Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Скачати 174.44 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "вступ до спеціальності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір174.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – “МАРКЕТИНГ”


КРЕМЕНЧУК 2004
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Кафедра маркетингу


Рецензент Т.О. Зайчук, к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від ________________ 2004р.
Голова методичної ради__________ професор В.В. КостінКременчук 2004
ЗМІСТ


Стор.

 1. Вступ 4

 2. Основні поняття та терміни 5

 3. Тематика семінарських занять 7

 4. Практичні завдання 14

 5. Контрольні (залікові) питання з дисципліни

“Вступ до спеціальності” 16

6. Список літератури 18
ВСТУП


Принципово нові засади функціонування підприємців, організацій та інших господарських суб’єктів України, що обумовлені переходом до роботи в умовах ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу за рахунок введених нових навчальних курсів, запровадження прогресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Все це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносин між партнерами по ринку істотно впливає на рівень забезпечення населення товарами та послугами, а також на ступінь задоволеності населення діяльністю виробників та торгівлі. При цьому слід враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, яке має певну структуру, елементами якої є торговельні представники, посередники, бази, банки, рекламні агентства, біржі та ін. Від ступеня розвитку та узгодженості дій переважно залежить успіх зусиль підприємця, який працює у сфері виробництва, комерції чи фінансів.

При підготовці до семінарських занять студент має виявити цілеспрямованість щодо опрацювання лекційного матеріалу, ознайомлення з основною та додатковою літературою, виконання домашніх завдань. Саме такий підхід дасть студентові можливість активно брати участь у семінарських заняттях, пов’язати теоретичні матеріали з практичними навичками, розвивати наукове мислення, перевіряти теоретичні положення у конкретних задачах, виробничих ситуаціях, тестах.

Зміст методичного посібника, що пропонується, відповідає типовій програмі курсу “Вступ до спеціальності”.

Згідно з навчальним планом з курсу “Вступ до спеціальності” передбачено 26 години семінарських занять.
^
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Асортимент – набір однакової за призначенням продукції, яка конкретизується назвами, видом, ґатунком, марками та артикулами.

^ Збут – це процес реалізації виробленої продукції з метою задоволення потреб і запитів виробників.

Канал збуту – організація або особа, яка займається реалізацією, просуванням чи обміном товарів.

^ Комплексне дослідження ринку – всебічне вивчення ринку з метою гнучкого реагування на можливі зміни ринкової ситуації, тобто воно передбачає збір та отримання необхідної інформації про ринки.

Комунікації – це створення і підтримання зв’язку з ринком, споживачами, різними групами суспільства, які впливають на збут продукції.

Кон’юнктура – це ситуація, що склалася на ринку, яка характеризується існуючим співвідношенням попиту та пропонування, рівнем активності господарських суб’єктів, існуючим портфелем замовлень, рівнем цін та інноваційними розробками.

^ Особистий продаж – ознайомлення з товаром(послугами) під час бесіди з одним споживачем, з метою продажу товару.

Попит – потреба, яка підкріплена платоспроможністю.

Презентація – підприємство рекламує свою продукцію акцентуючи увагу на тих вигодах, які отримає споживач при купівлі товару.

Пропаганда – неособисте і неоплатне стимулювання збуту товару, шляхом розповсюдження про нього інформації.

Просування – будь-яка форма сполучень, яка використовується підприємствами для інформування, нагадування чи переконання про свої товари і послуги.

Реклама – будь-яка сплачена підприємницька форма ознайомлення з товаром чи послугами.

^ Ринкове ціноутворення – процес встановлення цін на товари і послуги, які пропонуються на ринку.

Сегментування – це розділення ринку на чіткі групи покупців, кожна з яких може вимагати окремого товару чи комплексу маркетингу.

^ Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні засоби заохочення покупки.

Товар - це продукт праці, створений для задоволення потреб людини в результаті обміну, купівлі-продажу через ринок.

Товарна номенклатура – систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які пропонує виробник для реалізації.

Товарообіг – діяльність промислових підприємств з планування, практичної реалізації та контролю за фізичним переміщенням готових виробів від місця їх виготовлення до місця реалізації.

^ Фірмовий стиль товару – можливість ідентифікації товарної фірми на ринку, зовнішнє він реалізується через створення ринкової атрибутики товару.

Цільова аудиторія – група споживачів, на яких орієнтований збут.


^
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Основні питання теми


1. Сутність маркетингу та його задачі

2. Різновиди концепцій маркетингу

3. Основні функції маркетингу

4. Принцип і комплекс маркетингу


Теми рефератів

 1. Основні задачі та функції маркетингу

 2. Етапи розвитку сучасного маркетингу


Література: 5-с.6-19; 9-с.18; 10-с.18-48; 11-с.14-18; 14-с.3-24; 15-с.8;17-с.75-81; 18-с.43; 22-с.7-11.


Тема 2. Дослідження товарів та їх основних властивостей
^

Основні питання теми


1. Класифікація товарів та послуг

2. Ринкова атрибутика товарів

3. Поняття “новий товар”

4. Різновиди життєвого циклу товарів


Теми рефератів

 1. Алгоритм планування нових товарів

 2. Причини невдач нових товарів на ринку^

Література: 5-с.111-125; 6-с.13-19, 11-144; 10-с.122-161; 11-с.249-254; 14-с.66-84, 86-104; 15-с.8; 16-с.109-117; 17-с.99; 23-с.133-167.Тема 3. Ринок товарів та послуг


Основні питання теми

1. Сучасна ринкова економіка

2. Елементи ринкової інфраструктури

 1. Класифікаційні ознаки і різновиди ринку товарів та послуг

4. Класифікація потреб за Маслоу

5. Попит та пропонування товарів

6. Основні критерії сегментування ринку

7. Стратегії охоплення ринку


Теми рефератів

 1. Механізм функціонування сучасної ринкової економіки

 2. Сутність місткості ринку та методи її визначення

3. Особливості розвитку сучасного ринку товарів промислово розвинутих країн

^

Література: 5-с.44-49; 6-с.70, 91; 10-с.7, 58-81; 11-с.206; 14-с.54; 16-с.87-93.Тема 4. Маркетингові дослідження


Основні питання теми

1. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку

2. Види досліджень

 1. Етапи проведення дослідженьТеми рефератів

1.Методи збирання первинної інформації

^

Література: 3-с.66; 5-с.68; 6-с.82; 10-с.85-118, 312-328, 524-530; 11-с.68-76, 28/0; 14-с.35-66; 15-с.56; 16-с.53-81; 17-с.86-89; 23-с.57.Тема 5. Товарна політика


Основні питання теми

1. Управління номенклатурою і асортиментом продукції на підприємстві

2. Якість продукції та маркетингова “петля” якості

3. Конкурентоспроможність товару

4. Методи визначення конкурентоспроможності виробу


Теми рефератів

1. Значення конкурентоспроможності товарів для українських товаровиробників

2. Основні вимоги до якості продукції в Україні


Література: 3-с.151; 6-с.19, 36-43, 98; 9-с.181; 10-с.166-184; 14-с.66-84; 15-с.212; 17-с.99; 22-с.73.

^
Тема 6. Ціноутворення в умовах ринкової економіки


Основні питання теми

1. Завдання політики ціноутворення

2. Класифікація цін

3. Вплив держави на процес ціноутворення

4. Способи визначення початкових цін


Теми рефератів

 1. Державне регулювання процесу ціноутворення

 2. Алгоритм ціноутворення


Література: 5-с.148-157; 6-с.22-25; 10-с.263-303; 11-с.213, 237-245; 14-с.105-134; 15-с.325; 16-с.131-151; 17-с.103; 18-с.129; 22-с.80.


Тема 7. Збутова політика підприємства


Основні питання теми

1. Сутність збутової політики

2. Організаційні структури збутових служб

3. Формування каналів збуту
^
4. Вимоги до каналів збуту


Теми рефератів

 1. Сутність політики розподілу

 2. Причини виникнення конфліктів у каналах розподілу та шляхи їх ліквідації


Література: 5-с.189-197; 10-с.200-225; 11-с.169-170; 14-с.170-192; 15-с.321; 16-с.160-175; 17-с.107-114.


Тема 8. Стимулювання збуту


Основні питання теми

1. Маркетингове стимулювання збуту

2. Етапи проведення персонального продажу

3. Організація презентації

4. Паблік релейшнз та паблік сіті

5. Економічні методи стимулювання збуту


Теми рефератів

 1. Сутність персонального продажу та його типи

 2. Проведення презентації, її види^

Література: 5-с.199; 9-с.243; 10-с.244-261; 11-с.141, 215; 14-с.155-158; 16-с.181.Тема 9. Реклама в системі маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність рекламних кампаній

2. Різновиди реклами

3. Застосування зовнішньої реклами

4. Способи вибору засобів масової інформації, їх переваги і недоліки

5. Розробка рекламного звернення

6. Розрахунок розміру рекламних асигнувань


Теми рефератів

1. Застосування реклами вітчизняними товаровиробниками

2. Рейтинг засобів масової інформації в Україні

^

Література: 10-с.236-242; 11-с.121-137; 14-с.144-155; 15-с.270; 17-с116-126; 18-с.107; 22-с.98-184.Тема 10. Стратегічне маркетингове планування


Основні питання теми

1. Розробка стратегічної маркетингової програми підприємства

2. Стратегічний господарчий портфель фірми

3. Базова стратегія росту фірми

4. Вибір стратегій росту малої фірми

5. Особливості стратегії росту крупних фірм

6. Розробка стратегій росту середніх фірм


Теми рефератів

1. Роль стратегічного маркетингового планування на підприємстві

2. Різновиди стратегій росту фірм

 1. Сутність та склад стратегічного господарчого портфелю фірми^

Література: 2-с.141; 10-с.305-308; 19-с.158-184.Тема 11. Основи міжнародного маркетингу


Основні питання теми

1. Сутність міжнародного маркетингу

2. Економічне середовище

3. Політико-правове середовище

4. Культурне середовище


Теми рефератів

 1. Планування діяльності підприємства на міжнародному ринку

 2. Фактори, які впливають на діяльність фірми на зовнішньому ринку


Література: 1-с128; 2-с.7, 50-51; 4-с.7; 5-с.221; 8-с.15-36; 9-с.266; 10-с.435-443; 20-с.84.


^

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1.

На якому етапі життєвого циклу зараз знаходяться наступні товари: портативні кольорові телевізори, чорно-білі телевізори, побутова електротехніка, монітори на рідких кристалах.


Завдання 2.

Наведіть приклади стимулювання збуту таких товарів: побутова хімія, преса, косметика, автомобілі, кондитерські вироби.


Завдання 3.

Які показники якості будуть важливими для споживача для наступних товарів: авіаційний двигун, зернозбиральний комбайн, взуття, диван, чайник.


Завдання 4.

Які фактори визначають зовнішнє, а які внутрішнє середовище функціонування підприємства: конкуренти, кадри, ризик, кон’юнктура, можливість випуску продукції, ринок, рівень свободи в прийнятті управлінських рішень, конкурентоспроможність продукції, екологія, науково-технічний рівень виробництва, джерело ресурсів.


Завдання 5.

Побудуйте в логічній послідовності алгоритм проведення маркетингових досліджень:

 • аналіз зібраної інформації;

 • збір інформації та її класифікація;

 • виявлення проблеми, яку необхідно вирішити фірмі;

 • визначення джерел інформації;

 • формування пропозицій щодо вирішення даної проблеми;

 • мета маркетингових досліджень.

Завдання 6.

Адаптувати товар до запитів зовнішнього ринку можливо шляхом:

 • зміни товару у відповідності до особливостей використання товару;

 • створення нового упакування;

 • розробка нового маркування;

 • пристосування комунікаційної політики до нових вимог;

 • пропонування нового товару з урахуванням міжнародного життєвого циклу товару.


Завдання 7.

До найважливіших сторін маркетингової діяльності підприємства належать:

 • своєчасне планування і проведення маркетингових заходів;

 • забезпечення необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень;

 • забезпечення маркетингової діяльності необхідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами;

 • компетентна цінова політика.

Поясніть, які ще аспекти маркетингу важливі для успішної діяльності фірми? У чому полягають їх особливості?


Завдання 8.

Розгляньте криві життєвих циклів товарів. Наведіть приклади товарів, які, на вашу думку, відповідають кожній з цих кривих.а) б) в)


г) д) е)


Завдання 9.

Підприємство “Галицькі продукти” планує вийти на ринок безалкогольних напоїв із новим товаром, який вироблятиметься з фруктового соку і буде призначений для споживачів віком від 15 до 25 років. Перед початком розроблення новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки й уподобання даної цільової групи споживачів. Для того заплановано провести опитування молоді в даному географічному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів, зокрема студентів.

Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення опитування серед студентської молоді.


Завдання 10.

На практиці використовують різні цінові стратегії залежно від багатьох факторів. Узагальнюючи, можна говорити про політику низьких або високих цін. Оцінити можливі переваги і недоліки стратегії низьких або високих цін. Наведіть приклади доцільності їх застосування на практиці.


Завдання 11.

Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується (його потенційними споживачами). Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів:

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінгу й аеробіки.


Завдання 12.

Проведіть сегментацію ринку дитячих іграшок за демографічним фактором та фактором поведінки споживачів (покупців).


Завдання 13.

Які стратегії фірма може використовувати для виходу на міжнародний ринок?


Завдання 14.

Ви – представник промислово-торговельної палати країни:

 • з економікою типу натурального господарства;

 • з сировинною економікою;

 • з економікою, яка промислово розвивається;

 • з промислово розвинутою економікою.

Охарактеризуйте господарства країни по кожному варіанту, проаналізуйте основні проблеми, які виникають у кожній країні.


Завдання 15.

Перелік позитивних якостей, які більш за все цінують споживачі автомобілів, наведений у випадковому порядку: зовнішній вигляд, ціна, фірма-виробник, якість, надійність, основні експлуатаційні характеристики, безпека, комфорт, рівень сервісу, гарантійний термін. Розмістіть наведені характеристики в порядку надання переваги.


Завдання 16.

Які рішення по організації сервісу необхідно прийняти:

 • власнику магазину жіночого одягу;

 • керівнику позиково-ощадної асоціації;

 • власнику магазину спортивних товарів.


Завдання 17.

Чим вирізняється маркетинг від комерційних зусиль по збуту? Якій роботі Ви надаєте перевагу після закінчення університету: спеціаліста з маркетингу чи спеціаліста зі збуту? Чому?


Завдання 18.

Чим вирізняються два підходи до управління маркетингом: концепція вдосконалення товару та концепція вдосконалення виробництва? Наведіть приклади обох підходів.


Завдання 19.

На прикладі продукції будь-якого підприємства заповніть наступну таблицю:


Назва товару

Етапи життєвого циклу товару

Виведення на ринок

Зріст

Зрілість

Спад


Завдання 20.

Який вид транспорту Ви б використовували при організації розподілу наступних товарів:

 • пиво;

 • коштовні ювелірні вироби;

 • природний газ;

 • сільськогосподарські машини.^ КОНТРОЛЬНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Розуміння маркетингу.

 2. Задачі маркетингу.

 3. Концепції маркетингу.

 4. Функції маркетингу.

 5. Принципи і комплекс маркетингу.

 6. Види товарів і послуг.

 7. Фірмовий стиль товарів.

 8. Розробка концепції нового товару.

 9. Життєвий цикл товарів і його аналіз.

 10. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура.

 11. Класифікаційні ознаки і різновиди ринку товарів і послуг.

 12. Особливості розвитку сучасного ринку товарів промислово розвинутих країн.

 13. Класифікація потреб і чинників, що формують ці потреби.

 14. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів.

 15. Сегментування ринку.

 16. Сутність та основна задача комплексного дослідження ринку.

 17. Види досліджень.

 18. Етапи проведення досліджень.

 19. Номенклатура і асортимент продукції.

 20. Управління асортиментом.

 21. Управління якістю продукції.

 22. Маркетингова “петля” якості.

 23. Визначення конкурентоспроможності виробу.

 24. Ціль та політика ціноутворення.

 25. Види цін.

 26. Зовнішні фактори процесу ціноутворення.

 27. Методи встановлення початкових цін.

 28. Мета збутової діяльності підприємства.

 29. Класифікація організаційних структур збутових служб.

 30. Канали збуту.

 31. Вибір каналів збуту.

 32. Основні елементи системи товарообігу.

 33. Основні елементи маркетингового стимулювання.

 34. Персональний продаж.

 35. Формування суспільної думки.

 36. Економічні методи стимулювання збуту.

 37. Мета рекламних заходів.

 38. Види реклами.

 39. Вибір засобів масової інформації.

 40. Зміст рекламного звернення.

 41. Планування витрат на рекламні заходи.

 42. Стратегічна маркетингова програма. Мета існування підприємства.

 43. Стратегічний господарчий портфель фірми.

 44. Базова стратегія росту фірми.

 45. Особливості стратегії росту малої фірми.

 46. Особливості стратегії росту крупних фірм.

 47. Особливості стратегії росту середніх фірм.

 48. Причини виникнення міжнародного маркетингу.

 49. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 50. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

51. Культурне середовище міжнародного маркетингу.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1997. – 196с.

2. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – 2-е изд. – Харьков: НВФ “Студцентр”, 2001. – 202с.

3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 294с.

4. Диденко Н.И., Самохвалов В.В. Основы международного маркетинга.: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2000. – 182с.

5. Євдокимов Ф.І., Гавва В.М. Азбука маркетингу: Навч.посібник 3-є видання, переробл. і доп. – Д.: Сталкер, 1998. – 432с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997-156с.


додаткова

7. Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 1998. – 192с.

8. Мазаракі та ін. Міжнародний маркетинг.: Підручник / За ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. – 182с.

9. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст.. А.І. Кредісов. К.: Україна, 1994. – 399с.

10. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с.

11. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрлашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрлашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с.

12. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. – 248с.

13. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304с.

14. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.-246с.

15. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Інститут международного права и экономики шимени А.С. Грибоєдова, 1999. – 398с.

16. Підручник. Під ред. А.О. Старостиної. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 400с.

17. Попов С.Т. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 1997 – 176с.

18. Современный марктеинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 256с.

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник/Під заг.ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К., 1997. – 448с.

20. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470с.

21. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: “Издательство Приор”, 1997. – 160с.

22. Швальбе Х. Практика для малых и средних предприятий: Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 317с.

23. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Автор предисл. и науч.ред. А.А. Горячева. – М.:Экономика, 1993. – 335с.


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Укладач асистент В.В. Герасимчук


Відповідальний за випуск ст. викладач О.Д. Коноваленко


Підписано до друку_________________2004 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 40 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004


Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної формИ навчання зі спеціальності
Вступ
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconДля студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство”
Щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни “введення в маркетинг”
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять
Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів...
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни \"вступ до спеціальності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи