Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять icon

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Скачати 307.16 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір307.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО проведення практичних занять

З ДИСЦИПЛІНИ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – «ФІНАНСИ»

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007


Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050104 – «Фінанси» (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Загірняк Д.М.


Рецензент к.е.н., доц. Глухова В.І.


Кафедра „Фінанси і кредит”


затверджено методичною радою КДПУ

^

Протокол № 2 від 2007 р
ЗМІСТ


Зміст............................................................................................................

Вступ...........................................................................................................

Теми та погодинний розклад занять та самостійної роботи...........

Основні поняття та терміни...................................................................

Тематика практичних занять............................................................. ...

Екзаменаційні питання...........................................................................

Список літератури...................................................................................

стор.

3

4

6

7

10

20

24ВСТУП


Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались ял товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржову та позабіржову систему, небанківські кредитно-фінансові інститути, підтримуючі і стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб’єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи (в т.ч. соціальний елемент)

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” належить до дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна “Ринок фінансових послуг” пов'язана з курсами “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Фінансовий ринок”.

Курс “ Ринок фінансових послуг” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою курсу є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

^ Завдання дисципліни полягає в детальному вивченні та розумінні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Метою проведення практичних занять є засвоєння матеріалу, викладеного на лекційних заняттях, обговорення теми заняття, розв'язання тестових та інших завдань залежно від теми, що вивчається.

У методичних рекомендаціях щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” наведено теми та погодинний розклад занять та самостійної роботи, словничок основних понять та термінів, тематика практичних занять, завдання до теми заняття та питання для самоперевірки засвоєних знань, екзаменаційні питання, а також список літератури.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час підготовки до практичних та семінарських занять, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.


^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


п/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Практ. заняття,

годин

самост. робота, годин

Практ. заняття,

годин

самост. робота, годин

1.

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

1

32.

Суб’єкти ринку фінансових послуг.

1

33.

Поняття і класифікація фінансового посередництва.

1

34.

Інституційна структура ринку фінансових послуг.

1

35.

Сегментарна структура ринку фінансових послуг.

1

46.

Фінансові послуги на грошовому ринку.

1

47.

Фінансові послуги на валютному ринку.

2

48.

Фінансові послуги на ринку позик.

1

49.

Фінансові послуги на фондовому ринку.

2

410.

Фінансові послуги з перейняття ризику.

1

411.

Інфраструктура ринку фінансових послуг.

1

412.

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.

1

4Всього:

14

44

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Акція – цінний папір, що випускається акціонерним товариством і дає право його власникові, члену акціонерного товариства, брати участь у його управлінні й одержувати частку прибутку у вигляді дивіденду. Грошова сума, зазначена на акції, - номінальна вартість акції, ціна, за якою акція продається – курс акції. Розрізняють акції прості, привілейовані, іменні, на пред’явника, трудового колективу підприємств та інші.

^ Валютний курс – ціна грошової одиниці національної валюти, виражена в грошових одиницях іншої країни.

Вексель – вид цінного паперу, письмове боргове зобов'язання визначеної форми, яке наділяє його власника (векселеотримувача) безумовним правом вимагати з боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей. Вирізняють простий і переказний (трата) векселі. Простий вексель виписує боржник, а переказний застосовується при кредитуванні зовнішньої торгівлі кредитором.

Гроші – особливий товар, що стихійно виокремився з товарного світу й виконує роль загального еквівалента (початково золоті й срібло) під час обміну товарів. Обслуговуючи всі сфери економічної діяльності, гроші виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобів нагромадження й збереження, платежу, світових грошей.

^ Депозитний сертифікат - форма боргового зобов’язання комерційного банку, перевага сертифікату над депозитним вкладом – висока ліквідність сертифікату.

^ Емітент – юридична особа чи уповноважений державою орган, який здійснює випуск цінних паперів в обіг.

Казначейський вексель – форма боргового зобов’язання держави на строк до одного року.

Облігація – цінний папір, що приносить доход у вигляді процента, боргове зобов’язання позичальника перед кредитором, яке оформляється не кредитною угодою, а продажем-купівлею спеціального цінного паперу. Випускається державними органами для покриття бюджетного дефіциту та акціонерними товариствами з метою мобілізації капіталу. На відміну від акцій, на облігаціях визначається термін їхнього погашення.

^ Переказний вексель (трата) – письмовий наказ однієї особи (векселеутримувача) іншій (платникові) про виплату за вимогою або на обумовлену дату, зазначену в векселі, певної суми грошей третій особі (ремітентові) або пред'явникові даного векселя.

^ Простий вексель – безумовне грошове зобов'язання установленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселеутримувачеві), надаючи право останньому вимагати з боржника сплати після зазначеного терміну певної суми грошей, вказаної у векселі.

Страховик – юридична особа – страхова компанія, яка діє на підставі відповідної ліцензії і бере на себе зобов’язання щодо створення колективного страхового фонду та виплат з нього відшкодувань.

Страхувальник – фізична або юридична особа, котра страхує своє майно чи укладає зі страховою організацією договір особистого страхування та на підставі відповідної угоди із страховиком сплачує страхові внески до страхового фонду.

Страхування – система особливих перерозподільчих операцій, які виникають між учасниками страхового фонду в зв'язку з його утворенням за рахунок цільових грошових внесків і використанням на відшкодування втрат суб'єкта господарювання та надання допомоги громадянам (або їхнім сім'ям) у разі настання страхових випадків (досягнення певного віку, внаслідок втрати працездатності, смерті тощо). Вирізняють майнове страхування, об'єктом якого є різні матеріальні цінності; особисте – страхування певної події в житті фізичної особи; страхування відповідальності, предметом якого є імовірні зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам; страхування підприємницьких ризиків, де об'єктом є ризик неотримання прибутку або зазнавання збитків. Страхування може бути добровільним чи обов'язковим.

Фінанси – сукупність форм і методів формування, розподілу й використання централізованих і децентралізованих грошових фондів із метою виконання функцій і завдань держави, підприємств і населення із забезпечення умов розширеного відтворення, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

^ Фінансова політика – діяльність держави, підприємства щодо цілеспрямованого використання фінансів. Зміст фінансової політики полягає в тому, щоб розробляти концепцію розвитку фінансів, визначати основні напрямки їхнього використання й заходи, спрямовані на досягнення оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів із метою стимулювання матеріального виробництва та соціального захисту населення.

^ Фінансова система – це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, господарських суб'єктів, окремих фінансових інститутів і населення для виконання покладених на них функцій і задоволення не стільки економічних, скільки соціальних потреб.

^ Фінансовий апарат – органи, що здійснюють управління фінансами. До них належать працівники фінансових органів, податкової служби, фінансових відділів чи управлінь підприємств (організацій та установ), міністерств і відомств, які здійснюють функції оперативного управління фінансами.

^ Фінансовий контроль – елемент системи управління фінансами, особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, регіонів, підприємств та організацій), дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільності витрат, економічної ефективності фінансово-господарських операцій.

^ Фінансовий механізм – сукупність форм і методів формування й використання фінансових ресурсів, що застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства. Згідно зі структурою фінансової системи фінансовий механізм поділяється на такі складові: фінансовий механізм підприємств, організацій, установ; страховий механізм, бюджетний механізм тощо. В кожному з них за функціональним призначенням можна виокремити такі ланки: фінансове планування, фінансові норми, фінансові санкції, стимули, ліміти тощо.

^ Фінансовий ринок – це система грошових відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів. Складається з ринку грошей, ринків кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових послуг.

^ Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позички, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавання прав, що підтверджують ці документи, іншим особам.

^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці


Місце фінансового ринку в фінансовій системі.

Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”.

Функції фінансового ринку.

Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Питання для самоперевірки

 1. Яке місце займає фінансовий ринок у фінансовій системі країни?

 2. Назвіть основні передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Назвіть функції фінансового ринку.

 4. Вкажіть фактори, що визначають розвиток фінансового ринку на сучасному етапі.

 5. Що таке фінансовий актив?

 6. Чим різняться поняття „фінансовий актив” та „капітальний актив”?

 7. Які види фінансових активів ви знаєте?

 8. Які види фінансових інструментів ви знаєте?

 9. Назвіть безризикові фінансові інструменти.

 10. Назвіть фінансові інструменти з невизначеним доходом.

 11. Який фінансовий ринок може вважатися регіональним?

 12. Які мета та завдання територіальної організації фінансового ринку.

Література 1,5,6,7,8,9


^ Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг


Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація.

Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку.

Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть суб’єктів фінансового ринку.

 2. За якими критеріями класифікують суб’єктів фінансового ринку?

 3. Назвіть функції суб’єктів фінансового ринку.

 4. Вкажіть основні функції домогосподарств в економіці.

 5. У чому різниця між публічним та приватним розміщенням цінних паперів?

 6. Яку роль відіграють центральний та комерційні банки на ринку цінних паперів?

 7. Дайте класифікацію суб’єктів фінансового ринку за функціями.

 8. Дайте класифікацію суб’єктів фінансового ринку за формою.

 9. Назвіть основні елементи сучасної ринкової інфраструктури.

 10. Яким чином суб’єкти ринку цінних паперів взаємодіють між собою?

Література 1,2,3,6,7,8,10


Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва


Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”

Загальне поняття фінансового посередництва.

Комерційні банки: їх види та операції.

Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні.

Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте економічну сутність поняття ринку фінансових послуг.

 2. Назвіть основні групи та види фінансових активів.

 3. перерахуйте основні функції ринку фінансових послуг.

 4. Що таке фінансова послуга? Які послуги вважаються фінансовими?

 5. Ким можуть надаватись фінансові послуги?

 6. Дайте визначення фінансової установи. Які установи належать до категорії фінансових?

 7. В чому полягає різниця між фінансовою та кредитною установою?

 8. Які банки прийнято називати універсальними?

 9. Які функції на ринку фінансових послуг виконують інвестиційні банки?

 10. Назвіть основні операції комерційних банків.

 11. Назвіть основні групи небанківських кредитних інститутів.

 12. Які види контрактних фінансових інститутів ви знаєте?

Література 1,2,3,6,7,8,10,13,15


Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг


Фондові та валютні біржі. Брокерські компанії. Трастові компанії.

Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії.

Інвестиційні компанії та фонди. Інформаційно-консультативні центри.

Питання для самоперевірки

 1. Які операції здійснюються на фондовій біржі?

 2. Які функції виконує валютна біржа?

 3. Назвіть відомі вам українські фондові та валютні біржі.

 4. Назвіть основні переваги та недоліки співпраці з брокерськими компаніями на ринку фінансових послуг.

 5. Які функції виконують фінансово-промислові групи?

 6. Поясніть сутність фінансової холдингової компанії.

 7. Які функції на ринку фінансових послуг виконують інвестиційні компанії та фонди?

 8. В чому полягає сутність діяльності трастової компанії?

 9. Назвіть відомі вам фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії України. В чому полягає їх діяльність?

 10. Які послуги надають інформаційно-консультативні центри на ринку фінансових послуг?

Література 1,2,3,6,7,8,10


^ Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг


Методи структуризації фінансового ринку.

Поняття сегментації фінансового ринку.

Характеристика структури фінансового ринку.


Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність сегментації фінансового ринку.

 2. Назвіть основні критерії та ознаки сегментації фінансового ринку.

 3. Які види фінансових ринків можна виділити, керуючись основними принципами загальної сегментації ринку?

 4. Назвіть основні методи структуризації фінансового ринку.

 5. Дайте характеристику грошового ринку як сегменту фінансового ринку.

 6. Назвіть функції ринку капіталів (кредитного ринку) як частини фінансового ринку.

 7. Наведіть приклади класифікації (сегментації) ринку цінних паперів.

 8. Дайте характеристику страхового ринку як елементу ринку фінансових послуг.

 9. Наскільки розвиненим в Україні є ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування?

 10. Яка питома вага ринку нерухомості в структурі ринку фінансових послуг України?

 11. Чому ринок нерухомості виділений у самостійний елемент фінансового ринку?

 12. Яким чином формуються ціни на ринку нерухомості?

Література 1,3,6,8,10


Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку


Організація та особливості функціонування депозитного ринку.

Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

Операції з інструментами грошового ринку.

Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

Критерії вибору банку вкладниками.

Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

Розв’яжіть задачі

Задача №1

Вексель на суму 10000 грн. видано на 150 днів з нарахуванням за ним відсотків за ставкою 29% річних при розрахунковій кількості днів на рік – 365. Банк облікував вексель за 24 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 12% річних при розрахунковій кількості днів на рік – 360. Визначити суму, отриману пред’явником векселя, і суму доходу банку.

Задача №2

Вексель на суму 14000 грн. видано на 280 днів з нарахуванням за ним відсотків за ставкою 16% річних при розрахунковій кількості днів на рік – 365. Банк облікував вексель за 64 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 18% річних при розрахунковій кількості днів на рік – 360. Визначити суму, отриману пред’явником векселя, і суму доходу банку.

Задача №3

При обліку векселя на суму 4800 грн., до терміну оплати якого залишилось 155 днів, банк виплатив його пред’явнику 1530 грн. Визначити, яку облікову ставку використовував банк при розрахунковій кількості днів на рік - 360.

Задача №4

При обліку векселя на суму 7200 грн., до терміну оплати якого залишилось 87 днів, банк виплатив його пред’явнику 3810 грн. Визначити, яку облікову ставку використовував банк при розрахунковій кількості днів на рік - 360.

Задача №5

При оплаті пред’явленого векселя на суму 15600 грн., до терміну погашення якого залишилось 54 дні, дохід банку склав 1840 грн. Визначити ставку відсотків, використану банком при визначенні доходу. Розрахункова кількість днів на рік – 360.


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні операції з інструментами грошового ринку. Поясніть їх сутність.

 2. Назвіть ознаки класифікації банківських вкладів.

 3. Дайте характеристику термінових вкладів та назвіть їх різновидності.

 4. Охарактеризуйте механізм міжбанківських кореспондентських відносин.

 5. На яких принципах базується система безготівкових розрахунків як форма організації руху грошей на рахунках у банку?

 6. У чому полягає різниця між простими та переказними векселями?

 7. Поясніть сутність авалю векселя.

 8. поясніть сутність акцепту векселя.

 9. Які державні фінансові інститути здійснюють операції на грошовому ринку?

 10. Які операції на грошовому ринку здійснюють державні фінансові інститути?

 11. За якими критеріями вкладники найчастіше обирають банк?

 12. За якими критеріями вкладники повинні обирати банк ?

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,14


Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку


Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій спот.

Основні види котирування валюти. Стратегія валютного арбітражу.

Форвардні операції. Операції опціон і своп.

Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют.

Міжнародні розрахунки та особливості їх організації.

Місце валютного ринку у системі світової валютної системи.

Основні форми міжнародних розрахунків.


Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає сутність конверсійних операцій?

 2. Назвіть основні види котирування валют та поясніть відмінності між ними.

 3. Чим відрізняється форвардний курс від курсу спот?

 4. Поясніть сутність операції валютного арбітражу.

 5. В чому полягає стратегія валютного арбітражу?

 6. Дайте визначення міжнародного кредиту, назвіть його види та форми.

 7. Назвіть функції міжнародного кредиту.

 8. Яке місце займає валютний ринок у системі світової валютної системи?

 9. Поясніть сутність клірингової операції.

 10. Поясність сутність акредитивів та назвіть їх види.

 11. Поясніть сутність інкасової операції, визначте її переваги та недоліки.

 12. В чому полягає сутність розрахунків за допомогою блок-рахунків?

Література 1,3,4,5,6,7,8,10,11,15


^ Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик


Види послуг комерційних банків.

Поняття та економічна роль банківського кредиту.

Фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками.

Лізингові та селенгові операції. Факторингові операції.

Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.

Розв’яжіть задачі

Задача №1

Кредит у розмірі 50000 грн., виданий за ставкою 45% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат (план погашення кредиту) і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються 1 раз у кінці року.

Задача №2

Кредит у розмірі 50000 грн., виданий за ставкою 60% річних повинен погашатись однаковими рівними сумами протягом 5 років. Визначити розміри щорічних сплат (план погашення кредиту) і суму сплачених відсотків, якщо платежі для погашення боргу здійснюються півріччями.

Задача №3

Кредит у сумі 32000 грн. із щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 15% річних повинен погашатись протягом 4 років рівнозначними терміновими сплатами. Визначити розмір термінової сплати, загальні витрати позичальника для погашення кредиту і суму виплачених відсотків, якщо виплати за кредитом будуть здійснюватись у кінці кожного року.

Задача №4

Кредит у сумі 58000 грн. із щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 35% річних повинен погашатись протягом 5 років рівнозначними терміновими сплатами. Визначити розмір термінової сплати, загальні витрати позичальника для погашення кредиту і суму виплачених відсотків, якщо виплати за кредитом будуть здійснюватись у кінці кожного півріччя.

Питання для самоперевірки

 1. Які послуги на ринку позик надають комерційні банки?

 2. Яку економічну роль відіграє банківський кредит?

 3. З обов’язковим додержанням яких умов та на яких засадах здійснюється надання кредитів в Україні?

 4. Класифікуйте банківські кредити за характером і способом сплати процентів.

 5. Поясніть сутність банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 6. Назвіть методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 7. В чому сутність лізингу як специфічної форми організації кредитно-фінансових відносин?

 8. Назвіть основні види та форми лізингу.

 9. Поясніть сутність фінансового лізингу.

 10. Поясніть сутність оперативного лізингу.

 11. В чому сутність операції селенгу?

 12. Назвіть основні переваги та недоліки операцій лізингу та селенгу.

 13. На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

 14. За рахунок чого формується майно кредитної спілки?

Література 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11


Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку


Корпоративні облігації.

Фактори формування ринку державних цінних паперів.

Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

Формування курсової вартості цінних паперів.

Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій.

Біржові операції з цінними паперами.

Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).


Питання для самоперевірки

 1. Дайте загальну характеристику корпоративних цінних паперів.

 2. Які види цінних паперів випускаються та обертаються на ринку цінних паперів?

 3. Які права мають власники акцій?

 4. За якими ознаками можуть класифікуватись акції, що випускаються в обіг?

 5. За якими ознаками можуть класифікуватись державні цінні папери?

 6. Які фактори впливають на курс цінних паперів?

 7. Чим розрізняються привілейовані і прості акції? У чому їх схожість?

 8. У чому схожість між привілейованими акціями та облігаціями?

 9. Назвіть похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 10. Назвіть основні особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 11. Які показники використовуються для оцінки акцій та облігацій?

 12. Яким чином здійснюється управління портфелем цінних паперів в зарубіжних країнах? Наведіть приклади.

 13. Назвіть основні функції фондової біржі.

Література 1,2,6,8,910,16


Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику


Ймовірносно-психологічні проблеми ризику в економіці.

Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків.

Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

Техніка укладання ф’ючерсних контрактів.

Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.


Питання для самоперевірки

 1. Що являє собою процес прийняття управлінського рішення у фінансовій сфері?

 2. Які основні стратегії захисту від валютних ризиків вам відомі?

 3. Які фактори впливають на вибір конкретного методу страхування валютного ризику?

 4. В чому полягає сутність хеджування ризиків на фінансовому ринку?

 5. Назвіть сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 6. Які функції виконують арбітражери, хеджери та спекулянти як основні учасники ринку термінових контрактів?

 7. Дайте економічне обґрунтування кредитного ризику.

 8. Що являє собою валютне застереження?

 9. Назвіть основні проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

 10. Що являє собою валютний ф’ючерс?

 11. Що являє собою процедура диверсифікації фінансового ризику?

 12. Поясніть економічну сутність валютних опціонів.

Література 1,6,8,10,12


Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг.


Поняття та елементи ринкової інфраструктури.

Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект.

Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг.

Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи розвитку банківських інформаційних технологій.

 2. Назвіть основні напрями та фактори зміцнення банківської системи України.

 3. Назвіть можливості сучасних банківських інформаційних систем.

 4. Яку інфраструктуру має ринок цінних паперів?

 5. Охарактеризуйте структуру національної депозитарної системи.

 6. Які особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів вам відомі?

 7. Яке регіональне розміщення має інфраструктура фінансового ринку України?

 8. Чим представлена інфраструктура сьогоднішнього валютного ринку України?

 9. В чому полягає проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів?

 10. Обґрунтуйте необхідність вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування ринку фінансових послуг.

 11. Розкрийте роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку фінансових послуг.

Література 1,2,6,8,10,11,12,16


^ Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг


Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи.

НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку.

Методи регулювання банківської діяльності.

Державна політика на валютному ринку.

Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.


Питання для самоперевірки

 1. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг на етапі становлення його функціональної системи.

 2. В чому полягає мета державного регулювання ринків фінансових послуг?

 3. Назвіть основні положення державної політики України на валютному ринку.

 4. У відповідності до яких основних законів здійснюється державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг в Україні?

 5. Які державні органи здійснюють регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 6. Якими методами здійснюється регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 7. Які функції Національний банк реалізує на фінансовому ринку?

 8. Який вплив здійснює податкова політика держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості?

 9. Назвіть основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

 10. Яким чином приватизація впливає на розвиток фінансового ринку?

 11. У чому сутність банківського регулювання та банківського нагляду?

Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З КУРСУ “РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050104 “ФІНАНСИ”

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


 1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі.

 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”.

 4. Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”.

 5. Функції фінансового ринку.

 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

 7. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків.

 8. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

 9. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація.

 10. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку.

 11. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

 12. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

 13. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”.

 14. Загальне поняття фінансового посередництва.

 15. Етапи становлення ринку банківських послуг України.

 16. Комерційні банки: їх види та операції.

 17. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні.

 18. Небанківські кредитні інститути.

 19. Контрактні фінансові інститути.

 20. Фондові та валютні біржі.

 21. Комерційні банки.

 22. Брокерські компанії.

 23. Інвестиційні компанії та фонди.

 24. Трастові компанії.

 25. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії.

 26. Страхові компанії.

 27. Пенсійні фонди.

 28. Інформаційно-консультативні центри.

 29. Методи структуризації фінансового ринку.

 30. Поняття сегментації фінансового ринку.

 31. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

 32. Організація та особливості функціонування депозитного ринку.

 33. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 34. Операції з інструментами грошового ринку.

 35. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

 36. Критерії вибору банку вкладниками.

 37. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

 38. Конверсійні операції на валютному ринку.

 39. Форвардні операції. Операції опціон і своп.

 40. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют.

 41. Міжнародні розрахунки.

 42. Міжнародний кредит.

 43. Види послуг комерційних банків.

 44. Поняття та економічна роль банківського кредиту.

 45. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками.

 46. Лізингові та селенгові операції.

 47. Факторингові операції.

 48. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

 49. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.

 50. Корпоративні облігації.

 51. Фактори формування ринку державних цінних паперів.

 52. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 53. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 54. Формування курсової вартості цінних паперів.

 55. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій.

 56. Біржові операції з цінними паперами.

 57. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

 58. Ймовірносно-психологічні проблеми ризику в економіці.

 59. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків.

 60. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 61. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 62. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів.

 63. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

 64. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

 65. Поняття та елементи ринкової інфраструктури.

 66. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку.

 67. Банківські інформаційні технології.

 68. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.

 69. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг.

 70. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

 71. Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи.

 72. НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку.

 73. Методи регулювання банківської діяльності.

 74. Державна політика на валютному ринку.

 75. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

 76. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

 77. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.Список літератури


 1. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12.08.2001 № 9742

 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

 4. Постанова правління НБУ „Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України” від 30.12.1997.№ 466

 5. Наказ НБУ „Про затвердження Положення „Про порядок видачі сертифікатів в установах Ощадного банку України та компанії „Оранта” від 11.08.1995 № 83

 6. Анна Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М.: ИНФРА-М, 1996. -173с.

 7. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: КОО т-ва „Знання”, 1998. – 371с.

 8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: ЕЛЬТОН 1993. – 330с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник – К.: Основи, 2001. – 411 с.

 13. Гроші та кредит: Підручник. / За заг. ред. М. І. Савлука – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 608с.

 15. Мендрул О.Г,, Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1998. – 150с.

 16. Ходаківська В.П. Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.-616с.Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050104 – «Фінанси» (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Загірняк Д.М.


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Фінанси і кредит» В.І.Глухова


Підп. до др._________ Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк..______ Наклад __________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи біржової діяльності ”
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи