Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Скачати 165.24 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Дата26.09.2012
Розмір165.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

біржова справа

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 - “ФІНАНСИ ” (у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асистент Р.М.Циган


Рецензент доцент, к.е.н. В.І. Глухова


Кафедра «Фінанси і кредит»


Затверджено методичною радою університету


Протокол №_____ від «___» ________ 2007 року


Заступник голови методичної ради ____________ доц.С.А.Сергієнко


Кременчук 2007

1 Методичні рекомендації студентам, щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова справа»

Основною метою роботи є формування системи базових знань з історії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організа­ції фінансової діяльності підприємств.

Навчальним планом передбачається виконання студентами за­очної форми навчання контрольної роботи з фінансової діяльності підприємств.

Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів-заочників самостійного узагальнення та письмового викладання основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел. Контрольна робота як засіб са­мостійного отримання і поглиблення знань студента, а також як фор­ма самоконтролю та контролю навчання студента з боку кафедри.

Контрольна робота свідчить про те, наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно ви­вчати окремі питання в межах вибраної теми.

Теми контрольних робіт вибирають згідно із двома останніми цифрами номера залікової книжки та узгоджуються з викладачем.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно із спрямуванням їх практичної діяльності, але в цьому ви­падку вибрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з викладачем.

Практичний матеріал, який використовується в роботі, повинен бути представлений, у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, поданий практичний матеріал має бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таб­лицях мають бути вказані одиниці виміру, об'єкт і часовий простір дослідження, а в графіках — масштаб. Таблиці та графічний ма­теріал рекомендовано окремо нумерувати.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись ли­ше матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчи­ми і нормативними актами з вибраної теми, підібрати наукову літера­туру та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях.


2 Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульній сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої викона­на контрольна робота; факультет, курс, група, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба проставити дату виконання роботи та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг ( контрольна робота повинна мати не біль­ше, ніж 20 сторінок форматом А4 ), а ті основні питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент правильно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему, яка за своєю суттю і буде планом контрольної роботи. План повинен включати не більше 3-4 питань. Складання плану — це індивідуальна творча справа, тема може бути представлена в різних варіантах плану, але в будь-якому
випадку він повинен відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обо­в'язково виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на дже­рела використаної літератури (у квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розді­лити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допу­стити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури повинен містити не менше п'я­ти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафед­ру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У ра­зі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку (екзамену) з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» студент допускається лише за умови зарахування кон­трольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно відповідно до додатка 1.


3 Теми і зміст контрольних робіт

Виконання контрольної (контрольної) роботи студента­ми, як складової частини навчального процесу передбачено їх навчальними планами.

При виконанні контрольної роботи студент повинен роз­крити теорію питання та навести практичні приклади з прак­тики діяльності підприємства на ринку.

Завдання виконується в окремому зошиті, у кінці роботи студент ставить дату виконання, власний підпис і після пе­ревірки роботи викладачем захищає її.

Мета роботи - поглиблення знань щодо ринку, його інфраструктури та впливу на економічні процеси, ро­зуміння технології біржових і комерційних операцій та от­римання додаткових коштів за рахунок емісії акцій і облігацій.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел., які використав студент при її вико­нанні.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядається теорія проблеми.

У другому розділі розглядаються питання практичного застосування теоретичних положень у діяльності учасників ринку.

У третьому питанні наводяться пропозиції щодо удоско­налення діяльності підприємства на ринку.

У висновках наводиться узагальнення питань, які розгля­далися у роботі.

Обсяг роботи 15 - 20 сторінок друкованого тексту, або 20 - 25 сторінок рукописного.

^ Тема 1 Логістика товарно — матеріальних запасів

План

Вступ:

— сутність і напрямки розвитку логістики;

— категорії товарно — матеріальних запасів;

1. Система управління запасами підприємства.

2. Логістика запасів у логістичній системі підприємства.

3. Види запасів і визначення їх оптимальних обсягів.

4. Основи проектування ефективної системи управління запасами.

Висновки

Література

Тема 2 Інфраструктура товарного ринку.

План

Вступ:

— сутність і елементи інфраструктури товарного ринку.

— взаємозв'язок між елементами інфраструктури та рин­ковими процесами.

1. Макроекономічні показники ринкової інфраструктури їх види і класифікація.

2. Товарна біржа як один із головних елементів інфраст­руктури ринку.

3. Шляхи удосконалення інфраструктури товарного ринку.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 3. Комерційна діяльність підприємства в умовах ринку.

План

Вступ.

— сучасна форма власності і перспектива розвитку підприємства.

— аналіз комерційної діяльності підприємства: 1. Систем постачання сировини і матеріалів

2. Каналів збуту готової продукції.

3. Фінансової діяльності.

— Шляхи поліпшення комерційної діяльності підп­риємства.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 4. Використання ф'ючерсних ринків в комерційній діяльності підприємств.

План.

Вступ.

Стан і перспективи біржової торгівлі в Україні

1. Взаємозв'язок цін наявного і ф'ючерсного ринків.

2. Базис і його динаміка.

3. Особливості валютної і опційної торгівлі на ф'ючерсних ринках.

3.1.Опціони на фінансові інструменти.

3.2. Ринок валютних індексів.

3.3. Ринок процентних ставок.

4. Спекулятивні операції і їх роль на ф'ючерсних ринках.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 5. Інфраструктура товарного ринку.

План

Вступ

1. Елементи інфраструктури,

2. Технологія ринкових процесів.

3. Макроекономічні показники ринкової інфраструктури.

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Тема 6 Торгівельно — посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку

План

Вступ

1. Виробнича кооперація.

2. Завантаження вільних виробничих потужностей.

3. Визначення обсягів посередницької діяльності.

4. Ціни на продукт посередницької діяльності.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА


Тема 7 Виробнича та транспортно — експедиційна діяльність

План

Вступ

1. Ціни та розрахунки за продукти виробничої діяльності.

2. Визначення транспортних маршрутів і розрахунок транспортних витрат.

3. Сучасні методи організації транспортування товарів.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 8 Інформаційна та організаційно — комерційна діяльність

План

Вступ

1. Торгово - інформаційні системи ринку.

2. Організаційно - правові форми їх створення.

3. Продукти інформації та розрахунок цін на них.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 9 Розрахунки за біржовими угодами

План

Вступ

1. Основні функції розрахункової палати

2. Гарантійні задатки: депозит і маржа.

3. Гарантійний фонд і фонд надлишкових коштів.

4. Механізм і принципи поставок товару за біржовими контрактами.

5. Документальне оформлення біржових угод

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 10 Страхування учасників біржових угод від ри­зиків

План

Вступ

1. Сутність хеджування, його основна мета

2. Довге і коротке хеджування

3. Основні види хеджування

4. Фірми, які найчастіше використовують біржовий ме­ханізм для страхування від ризику

5.Основні позитивні сторони страхувальних операцій

6. Показники хеджування.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА


Тема 11 Фондовий ринок , як складова частина інфрас­труктури ринку

План

Вступ

1. Характеристика фондового ринку та його інфраструктури.

2. Джерела капіталу та принципи функціонування фондо­вого ринку.

3. Суб'єкти фондового ринку та види їх діяльності.

4. Фактори, що впливають на стан фондового ринку.

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА


Тема12 Фундаментальний аналіз цінних паперів

План

Вступ

1. Зміст аналізу.

2. Рейтингова оцінка і показники акцій

ВИСНОВКИ.

ЛІТЕРАТУРА

Тема 13 Ринок цінних паперів

План

Вступ

Загальна характеристика ринку цінних паперів

1. Структура фінансового ринку

2. Фінансово — економічні основи діяльності учасників ринку цінних паперів

3. Використання фондового ринку акціонерними товари­ствами для отримання додаткових джерел фінансування

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 14 Фондовий ринок , як складова частина ринку цінних паперів

План

Вступ

1. Інфраструктура і суб'єкти фондового ринку та види їх діяльності

2. Джерела капіталу та принципи функціонування фондо­вого ринку

3. Фактори, що впливають на стан фондового ринку

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 15 Акціонерна організаційно — правова форма підприємництва

План

Вступ

1. Акції та їх види

2. Особливості акцій акціонерних товариств в Україні

3. Дивіденди та розрахунок цін на акції

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Тема 16 Боргові цінні папери підприємств (організацій)

План

Вступ

1. Облігації підприємств

2. Депозити та ощадні сертифікати

3. Векселі

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 17 Похідні цінні папери та сурогати їх сутність та використання

План

Вступ

1.Інвестиційні сертифікати

2. Деривативи

3.Сурогати цінних паперів

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 18 Фундаментальний аналіз цінних паперів

План

Вступ

1. Зміст аналізу

2. Рейтингова оцінка і показники акцій і облігацій

3. Порівняльна оцінка акцій

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 19 Технічний аналіз цінних паперів

План

Вступ

1. Основи побудови графічних моделей

2. Вимірювання трендів, графічні зворотні моделі

3.Фондові індекси

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 20 Обіг цінних паперів

План

Вступ

1. Організаційно — правові засади функціонування фон­дового ринку

2. Порядок торгів на фондовій біржі

3. Позабіржовий ринок цінних паперів

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 21 Ринок валютних ф'ючерсів і опціонів

План

Вступ

1. Особливості валютної і опційної торгівлі

2. Ф'ючерсні опціони на фінансові інструменти

3. Ф'ючерсний ринок валютних індексів та процентних ставок

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


4 Індивідуальні завдання

Тема 1 Ринок цінних паперів

Зміст

Вступ

Загальна характеристика ринку цінних паперів.

1. Структура фінансового ринку

2. Фінансово-економічні основи діяльності учасників рин­ку цінних паперів

3. Використання фондового ринку акціонерними товари­ствами для отримання додаткових джерел фінансування

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Тема 2 Фондовий ринок , як складова частина ринку цінних паперів

Зміст

1. Інфраструктура і суб'єкти фондового ринку та види їх

діяльності

2. Джерела капіталу та принципи функціонування фондо­вого ринку

3. Фактори, що впливають на стан фондового ринку

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 3 Акціонерна організаційно-правова форма підприємництва

Зміст

1. Акції та їх види

2. Особливості акцій акціонерних товариств в Україні

3. Дивіденди та розрахунок цін на акції

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 4 Боргові цінні папери підприємств (організацій)

Зміст

1. Облігації підприємств

2. Депозити та ощадні сертифікати

3. Векселі

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 5 Похідні цінні папери та сурогати їх сутність та ви­користання.

Зміст

1. Інвестиційні сертифікати

2. Деривативи 3.Сурогати цінних паперів

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 6. Фундаментальний аналіз цінних паперів

Зміст

1. Зміст аналізу

2. Рейтингова оцінка і показники акцій і облігацій

3.Порівняльна оцінка акцій.

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Тема 7 Технічний аналіз цінних паперів

Зміст

1. Основи побудови графічних моделей

2. Вимірювання трендів, графічні зворотні моделі

3.Фондові індекси

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 8 Обіг цінних паперів

Зміст

1. Організаційно — правові засади функціонування фон­дового ринку

2. Порядок торгів на фондовій біржі

3. Позабіржовий ринок цінних паперів

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Тема 9. Ринок валютних ф'ючерсів і опціонів

Зміст

1. Особливості валютної і опційної торгівлі

2. Ф'ючерсні опціони на фінансові інструменти

3. Ф'ючерсний ринок валютних індексів та процентних ставок

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой,

проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 240 с.

 1. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная фондовая биржа, 1992.- 320 с.

 2. Брокер и дилер - биржевые дельцы. Руководство по биржевой деятельности.- М.: Частное право, 1991.- 92 с.

 3. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола, 1995.- 240с.

 4. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? - Красноярск: 1991.- 463с.

 5. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой торговли / ВЗФЭИ. - М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

 6. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. - М.: Высшая школа, 1991.-112с.

 7. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Текст, 1992.- 94 с.

 8. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

 9. Дебора Дж. Блек. Успіх та невдача ф'ючерсних контрактів: Теорія і практика. Матеріали компанії "Кемонікс" 1995.- 45 с.

 10. Економічний словник-довідник / За ред. д-ра. екон. наук,

проф. С.В. Мочерного.- К.: Феміна,1995.- 386с.

 1. Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 144 с.

 2. Иванов К. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования.- М., 1993.- 168с.

 3. Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности: Учебное пособие.- М.: Деловая литература, 1997.- 256 с.

 4. КлочкоА. Н., Выходцев В. Н. Оптовые ярмарки.-Изд. 2-е, перераб.- М.: Экономика, 1977.-120 с.

 5. Ковни Де. Ш., Такки К. Стратегия хеджирования.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 186с.

 6. Колб Роберт У. Финансовые деривативы: Учебник.- М.: Изд. "Филинъ", 1997.-360с.

 7. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг- К.: А. Л. Д., 1995.-176с.

 8. Колесник В, В. Акционерный рынок в Украине.- К.: ИГП АН Украины, 1993.-С. 3-5.

 9. Л.С.Сміян та ін. Ринок біржі: поняття та організація їх роботи. - К., 1994.-232с.

 10. Лисенков Ю. М., Ляшко В. П. Вексель у господарському обігу.- К.: Агенція "Прес-центр", 1994.- 256 с.

 11. Лисенков Ю. М., Фетюхіна Н. Б. Ринок цінних паперів: Основні поняття і терміни.- К.: Київський інститут банкірів банку "Україна", 1996.- 168 с.

 12. Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой политики в условиях перехода к рынку // Вопросы экономики. 1991- № 10.

 13. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран.- М.: Финстатинформ, 1994.-248 с.

 14. Машина М. В. Фондовая биржа.- М.: Международные отношения, 1993.-167с.

 15. Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.- 416 с.

 16. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК - елемент ринкової інфраструктури / За ред. Шпичака О. М.- К., 1995.- 86 с.

 17. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины.- Киев: УАННП "Феникс", 1997.-276с.

Мозговой О. Н. Ценные бумаги: Учебное пособие.- Киев, УАННП "Феникс


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з вивчення навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М.Циган


Відповідальний за випуск доц. к.е.н. В.І. Глухова


Видавничий відділ КДПУ

Тираж 50 прим.


Кременчук 2007


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


залікової книжки


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

Біржова справа”

Студента (ки) групи ___________

економічного факультету КДПУ

П.І.П. (повністю)


Кременчук 200_

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconО. В. Жемеренко методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «біржова діяльність»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з курсу «Біржова діяльність» (для студентів освітньо...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" біржова справа \" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи