Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Скачати 310.98 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір310.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104– «ФІНАНСИ»


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 –«Фінанси»


Укладач старш. викл. О.В.Вірбулевська


Рецензент доц. В. І. Глухова


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол ________ від ______2008 р.


Заступник голови методичної ради ___________ доц. С.А.Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.……………………………………………………………………………...4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» .................................................................5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни……………………………….6

3 Перелік питань до іспиту…………………………………………………..

4 Тести для самостійної перевірки знань

Список літератури……………………………………………………………


ВСТУП


В Україні діє загальнообов’язкова система державного соціального страхування, що має свої відмінні риси, неврахування яких може негативно вплинути на результати господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

«Соціальне страхування» – спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. Однією з умов майбутньої інтеграції України в сучасну європейську систему соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення.

Мета курсу – надання знань, необхідних для опанування механізму соціального страхування та фінансового забезпечення соціального страхування.

Об’єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до страхового випадку.

«Соціальне страхування» – це професійно орієнтована дисципліна для майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів.

Вивчення курсу передбачає освоєння студентами питань, що стосуються структури та суб’єктів системи соціального страхування, функцій його складових, основних завдань державного регулювання у сфері соціального страхування.

Самостійна робота вимагає системності й послідовності у виконанні задач, поставлених на лекціях, семінарських і практичних заняттях. Вона є ефективним засобом розвитку пізнавальних здібностей студента.

Значущість самостійної роботи студента визначається рядом чинників, серед яких як найважливіші виділяють наступні:

– індивідуальний характер роботи студента над матеріалом;

– формування у майбутнього фахівця відповідної мотивації та навичок самоосвіти;

– формування не тільки знань, але і переконаності в необхідності їх втілити в майбутньому.

Тестові завдання щодо самостійної роботи студентів містять елементи творчого підходу під час вивчення даної дисципліни та мають сприяти кращому засвоєнню курсу. 1. ^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

№ пор

Тема

Денна форма навчання

Кількість год (лекції)

Кількість год

(срс)

1

2

3

4

1

Сутність, принципи та роль соціального страхування.

4

8

2

Становлення і розвиток соціального страхування.4

3

Державне регулювання соціального страхування.

2

5

4

Управління коштами соціального страхування.

2

5

5

Страхування з тимчасової втрати працездатності.

2

5

6

Медичне страхування.

4

8

7

Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

4

8

8

Страхування на випадок безробіття.

4

8

9

Державне пенсійне страхування.

2

5

10

Недержавне пенсійне страхування.

2

5

11

Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

2

5
Усього год на семестр

28

66
 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТема 1 Сутність, принципи та роль соціального страхування

 1. Сутність соціального страхування.

 2. Функції соціального страхування.

 3. Принципи соціального страхування.

 4. Загальні поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 5. Суб’єкти й об’єкти соціального страхування.

 6. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 7. Система соціальних гарантій.

Питання для самоперевірки

 1. Визначити найбільш важливі аспекти підготовки фахівців для сфери соціального страхування в Україні.

 2. Загальна характеристика Закону України «Про соціальні послуги».

 3. Суб’єкти й об’єкти соціального страхування.

 4. Функції соціального страхування як складової соціальної політики.

 5. Перелічити принципи соціального страхування.

 6. Дати визначення поняття «соціальне забезпечення».

 7. Дати визначення сутності соціальних гарантій.

 8. Форми надання соціальних послуг.

 9. Визначення поняття «індексація».

Література: [14, с. 17-46; 15, с. 6-28]

Тема 2 Становлення і розвиток соціального страхування

 1. Етапи реформування системи соціального страхування в Україні.

 2. Етапність становлення Пенсійного фонду України.

Питання для самоперевірки

1.Як відбувалась реформування системи соціального страхування?

2. Охарактеризуйте становлення Пенсійного фонду України.

Література: [1, с. 27-31]

Тема 3 Державне регулювання соціального страхування

 1. Організація державного нагляду.

 2. Органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення.

 3. Органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.

 4. Державне регулювання рівня та якості життя населення.

Питання для самоперевірки

 1. Контроль за діяльністю фондів соціального страхування.

 2. Захист прав споживачів соціальних послуг.

 3. Засоби державного нагляду за діяльністю фондів.

 4. Організація та контроль за наданням соціальних послуг.

 5. Роль та місце Кабінету Міністрів України в державному регулюванні розвитку соціального страхування.

Література: [1, с. 60-80]

Тема 4 Управління коштами соціального страхування

 1. Організація управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 2. Характеристика платників зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 3. Соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення.

3. 1. Розмір призначення матеріальної допомоги.

3. 2. Період обчислення призначення матеріальної допомоги.

3. 3. Види державної допомоги.

Питання для самоперевірки

1. У яких розмірах здійснюються внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2. Мета створення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Література: [1, с. 61-64; 66-69]

Тема 5 Страхування з тимчасової втрати працездатності

 1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 2. Формування джерел надходження до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 3. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 4. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Питання для самоперевірки

 1. Формування джерел надходження до Фонду.

 2. Які напрямки використання коштів Фонду?

 3. Як здійснюють управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

 4. Надати загальну характеристику Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Література: [1, с. 81-95]


Тема 6 Медичне страхування

 1. Економічна необхідність медичного страхування, форми та їх організаційні основи.

 2. Обов’язкове медичне страхування.

 3. Добровільне медичне страхування.

 4. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні.

4. 1. Загальний підхід до побудови системи медичного страхування.

4. 2. Принципові підходи до створення механізму функціонування медичного страхування.

4. 3. Концептуальний підхід до системи організації охорони здоров’я.

5. Зарубіжний досвід медичного страхування.

5. 1. Організація обов’язкового медичного страхування.

5. 2. Особливості складання договору «асистанс».

6. Медичне страхування в країнах світу.

6. 1. Організація національних систем охорони здоров’я.

6. 2. Медичне страхування Франції та Швеції.

6. 3. Особливості медичного страхування у Німеччині та Великій Британії.

Питання для самоперевірки

 1. Медичне страхування та його основні види. Суб’єкти й об’єкти медичного страхування.

 2. Проблеми розвитку й становлення медичного страхування в Україні.

 3. Роль медичного страхування в забезпеченні потреб робітника в страховому захисті.

 4. Шляхи підвищення ефективності добровільного медичного страхування.

 5. Добровільне медичне страхування: обсяг відповідальності страховика, страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій та їх сплати.

Література: [1, с. 96-110]


Тема 7 Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання

 1. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві.

 3. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

 4. Джерела надходжень до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

 5. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Питання для самоперевірки

 1. У яких розмірах здійснюють внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків і від професійного захворювання?

 2. Яка мета страхування від нещасних випадків на виробництві?

 3. Принципи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 4. Суб’єкти обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 5. Джерела формування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 6. Порядок розрахунку страхових внесків до Фонду.

 7. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 8. Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 9. Добровільне страхування від нещасних випадків.

Література: [1, с. 141-159]

Тема 8 Страхування на випадок безробіття

 1. Характеристика сучасного ринку праці в Україні.

 2. Характеристика соціального страхування на випадок безробіття.

 3. Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 4. Види допомоги з безробіття.

 5. Світовий досвід страхування на випадок безробіття.

 6. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 7. Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 8. Тенденції розвитку системи обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Питання для самоперевірки

1. Поняття та принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

2. З яких джерел формується Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

3. Охарактеризуйте основні види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.

4. Визначіть зайнятість населення за статусами зайнятості, формами власності, видами економічної діяльності.

5. Як здійснюють управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

6. Назвіть органи нагляду у сфері страхування на випадок безробіття.

Література: [1, с. 161-210]

Тема 9 Державне пенсійне страхування

 1. Сутність пенсійного страхування.

 2. Порядок обчислення пенсій.

 3. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників.

 4. Оцінювання рівня пенсійного забезпечення.

 5. Завдання Пенсійного фонду України.

 6. Джерела надходжень до Пенсійного фонду України.

 7. Напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

 8. Досвід реформування пенсійної системи Польщі.

 9. Пенсійна реформа в Україні.Питання для самоперевірки

1. Шляхи впровадження персоніфікованого обліку збору (внесків) на обов’язкове державне пенсійне страхування.

2. Назвіть основні завдання Пенсійного фонду та джерела його формування.

3. Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні.

4. Сутність солідарної системи пенсійного забезпечення.

5. Особливості накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Література: [1, с. 211-236]

Тема 10 Недержавне пенсійне страхування

 1. Сутність недержавного пенсійного страхування.

 2. Асоціація недержавних пенсійних фондів.

 3. Доходи і витрати недержавних пенсійних фондів.

 4. Договір про недержавне пенсійне страхування.

 5. Стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Питання для самоперевірки

1. Які системи недержавного пенсійного страхування використовують в інших країнах?

2. Який кількісний склад НПФ в Україні?

3. Роль, мета створення та основні завдання Асоціації недержавних пенсійних фондів України.

4. Суб’єкти й об’єкти недержавного пенсійного страхування.

5. Недержавні пенсійні фонди: відкриті, корпоративні, професійні. Охарактеризувати їх відмінності.

6. Доходи та витрати недержавних пенсійних фондів.

7. Обов’язки адміністратора НПФ.

8. Види, умови та строки здійснення пенсійних виплат.

Література: [1, с. 236-251]


Тема 11 Іноземний досвід у сфері соціального страхування

 1. Огляд систем соціального страхування зарубіжних країн.

 2. Проблеми розвитку системи соціального страхування за кордоном і в Україні.

Питання для самоперевірки

 1. Особливості соціального страхування у Швеції.

 2. Соціальна політика в системі соціального страхування Росії.

 3. Пенсійна система Чілі.

 4. Роль місцевого самоврядування в реалізації соціальних гарантій населення у Польщі.

Література: [1, с. 47-55]


^ 3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


1. Сутність соціального страхування.

2. Функції соціального страхування.

3. Принципи соціального страхування.

4.Загальні поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування.

5. Суб’єкти й об’єкти соціального страхування.

6. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

7. Система соціальних гарантій.

8. Етапи реформування системи соціального страхування в Україні.

9. Етапність становлення Пенсійного фонду України.

10. Організація державного нагляду.

11. Органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення.

12. Органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.

13. Державне регулювання рівня та якості життя населення.

14. Організація управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

15. Характеристика платників зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

16. Соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення.

17. Період обчислення призначення матеріальної допомоги.

18. Розмір призначення матеріальної допомоги

19. Види державної допомоги.

20. Загальна характеристика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

21. Формування джерел надходження до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

22. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

23. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

24. Економічна необхідність медичного страхування, форми та їх організаційні основи.

25. Обов’язкове медичне страхування.

26. Добровільне медичне страхування.

27. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні.

28. Загальний підхід до побудови системи медичного страхування.

29. Принципові підходи до створення механізму функціонування

медичного страхування.

30. Концептуальний підхід до системи організації охорони здоров’я.

31. Зарубіжний досвід медичного страхування.

32. Організація обов’язкового медичного страхування.

33. Особливості складання договору «асистанс».

34. Медичне страхування в країнах світу.

35. Організація національних систем охорони здоров’я.

36. Медичне страхування Франції та Швеції.

37.Особливості медичного страхування у Німеччині та Великій Британії.

38. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

39.Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві.

40.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків.

 1. Джерела надходжень до Фонду соціального страхування від нещасних випадків

 2. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 3. Характеристика сучасного ринку праці в Україні.

 4. Характеристика соціального страхування на випадок безробіття.

 5. Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 6. Види допомоги з безробіття.

 7. Світовий досвід страхування на випадок безробіття.

 8. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

 9. Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 10. Тенденції розвитку системи обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 11. Сутність пенсійного страхування.

 12. Порядок обчислення пенсій.

 13. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників.

 14. Оцінка рівня пенсійного забезпечення.

 15. Завдання Пенсійного фонду України.

 16. Джерела надходжень до Пенсійного фонду України.

 17. Напрямки використання коштів Пенсійного фонду України.

 18. Досвід реформування пенсійної системи Польщі.

 19. Пенсійна реформа в Україні.

60.Сутність недержавного пенсійного страхування.

61.Асоціація недержавних пенсійних фондів.

62.Доходи і витрати недержавних пенсійних фондів.

63.Договір про недержавне пенсійне страхування.

64.Стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення

65.Огляд систем соціального страхування зарубіжних країн.

66.Проблеми розвитку системи соціального страхування за кордоном та в Україні.


^ 4 ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Тести до модулю І

1. Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:

а) пенсійне страхування;

б) медичне страхування;

в) страхування на випадок безробіття;

г) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

г) страхування від нещасних випадів на виробництві та від професійного захворювання;

д) недержавне соціальне страхування;

е) інші види страхування, визначені законами України.

^ 2. До функцій соціального страхування, як складової соціальної політики. належать:

а) компенсаційна;

б) превенції;

в) захисна;

г) відтворювальна;

г) перерозподільна;

д) стабілізуюча;

е) контрольна;

є) формування страхового фонду.

^ 3. Організація соціального страхування базується на принципах:

а) особистої відповідальності;

б) солідарності;

в) добровільності;

г) неприбутковості страхових операцій для страхувальника;

г) обов’язковості;

д) контрибуції;

е) організаційного самоуправління;

є) суброгації;

ж) державного регулювання.

^ 4. Тарифи обов’язкових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлюються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Міністерством праці та соціальної політики України.

^ 5. Метою державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є:

а) проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;

б) забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

в) створення умов для ефективного функціонування та розвитку системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

г) забезпечення дотримання суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

г) адаптація системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування до міжнародних стандартів;

д) усі відповіді правильні.

^ 6. Управління страховими фондами здійснюється:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) державою та представниками суб’єктів соціального страхування.

^ 7. Державне регулювання та нагляд щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду здійснюють:

а) Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку;

б) центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;

в) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

^ 8. Державне регулювання та нагляд за діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань здійснює:

а) центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;

б) Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку;

в) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

9. Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг, здійснюється:

а) центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальними органами, а також органами з питань фінансового контролю відповідно до їх повноважень;

б) центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також органами з питань фінансового контролю відповідно до їх повноважень;

в) центральним органом виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальними органами.

^ 10. Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування країни, у якій вони перебувають, мають право на:

а) виплату пенсій;

б) матеріальне забезпечення;

в) соціальні послуги за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11. Особам, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, видають:

а) сертифікат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якійєдиним для всіх видів страхування;

б) договір про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який є єдиним для всіх видів страхування;

в) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке єдиним для всіх видів страхування.

^ 12. Управління Фондом здійснюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) правлінням і виконавчою дирекцією Фонду;

в) Наглядовою радою;

г) головою правління.

13. Строк повноважень членів правління Фонду становить:

а) чотири роки;

б) шість років;

в) вісім років.

^ 14. Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням:

а) входять до складу Державного бюджету України;

б) не входять до складу Держаного бюджету України;

в) використовуються тільки за цільовим призначенням.

15. Основним фінансовим документом, який визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне забезпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг, є:

а) Бюджет Фонду;

б) звіт про фінансові результати Фонду;

в) балансовий звіт Фонду.

^ 16. Застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років, допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують у такому розмірі:

а) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу);

б) 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу);

в) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

^ 17. Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги з тимчасової непрацездатності, за вагітністю та пологами визначається:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Фондом соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

г) Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

г) Наглядовою Радою.

18. Установа для нічного або тимчасового мешкання громадян без визначеного місця мешкання, осіб, які постраждали від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні тичасових труднощів, сприянні в установленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні – це:

а) тимчасовий притулок для дорослих;

б) тимчасовий притулок для неповнолітніх;

в) тимчасовий притулок для інвалідів.

^ 19. Соціальні послуги можуть надаватися:

а) за плату;

б) безоплатно;

в) усі відповіді правильні.

20. Медичне страхування або страхування здоров’я в Україні за характером наданої медичної допомоги поділяють на:

а) добровільне;

б) обов’язкове;

в) добровільне та обов’язков

^ Тести до ІІ модулю

1. Для страхування від нещасного випадку на виробництві:

а) не потрібно згоди або заяви працівника;

б) потрібна заява працівника;

в) усі відповіді неправильні.

2. Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснюєть у формі:

а) особовій;

б) безособовій.

^ 3. Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:

а) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

б) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

в) особи пенсійного віку, які працюють на виробництві;

г) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

^ 4. Страхування припиняють, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків не перераховано протягом:

а) двох місяців з дня подання заяви;

б) трьох місяців з дня подання заяви;

в) десяти днів з дня подання заяви.

^ 5. Загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:

а) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги,що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;

б) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин і надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

в) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи.

^ 6. Сплату страхових внесків припиняють з дня:

а) розірвання трудового договору;

б) реєстрації страхувальника в установі, організації;

в) невиконання обов’язків перед страхувальником.

^ 7. Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування є:

а) різновидом договору про страхування;

б) єдиним для всіх видів соціального страхування;

в) нормативно-правовим актом, що регулює діяльність зі страхування на випадок безробіття.

^ 8. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджуються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Наглядовою Радою.

^ 9. Види державних пенсій:

а) трудові;

б) економічні;

в) соціальні.


10. Соціальні нормативи за характером задоволення соціальних потреб:

а) статистичні нормативи;

б) нормативи споживання;

в) нормативи мінімального споживання;

г) нормативи забезпечення;

г) нормативи доходу.

^ 11. Джерела фінансування соціальних гарантій:

а) Державний бюджет;

б) кошти місцевих бюджетів;

в) страхові фонди;

г) кошти підприємств, об’єднань й організації, що перебувають на господарському розрахунку;

г) кошти організацій та установ, що фінансують за рахунок бюджетів різного рівня.

^ 12. Заборонено використовувати кошти Пенсійного фонду:

а) не за цільовим призначенням;

б) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності заборгованості з виплати пенсій;

в) на кредитні операції;

г) надання позик.

^ 13. За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:

а) довічну пенсію з установленим періодом;

б) довічну зумовлено пенсію;

в) довічну пенсію подружжя;

г) одноразову виплату;

г) пенсію у зв’язку з утратою годувальника.

^ 14. За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:

а) 0,9 %;

б) 1,0 %;

в) 1,5 %;

г) 2,0 %.

^ 15. Діяльність недержавних пенсійних фондів, відповідно до своїх статутів, не належить до:

а) банківської;

б) страхової;

в) діяльності на фондовому ринку;

г) усі відповіді правильні.

^ 16. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів:

а) винятковим видом діяльності;

б) професійною діяльністю з надання соціальних послуг населенню;

в) вищим колегіальним органом управління системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

17. Ануїтет – це:

а) періодичні пенсійні виплати, які здійснюють з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;

б) різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов’язань перед третіми особами;

в) професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок.

^ 18. За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як:

а) відкриті пенсійні фонди;

б) закриті пенсійні фонди;

в) корпоративні пенсійні фонди;

г) професійні пенсійні фонди.

^ 19. Прийняття Закону України “Про соціальні послуги” дозволить:

а) усунути прогалину у чинному законодавстві України щодо регулювання правовідносин, які виникають під час надання соціальних послуг;

б) визначити порядок і умови надання соціальних послуг, права і обов’язки суб’єктів, які надають соціальні послуги;

в) співвіднести існуючі гарантії населенню з нормами чинного законодавства.

20. Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі називають:

а) довічною пенсією;

б) інвестиційною декларацією;

в) одноразовою пенсійною виплатою;

г) пенсією на визначений строк;

г) ануїтетом.

^ 21. Особливістю шведської системи страхування є:

а) передача застрахованими до страховиків своїх юридичних прав з питань медичного страхування;

б) усунення дефіциту і створення заощаджень у накопичувальній системі;

в) наявність особових рахунків, на які зараховуються внески та уявний інвестиційний дохід.

^ 22. Фінансування медичного страхування Німеччини здійснюють з наступних джерел:

а) страхові внески піприємців – відрахування з доходів;

б) заробітки працівників – відрахування з заробітної плати;

в) кошти місцевого бюджету;

г) кошти державного бюджету.

^ 23. Кожний працюючий у Німеччині зобов’язаний мати:

а) страховий поліс;

б) посвідчення застрахованого, яке вимагає кожний роботодавець перед тим, як прийняти особу на роботу;

в) ліцензію.

^ 24. Урядові програми, що знаходяться на державному фінансуванні поряд із приватною системою медичного страхування в США:

а) “Медікер” (для медичної допомоги літнім – після 65 років);

б) “Медікейд” (для безробітних, незаможних, деяких груп інвалідів);

в) “Синій Хрест”;

г) “Синій Щит”.

25. Австрія і Німеччина проголосували за модель громадського медичного страхування, запропоновану Бісмарком. За добровільну систему медичного страхування проголосувала:

а) Японія;

б) Канада;

в) Швейцарія;

г) Португалія.


Список літератури


1. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України

№ 121/2001 від 01.03.2001. // Державний вісник України. – 2001. - № 4.

2. Порядок виплати надбавки за стаж нукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи науковим працівникам державних наукових установ, організацій та державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 609 від 26.04.2003р. // Соціальний захист. – 2003. – № 6.

3. Про внесення змін до бюджету фонду на 2004 рік: Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.06.2004 № 51 // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 131. – С .22.

4. Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 1. – С. 15 – 21.

5. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV // rada.kiev.gov.ua.

6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000р. № 1533-ІІІ // Фінансові послуги. – 2001. – № 5. – С. 19 – 26.

7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999. № 1105-ХІV // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. – 2000. – № 9. – С. 17 – 22.

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001р. № 2240 –ІІІ // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. – 2001. - № 9. _ С. 17 -25.

9. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14.

10. Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1092 // Урядовий кур’єр. – 2004. № 165. – С. 10.

11. Про Заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування: Наказ Президента України від 04.05.1998р. № 401/98 // Економіст. – 1999. № 10. – С. 50 – 55.

12. Про оплату праці: Закон України від 01.02.1995. № 150-ІІІ // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 25 – 32.

13. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 352 с.

14. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

15. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под. ред. О.А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeеZone», 2002. – 452 с.

16. Колораги Є., Руденко Л. Розвиток накопичувального та медичного страхування в України // Економіка України. – 2001. № 16 – С. 131 – 135

17. Козлова О. В. Проблема безробіття в Україні // Занятость та ринок праці: Між від. Наук. Зб. – 2002. – № 16. – С. 10–12.

18. Кодекс законів про працю. – Харків: Фоліо, 1995. – 168с

19. Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні // Праця і заробітна плата. – 2001. – № 3. – С. 2 – 4.

20. Корнацький В. М. Медичні, соціально-економічні та юридичні передумови обов’язкового медичного страхування в Україні // Лікарська справа. – 2000. - № 6. – С. 114 – 116.

21.Юрій С. / Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – «Фінанси»


Укладач старш. викл. О. В. Вірбулевська


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В. І. Глухова


Підп. до др._____________ Формат 60/ 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія

Ум. друк арк.__________ Наклад_______ прим. Зам. №_____Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


РЕЦЕНЗІЯ


на методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 «Фінанси»


Дані методичні вказівки складені у відповідності з навчальною програмою курсу «Соціальне страхування», відображають всі основні питання з тем, що виносяться на самостійне опрацювання. Тестові завдання щодо самостійної роботи студентів містять елементи творчого підходу при вивченні даної дисципліни.

Вважаю за доцільне видання методичних рекомендацій в КДПУ для внутрішнього користування.

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи