Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів icon

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Скачати 222.45 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Дата26.09.2012
Розмір222.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ практичної роботи З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

“біржова справа”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 - “ФІНАНСИ ” (у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асистент Р.М.Циган


Рецензент доцент, к.е.н. В.І. Глухова


Кафедра «Фінанси і кредиту»


Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 2007 року


Заступник голови методичної ради ____________ доц.С.А.Сергієнко


Кременчук 2007

Основною метою практичної роботи є формування системи базових знань з історії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організа­ції фінансової діяльності підприємств.

Практична робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел.

Практичний матеріал, що використовується в роботі, повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, представлений практичний матеріал повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу.

Кожний варіант роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання практичної роботи фінансової діяльності підприємств першочергове значення мають вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент вірно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему.

До здачі модулів та екзамену по дисципліні «Біржова справа» студент допускається лише за умови виконання програми практичної роботи.


1 Тематика та завдання для практичної роботи

Використання методів активного навчання

№ п/п

Вид занять

Метод активного навчання

Примітка

1.

Лекція

Опитування на початку і в кінці лекційних занять, тестування

На усіх лекційних заняттях

2.

Практичні заняття

Усне опитування, тестування контрольні роботи, самостійне індивідуальне завдання

На усіх практичних, дві контрольні, одне індивідуальне завдання


Завдання 1 Інвестор купив опціони на продаж 100 акцій за ціною використання 110 грн. за кожну акцію. Поточний курс 105 грн. Тривалість контракту 3 місяці. Ціна опціону 5 грн.

Визначити: 1. Загальну премію продавця опціону.

2. Результат операції інвестора, якщо через два місяці ціна однієї акції підніметься до 120 грн.

Розв'язок:

— розрахунок премії продавця:

ПРпр = N ■ Пощ -100-5 = 500 грн.

— премія інвестора:

ПРінв = (120 -110)-100 - (5 * 100) = 500 грн.

Відповідь: продавець і інвестор отримують по 500 грн. премії.

Завдання 2. Визначити внутрішню і часову вартість опціону за такими даними:

— поточний курс купівлі акції - 150 грн

  • ціна використання - 120 грн

  • премія сплачена за опціон - 50 грн

Розв'язок:

— розрахунок внутрішньої вартості опціону:

ВОШ = Цакп - Цшк = 150 - 120 =*30 грн.

— часова вартість опціону:

ВЧтщ-ПР-ВОтутр-50-30=20грн.

Відповідь: внутрішня вартість опціону складає 30 грн., а часова - 20 грн.

Завдання 3. На ринку ціна спот становить 935 грн., фор­вардна - 930 грн.

Як буде діяти спекулянт, якщо через два місяці ціна спот залишиться незмінною.

Розв'язок:

— спекулянт одночасно купує обидва контракти і чекає зміни цін. Якщо при закінченні контракту ціна спот залишить­ся незмінною то він отримає 5 грн. премії за кожну тону това­ру (935 — 930). Якщо ціна спот упаде до 920 грн. то він мати­ме збиток 10 грн. на одній тоні товару (930 - 920).

Завдання 4. Ціна купівлі 1 бареллю нафти 18,5 дол. США, одиниця контракту 1000 бар., поточна вартість депозиту скла­дає 800 дол. США.

Визначити показник ліверіджу при підвищенні ціни на 1,08% і на 5%.

Розв'язок:

— розрахунок вартості контракту:

Вк = 18,5 ■ 1000 = 18500 дол. США.

— поточна вартість:

В„ = 18500 ■ 1,08=18700 дол. США

— розрахунок ліверіджу:Відповідь: Ліверідж ф'ючерсного контракту склав 25%. Чим більший ліверідж, тим потребується менша зміна цін для аналогічної зміни вартості усього капіталу. У першому випад­ку зміна ціни на 1,08% сприяла підвищенню рентабельності капіталу на 25%.

— ліверідж при підвищенні ціни на 5%.

— поточна вартість контракту:

Вп2 = 18500 ■ 1,05 =19425 дол. СШАВідповідь: при підвищенні ціни на 5% рівень ліверіджу вкладеного капіталу склав 115,6 %.

Завдання 5. Інвестор купив опціон на 1000 акцій за ціною використання 120 грн., термін дії опціону - 3 місяці. Поточний курс акцій 115 грн. Ціна опціону 10 грн.

Визначити 1. Премію продавця опціону.

2.Результат операції інвестора, якщо через три місяці ціна акції становитиме 120 грн.

Розв'язок:

— розрахунок премії продавця:

ПРпр - 1000 -10 = 10 тис. грн.

— результат операції інвестора:

РОінв = (120 - 120) ■ 1000 -10000 = -10 тис. грн. Відповідь: продавець отримає премію 10 тис. грн., інвестор - збитки - 10 тис. грн.

Завдання 6. Спекулянт купує пшеницю. Ціна спот стано­вить 609 грн. Форвардна ціна 650 грн. Накладні витрати за форвардною угодою - 20 грн. Розрахувати фінансовий резуль­тат операції спекулянта. Контракт 60 т.

Розв'язок:

ФР = (650 - 609) -60-20-60= 1260 грн.

Відповідь: Спекулянт купує контракт за ціною спот і про­дає його за форвардною і отримує премію 1260 грн.

Завдання 7. Фірма випускає п'ятирічну облігацію номіна­лом 1000 грн. Купонна ставка — 10%. Інтереси сплачуються щорічно. Дисконтна ставка ринку 12%. Розрахувати вартість облігації.

Примітка: — % фактор ануїтету - 3, 604.

— % фактор теперішньої вартості прибутку - 0, 567. Розв'язок:

— розрахунок річного інтересу за купонною ставкою:

Прріч- 1000 ■ 0,1 = 100 грн.

— розрахунок теперішньої вартості премії за п'ять років, ставка дисконту 12%

ТВпр = 100 ■ 3,604 = 360,4 грн. (3,604 ануїтет за 5 років)

— дисконтуємо номінальну вартість облігації 1000 грн. за дисконтною ставкою 12% за п'ять років:— ринкова вартість облігації:

Вр = ТВпр + Вд = 568 + 360,4 =928,4 грн.

Відповідь: Ставка ринку (12%) вища за купонну ставку облігації

(10%), тому вона продається зі знижкою 928,4 грн. і такі облігації слід купувати.

Завдання 8. Акціонерне товариство продає п'ятирічну облігацію номіналом 1000 грн. Купонна ставка 10%, ставка ринку 8%. Розрахувати вартість облігації.(коефіцієнт ануїтету 3,604, коефіцієнт дисконту 0,685)

Розв'язок:

Вобл •= ЮО * 3,604 + 1000 *0,685 = 1045,4 грн.

Відповідь: вартість облігації становить 1045, 4 грн., вона переоцінена, тому її треба швидко продавати.

Завдання 9. Спекулянт купує боби. Ціна спот 600 грн. / т . Форвардна ціна 650 грн. / т. Через два місяці ціна спот знизи­лася до 590 грн. Накладні витрат - 25 грн. Визначити резуль­тати операції.

Розв'язок:

— результат операції спекулянта:

ПРспек =ЦФ- Дощ = 650 - (600 + 25) 125 грн.

— вигода втрачена спекулянтом::

Ввтр =ЦФ - (Цсп2+25 + 25) = 650 -- (590 + 25 + 25) = 10 грн.

Відповідь: результат операції спекулянта 25 грн. премії за одну тону, але він втратив вигоду у розмірі 10 грн. за рахунок падіння цін на ринку спот.

Завдання 10. Розрахувати базис, визначити його стан (по­силився, послабшав) та визначити хто від цього виграв прода­вець чи покупець.

Дані, табл.

Дата

Наявний ринок, грн.

Ф'ючерсний ринок, грн.

Базис

1.01.2002

2,6

2,95

-0,35

5.01.2002

2,0

1,9

+0,1

Відповідь: базис підсилився і нормальний ринок транс­формувався у перевернутий, за рахунок того, що покупці по­боюються дефіциту товару у майбутньому. Виграв продавець.

Завдання 10. Визначити кінцевий результат операцій на ф'ючерсному ринку та зробити висновки, табл. 1.

Ринок спот

Ф'ючерсний ринок.

Ціна купівлі товару на 1.01. 2002 р. становить 889 грн./т

Ціна продажу 914 грн.

Поточна ціна на 1.04. 02. р.-880 грн.
Розв'язок:

— розрахунок премії продавця за рахунок різниці цін на­явного і ф'ючерсного ринків:

ПРп-914-889=25 грн.

— розрахунок втраченої вигоди:

В^ (914-880)-25 = 9 грн.

Відповідь: Спекулянт купив на наявному ринку товар за ціною 889 грн. і продав його на ф'ючерсному за 914 грн. його прибуток — 25 грн. У випадку купівлі товару на наявному рин­ку за ціною 880 грн. він міг би отримати премію 34 грн. Тобто втрачена вигода для нього склала 9 грн.

Завдання 11.Розрахувати ціну акції при умові:

— дивіденди на акцію незмінні і становлять 10 грн.

— ринкова дохідність акції за перший рік-15%.

— наступні три роки дохід на акцію збільшується на 2% щорічно.

Розв'язок:

— розрахунок цін на акції за три роки:Відповідь: Ціни на акцію за перший, другий і третій рік ста­новили 76,9 грн. 90,9 грн., 111,1 грн. відповідно. Тобто із зрос­танням доходу на акцію темп зростання цін випереджає темп зростання прибутковості на 16,2% і 20,2%

Завдання 12. Індекс "S end P-500" на акції фірми А змен­шився з 10000 до 8500. Як повинен діяти інвестор купувати, чи продавати акції фірми і на яку суму.

Відповідь: інвестор повинен купувати акції фірми А на су­му, яка дорівнює різниці індексів помноженій на 500 дол. США

Ка = (10000 - 8500)*500= 750 тис. дол. США.

Завдання ІЗ. Базис на початку хеджування становить -5 грн., а у кінці -35. Визначити, що сталося з базисом, він послаб­шав чи посилився? Хто виграв від зміни базису продавець чи покупець.

Відповідь: 1. Базис послабшав, про що свідчить абсолютне його значення у кінці терміну (-5>-35);

2. Виграв покупець тому, що він купив контракт за меншу ціну.

Завдання. 14. Нафтова фірма продає грудневий ф'ючерс-ний контракт на 200 тис. барелей нафти за ціною 14,5 дол. США за 1 барель (одиниця контракту 1000 бар.). Депозит складає 2000 дол. США за контракт. На яку суму фірма - про­давець випише покупцю рахунок, якщо він закриє угоду за ціною 14,35 дол.

Розв'язок:

— розрахунок початкової суми депозиту:

Дп = д*п = 2000 * 200 = 400 тис. дол. США;

— розрахунок прибутку за 200 тис. бар.:

ПР = (Цр - Цуг)* п = (14,5 - 14,35) *200000 = ЗО тис. дол.

— розрахунок суми рахунку, який випише продавець:

І.Р = Дп + ПР= 400+30 = 430 тис. дол.

Завдання 15. Обсяг контракту - 60 тис. т. Ціна на товар змінюється з 32, 05 грн. / т до 31,7 грн. / т. Визначити премію (збитки) для покупця і продавця.

Розв'язок:

— додатковий прибуток продавця:

ЩР = (Ці -Ц2) ■ 60000 - (32,05 - 31,7) ■ 60000 = 21 тис. грн.

— збиток покупця:

З = (31,7- 32,05) ■ 60000 = -21 тис. грн.

Завдання 16. Інвестор придбав Європейський опціон "put" на 220 акцій, за ціною використання 70 грн., при поточні ціні - 65 грн. При закінченні дії опціону ціна акції становила 62 грн.

Визначити: початкові витрати інвестора, при ціні опціону 15 грн. і фінансовий результат операцій інвестора з опціонами.

Розв'язок:

— розрахунок початкових витрат інвестора:

Вп = 220 * 15= 3,3 тис. грн.

— розрахунок премії інвестора:

Прш = (70 - 62) ■ 200 = 1,6 тис. грн.

— розрахунок фінансового результату операції:

ФР = Прінв - В„ = -1,7 тис. грн.

Висновок: інвестор використає право на опціон, щоб змен­шити свій збиток з 3,3 тис. грн. до 1,7 тис. грн.

Завдання 17. Розрахувати ціну звичайної акції при таких умовах: дивіденд за 1 акцію - 5 грн., дохідність ринку - 20%. Розв'язок:

— розрахунок ціни на акцію:

Відповідь: ціна однієї

акції становитиме 25 грн.

Завдання 18. Розрахувати рентабельність операції при та­ких умовах:

— вартість товару при купівля — 500 грн.

— поточна вартість - 550 грн.

— інвестиційний капітал - 100 грн. Розв'язок:

— розрахунок рентабельності операції:Відповідь: рентабельність операції склала 50%.

Завдання 19. Вартість товару на ринку спот - 100 грн. / т

Розрахувати ф'ючерсну ціну товару за такими даними: зберігання - 5 грн. / т, страхування -1,5 грн./, процент за кре­дит - 0, 9 грн. / т .

Розв'язок:

Розрахунок ф'ючерсної ціни 6а товар:

Щ = 100 + 5 +1,5 + 0,9 = 107,4 грн.

Відповідь: ціна на товар на ф'ючерсному ринку становити­ме 107,4 грн.

Практичні вправи

Завдання 20. Вартість товару при купівлі 100 грн. / т, депо­зит 100 грн. /т, поточна вартість товару 110 грн. / т. Розв'язок: Розрахувати рентабельність операціїВідповідь: рентабельність операції становитиме 10%.

Завдання 21. Інвестор купує акції на 20 тис. грн. і вносить 50% маржу. Розрахувати прибуток і рентабельність операції, якщо ціни підвищилися у два рази. Ціна однієї акції 5 грн., кількість акцій у пакеті - 4 тис. шт.

Розв'язок:

— розрахунок суми маржі:

М = 20* 0,5 = 10 тис. грн.

— розрахунок премії інвестора:

ПРіт = (10 * 4) -20= 20 тис. грн.

— розрахунок рентабельності операції:Відповідь: прибуток операції інвестора становить 20 тис. грн., рентабельність операції - 200%.

Завдання 22. Фірма випустила 3- х річну облігацію номіналом - 2000 грн., ставка ринку 8%, купонна ставка облігації 10%. Розрахувати вартість облігації

Примітка:

1. % фактор теперішньої вартості ануїтету - 3, 99.

2. коефіцієнт дисконту - 0,08. Розв'язок:

— розрахунок річного інтересу за купонною ставкою:

ПРріч = 2000 *0,1 = 200 грн.

— розрахуємо теперішню вартість премії за п'ять років, ставка дисконту — 8%

ТВпр = 200 * 1,47 - 294. (1,47 ануїтет за 5років)

— дисконтуємо номінальну вартість облігації 1000 грн. за дисконтною ставкою 8% (0,6803)за п'ять років:— розрахунок ринкової вартості облігації:

Вр = 294 +1360,6 = 1654,6 грн.

Відповідь: ринкова вартість облігації становитиме 1654,6 грн., прибутковість облігації переоцінена її потрібно швидко продавати.

Завдання 23. Річний дивіденд на привілейовану акцію — 25 грн. Дисконтна ставка 12%. Визначити ціну акції та як вона зміниться, якщо дисконтна ставка збільшиться до 18%.

Розв'язок:

— ціна акції при обліковій ставці 12%:—ціна акції при обліковій ставці 18%:Відповідь: облікова ставка підвищилася на 6 пунктів, ціна на акції підвищилася на 208,3 грн., або на 100%.

Завдання 24. Дивіденди фірми - 2, 5 грн. Щорічний приріст доходу становить 5%. Ставка доходу ринку - 12%. Розрахувати ціну акції.

Розв'язок:

— розрахунок цін на акції:Відповідь: ціна акції становить 4166,7 грн.

Завдання 25. Ціна спот на акцію - 935 грн., форвардна ціна - 930 грн. Через два місяці ціна спот становила 940 грн.

Які операції здійснить спекулянт та який його кінцевий фінансовий результат при накладних витратах - 5 грн.

Відповідь: спекулянт купує акцію на форвардному ринку за 930 грн. і продає її через два місяці на ринку спот за 940 грн. ПРсп = (940 - 930) -5-5 грн.

Завдання 26. Фірма виставлена на продаж. її грошовий потік за прогнозом протягом 10 наступних років становитиме 10 млн. грн. Необхідна ставка доходу фірми 15%.

Визначити чи вигідно фірмі - покупцю придбання такої фірми, якщо вартість її продажу становить 80 млн. грн.

Примітка: процентний фактор ануїтету за 10 років - 5,019.

Розв'язок:

— розрахунок прибутку, який отримає інвестор за 10 років:

ПР= 10*5,019 = 50,19 млн. грн.

— розрахунок теперішньої вартості прибутку за 10 років.Відповідь: фірму купувати недоцільно за 10 років розра­хунковий прибуток складе 50,19 млн. грн., а теперішня вартість прибутку складе 10,79 млн. грн. Тобто інвестиції вкладені у проект не скуповуються.

Завдання 27. Визначити внутрішню та часову вартість опціону.

Дані для розрахунку:

— поточний курс акції - 200 грн.

— ціна виконання опціону - 150 грн.

— премія за опціон - 60 грн. Розв'язок:

— розрахунок внутрішньої вартості опціону:

550 = 200 - 150 =50 грн.

— часова вартість опціону:

ВЧ- 60 -50 = 10 грн.

Відповідь: внутрішня вартість опціону складає 50 грн., ча­сова - 10 грн.

Завдання 28. Визначити вартість звичайної акції. Дані для розрахунку:

— річний дивіденд за одну акцію ЗО грн.

— необхідна ставка доходу від акції - 12%.Відповідь: вартість звичайної акції складає 250 грн.

Завдання 29 Розрахувати вартість акції з постійним при­ростом дивідендів.

Дані для розрахунку:

— дивіденди фірми - 15 грн.

— щорічний приріст дивідендів - 6%.

— ставка доходу - 11%.Відповідь: вартість акції складає 300 грн.

Завдання 30. Ціна купівля акції за поточним курсом ста­новить 305 грн. Ціна виконання 300 грн. Премія за опціон - 25 грн. Розрахувати внутрішню та часову вартість опціону на купівлю.

Розв'язок:

— внутрішня вартість опціону:

ВВО = 305 - 300 = 5 грн.

— часова вартість акції:

ВЧ = 25-5 = 20грн. Відповідь: внутрішня вартість опціону 5 грн., часова - 20 грн.

Завдання 31. Визначити індикатор «швидкості» зміни цін на ринку та пояснити призначення цього показника. Дані для розрахунку:

— ціна на акцію 1. 02. - 150 грн.

— ціна на акцію 25.01 - 115 грн. Розв'язок

— розрахунок індикатора швидкості зміни цін:

Ішц =Цп-Цм = 150-115 = 35 грн.

Висновок: індикатор зміни цін використовується для прогнозування рівня і часу корегування цін після їх зрос­тання або падіння. У нашому прикладі спостерігається значне зростання цін. Протягом місяця вони зросли на 30,4%. Пому потрібно визначити чинники, які вплинули на їх зріст, особливо звернути увагу на співвідношення попи­ту і пропозиції, та на динаміку чартів (графіки динаміки цін у минулому).

Завдання. 31. Скласти прогноз майбутніх доходів на цінні папери та визначити ставку другого року. Дані для розрахунку:

— термін дії цінного паперу - 2 роки.

— ставка доходу на 2 — х річний цінний папір складає - 9%.

— ставка доходу на річний цінний папір складає - 8%. Розв'язок:

— розрахунок прогнозованого доходу за другий рік:— розрахунок середнього доходу за два роки:Відповідь: прогнозований дохід за другий рік складає 10%, а середній дохід за два роки - 9%.

Завдання. 32. Базис на початку здійснення хеджування становив 50 грн. у кінці - 35 грн. Як змінився базис, підсилив­ся чи ослаб і хто від цього виграв продавець чи покупець.

Відповідь: Базис послабшав (50 більше - 35). При такій зміні базису виграв покупець.

Завдання 33. Вартість фінансового інструменту на наяв­ному ринку 100 грн. Розрахувати вартість його поставки за ф'ючерсним контрактом.

Дані для розрахунку:

— зберігання - 5 грн.

— страхування - 0, 5 грн.

— відсоток за кредит - 0, 4 грн. Розв'язок

— розрахунок витрат поставки:

Вост -5 + 0,5 + 0,4 = 5,9грн.

— вартість товару за ф'ючерсним контрактом:

ВФ=ЦН+ Вост = 100 + 5,9 = 105,9 грн. Відповідь: витрати на поставку товару склали 5,9 грн., вартість товару за ф'ючерсним контрактом - 105,9грн.

Завдання 34. На ринку какао - бобів ціни за угодами "спот" становлять 889 дол. США за 1 т., а за форвардними з умовою поставки через два місяці - 914 дол. США. Одиниця контракту 10 т. Витрати поставки за форвардним контрактом — 1,5 дол. США за 1 т. Пояснити як буде діяти спекулянт, як­що у кінці дії форвардного контракту ціна залишаться постійними тобто 914 дол. США за 1 т. Який буде результат операцій спекулянта.

Розв'язок:

• спекулянт купує 10 контрактів на ринку "спот" і продає їх на форвардному.

• розрахунок результату операцій спекулянта:

— витрати на купівлю контрактів:

ВК- 10*889*10 = 88900 дол. США

— виручка від продажу контрактів на форвардному ринку:

ВПЧ0*914*10 - 10*1,5*10= 91250 дол. США.

— фінансовий результат операцій спекулянта:

ФР = ВП-ВК = 91250 - 89000 = 2250 дол. США.

Завдання 35. Фермер має 100 га орної землі. На ній мож­на вирощувати пшеницю, боби і кукурудзу. Урожайність з 1 га цих культур така: пшениці - 3 т, бобів - 1,5 т, кукурудзи -5 т. Ціни 1 т за біржовими котировками у травні місяці на пшени­цю - 1200 грн., боби - 800 грн., кукурудзу - 750 грн. Обгрун­тувати, яку культуру вигідніше сіяти фермеру.

Розрахунок виручки за кожну культуру, табл.

Посівні культури

Урожай­ність, т/га

Ціна і т, грн.

Посівні площі, га

Виручка від продажу, тис. грн.

1. Пшениця

3

1200

100

360

2. Кукурудза

5

750

100 •

375

3. Боби

1,5

800

100

120

За розрахунками найбільшу виручку фермеру принесе посів кукурудзи - 375 тис. грн.

— Для гарантії отримання розрахункової виручка фермер у червні продає 20 контрактів (500 т кукурудзи) з по­ставкою на біржу у листопаді поточного року. За ціною 750 грн. за одну тону.

— У кінці жовтня ціни на кукурудзу знизилися до 720 грн., при цьому змінилося і співвідношення цін на інші зер­нові. Але для фермера ціна вже встановлена. У кінці вересня він зібрав кукурудзу, найняв продавця (комісіонера) і продав йому 5 тис. т (20 контрактів) ку­курудзи за ціною 720 грн. за 1 т. і одночасно відкупив біржові контракти (500 т).розглянемо, який результат отримав фермер, табл.

Ф'ючерсний ринок

Ринок реального товару

Березень поточного року. Продаж 20 контрактів за ціною 750 грн. за 1 т. Виручка = 750 * 0,5 = 375 тис. грн.

Вересень продаж 20 контрактів за ціною 720 грн. / т Виручка = 720 * 0,5 = 360 тис. грн.

Вересень. Відкуп 20 контрактів за ціною 720 грн. т. Витрати = 720*0,5 =360 тис. грн.
Фінансовий результат = 375 - 360 = 15 тис. грн.
Загальні надходження = 150+360 = 3750тис. грн.
Відповідь: фермер зберіг свою цільову ціну 750 грн.Завдання 36. Форвардна угода. Фермер вирощує пшени­цю і сподівається, що збере 100 тис. т пшениці. На ринку спот покупці готові платити за 1 т пшениці 880 грн. Собівартість 1 т пшениці для фермера становить 760 грн. і він не впевнений, що отримає прибуток, якщо ціни упадуть. Здійснити аналіз операцій учасників угоди на форвардному ринку.

1. Дії фермера Фермер домовляється з директором AT "Млин" , що той купить у нього 100 тис. т пшениці за ціною 895 грн. з поставкою через два місяці. Ціна 895 грн. є договірною ціною.

2. Директор AT "Млин" Урожай пшениці був хороший і ціни впали до 780 грн. за 1 т. Фермер задоволений уго­дою, а директор жалкує, що її уклав. Для уникнення збитків у нього є два варіанти:

— домовитися з фермером щодо анулювання контракту. Фермер може згодитися, але буде вимагати компенсації у розмірі цінової різниці.

Витрати AT "Млин" на компенсацію цінових різниць:

АВк = {Цк - Цр) * Ок = (895 - 780) * 100000 = 11,5 млн. грн.

Фермер, навіть отримавши компенсацію 11,5 млн. грн. не впевнений, що продасть контракт за 780 грн./т., тому він напо­лягає на виконанні контракту.

— директор намагається найти покупця на контракт, але при цьому він повинен йому компенсувати різницю у цінах - 115 грн. за 1 т. Намагаючись обмежити свої збит­ки, він згоден укласти таку угоду зі спекулянтом , тому що очікує падіння цін до рівня 700 грн. за 1 т, протягом наступних двох тижнів.

3. Спекулянт купує контракт на цих умовах, розраховую­чи, що під час збирання врожаю ціни підвищаться і то­му ціна 780 грн. / т. його влаштовує. Результат операції спекулянта при купівля контракту:

— сплата фермеру за контракт:

Вф = Цк*Ок = 895 * 100000 = 89,5 млн. грн.

— витрати на купівлю контракту у AT "Млин":

Вк=Цр*Ок = 780 * 100000 = 78 млн. грн.

— компенсаційні виплати спекулянту за цінову різницю: АКв = {Цк - Цр)* Ок = (895 - 780) = * 100000 = 11,5 млн. грн.

Вклавши гроші у контракт, спекулянт сподівається пізніше продати його з прибутком для себе. У вересні ціни на ринку дійсно підвищилися до 910 грн. за 1 т. спекулянт пере­продує контракт іншому директору млина (AT "Млин 2"), який згодився компенсувати йому 15грн. за 1 т. (910-895). Фермера протягом періоду дії контракту інформували, що він є одним із контрагентів контракту. У першій тиждень жовтня він сповіщає директора AT "Млин" (першого власни­ка контракту) про поставку пшениці 15 жовтня. У день постав­ки фермер отримує 89,5 млн. грн. і контракт ліквідується.

Висновки:

1. Форвардний контракт допоміг фермеру перенести ри­зик падіння цін на AT "Млин" і гарантував йому продаж пшениці за ціною 895 грн. за 1 т. Загальна виручка фер­мера 89,5 млн. грн., прибуток - 13,5 млн. грн. [ (895 -760)* 100]

2. AT "Млин" форвардний контракт гарантував поставку пшениці за ціною 895 грн. Але падіння цін призвело до збитків 11,5 млн. грн.

3. Місцевий спекулянт прийняв на себе ризики контракту і отримав 115 грн. прибутку (компенсація від AT «Млин 2») і 15 грн. за рахунок підвищення ринкових цін до 910 грн. за 1 т. Загальний прибуток спекулянта:

77Рс« = (115 + 15)*100 = 13 млн. грн.

Завдання 37. Розрахувати вартість векселя на 1 млн. грн. тривалість дії векселя 90 днів, прибуткова знижка - 10%. Розв'язок:

— розрахунок вартості знижки:— розрахунок ціни векселя:

Цв = Нв- Взн = 1000 - 24,7 = 975,3тис.грн. Відповідь: ціна векселя становитиме 975,3 тис. грн.

Завдання 38. Арбітраж. Якби ціна векселя у червні суттєво відрізнялася від прогнозованого майбутнього доходу

то виникає можливість здійснення арбітражних операцій, (дані попереднього завдання). Припустимо, що ф'ючерсні ціни 89 (дохід 11%), а прогно­зований дохід 10%. У таких випадках спекулянт скуповує век­селі з вищими доходами і продає з меншими.

1. Дії спекулянта:

• 15.03 купує червневий вексель на ф'ючерсному ринку за ціною 89,(дохід 11%)

— розрахунок вартості знижки за вексель:— розрахунок ціни векселя на ф'ючерсному ринку:

Цв = Нв- Взн = 1000 - 27,12 = 972,9тис.грн.

• 15.03 купує червневий вексель (15.06) 1 млн. грн. за 91 (дохід 9%) і продає вексель на 1 млн. грн. із терміном дії до 15 вересня за ціною 90,5 (дохід 9,5%).

— розрахунок знижки за вексель на 15 червня:— розрахунок ціни червневого векселя:

Цвч = 1000 - 22,19 = 977,81тис.грн.

— розрахунок знижки на вексель 15 вересня:— розрахунок ціни вересневого векселю:

Цвв = 1000 - 23,42 = 976,58тис.грн.

Таким чином, спекулянт сплачує за червневий вексель 977,81 тис. грн. і отримує готівкою 976,58 тис. грн. за вересне­вий.

• 15.06 закінчується термін дії червневого векселя на 1 млн. грн. припустимо, що на наявний 3-х місячний вексель ціни підвищилися до 88 і дохід від них становить 12%.і вересневий вексель матиме ціну 970,42 тис. грн.— спекулянт приймає поставку червневого векселя за ф'ючерсним контрактом (ціна 89) для покриття корот­кої позиції за вересневий наявний вексель. Ціна постав­ки 972,9 тис. грн.

— збитки спекулянта на ф'ючерсному векселі:

Зсп = (89-88)*(Цп-Цв) = і*( 972,9-970,42) = 2,48тис. грн.

Виплати на наявному ринку для прийняття поставки ста­новитимуть 970,42 тис. грн.

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асистент Р.М.Циган


Відповідальний за випуск доц.зав. каф. В.І. Глухова


Видавничий відділ КДПУ

Тираж 50 прим.


Кременчук 2007

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни \"біржова справа\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи