Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 234.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір234.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.050100 -«ФІНАНСИ»,6.050100-«ОБЛІК І АУДИТ»,

6.050100-«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», 6.050200-«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ», 6.050200-«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», 6.050100 - «МАРКЕТИНГ», 6.050100 -«КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» (У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Гроші та кредит” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 -«Фінанси», 6.050100-«Облік і аудит», 6.050100 - «Економіка підприємства», 6.050200 - «Менеджмент організацій», 6.050200 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050100 - «Маркетинг», 6.050100 -«Комерційна діяльність» (у тому числі скорочений термін навчання).


Укладачі: к.е.н. доцент Т.В. Семко, ст. викладач М.В. Руденко


Рецензент к.е.н., доц. Л.М. Хоменко

^

Кафедра фінансів і кредиту
Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол № ___ від „___”_____________2007 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ .......................................................................................................................

1. Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з

навчальної дисципліни “Гроші та кредит”.............................................................

2. Методичні рекомендації для вивчення тем курсу “Гроші та кредит”............
^

3. Перелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни “Гроші та кредит”.


Список літератури....................................................................................................


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних економічних знань студентів. Тому важливе місце у підготовці висококваліфікованих кадрів економічного напрямку відводиться навчальній дисципліні «Гроші та кредит».

Економічні категорії «гроші та кредит» є невід’ємним атрибутом сучасної ринкової економіки України. Їх функціонування дозволяє об’єднати в безперервний процес виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту, без них не може існувати жоден господарюючий суб’єкт. На використанні категорій «гроші та кредит» ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання : ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, оподаткування, фінансовий ринок, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

Мета курсу:

 • формування наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин, об’єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку і регулювання;

 • набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.

Предмет:

система грошово-кредитних відносин у суспільстві та закономірності його розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Гроші та кредит” є:

 • засвоєння студентами сутності таких економічних категорій і понять, як гроші, кредит, грошовий оборот, грошовий ринок, грошова, кредитна і валютна системи, валютні відносини;

 • сформування теоретичної та методичної бази, необхідної для подальшого використання грошово – кредитних інструментів;

 • набуття практичних навичок щодо оцінки та аналізу грошово – кредитної політики держави на сучасному етапі розвитку.

Місце у структурно-логічній схемі:

предмет “Гроші та кредит” вивчається після засвоєння студентами дисциплін: “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Економетрія”.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”


NНайменування теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год. лекцій

Кількість год. самост. р.

Кількість год. лекцій

Кількість год. самост. р.

1

Сутність і функції грошей.

2

4

2

6

2

Грошовий оборот і грошова маса

2

4

-

6

3

Грошовий ринок

-

4

2

5

4

Грошові системи

2

4

-

6

5

Інфляція і грошові реформи

-

3

-

4

6

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

-

4

-

6

7

Валютний ринок і валютні системи

2

6

2

8

8

Кредит у ринковій економіці

2

6

2

8

9

Фінансові порсередники грошового ринку

-

4

-

5

10

Центральні банки

2

4

-

5

11

Комерційні банки

2

6

-

8

12

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

2

4

-

4
Разом

14

53

8

71^ 2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ


Тема 1. Сутність і функції грошей.

 1. Походження грошей.

 2. Властивості грошей.

 3. Роль держави у відтворенні грошей.

 4. Вартість грошей.

 5. Еволюція форм грошей. Характеристика сучасних засобів платежу.

 6. Функції грошей.

 7. Роль грошей у ринковій економіці.
^

Питання для самоперевірки


1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку форм вартості.

2. Дайте визначення економічної категорії "гроші".

3. Які концепції походження грошей Ви знаєте?

4. Назвіть основні властивості грошей.

5. Що таке вартість грошей, на чому вона базується і які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?

6. Що таке повноцінні гроші? Чи використовують повноцінні гроші в сучасному грошовому обігу України?

7. Що таке кредитні гроші?

8. Що таке "квазі" гроші? Чи використовуються "квазі" гроші у грошовому обігу України?

9. Що таке банкнота, вексель, чек?

10. Назвіть функції, які виконують гроші. Яка з перелічених функцій є головною?

11. Як реалізується роль грошей у ринковій економіці?

Література: 7[С. 5 - 60]; 8[С. 8 - 56]; 9[С. 54 - 76]; 10[С. 5 - 38]; 11[С. 7 - 17]; 12[С.9 - 16]; 14[С.11 - 16]; 15[С.11 - 22]; 16[С.7 - 30]; 17[С.26 - 42]; 20[С.13-24].


Тема 2 Грошовий оборот і грошова маса

 1. Поняття грошового обороту.

 2. Модель грошового обороту.

 3. Грошові потоки та їх характеристики.

 4. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

 5. Маса грошей. Грошові агрегати.

 6. Швидкість обігу грошей.

 7. Закон грошового обігу.

 8. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультіплікатор.
^

Питання для самоперевірки


1. Дайте визначення грошового обороту.

2. Які основні ринки взаємопов'язуються грошовим оборотом?

3. Назвіть суб'єктів грошового обороту.

4. У чому полягають особливості грошового обороту на мікро- та макроекономічному рівнях?

5. Що таке грошовий потік?

6. Охарактеризуйте грошові потоки, які обслуговують процес розширеного відтворення.

 1. У чому полягає відмінність між грошовим оборотом та грошовим обігом?

 2. Як структурується грошовий оборот за формою платіжних засобів? Які переваги та недоліки готівкового та безготівкового грошового обороту?

10. Що таке грошова маса, грошовий агрегат, грошова база?

11. Скільки грошових агрегатів визначає НБУ?

12. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на

швидкість обігу грошей?

13. У чому полягає сутність закону кількості грошей, необхідних для обігу? За якою формулою розраховують середню кількість грошей, необхідних для обігу?

14. Що таке емісія? Хто здійснює емісію готівкових грошей в Україні?

15. Що таке грошово-кредитний мультиплікатор? Розкрийте механізм емісії грошей через грошово-кредитний мультиплікатор.

Література: 7[С.63 - 104]; 8[С.69 - 95]; 9[С. 80 - 88]; 10[С.66 - 88]; 11[С.19 -26]; 12[С.19 - 29]; 15[С.33- 46]; 16[С.31 - 60]; 17[С.12 - 23]; 20[С.26- 34].


Тема 3 Грошовий ринок

 1. Сутність грошового ринку.

 2. Інституційна модель грошового ринку.

 3. Структура грошового ринку.

 4. Попит на гроші.

 5. Пропозиція грошей.
^

Питання для самоперевірки


1. Що таке грошовий ринок?

2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках?

3. Які види фінансових інструментів грошового ринку Ви знаєте?

4. У чому полягає різниця між борговими та неборговими фінансовими інструментами?

5. Охарактеризуйте механізм купівлі-продажу грошей у секторі прямого та опосередкованого фінансування.

6. Хто такі фінансові посередники?

7. У чому полягає різниця між грошовим ринком, ринком грошей та ринком капіталів?

8. Що таке попит на гроші? Які цілі накопичення грошей Ви знаєте?

9. Які чинники впливають на попит грошей?

10. Що таке пропозиція грошей? Який зв'язок існує між пропозицією грошей, грошовою базою та грошово-кредитним мультиплікатором?

11. Розкрийте механізм впливу чинників на пропозицію грошей.

Література: 7[С.105 - 152]; 8[С.96 - 129]; 9[С.91 - 160]; 10[С.89 - 112]; 11[С.29 -38]; 12[С.19 - 29]; 14[С.14- 31, 122 -142]; 15[С.47 - 57]; 17[С.264 - 268]; 18 [С.53 - 87]; 20[С.81- 88].


Тема 4 Грошові системи

 1. Сутність структура та елементи ГС.

 2. Типи грошових систем та їх екволюція.

 3. Національна грошова система України.

 4. Державне регулювання грошового обороту.

 5. Грошово-кредитна політика, її цілі, типи, інструменти.

 6. Монетаризація бюджетного дефіциту та ВВП.

Питання для самоперевірки

1. Що таке грошова система?

2. Назвіть елементи грошової системи.

3. За якими ознаками класифікують грошові системи?

4. Які різновиди саморегульованих грошових систем Ви знаєте?

5. Що таке національна грошова система? Дайте характеристику елементів національної грошової системи.

6. В межах якої зі складових економічної політики здійснюється державне регулювання грошового обороту?

7. У чому різниця між фіскально-бюджетною та грошово-кредитною політиками?

8. Які типи грошово-кредитної політики ви знаєте?

9. Хто є реалізатором грошово-кредитної політики в Україні.

10. Які цілі та інструменти грошово-кредитної політики Ви знаєте?

11. Що таке монетизація бюджетного дефіциту? Які способи монетизації бюджетного дефіциту ви знаєте?

12. Що таке монетизація ВВП? Як визначається показник монетизації ВВП?

Література: 7[С.153 - 210]; 8[С.130 - 153]; 9[С.263 – 285, 304]; 10[С.113 - 127]; 11[С.40 - 51]; 12[С.23 – 25, 30 - 35]; 14[С.143 -165]; 15[С.58 - 71]; 16[С.61 – 73, 256 - 270]; 17 [С.268 – 280, 352 - 373]; 20[С.70- 79].


Тема 5 Інфляція і грошові реформи

 1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції.

 2. Причини інфляції.

 3. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

 4. Державне регулювання інфляції.

 5. Сутність та види грошових реформ.

 6. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Що таке інфляція? Які стадії виникнення інфляції ви знаєте?

2. За допомогою яких показників вимірюється інфляція?

3. За якими критеріями класифікують інфляцію?

4. Назвіть види інфляції. Який з перелічених видів інфляцій не має негативних наслідків для економіки країни?

5. Які зовнішні причини можуть сприяти посиленню інфляційних процесів у державі?

6. Які внутрішні причини впливають на прискорення інфляційних процесів?

7. У чому полягає різниця між соціальними та економічними наслідками інфляції?

8. Що таке антиінфляційна політика? Які методи антиінфляційної політики ви знаєте?

9. Що таке грошова реформа?

10. Які класифікаційні ознаки грошових реформ ви знаете?

11. Які види грошових реформ ви знаєте?

12. У чому проявились особливості проведення грошової реформи в Україні? 13. Чому грошова реформа в Україні здійснювалась протягом 5 років?

Література: 7[С.212 - 250]; 8[С.213 - 259]; 9[С.232 - 248]; 10[С.128 - 139]; 11[С.53 - 60]; 12[С.29 - 30]; 16[С.74 - 84]; 20[С.114 - 119].


Тема 6 Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 1. Класична кількісна теорія грошей.

 2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

 3. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

 4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей.

 5. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає сутність класичної кількісної теорії грошей? Де і коли вона сформувалась?

2. Які постулати класичної кількісної теорії грошей ви знаєте?

3. Які напрями кількісної теорії грошей сформувались у першій половині XXст.?

4. У чому полягає сутність "рівняння обміну" і хто його автор?

5. Який український учений зробив внесок у розвиток кількісної теорії грошей? Як він назвав свою теорію грошей?

6.Чим відрізнявся підхід "кембріджської школи" від кількісної теорії І.Фішера?

7. Що нове вніс Д.Кейнс у кількісну теорію грошей? Які мотиви нагромадження грошей сформулював Д.Кейнс?

8. У чому полягає відмінність підходів щодо регулювання економікою у представників сучасного монетаризму від кейсіанських методів регулювання?

9. Які основні положення сучасного монетаризму ви знаєте?

10. Які ідеї монетариської теорії були використані щодо грошово-кредитного регулювання в Україні?

11. На якому етапі грошово-кредитна політика України була зорієнтована на:

- кейнсіанські концепції;

- монетаристські концепції?

Література: 7[С.329 - 360]; 8[С.56 - 68]; 9[С.10 - 50]; 10[С.39 - 65]; 11[С.63 -70]; 15[С.23 - 32]; 16[С.84 - 99]; 20[С.90- 95].


Тема 7 Валютний ринок і валютні системи

 1. Питання та види валют. Конвертованість валют.

 2. Сутність валютних відносин.

 3. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

 4. Валютний курс.

 5. Валютне регулювання та валютна політика.

 6. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.

 7. Валютні системи.

 8. Особливості формування валютної системи України.

Питання для самоперевірки

1. Що таке "валюта"? Чи можна ототожнювати поняття "валюта" та "гроші"?

2. Які класифікаційні ознаки валюти ви знаєте?

3. Що таке валютні відносини? Які економічні відносини можна віднести до валютних відносин?

4. Що с об'єктами валютних відносин? Хто належить до суб'єктів валютних відносин?

5. Дайте визначення валютного ринку за економічним змістом та за організаційною формою?

6. Назвіть об'єкти та суб'єкт валютного ринку. Які функції виконує валютний ринок? • Зі якими ознаками класифікуються валютні ринки?

7. Що таке біржовий та позабіржовий валютний ринок? Який з них функціонує в Україні?

8. Які види валютних ринків Ви знаєте?

9. Що таке валютний курс? Які фактори впливають на зміну валютного курсу?

10. Що таке валютна політика, валютне регулювання, валютний контроль?

11. Назвіть інструменти валютного регулювання. Що таке дисконтна, девізна політика?

12. Які органи валютного регулювання Ви знаєте?

13. Що таке платіжний баланс? Що входить до структури платіжного балансу?

14. Що таке золотовалютні резерви і хто відповідає за їх формування в Україні?

15. Що таке валютна система? Які види валютних систем Ви знаєте?

16. Що таке національна валютна система? Охарактеризуйте елементи національної валютної системи.

17. Що таке світова валютна система? Назвіть етапи еволюційного розвитку світової валютної системи.

Література: 7[С.251 - 328]; 8[С.469 - 501]; 9[С.309 - 409]; 10[С.192 - 220]; 11[С.72 -88]; 12[С.156 - 194]; 15[С.95 - 115]; 16[С.100 - 109]; 17[С.380 - 403]; 20[С.120- 139].


Тема 8 Кредит у ринковій економіці

 1. Необхідність та сутність кредиту.

 2. Кредитні відносини: характеристика, структура види.

 3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.

 4. Функції кредиту.

 5. Теоретичні концепції кредиту.

 6. Принципи кредитування.

 7. Класифікація кредиту.

 8. Характеристика основних видів кредиту.

 9. Позичковий процент.

 10. Роль кредиту та розвиток кредитних відносин в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Що таке кредит? Назвіть суб'єкти та об'єкт кредиту.

2. Що таке кредитні відносини? Назвіть основні ознаки кредитних відносин.

3. Охарактеризуйте види кредитних відносин за суб'єктами кредитної угоди.

4. Які теорії кредиту ви знаєте? Охарактеризуйте основні постулати теоретичних концепцій кредиту?

5. Назвіть принципи кредитування.

6. Які функції виконує кредит? Яка з перелічених функцій є головною?

7. Перелічте класифікаційні ознаки кредиту.

8. Які види кредиту ви знаєте?

9. Що таке банківський кредит? На які укрупнені об'єкти кредитування надаються банківські позички? Як класифікується банківський кредит?

10. Що таке міжгосподарський кредит? Які різновиди міжгосподарського кредиту ви можете назвати?

11. Дайте визначення державному та міжнародному кредиту. Розкрийте механізм державного та міжнародного кредитування.

12. Що таке позичковий процент? Які макро- та мікроекономічні чинники впливають на диференціацію процентної ставки?

13. Яку роль відіграє кредит у розвитку економіки?

Література: 7[С.362 - 436]; 8[С.260 - 367]; 9[С.167 - 196]; 10[С.139 - 156]; 11[С.91 - 109]; 13[С.12 - 137]; 15[С.72- 82]; 16[С.196 – 231, 271 - 306]; 20[С.142 - 198].


Тема 9 Фінансові посередники грошового ринку

 1. Сутність та призначення фінансового посередництва. Види фінансових посередників.

 2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.

 3. Банківська система: сутність, принципи побудови, функції.

 4. Становлення та розвиток банківської системи України.

 5. Небанківські фінансово-кредитні установи.
^

Питання для самоперевірки


1. Що таке фінансове посередництво? У чому полягає призначення фінансового посередництва?

2. Хто такі фінансові посередники? У якому секторі грошового ринку вони працюють?

3. Що таке банк? Які функції виконують банки?

4. Що таке базові операції грошовою ринку?

5. Що таке банківська система? Які причини спонукали до її створення?

6. Які типи побудови банківських систем Ви знаєте? За яким типом побудована банківська система України?

7. Охарактеризуйте функції банківської системи. Яка функція с головною і чому?

8. Назвіть основні етапи становлення банківської системи України.

9. Що таке небанківські фінансово-кредитні установи? Що спільного та

відмінного між НФКУ та банками?

10. Які інститути відносять до договірних фінансово-кредитних установ?

11. Які інвестиційні фінансово-кредитні установи працюють на українському грошовому ринку?

Література: 7[С.438 - 480]; 8[С.451 - 468]; 10[С.161 – 167, 173 - 191]; 11[С.112 -122]; 14[С.38- 50]; 15[С.83 - 95]; 16[С.232 - 255]; 17 [С.138 - 167]; 18 [С.91 - 147]; 20[С.222- 225].


Тема 10 Центральні банки

 1. Призначення, статус та основи організації центрального банку.

 2. Основні напрями діяльності центрального банку.

 3. Походження та ровиток центрального банку

 4. Становлення центрального банку в Україні.

Питання для самоперевірки

1. Які законодавчо-нормативні акти закріплюють правовий статус ЦБ?

2.Чи залежить організаційна структура ЦБ від форми державного устрою країни? Наведіть приклади організації ЦБ для країн з різною формою державного устрою.

3. Що таке банківський нагляд і чим він відрізняється від банківського регулювання?

4. Які методи використовує ЦБ при обслуговуванні державного боргу країни? У чому переваги на недоліки перелічених методів?

5. Які інструменти монетарної політики використовує ЦБ у своїх регулятивних діях?

6. Які шляхи створення ЦБ Ви можете назвати? У чому принципові відмінності еволюційного шляху від законодавчого?

7. Назвіть напрями розвитку ЦБ в епоху глобалізації світових ринків. У чому полягає головне завдання ЄСЦБ?

8. Які основні законодавчо-нормативні акти регламентують діяльність НБУ?

9. Які складові елементи входять до структури НБУ?

10. Які керівні органи входять до системи управління НБУ?

11. Назвіть принципи функціонування НБУ? Чи підпорядкований НБУ Президенту, ВР, уряду?

12. Які функції виконує НБУ?

Література: 7[С.483 - 526]; 8[С.415 - 450]; 10[С.167 - 168]; 11[С.125 -134]; 20[С.261- 278].


Тема 11 Комерційні банки

 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

 2. Походження та розвиток комерційних банків.

 3. Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків.

 4. Характеристика банківських операцій.

 5. Стабільність банків та механізм їх забезпечення.

Питання для самоперевірки

1. Що таке комерційний банк? У чому полягає призначення комерційних банків?

2. За якими ознаками класифікують комерційні банки?

3. Назвіть основні етапи розвитку комерційних банків.

4. Що таке банківські операції? Які банківські операції Ви знаєте?

5. Що таке активні операції? Які види активних операцій Ви знаєте?

6. Що таке банківські послуги? Назвіть традиційні та нетрадиційні банківські послуги.

7. Що означає прибутковість банку? Які показники використовують для її вимірювання?

8. Які економічні нормативи характеризують фінансову стійкість банку?

Література: 7[С.528 - 570]; 8[С.381 - 414]; 10[С.168 - 173]; 11[С.136 - 145]; 13[С.140 -208]; 14[С.50 - 83]; 17[С.71- 83, 102 -134]; 18 [С.150 - 342]; 19[С.9 –48, 158 – 185, 219 - 232]; 20[С.226- 260].


Тема 12 Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

 1. МВФ та його діяльність в Україні.

 2. Світовий банк.

 3. Регіональні міжнародні кредитно –фінансові інститути.

 4. Європейський банк реконструкції та розвитку.

Питання для самоперевірки

1. Що таке міжнародні валютно-кредитні установи? Які міжнародні валютно-кредитні установи співпрацюють з Україною?

2. Що таке МВФ, коли і чому він був заснований? Які цілі реалізує МВФ у своїй діяльності?

3. Що таке Світовий банк? Які інституції входять до Групи Світового банку?

4. Охарактеризуйте діяльність фінансових організацій, що входять до Групи Світового банку.

5. Назвіть напрями співпраці МБРР з Україною. На яких умовах МБРР надає

кредити країні?

6. Що таке регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути? Які регіональні фінансові інститути Ви знаєте?

7. Що таке ЄБРР? Коли і з якою метою було створено цей банк?

8. Які інституціональні утворення входять до складу ЄБРР? У чому полягають основні завдання діяльності ЄБРР?

9. Які механізми та інструменти фінансування застосовує ЄБРР у своїй діяльності?

10. Назвіть пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні?

Література: 7[С.571 - 548]; 11[С.147 - 153]; 20[С.201 - 207].
^

3. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”І модуль


1. Походження грошей. Властивості грошей.

2. Роль держави у творенні грошей. Вартість грошей.

3. Форми грошей та їх еволюція. Характеристика сучасних засобів платежу.

4. Роль грошей у розвитку економіки. Функції грошей.

5.Поняття грошового обороту. Модель грошового обороту на мікро- та макроекономічному рівні.

6. Грошові потоки та їх характеристика.

7. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

8. Маса грошей. Грошові агрегати.

9. Швидкість обігу грошей.

10. Закон грошового обігу.

11.Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор.

12. Сутність грошового ринку. Об’єкти та інструменти грошового ринку.

13. Інституційна модель грошового ринку.

14. Структура грошового ринку.

15. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Графічна модель грошового ринку.

16. Сутність, структура та елементи грошової системи.

17. Типи грошових систем та їх еволюція.

18. Національна грошова система України.

19. Державне регулювання грошового обороту.

20. Грошово-кредитна політика: цілі, типи, інструменти.

21. Монетизація бюджетного дефіциту та ВВП.

22. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції.

23. Причини та соціально-економічні наслідки інфляції.

24. Сутність та види грошових реформ.

25. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

26. Класична кількісна теорія грошей.

27. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

28. Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

29. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей.

30. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетариських теорій.

ІІ модуль


31. МВФ і Світовий банк та їх діяльність в Україні.

32. Загальна характеристика регіональних міжнародних кредитно-фінансових інститутів. Європейський банк реконструкції та розвитку.

33. Поняття та види валют. Конвертованість валют.

34. Сутність валютних відносин.

35. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

36. Валютний курс.

37. Валютне регулювання та валютна політика.

38. Валютні системи.

39. Особливості формування валютної системи України.

40. Необхідність та сутність кредиту. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.

41. Кредитні відносини: характеристика, структура, види.

42. Теоретичні концепції кредиту.

43. Функції кредиту та принципи кредитування.

44. Класифікація кредиту.

45. Характеристика банківського кредиту. Основні об’єкти та принципи банківського кредитування

46. Характеристика міжгосподарського кредиту та його різновидів.

47. Характеристика державного та міжнародного кредиту.

48. Позичковий процент.

49. Роль кредиту та розвиток кредитних відносин в Україні.

50. Сутність та призначення фінансового посередництва. Види фінансових посередників.

51. Банківська система: сутність, принципи побудови, функції.

52. Небанківські фінансово-кредитні установи.

53. Призначення, статус та основи організації ЦБ. Основні напрями діяльності ЦБ.

54. Становлення ЦБ в Україні. Функції НБУ.

55. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

56. Походження, розвиток, основи організації та специфіка діяльності комерційних банків.

57. Характеристика пасивних банківських операцій.

58. Характеристика активних банківських операцій.

59. Характеристика банківських послуг.

60. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна

 1. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999р.

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.

 3. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.

 4. Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. - № 5.

 5. Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затв.постановою Правління НБУ від 14.04.98 № 141.

 6. Про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій: Положення НБУ: Затв. постановою Правління НБУ від 06.05.98 № 181.

Основна


 1. Гроші та кредит: Підручник. /М.І. Савлук, А.М Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: КНЕУ, 2002.

 2. Гроші та кредит / За ред.Б.С. Івасіва. – К., 1999.

 3. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи. – 2001.

 4. Луців Б.Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2004.

 5. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Т.В. Семко, М.В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158с.

12. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання” КОО, 1998.

13. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник.- К.: “Знання”, 2000. – 215с.

Додаткова


 1. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Навчальний посібник. - К.: Основи, 1997.

 2. Алексєєв І.В та ін. гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.

16. Александрова М., Маслова С. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2002 – 336 с.

17. Доллан Э.Дж., Кємпбэлл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.; Л., 1991.

 1. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.

 2. Банківська справа: Навчальний посібник/ за ред. Р. Тиркала - Тернопіль: Карт-бланс, 2001. – 314с.

 3. Иванов В.М. Деньги и кредит: К.: МАУП, 2003. – 288 с.

 4. Деньги / Под ред. А.А. Чухно. – К., 1997.

 5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1998.

Періодика


Журнали: “Фінанси України”, “Банківська справа”, “Економіка України”, “Економіка, фівнанси, право”, “Економіка та держава”, Вісник НБУ.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Гроші та кредит” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 6.050100 -«Фінанси», 6.050100-«Облік і аудит», 6.050100 - «Економіка підприємства», 6.050200 - «Менеджмент організацій», 6.050200 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050100 - «Маркетинг», 6.050100 -«Комерційна діяльність» (у тому числі скорочений термін навчання).


Укладачі: доцент Т.В. Семко, ст. викладач М.В. Руденко


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту В.І. Глухова


Підп. до др._____________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______ . Наклад _____прим. Зам № ________ . Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" гроші та кредит\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи