Література: [14, с. 96-140; 15, с. 48-92; 18, с. 131-128; 21, с. 145-163].

Практичне заняття № 4

^ Тема 7 Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання

Мета: вивчити види страхування від нещасних випадків. Знати як здійснюється управлінні Фондом соціального страхування від нещасних випадків; фінансування страхових відшкодувань, соціальних послуг та профілактичних заходів.
^

Короткі теоретичні відомості


Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист охорони життя та здоров’я у процесі їх трудової діяльності.

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків охоплює страхування:

 • на транспорті

 • працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних і пожежних дружин;

 • життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини

 • членів екіпажу й авіаційного персоналу;

 • ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;

 • працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням тимчасового процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків.

Фінансування фонду здійснюється з:

а) внесків роботодавців;

б) капіталізованих платежів, що надійшли у випадку ліквідації страхувальників;

в) прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

ґ) коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

г) добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Кошти Фонду включають до складу Державного бюджету.

Теоретичні питання

 1. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків.

 3. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

 4. Джерела надходження коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 5. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Теми рефератів

 1. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 2. Обов’язкове одержавне страхування від нещасних випадків.

 3. Обов’язкове особисте соціального страхування від нещасних випадків.

 4. Джерела надходження до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 5. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Контрольні питання

 1. У яких розмірах здійснюються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків і від професійного захворювання?

 2. Яка мета страхування від нещасних випадків на виробництві?

 3. Принипи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 4. Джерела формування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 5. Порядок розрахунку страхових внесків до Фонду.

 6. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 7. Добровільне страхування від нещасних випадків.

Література: [14, с. 141-159; 7, 8].

Тема 8 Страхування на випадок безробіття

Мета: знати види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне; органи нагляду у сфері страхування на випадок безробіття.Уміти визначати порядок надання матеріальної допомоги з безробіття.

^ Короткі теоретичні відомості

Ринок праці – сукупність соціально-економічних відносин щодо зайнятості та використання працівників у суспільному виробництві.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб, обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг.

Джерелами формування коштів Фонду є

– страхові внески страхувальників-роботодавців;

 • асигнування Державного бюджету;

 • прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду на депозитному рахунку;

 • благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Теоретичні питання

 1. Характеристика сучасного ринку праці в Україні.

 2. Характеристика соціального страхування на випадок безробіття.

 3. Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 4. Види допомоги з безробіття.

 5. Світовий досвід страхування на випадок безробіття.

 6. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 7. Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні на випадок безробіття.

 8. Тенденції розвитку системи обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Теми рефератів

 1. Специфіка функціонування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 2. Проаналізувати інформацію щодо безробіття в Україні, опубліковану в пресі, зробити висновки.

 3. Скласти порівняльну таблицю системи соціального страхування на випадок безробіття Швеції, США та України. Розкрити перспективи розвитку соціального соціального страхування на випадок безробіття в цих країнах.

^ Котрольні питання:

 1. Поняття та принципи загальнообов’язкового державного соціального соціального страхування на випадок безробіття.

 2. З яких джерел формується Фонд загальнообов’язкового державного соціального соціального страхування на випадок безробіття?

 3. Охарактеризуйте основні види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.

 4. Визначте зайнятість населення за статусами зайнятості, формати власності, видами економічної діяльності.

 5. Як здійснюється управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

 6. Назвіть органи нагляду у сфері страхування на випадок безробіття.

Література: [14, с. 161-209; 15, с. 131-165; 6; 18]


Практичне заняття №5

^ Тема 9 Пенсійне страхуванн

Мета: знати джерела надходження в Пенсійний фонд і об’єкти оподаткування платників. Переваги й недоліки системи пенсійного забезпечення в Україні. Завдання Пенсійної реформи.

^ Короткі теоретичні відомості

Пенсія – це гарантована щомісячна грошова виплата громадянам у старості, на випадок повної або часткової непрацездатності, втрати годувальника, а також у зв’язку з досягненням, законодавчо встановленого стаж роботи у сферах трудової діяльності.

Для науковців-пенсіонерів державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – за рахунок коштів державного бюджету.

Для науковців недержавних бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплати пенсій можуть бути використані Фондом винятково на придбання державних цінних паперів.

Основним джерелом доходів Пенсійного Фонду є збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Теоретичні питання

 1. Сутність пенсійного страхування.

 2. Порядок обчислення пенсій.

 3. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників.

 4. Оцінювання пенсійного забезпечення.

 5. Завдання Пенсійного фонду України.

 6. Джерела надходження до Пенсійного фонду України.

 7. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

 8. Досвід реформування пенсійної системи Польщі.

 9. Пенсійна реформа в Україні.

Завдання № 1.

За призначенням за вислугу років 20.02.2006 звернулася громадянка Соловйова І.М. Загальний стаж роботи – 38 років 4 місяці (зокрема, з 13.03.80 по день звернення вона працювала вчителем у школі, тобто має стаж, що дає право на призначення пенсії за вислугу років – 25 років 11 місяців 7 днів).

Сума коефіцієнтів заробітної плати (Ск) за 127 місяців – 170,53687.

Середня з/п працівників, зайнятих у галузях економіки України за

2005 рік дорівню 510 грн.

Методичні вказівки:

 1. Розрахувати коефіцієнт страхового стажу (Кс):

Кс =См*Вс100%*12,

де См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу(у відсотках).

2. Визначити розмір зарплати, за якою обчислюється пенсія за вислугу років (Зп):

Зп = Зс *СкК,

де Зп – з\п (дохід) застрахованої особи, за якою обчислюється пенсія, у грн;

Зс – середня заробітна плата в Україні за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів з\п за визначені місяці;

к – кількість місяців страхового стажу, за які розраховані коефіцієнти з\п (доходу).

 1. Розрахувати пенсію завислугу років з 20.02.2006 (П):

П= Зп * Кс


Завдання № 2.

Розрахувати пенсію Макарова О.І. та Петрова Т.В. Порівняти фактори, що вплинули на розмір пенсії громадян.

Вихідні дані для розрахунку наведені в таб. 1.

Таблиця 1.

П.І.Б.

Коефіцієнт з\п, Кз

Сума місяців страхового стажу, См

Оцінка одного року стажу (%)

Макаров О.І.

1,1

115

0,003

Петров Т.В.

1,33

97

0,000298


Методичні рекомендації

 1. Розрахувати коефіцієнт страхового стажу (Кс).

 2. Розрахувати пенсію:

П= Зс * Кз * Кс,

де Кз – коефіцієнт з\п (доходу).

Завдання № 3.

Розрахувати суму пенсії за інвалідність, якщо громадянину Коваленку Т.І. в лютому 2004 року встановлено ІІ групу інвалідності за загальним захворюванням. На час її настання Коваленко Т.І. мав 31 рік

6 місяців стажу.

Вихідні дані наведено в таб. 2.

Таблиця 2

Показники

Значення показника

1


2

Страховий стаж

490

Сума коефіцієнтів з/п за кожен місяць

145,62075

Кількість місяців страхового стажу за

1

103

2

(К), за які зараховані коефіцієнти з/п

103

Відсоток пенсії за віком встановленої для відповідної групи інвалідності (В)

90 %


Методичні рекомендації:

 1. Розрахувати коефіцієнти страхового стажу (Кс).

 2. Визначити розмір зарплати, що враховується під час призначення пенсії (Зп).

 3. Розрахувати пенсію за інвалідністю (Пі) за формулою:

Пі = Зпс *В,

де В – відсоток пенсії за віком, встановлений для відповідної групи інвалідності.

Контрольні питання

1. Назвіть основні завдання Пенсійного Фонду та джерела його формування.

2. Охарактерзуйте систему пенсійного забезпечення в Україні.

 1. Сутність системи пенсійного забезпечення.

 2. Особливості накопичувальної системи пенсійного забезпечення

Література: [1; 14, с. 211-256; 15, с. 120-148; 10; 5; 11].
Практичне зняття №6

^ Тема 10 Недержавне пенсійне страхуванн

Мета: знати учасників і виконавців системи недержавного пенсійного забезпечення. Доходи і витрати недержавних пенсійних Фондів. Види пенсійних виплат, принципи недержавного пенсійного забезпечення.
^

Короткі теоретичні відомості


Недержавна пенсія – грошові кошти, що виплачуються учасникові за умовами договору.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється за принципами:

– законодавчого визначення умов;

– добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати;

– зацікавленості фізичних осіб;

– рівноправності всіх учасників пенсійного Фонду;

– цільового використання коштів тощо.

Недержавний пенсійний Фонд (НПФ) – юридична особа, створена для поліпшення пенсійного забезпечення громадян через виплату недержавних пенсій і захист їхніх заощаджень від інфляції.

Теоретичні питання

 1. Сутність недержавного пенсійного страхування.

 2. Асоціація недержавних пенсійних фондів.

 3. Доходи та витрати недержавних пенсійних фондів.

 4. Договір про недержавне пенсійне страхування.

 5. Стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Теми рефератів

 1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку.

 2. Описати систему накопичувального пенсійного забезпечення недержавними пенсійними фондами в Росії.

 3. Іноземний досвід недержавного пенсійного страхування.

Контрольні питання

 1. Охарактеризуйте значення недержавного пенсійного страхування.

 2. Як відбувається становлення та розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні?

 3. Роль, мета створення та основні завдання Асоціації недержавних пенсійних фондів України.

 4. Види, умови та строки здійснення пенсійних виплат.

Література: [14, с. 236-252; 15, с. 158-176; 12; 19 с. 98-125].

Практичне зняття №7
Тема 11 Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Мета: знати соціальне страхування країн ЄС; в Україні; особливості загальнонаціональної системи страхування в США.
^

Короткі теоретичні відомості


Соціальне страхування є найважливішим елементом соціального захисту, практично її організаційною основою в більшості розвинутих країн світу.

Соціальне страхування країн ЄС спрямоване на забезпечення основних життєвих потреб та недопущення суттєвого зниження доходів унаслідок дії факторів соціального ризику.

Головною особливістю загальнонаціональної системи соціального страхування в США є її спрямованість на соціальну підтримку пенсіонерів.

Теоретичні питання

 1. Огляд систем соціального страхування зарубіжних країн.

 2. Проблеми розвитку системи соціального страхування за кордоном і в Україні.

Теми рефератів

 1. Досвід різних країн у сфері соціального страхування.

 2. Описати проблему соціального страхування в одній із країн світу.

 3. Медичне соціальне страхування в Ізраїлі.

Контрольні питання

 1. Особливості соціального страхування у Швеції.

 2. Соціальна політика в системі соціального страхування Росії.

 3. Пенсійна система Чілі.

 4. Роль місцевого самоврядування в реалізації соціальних гарантій населення у Польщі.

Література: [14, с. 47-58; 15, с. 48-62].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України

№ 121/2001 від 01.03.2001 // Державний вісник України. – 2001. – № 4.

2. Порядок виплати надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи науковим працівникам державних наукових установ, організацій та державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 609 від 26.04.2003 // Соціальний захист. – 2003. – № 6.

3. Про внесення змін до бюджету фонду на 2004 рік: Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.06.2004 № 51 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 131. – С. 22.

4. Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 1. – С. 15 – 21.

5. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV // rada.kiev.gov.ua.

6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000р № 1533-ІІІ // Фінансові послуги. – 2001. – № 5. – С. 19 – 26.

7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 № 1105-ХІV // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. – 2000. – № 9. – С. 17 – 22.

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001 № 2240 – ІІІ // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. – 2001. – № 9. – С. 17 -25.

9. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14.

10. Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня

2004 р. № 1092 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 165. – С. 10.

11. Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування: Наказ Президента України від 04.05.98 № 401/98 // Економіст. – 1999.– № 10. – С. 50 – 55.

12. Про оплату праці: Закон України від 01.02.95 № 150-ІІІ // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 25 – 32.

13. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 352 с.

14. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

15. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под. ред. О.А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeеZone», 2002. – 452 с.

16. Колораги Є., Руденко Л. Розвиток накопичувального та медичного страхування в України // Економіка України. – 2001.– № 16 – С. 131 – 135

17. Козлова О.В. Проблема безробіття в Україні // Зайнятость та ринок праці: Між від. наук. зб. – 2002. – № 16. – С. 10–12.

18. Кодекс законів про працю. – Харків: Фоліо, 1995. – 168 с.

19. Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні // Праця і заробітна плата. – 2001. – № 3. – С. 2 – 4.

20. Корнацький В.М. Медичні, соціально-економічні та юридичні передумови обов’язкового медичного страхування в Україні // Лікарська справа. – 2000. –№ 6. – С. 114 – 116.

21. Юрій С., / Шаварина М.П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – «Фінанси»


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В.І. Глухова


Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк арк.__________ Наклад_______ прим. Зам. №_____Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.


Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання з галузі...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни,,управління проектами для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ менеджмент персоналу для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи