Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Скачати 188.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір188.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – „ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.О. Лактіонова


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від «____» _______________ 2007 р.Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ...............................................................................................................

Рекомендації щодо написання контрольної роботи з дисципліни „Вступ до спеціальності”......................................................................…....

Тематика курсу лекцій..................................................................................

Тематика контрольних робіт........................................................................

Контрольні питання до заліку......................................................................

Список літератури.........................................................................................

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки..................................


4

6


8

12

16

18

20ВСТУП


Фінанси є галуззю знань, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина.

Фінанси – це економічні відносини з приводу формування, розподілу й використання грошових доходів та накопичень господарюючих суб'єктів і держави.

Навчальна дисципліна „Вступ до спеціальності” належить до дисциплін циклу гуманітарної підготовки та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна „Вступ до спеціальності” пов'язана з курсами „Політекономія”, „Історія економічних вчень”, „Фінанси”, „Міжнародні економічні відносини”, „Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності”.

Курс „Вступ до спеціальності” складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою курсу є формування системи знань щодо сукупності фінансових відносин як особливої форми суспільних відносин, щодо специфіки їх функціонування у сфері державних, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць; набуття практичних навичок об'єктивного оцінювання процесів, які відбуваються у фінансовій сфері; закріплення знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях.

^ Завдання дисципліни – дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства й населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясувати роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

^ Предметом вивчення є фінансові відносини на макро- і мікрорівнях та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх реґулювання.

Згідно з навчальним планом передбачається виконання контрольної роботи у 1 семестрі, 3 семестрі (скорочений термін навчання) студентами, які навчаються без відриву від виробництва.

^ Метою написання контрольної роботи є активізація самостійної роботи студента, покращення теоретичної та практичної підготовки, придбання навичок роботи з науковою літературою, а також із матеріалом, наведеним у підручниках, посібниках, довідниках та інших джерелах.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

У методичних вказівках щодо виконання контрольної роботи з дисципліни „Вступ до спеціальності” наведено словничок основних понять та термінів, рекомендації щодо написання контрольної роботи з дисципліни, тематику курсу лекцій, тематику контрольних робіт, контрольні питання до заліку, а також список літератури та зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.

Контрольна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальному залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання контрольної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 1. Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ.

 2. Варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки “0”. Отже, ви можете вибрати тему за №№10, 20. Якщо остання цифра вашої залікової книжки “5”, то вибирається тема контрольної роботи за №№5, 15.

 3. Мета виконання контрольної роботи.

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

4. Підготовка до написання контрольної роботи.

4.1. Після визначення теми контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури.

4.2. Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

5. Основні вимоги до контрольної роботи.

5.1. Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах формату А4 або в окремому учнівському зошиті. Приблизний обсяг 20-25 сторінок.

5.2. На обкладинці необхідно вказати назву дисципліни, тему контрольної роботи, прізвище, ім'я та по батькові студента, номер групи, шифр (номер залікової книжки), прізвище, ім'я та по батькові викладача, домашню адресу й телефон студента. Зразок оформлення обкладинки наведено в додатку А методичних рекомендацій.

5.3. На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

5.4. Розкриття теми має бути пов’язане із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з обраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей, тощо).

5.5. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру обліку і аудиту (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, V корпус, к. 301) не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вузу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

6. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

7. Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати її російською.

^ ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ


Тема 1 Сутність фінансів, їх функції та роль

Фінанси як підсистема економічних відносин. Сутність фінансів та фінансових відносин.

Фінанси та гроші. Розбіжності між фінансовими та грошовими відносинами. Ознаки фінансових відносин. Суб’єкти фінансових відносин. Система вартісних (грошових) відносин, що формує фінанси.

Призначення (функції) фінансів. Контрольна та розподільча функції фінансів. Реґулююча та стабілізуюча функції фінансів.

Роль фінансів в умовах ринкових відносин.

Література: [5, с. 4-20; 7, с. 4-7; 9, с. 5-11; 14, с. 5-22; 16, с. 6-18; 17, с. 4-20; 19, с. 5-22; 21, с. 8-22; 22, с. 4-27; 23, с. 9-15; 25, с. 7-21].


^ Тема 2 Історія розвитку фінансової науки

Походження поняття “фінанси”. Передумови виникнення та розвитку фінансів. Фінанси як наука. Зародження фінансової науки: від античних часів до XVII століття (Арістотель, Д. Карафа, Ж. Боден).

Досягнення наукових шкіл XVII - XVIII століття у розвитку науки про фінанси (німецькі фінансисти-камералісти, французькі фізіократи).

XIX століття – період остаточного виділення фінансової науки з політекономії.

XX століття (від кейнсіанства – до соціального ринкового господарства).

Дискусія щодо місця фінансів у суспільстві серед представників радянської фінансової школи.

Українська сучасна фінансова школа.

Література: [5, с. 38-57; 19, с. 37-85; 23, с. 17-29].

^ Тема 3 Податки та податкова система України

Економічна сутність оподаткування. Поняття податку. Історія виникнення податків. Необхідність оподаткування.

Функції податків: фіскальна, регулююча, стимулююча, розподільна.

Елементи податків: суб’єкт та об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, джерело податку, податкова ставка, податкові пільги.

Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: поняття, основи побудови.

Податкова система України, основні етапи її становлення.

Література: [ 3, с. 69-91; 5, с. 197-236; 6, с. 190-274; 7, с. 70-72; 9, с. 85-150; 10, с. 184-420; 14, с. 136-168; 16, с. 58-78; 17, с. 105-141; 23, с. 75-98].


^ Тема 4 Бюджет та бюджетна система України

Поняття державного бюджету. Бюджет як економічна та юридична категорії. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Функції державного бюджету: накопичувальна, розподільча та контрольна.

Бюджетний устрій держави та бюджетна система України. Види бюджетів України. Поняття бюджетного процесу.

Література: [ 3, с. 25-51; 5, с. 155-175; 6, с. 29-72, 118-125; 7, с. 63-70; 9, с. 11-43; 14, с. 119-135; 15, с. 10-19; 16, с. 78-105; 17, с. 145-162; 22, с. 58-70; 25,

с. 88-98].


^ Тема 5 Доходи та видатки державного бюджету

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Джерела формування бюджетних доходів.

Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів.

Бюджетний дефіцит та бюджетний профіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.

Література: [ 3, с. 51-65; 5, с. 155-175; 6, с. 73-94; 9, с. 43-84; 15, с. 20-24; 16, с. 106-110; 17, с. 163-181; 22, с. 70-86; 25, с. 132-139].


^ Тема 6 Державні та місцеві фінанси

Сутність та структура державних фінансів. Державні позабюджетні фонди, їх види, призначення та механізм фінансування цих фондів.

Сутність та структура місцевих фінансів. Структура та видатки місцевих бюджетів.

Економічна сутність державного кредиту та державного боргу. Види та форми державного кредиту та державного боргу.

Література:[ 3, с. 92-152, 213-228; 5, с. 176-196; 6, с. 94-118; 9, с. 162-183; 10, с. 421-463; 12, с. 164-180; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 22, с. 86-120; 23, с. 99-113; 25, с. 233-270].


^ Тема 7 Страхування як складова фінансових відносин.

Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Поняття та сутність страхових відносин. Суб’єкти та об’єкти страхових відносин. Необхідність страхових відносин в умовах ринкової економіки. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

Види страхування: добровільне, обов’язкове, особисте, майнове, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків. Медичне та соціальне страхування.

Формування й розвиток страхового ринку в Україні.

Література: [1, с. 11-76; 2, с. 12-31, 47-138; 8, с. 11-25, 67-204; 14, с. 102-112; 16, с. 175-190; 17, с. 242-260; 20, с. 9-56, 170-395; 21, с. 352-384; 22, с. 149-175; 23, с. 51-74; 24, с. 5-48, 120-214; 25, с. 281-330].

^ Тема 8 Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Складові елементи фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Сутність фондового ринку.

Види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні.

Фінансова біржа, її економічне призначення та функції.

Література: [5, с. 319-341; 7, с. 26-35; 11, с. 5-21, 44-98; 14, с. 207-233; 16,

с. 159-175; 17, с. 261-287; 22, с. 183-234; 23, с. 124-131].


^ Тема 9 Валютні відносини та валютна система

Поняття валюти. Види валют. Валютна конвертація та валютний курс.

Сутність валютних відносин. Поняття валютної системи. Національна, реґіональна та світова валютні системи.

Еволюція світової валютної системи.

Література: [4, с. 110-134, 318-345; 7, с. 72-85; 13, с. 31-121; 14, с. 187-195; 18, с. 18-36].

^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Контрольна робота з дисципліни “Вступ до спеціальності” складається з двох частин.

Перша частина – вивчення теми з історії фінансів та фінансової думки України. Для розкриття цього питання необхідно використовувати матеріали періодики, зокрема журнал “Фінанси України” та інших літературних джерел. Тема обирається за останньою цифрою залікової книжки.

^ Друга частина – вивчення теоретичних питань згідно з тематикою лекцій. Тема роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки (один із двох варіантів).

^ Перша частина контрольної роботи

Варіант

Тема

Література

1

Грошовий обіг в Україні

за античної доби

Фінанси України,

№ 12, 1998 р., С.110

2

Державні фінанси України

за часів Володимира Великого

Фінанси України,

№ 1, 2002 р., С.138

3

Фінанси давньоукраїнської держави

за князювання Ярослава Мудрого

Фінанси України,

№ 8, 2002 р., С.141

4

Фінанси України княжої доби

Фінанси України,

№ 5, 1998 р., С.99

5

До історії митного оподаткування

в Україні

Фінанси України,

№ 7, 2004 р., С.144

6

Фінанси, банківництво і фіскальна

політика у працях І. Франка

Фінанси України,

№ 3, 2006 р., С.141

7

Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України

Фінанси України,

№ 6, 2002 р., С.139

8

З історії бюджету

Фінанси України,

№ 2, 1998 р., С.98

9

Еволюція ощадної справи

в радянський період

Фінанси України,

№ 1, 1998 р., С.98

10

З історії іпотечного кредитування

в Україні

Фінанси України,

№ 4, 1998 р., С.94

^ Друга частина контрольної роботи

Варіант 1

Сутність фінансів, їх функції та роль.

Література: [5, с. 4-20; 7, с. 4-7; 9, с. 5-11; 14, с. 5-22; 16, с. 6-18; 17, с. 4-20; 19, с. 5-22; 21, с. 8-22; 22, с. 4-27; 23, с. 9-15].

Варіант 2


Історія розвитку фінансової науки: від античних часів до XIХ століття.

Література: [5, с. 38-57; 19, с. 37-85; 23, с. 17-29].

Варіант 3


Розвиток фінансової науки у XХ столітті. Радянська фінансова школа. Українська сучасна фінансова школа.

Література: [5, с. 38-57; 19, с. 37-85; 23, с. 17-29].

Варіант 4


Економічна сутність та функції податків.

Література: [ 3, с. 69-91; 5, с. 197-236; 6, с. 190-274; 7, с. 70-72; 9, с. 85-150; 10, с. 184-420; 14, с. 136-168; 16, с. 58-78; 17, с. 105-141; 23, с. 75-98].

Варіант 5


Податкова система України.

Література: [ 3, с. 69-91; 5, с. 197-236; 6, с. 190-274; 7, с. 70-72; 9, с. 85-150; 10, с. 184-420; 14, с. 136-168; 16, с. 58-78; 17, с. 105-141; 23, с. 75-98].

Варіант 6


Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний процес.

Література: [ 3, с. 25-51; 5, с. 155-175; 6, с. 29-72, 118-125; 7, с. 63-70; 9, с. 11-43; 14, с. 119-135; 15, с. 10-19; 16, с. 78-105; 17, с. 145-162; 22, с. 58-70].

Варіант 7


Бюджетний устрій держави та побудова бюджетної системи України.

Література: [ 3, с. 25-51; 5, с. 155-175; 6, с. 29-72, 118-125; 7, с. 63-70; 9, с. 11-43; 14, с. 119-135; 15, с. 10-19; 16, с. 78-105; 17, с. 145-162; 22, с. 58-70].

Варіант 8


Економічна сутність та джерела формування бюджетних доходів.

Література: [ 3, с. 51-65; 5, с. 155-175; 6, с. 73-94; 9, с. 43-84; 15, с. 20-24; 16, с. 106-110; 17, с. 163-181; 22, с. 70-86; 25, с. 132-139].

Варіант 9


Економічна сутність видатків державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів. Бюджетний дефіцит.

Література: [ 3, с. 51-65; 5, с. 155-175; 6, с. 73-94; 9, с. 43-84; 15, с. 20-24; 16, с. 106-110; 17, с. 163-181; 22, с. 70-86; 25, с. 132-139].

Варіант 10


Сутність та структура державних фінансів.

Література: [ 3, с. 92-152; 5, с. 176-196; 6, с. 94-118; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 22, с. 86-120; 23, с. 99-113; 25, с. 233-270].

Варіант 11


Сутність та структура місцевих фінансів.

Література: [ 3, с. 92-152; 5, с. 176-196; 6, с. 94-118; 9, с. 162-183; 12, с. 164-180; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 22, с. 86-120].

Варіант 12


Державні позабюджетні фонди, їх види, призначення та механізм фінансування.

Література: [ 3, с. 92-152; 6, с. 94-118; 9, с. 162-183; 10, с. 421-463; 12, с. 164-180; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 23, с. 99-113].

Варіант 13


Економічна сутність державного кредиту та державного боргу.

Література: [ 3, с. 213-228; 5, с. 176-196; 6, с. 94-118; 9, с. 162-183; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 22, с. 86-120; 23, с. 99-113].

Варіант 14


Поняття, сутність, економічна необхідність та роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва.

Література: [1, с. 11-76; 2, с. 12-31, 47-138; 8, с. 11-25, 67-204; 14, с. 102-112; 16, с. 175-190; 17, с. 242-260; 20, с. 9-56, 170-395; 21, с. 352-384; 22, с. 149-175; 23, с. 51-74; 24, с. 5-48, 120-214; 25, с. 281-330].

Варіант 15


Види страхування. Страховий ринок.

Література: [1, с. 11-76; 2, с. 12-31, 47-138; 8, с. 11-25, 67-204; 14, с. 102-112; 16, с. 175-190; 17, с. 242-260; 20, с. 9-56, 170-395; 21, с. 352-384; 22, с. 149-175; 23, с. 51-74; 24, с. 5-48, 120-214; 25, с. 281-330].

Варіант 16


Фінансовий ринок та його сутність.

Література: [5, с. 319-341; 7, с. 26-35; 11, с. 5-21, 44-98; 14, с. 207-233; 16, с. 159-175; 17, с. 261-287; 22, с. 183-234; 23, с. 124-131].

Варіант 17


Цінні папери та фондовий ринок

Література: [5, с. 319-341; 7, с. 26-35; 11, с. 5-21, 44-98; 14, с. 207-233; 16, с. 159-175; 17, с. 261-287; 22, с. 183-234; 23, с. 124-131].

Варіант 18


Фінансова біржа, її економічне призначення та функції.

Література: [5, с. 319-341; 7, с. 26-35; 11, с. 5-21, 44-98; 14, с. 207-233; 16, с. 159-175; 17, с. 261-287; 22, с. 183-234; 23, с. 124-131].

Варіант 19


Валютні відносини та валютна система.

Література: [4, с. 110-134, 318-345; 7, с. 72-85; 13, с. 31-121; 14, с. 187-195; 18, с. 18-36].

Варіант 20


Еволюція світової валютної системи

Література: [4, с. 110-134, 318-345; 7, с. 72-85; 13, с. 31-121; 14, с. 187-195; 18, с. 18-36].


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 1. Фінанси як підсистема економічних відносин.

 2. Ознаки фінансових відносин.

 3. Призначення (функції) фінансів.

 4. Роль фінансів в умовах ринкових відносин.

 5. Передумови виникнення та розвитку фінансів.

 6. Зародження фінансової науки: від античних часів до XVII століття (Арістотель, Д. Карафа, Ж. Боден).

 7. Досягнення наукових шкіл XVII - XVIII століття у розвитку науки про фінанси (німецькі фінансисти-камералісти, французькі фізіократи).

 8. Розвиток фінансової науки у XIX столітті.

 9. Розвиток фінансової науки у XX столітті (від кейнсіанства – до соціального ринкового господарства).

 10. Розвиток фінансової науки у радянські часи.

 11. Українська сучасна фінансова школа.

 12. Економічна сутність оподаткування.

 13. Сутність та функції податків.

 14. Елементи податків.

 15. Класифікація податків.

 16. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

 17. Податкова система: поняття, основи побудови.

 18. Податкова система України, основні етапи її становлення.

 19. Стан податкової системи України на сучасному етапі.

 20. Бюджет як економічна та юридична категорії.

 21. Функції державного бюджету.

 22. Бюджетний устрій держави та бюджетна система України.

 23. Види бюджетів України.

 24. Поняття бюджетного процесу.

 25. Економічна сутність доходів і видатків бюджету.

 26. Джерела формування бюджетних доходів.

 27. Видатки державного бюджету.

 28. Бюджетний дефіцит та бюджетний профіцит.

 29. Причини виникнення бюджетного дефіциту, можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.

 30. Сутність та структура державних фінансів.

 31. Державні позабюджетні фонди, їх види, призначення та механізм фінансування цих фондів.

 32. Сутність та структура місцевих фінансів.

 33. Структура та видатки місцевих бюджетів.

 34. Економічна сутність державного кредиту та державного боргу.

 35. Види та форми державного кредиту й державного боргу.

 36. Поняття та сутність страхових відносин.

 37. Суб’єкти та об’єкти страхових відносин.

 38. Необхідність страхових відносин в умовах ринкової економіки.

 39. Види страхування: добровільне, обов’язкове, особисте, майнове, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків.

 40. Медичне та соціальне страхування.

 41. Формування й розвиток страхового ринку в Україні.

 42. Поняття фінансового ринку.

 43. Складові елементи фінансового ринку.

 44. Класифікація фінансових ринків.

 45. Сутність фондового ринку.

 46. Види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні.

 47. Фінансова біржа, її економічне призначення та функції.

 48. Поняття валюти. Види валют.

 49. Валютна конвертація та валютний курс.

 50. Сутність валютних відносин.

 51. Поняття валютної системи.

 52. Національна, реґіональна та світова валютні системи.

 53. Еволюція світової валютної системи.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Базилевича – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 2. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 374 с.

 3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 216 с.

 4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494 с.

 5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001. – 416 с.

 6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 7. Гикиш Л.В. Финансы: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

 8. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 252 с.

 9. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Підручник. – К.: Наукова думка, 1999. – 305 с.

 10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с.

 11. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

 12. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608с.

 14. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 15. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

 16. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 17. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

 18. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 19. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Менеджер, 1998. – 168 с.

 20. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998. – 528 с.

 21. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

 22. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

 23. Худолій Л.М. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 167 с.

 24. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311 с.

 25. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие (с применением структурно-логических схем). – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001. – 452 с.


Додаток А

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

^

Кафедра «Облік та аудит»
Залікова книжка № __________


Контрольна робота

з дисципліни "Вступ до спеціальності „Фінанси”


Тема № “___” _____________________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Роботу виконав: _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група: __________________

(шифр групи)


Керівник: _______________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)


Домашня адреса та

телефон студента:


КРЕМЕНЧУК 200__


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач Л.О. Лактіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” А.О. Касич


Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______ Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів заочної формИ навчання
Вступ
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи