Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Скачати 141.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Дата26.09.2012
Розмір141.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни


"Фінансова санація і банкрутство підприємств"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050104 – "ФІНАНСИ"

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансова санація і банкрутство підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Загірняк Д.М.

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра «Фінанси і кредит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № 2 від 4.10.2007р.


Зміст


Вступ 4

Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної

роботи з навчальної дисципліни 5

Перелік тем самостійної роботи 6

Питання до модульного контролю 12

Список літератури 13


ВСТУП


Банкрутство підприємств - це наслідок глибокої фінансової кризи. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування.

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація.

Мета вивчення даної дисципліни є формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

Завдання які розглядаються це:

- вивчення сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації, банкрутства та ліквідації підприємств, а також форм і методів державної фінансової підтримки санації суб'єктів господарювання;

- набуття навичок проведення досудової санації та опанування комплексу питань, пов'язаних із санацією підприємства в судовому порядку, проведення санаційної реструктуризації суб'єктів господарювання.

Предмет вивчення є фінансово - економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.

Отримані знання з питань банкрутства та фінансової санації допоможуть надалі самостійно та обдумано використовувати накопичений досвід у своїй практичній і науковій діяльності, це є мета вивчення цієї дисципліни.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансова санація і банкрутство підприємств" призначені для самостійного вивчення тем та питань з дисципліни.

^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

(лекц.)

Кількість год.

СРС

Кількість год.

(лекц.)

Кількість год.

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення

2

4

1

5

2

Оцінювання санаційної спроможності підприємства

2

4

1

4

3

Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

2

4

0,5

4

4

Фінансування санації підприємств

2

4

0,5

5

5

Досудова санація

2

4

0,5

4

6

Санація підприємств у судовому порядку

2

5

0,5

4

7

Реструктуризація підприємства

2

4

0,5

5

8

Методи державної фінансової підтримки санації підприємств

2

5

0,5

4

9

Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств

1

4

1

5

10

Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності

1

4

1

4

Контрольна робота


20

Усього годин

18

42

7

64


^ Перелік тем самостійної роботи


ТЕМА № 1 Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення

 1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють.

 2. Економічна сутність санації підприємств.

Питання для самоперевірки

 1. Які фактори макроекономічного характеру можуть призвести до негативних тенденцій у діяльності підприємства?

 2. Характеристика основних моделей прогнозування банкрутства підприємства.

3. Які умови є підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним?

4. Охарактеризуйте стадії неплатоспроможності (поточну, критичну і надкритичну).

5. Наведіть формули поточної неплатоспроможності.

Література: [2, с .10-24;4, с. 5-19].


ТЕМА № 2 Оцінювання санаційної спроможності підприємства

 1. Менеджмент фінансової санації підприємства.

 2. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств.

 3. Класична модель фінансової санації.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть випадки прийняття рішення щодо проведення санації підприємства.

 2. Наведіть формулу коефіцієнта відновлення платоспроможності за умови незадовільної структури балансу.

 3. Опишіть формулу коефіцієнта втрати платоспроможності за умови задовільної структури балансу.

 4. Що можете запропонувати для вдосконалення методики діагностики ймовірності банкрутства.

Література: [2, с .16-24; 4, с .22-25].


ТЕМА № 3 Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства

 1. План санації.

 2. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.

 3. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі.

 4. Аудит фінансової сфери підприємства.

 5. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції.

 6. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві.

 7. Акт аудиторської перевірки.

Питання для самоперевірки

 1. Перелічіть основні заходи для виходу підприємства зі стану банкрутство.

 2. Схема взаємозв'язку механізмів управління санацією.

3. Бенчмаркінг як форма організації процедури комплексного фінансового аналізу.

 1. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

 2. Моделі визначення джерел розвитку кризових явищ.

Література: [2, с. 18-32; 4, с.35-43].


ТЕМА № 4 Фінансування санації підприємств

 1. Форми фінансової санації.

 2. Внутрішні джерела фінансової санації.

 3. Санація балансу: зменшення статутного фонду підприємства.

 4. Санація із залученням коштів власників підприємства.

 5. Альтернативна санація.

 6. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Фінансова санація за рахунок залучених коштів власника боржника та його працівників.

 2. Фінансова санація шляхом випуску цінних паперів.

 3. Участь у санації працівників боржника.

 4. Фінансова санація за рахунок кредитних, інвестиційних ресурсів та участі кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

Література: [2, с. 33-54; 4, с. 46-65].


ТЕМА № 5 Досудова санація

 1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів.

 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів.

Питання для самоперевірки

 1. Подання заяви.

 2. Процедура розпорядження майном.

 3. Підготовче засідання.

 4. Попереднє засідання господарського суду.

Література: [2, с. 56-63; 4, с. 72-80].


ТЕМА № 6 Санація підприємств у судовому порядку

 1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 2. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 3. Задоволення претензій кредиторів.

 4. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду.

Питання для самоперевірки

 1. Які шляхи фінансового оздоровлення підприємства.

 2. Що є підставою для ухвалення арбітражним судом проведення санації.

 3. Основні обов'язки керівника санації.

Література: [2, с. 75-82; 4, с. 83-95].


ТЕМА № 7 Реструктуризація підприємства

 1. Суть реструктуризації підприємства.

 2. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації).

 3. Форми реструктуризації.

 4. Форми санаційної реорганізації.

Питання для самоперевірки

 1. Особливості реструктуризації підприємства.

 2. Що передбачає реструктуризація виробництва.

 3. Реорганізація підприємства, її зміст.

 4. Різниця між реструктуризацією і реорганізацією.

Література: [2, с. 85-93; 4, с. 96-112].


ТЕМА № 8 Методи державної фінансової підтримки санації підприємств

 1. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.

 2. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств.

 3. Форми та методи державної підтримки підприємств.

Питання для самоперевірки

 1. Основні критерії відбору підприємств для надання їм цільової державної підтримки.

 2. У яких випадках надається фінансова підтримка на безповоротній основі.

 3. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств.

Література: [2, с. 94-118; 4, с. 135-170].


ТЕМА № 9 Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств

 1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 2. Розвиток інституту банкрутства в Україні.

 3. Процедура банкрутства.

 4. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.


Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте поняття «фіктивне банкрутство», «доведення до банкрутства», «приховування банкрутства».

 1. Світова угода.

 2. Мотиви та цілі приховування банкрутства.

 3. У яких випадках може бути розірвана світова угода.

 4. У яких випадках порушують справу про банкрутство.

Література: [2, с. 130-141; 4, с. 246-278].


ТЕМА № 10 Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності

 1. Правові засади застосування процедур банкрутства до банків.

 2. Діяльність тимчасової адміністрації.

 3. Участь кредиторів у процедурах банкрутства відносно банків.

 4. Ліквідація банків.

 5. Завершення процедури ліквідації.

Питання для самоперевірки

 1. У яких випадках НБУ має право призначити тимчасову адміністрацію банку.

 2. Етапи проведення ліквідації банку.

 3. Які документи оформлюються при ліквідації банку.

Література: [2, с. 150-161; 4, с. 321-345].


ПИТАННЯ до МОДУЛЬНого КОНТРОЛю

МОДУЛЬ 1


 1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють.

 2. Економічна сутність санації підприємств.

 3. Менеджмент фінансової санації підприємства.

 4. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств.

 5. Класична модель фінансової санації.

 6. План санації.

 7. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.

 8. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі.

 9. Аудит фінансової сфери підприємства.

 10. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції.

 11. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві.

 12. Акт аудиторської перевірки.

 13. Форми фінансової санації.

 14. Внутрішні джерела фінансової санації.

 15. Санація балансу: зменшення статутного фонду підприємства.

 16. Санація із залученням коштів власників підприємства.

 17. Альтернативна санація.

 18. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 19. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

МОДУЛЬ 2

 1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів.

 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів.

 3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 4. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 5. Задоволення претензій кредиторів.

 6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду.

 7. Суть реструктуризації підприємства.

 8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації).

 9. Форми реструктуризації.

 10. Форми санаційної реорганізації.

 11. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.

 12. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств.

 13. Форми та методи державної підтримки підприємств.

 14. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 15. Розвиток інституту банкрутства в Україні.

 16. Процедура банкрутства.

 17. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

 18. Правові засади застосування процедур банкрутства до банків.

 19. Діяльність тимчасової адміністрації.

 20. Участь кредиторів у процедурах банкрутства відносно банків.

 21. Ліквідація банків.

 22. Завершення процедури ліквідації.

Список літератури


1. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління/ Т.С. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін., За ред.. О.В. Мозенкова. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2003.- 272 с.

2. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

3. Лігоненко Л.О. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного зростання суб'єктів підприємства // Вісник Донецького університету, сер. В: Економічні науки. - 2001. -Вип. 3.

4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000 -418с.

5. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: Лібра, 1999.-.354 с.

6. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2005.- 245 с.

7. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналіза. – М.: Инфра – М, 1996. - 429 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансова санація і банкрутство підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц.. Загірняк Д.М.

Відповідальний за випуск зав. кафедри фінанси і кредит В.І. Глухова


Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" icon1 Інноваційна стратегія підприємства
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “фінансова стратегія підприємства” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо контрольної роботи з навчальної дисципліни "фінансова стратегія підприємства" для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо контрольної роботи з навчальної дисципліни “фінансова стратегія підприємства” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" icon«фінанси»
Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Фінансова санація І банкрутство підприємств \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 \"фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи