Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання
Скачати 285.27 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір285.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050107

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2002

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 -«Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: ст. викладач О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2002 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2002


З М І С Т


Стор.

 1. Вступ. 4

 2. Основні поняття та терміни. 5

 3. Тематика практичних занять. 8

 4. Практичні завдання . 11

 5. Контрольні (залікові) питання з курсу “Конкурентоспроможність

фірми ”. 21

 1. Рекомендована література. 23В С Т У П


В сучасних умовах для кожного підприємства особливо важливо правильно оцінювати ринкові обставини з тим, щоб запропонувати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку, відповідали б ринковій ситуації в Україні й тенденціям її розвитку, з другого – особливостям конкретного виробництва. Найбільш складними етапами цієї роботи є аналітичне усвідомлення шляхів досягнення конкурентних переваг і на цій основі заходів, які сприяли б посиленню конкурентної позиції підприємства.

Метою практичної роботи є формування у студентів комплексу додаткових знань про систему забезпечення конкурентоспроможності підприємств та оволодіння навичками конкурентного аналізу на базі інтеграції теоретичних і прикладних знань, здобутих у процесі вивчення нормативних і спеціальних дисциплін, навичок, надбаних протягом попереднього навчання, практичних умінь щодо управління конкурентоспроможністю конкретної фірми. Основу самостійної роботи складає вивчення теоретичних засад антимонопольної політики в умовах ринкової економіки. Весь матеріал, який належить опрацювати поділений на теми, опрацювання кожної з яких є обов’язковим для кожного студента. В результаті виконання практичної роботи студент повинен знати :


 • основи антимонопольного законодавства розвинутих країн світу;

 • методи впливу держави на діяльність монопольних утворень, розвиток доброчесної конкуренції, припинення недобросовісної конкуренції;

 • основи конкурентного законодавства України;

 • шляхи здійснення конкурентної політики урядом;

 • засади практичного застосування конкурентної політики та її впливу на діяльність органів влади і управління та підприємців^

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Конкуренція —змагання підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товару.

^ Досконалий конкурентний ринок — ринок, на якому всі продавці галузі -досконалі конкуренти, є багато покупців, кожний з яких добре інформований про ціни продавців, і які є малими відносно ринку в цілому і діють незалежно.

^ Недосконалий конкурентний ринок — ринок товару, на якому покупці або продавці беруть до уваги свою здатність впливати на ринкову ціну.

Монопольне становище — домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно, або разом з іншими суб'єктами, господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару.

^ Монопольним утворенням називається підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.

Монополістична конкуренція — ринок, на якому покупці розглядають продукти конкуруючих продавців як близькі, але не повністю взаємозамінні.

Олігополія - ринок товару, на якому існує декілька продавців, які виробляють більшу частину продукту, частка кожного з них є досить великою, щоб впливати на ринок власними силами.

Олігопсонія — ринок, на якому працюють декілька крупних покупців, до яких надходить більша частина продажу товару. Частка кожного з покупців на ринку дозволяє здійснювати вплив на постачальників та конкурентів.

Монополія — ринок, на якому працює єдиний продавець товару, який, використовуючи своє становище на ринку, має монопольну владу і може одноосібно диктувати рівень цін та обсяги випуску на ринку.

Монопсонія — ринок, на якому є один покупець (споживач) або кілька покупців (споживачів), один з яких займає домінуюче становище та істотно впливає на розподіл продаж та ціни.

^ Природна монополія — ринок, на якому попит на товар задовольняється найкраще однією або обмеженою кількістю підприємців. Ефективність діяльності на такому ринку залежить від масштабу виробництва і пов'язана з особливостями технології виробництва та обслуговування.

^ Адміністративна монополія — ринок, з великою ринковою владою одного з учасників, що створюється внаслідок дій органів влади і управління.

Економічна монополія — ринок, учасники якого є підприємствами, які змогли зайняти монопольне становище на ринку шляхом вдалих дій, концентрації капіталу, добровільного об'єднання, злиття або поглинання слабких суперників.

^ Конкурентна політика - інструмент економічної політики, який включає в себе комплекс узгоджених дій уряду, спрямованих на підтримку та захист конкуренції на ринках товарів.

^ Фіксація цін - укладання підприємцями-конкурентами угод про співробітництво при ціноутворенні

Свідомий паралелізм — домовленість між підприємцями, що конкурують між собою, без укладення угоди про встановлення приблизно однакових цін.

^ Обмеження випуску продукції—домовленість між підприємцями-конкурентамн щодо обсягів та якості товарів.

Розподіл ринку—розподіл клієнтів між постачальниками-конкурентами таким чином, щоб у кожного з клієнтів був лише один постачальник, що не дозволяє клієнту одержувати вигоду від конкуренції між постачальниками.

^ Практика виключень— дії підприємців-конкурентів, що не дозволяють іншим підприємцям, існуючим або потенційним, вступити наданий ринок.

Обмін інформацією - дії підприємців-конкурентів щодо обміну важливою ринковою інформацією про ціни, виробництво, якість та інші питання збуту товарів.

Хижацтво — дії одного або декількох підприємців щодо визначення цін нижче конкурентного рівня з метою витіснення конкурентів з даного ринку.

^ Обмеження доступу — дії, за допомогою яких підприємці унеможливлюють появу нових конкурентів.

Ринок - це сукупність товарів, реально або потенційно доступних в окремо визначеному географічному регіоні, які можуть за необхідності взаємозамінюватись.

^ Товарні межі ринку - це група або набір взаємозамінних товарів. Визначення товарних меж ринку - це визначення товару за його споживчими якостями, товарів-замінників та формування товарної групи, складові якої розглядаються споживачами або покупцями товару як один товар.

^ Географічні межі товарного ринку - це територія, на якій покупці придбають або можуть придбати зазначений товар і не можуть придбати його поза межами такої території.

^ Неправомірним використанням чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки є дії, які мають такі ознаки:

використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, назв літературних художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до зміщування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

^ Створенням перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягненням неправомірних перевагу конкуренції є дії підприємця у вигляді:

дискредитації суб’єкта господарювання (підприємця);

купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

схилення до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця);

схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);

схилення суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;

підкупу працівника постачальника;

підкупу працівника покупця (замовника);

досягнення неправомірних переваг конкуренції.

^ Дискредитацією суб'єкта господарювання (підприємця) вважається поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання (підприємця ).

Реклама - спеціальна інформація про осіб та продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі, в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованою одержання прибутку.

Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва га розповсюдження.

^ Виробник реклами - особа, яка виробляє та/або розповсюджує рекламу будь-яким рекламним засобом.

Споживач реклами - особа, або група осіб, на яких спрямована реклама.

Спонсор - особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживачів у будь-який спосіб.


^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Теоретичні підходи та досвід регулювання конкурентних відносин


 1. Методи ведення конкурентної боротьби.

 2. Практика регулювання конкурентних відносин на вітчизняному ринкові.


Рішення задач 1,2,3

Теми рефератів

 1. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.

 2. Вплив монополізації ринків на розвиток економіки.


Тема 2. Теоретичні засади антимонопольної політики


 1. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової економіки.

 2. Недосконалі конкурентні ринки.


Рішення задач 4,5,6

Теми рефератів

 1. Особливості монополістичних конкурентів.

 2. Характеристика адміністративної монополії.


Тема 3. Аналіз товарних ринків


 1. Показники стану конкурентного середовища.

 2. Джерела інформації для оцінки стану конкуренції.


Рішення задач 7,8,9

Теми рефератів

 1. Діагностика факторів конкурентного середовища.

 2. Оцінка інтенсивності конкуренції.

 3. Аналіз організації збутової сітки конкрентів та використовуваних засобів стимулювання реалізації.

 4. Побудова конкурентної карти ринку.


Тема 4. Аналіз діяльності конкурентів


 1. Аналіз ринкової долі конкурентів.

 2. Дослідження динаміки цін конкурентів.


Рішення задач 10,11,12

Теми рефератів

 1. Діагностика цілей і намірів конкурентів.

 2. Оцінка фінансової стабільності конкурентів.

 3. Методи реалізації товарної політики конкурентів.


Тема 5. Формування стратегії конкуренції


 1. Комплексне використання переваг базових стратегій конкуренції.

 2. Ситуаційне проектування стратегії конкуренції для підприємств з різною ступінню домінування на ринку.


Рішення задач 13,14,15

Теми рефератів

 1. Адаптація стратегії конкурентів до особливостей динаміки ринків.

 2. Організція рекламної підтримки стратегічних ініціатив підприємства.


Тема 6. Аналіз попиту на продукцію


 1. Комплексний аналіз попиту.

 2. Аналіз прибутку і рентабельності та вплив на них попиту на продукцію.

 3. Аналіз факторів ризику незатребуваної продукції.


Рішення задач 16,17,18

Теми рефератів

 1. Цінова еластичність попиту.

 2. Взаємозв’язок структури спільного попиту і фінансових результатів.

 3. Впив основних виробничих фондів на ризик незатребуваної продукції і результати діяльності підприємства.

 4. Цільовий прибуток і планування обсягів виробництва.

5. Планування асортименту продукції


Тема 7. . Шляхи і методи забезпечення конкурентних переваг.


 1. Скорочення термінів розробки нової продукції.

 2. Раціоналізація поставки комплектуючих виробів на складальні підприємства.


Рішення задач 19, 20,21

Теми рефератів

 1. Аналіз тенденції розвитку конкурентної ситуації.

 2. Мінімізація кількості ланцюгів в мережі реалізації продукції.

 3. Розвиток організаційних структур в умовах підвищеної конкуренції.ЗАДАЧІ1. Припустимо, що в галузі «А» функціонують 2311 фірм, а в галузі «В» — усього 24. Припустимо також, що не витримали конкуренції і припинили існування відповідно 150 і 4 фірми. Розрахуйте, наскільки зросли розміри ринку для кожної з продовжуючих конкурентну боротьбу фірм першої і другої галузей. У якій галузі вище інтенсивність конкурентної боротьби?


2. Припустимо, в якійсь галузі є: а) 1000 фірм із приблизно однаковою часткою в загальному обсязі пропозиції, рівних 1100000 одиниць. Чи вплине на ціну та обставина, що одна з фірм вдвічі скоротить чи збільшить виробництво? Як зміниться загальна пропозиція в одному і в другому випадках? Що зміниться, якщо прийняти, що в даній галузі діють: б) 110 фірм? в) 11 фірм?


3. У галузі — шість великих виробників: 3000, 3000, 2000, 10000,8000 u 6000 одиниць. У результаті таємної змови їм вдалося підвищити ціну однієї одиниці продукції із 100 до 150 грн. Наскільки зростає при цьому виторг від продажів кожного учасника монополістичної угоди, якщо попит залишився колишнім? Як зміниться прибуток, якщо витрати на одиницю продукції залишилися незмінними: відповідно 70, 60,70,40, 50 і 60 гривень.


4. При ціновій конкуренції продавці рухаються по кривій попиту на свій товар, знижуючи чи підвищуючи ціну. Розрахуйте, як зміниться виторг від продажу, якщо фірма почне зниження ціни із 100 до 90 грн. для того, щоб збільшити попит на свою продукцію з 10000 до: а) 12000;б) 15000; в) 20000 одиниць.


5. При нецільовому способі ведення конкурентної боротьби виробники створюють нову криву попиту на свій товар шляхом диференціації свого товару. Як зміниться виторг від продажу, якщо фірма збільшить попит на свій товар з 10000 одиниць до: а) 12000; б) 15000; в) 20000, зберігаючи при цьому колишню ціну одиниці продукції, рівну 100 грн.?


6. При неціновій конкуренції фірма може також збільшити ціну, зберігаючи колишній попит на свій товар. Як зміниться виторг від реалізації, якщо фірма збільшить ціну (зберігаючи колишній обсяг продажу, рівний 10000): а) до 110 грн.; б) до 120 грн.; в) до 130 грн.?


7. Чистий бухгалтерський прибуток двох приватних компаній за звітними даними однаковий і дорівнює 1200000 гривень. Однак є розходження з наступних показників (у гривнях):


Показник

Компанія №1

Компанія №2

1. Недостатні відрахування у фонд покриття безнадійної заборгованості

31625

29517

2. Переоцінка вартості запасів

131200

208113

3. Чистий прибуток, використовуваний на оплату праці директора

752960

630290

4. Різниця між фіскальними і реальними амортизаційними відрахуваннями

91000

76015

Якщо конкурентні позиції визначаються величиною економічного прибутку, то в якої компанії вони більш ефективні? Наскільки вище її економічний прибуток?


8. Які з перерахованих нижче ознак можна віднести до характерних для монопольно високої ціни?

 1. Рівність граничних витрат і ціни.

 2. Сховане підвищення ціни з метою компенсації необґрунтованих витрат.

 3. Навмисне скорочення обсягів виробництва і реалізації при незмінній якості.

 4. Ріст ціни реалізації товару в результаті розриву господарських зв'язків.

 5. Ріст ціни в результаті підвищення платоспроможного попиту.


9. Які з перерахованих ризиків належать до технічних ризиків?

 1. Складування відходів.

 2. Відсутність резерву потужності.

 3. Шкідливість виробництва.

 4. Зношеність устаткування.

 5. Новизна технології.

 6. Наявність оборотних коштів.

 7. Платоспроможність замовника.


10. Є наступні види ризиків:

 1. Невистачання оборотних коштів.

 2. Нестійкість попиту.

 3. Кваліфікація кадрів.

 4. Несвоєчасне постачання комплектуючих.

 5. Віддаленість від транспортних вузлів.

 6. Відсутність резерву потужності.

 7. Наявність альтернативних джерел сировини.

 8. Несумлінність підрядника.

 9. Загроза страйку.

 10. Недостатній рівень заробітної плати.

 11. Нестабільність якості сировини і матеріалів.

 12. Занесіть ці ризики у відповідні графи таблиці.
Підготовчі ризики

Будівельні ризики

Фінансові ризики

Соціальні ризики

Технічні ризики

1

2

3

4

5

11. При дослідженні стадії функціонування бізнесу-проекту виявлені наступні прості ризики:

 1. Нестійкість попиту.

 2. Поява альтернативного продукту.

 3. Зниження цін конкурентами.

 4. Збільшення виробництва у конкурентів.

 5. Ріст податків.

 6. Нестача оборотних коштів.

Поставте у відповідність до цих ризиків наступні негативні впливи на прибуток:

А. Збільшення кредитів.

Б. Падіння продажу.

В. Падіння попиту із зростанням цін.

М. Зниження попиту.

Д. Зниження ціни.

Е. Зменшення чистого прибутку.


12. Знайдіть вірне визначення кожному з ризиків, пов'язаних із портфелем цінних паперів.
Вид ризику
Визначення

1.

^

Капітальний ризик

1.


Пов'язаний з вкладеннями в цінні папери, що залежать від зміни курсу валют.

2.


Селективний ризик


2.


Пов'язаний із втратами від зниження

вартості цінного паперу.

3.

Тимчасовий ризик

3.

Властивий монопродуктивним районам.

4.

Ризик законодавчих змін

4.

Визначається неспроможністю

виплат відсотка по цінним паперам.

5.


Ризик ліквідності


5.


Визначається типом поводження

підприємства.

6.


Ринковий ризик


6.


Пов'язаний із нестабільністю еконо­--

мічного і політичного стану країни.

7.


Кредитний ризик


7.


Визначається нестійкістю

правової бази підприємництва.

8.Інфляційний ризик8.Є присутнім у випадку втрат від

реалізації цінного паперу через зміну оцінки її якості.

9.

Процентний ризик

9.

Обумовлений втратами через продаж цінного папера у невідповідний час.

10.


Країнний ризик


10.


Визначається неправильним вибором цінних паперів для інвестування.

11.


Регіональний ризик


11.


Ризик знецінювання доходів від цінних паперів.

12.


Ризик підприємства


12.


Пов'язаний із втратами через зміну процентних ставок на ринку.

13.


Валютний ризик


13.


Загальний ризик на всі вкладення в

цінні папери.


13. Курс долара наприкінці місяця — 2200 карбованців за долар, а наприкінці попереднього місяця — 2060 карбованців за долар. Інфляція наприкінці попереднього місяця склала 82% (у щомісячному вимірі).

Яка прибуток від доларових операцій за поточний місяць, якщо наприкінці попереднього місяця на покупку доларів було витрачено 50 млн. карбованців?

Чи були завдані збитки від вкладень капіталу в долари?


14. Користуючись нижченаведеними даними, скласти баланс підприємства і розрахувати показники забезпеченості основними коштами. Проаналізувати їх стан, обгрунтовуючи порівнянням з допустимими значеннями параметрів.


Показник

Величина показника, тис. грн

Джерело власних коштів

59,0

Запаси і витрати

12,0

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

7,0

Каса

1,3

Початкова вартість

35,0

Розрахунки та інші короткострокові пасиви

2,0

Основні кошти та інші позаоборотні активи

48,0

Прибуток

21,0

Розрахунковий рахунок

2,0

Знос

9,0

Короткострокові вкладення

3,70

Довгострокові пасиви

6,0


15. За поточний місяць курс долара піднявся з 2010 карбованців до 2250 карбованців за долар. Щомісячний темп інфляції склав 9,4%. Підприємець може вкласти 100 млн. крб. у доларові операції й у купівлю боргового зобов'язання із гарантованим чистим доходом 11280000 карбованців. Як вчинити підприємцю?


16. Припустимо, курс долара за місяць піднявся з 2080 карбованців за долар до 2125 карбованців за долар. Інфляція в щомісячному вимірі дорівнює 4%.

Визначите реальний курс долара.

Чи завдала збитків купівля долара?


17. Користуючись нижченаведеними даними, скласти баланс підприємства і розрахувати показники платоспроможності та ліквідності. Проаналізувати їх стан, обгрунтовуючи порівнянням з допустимими значеннями параметрів.


Показник

Величина показника, тис. грн

Джерело власних коштів

70,0

Запаси і витрати

14,0

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

6,0

Каса

0,7

Початкова вартість

40,0

Розрахунки та інші короткострокові пасиви

2,0

Основні кошти та інші позаоборотні активи

60,0

Прибуток

32,0

Розрахунковий рахунок

1,5

Знос

11,0

Короткострокові вкладення

3,80

Довгострокові пасиви

8,0


18. Підприємство підписало в січні контракт на виготовлення металопродукції із закордонною фірмою на 950 ф. стерлінгів за тонну. Одночасно воно придбало на біржі металів у Лондоні ф’ючерси по 952 ф. стерлінгів за тонну. У березні підійшов термін виконання контракту і продажу ф’ючерса. До цього часу металопопродукція в силу ряду обставин подорожчала і коштувала вже 960 ф. стерлінгів за тонну. Фьючерс можна було продати за 962 ф. стерлінгів за тонну.

Мала б фірма збиток у випадку, якби не придбала ф’ючерс? Яка його величина?

Чи забезпечує покупка ф’ючерса прибуток підприємству? Яка її величина? 3. Який загальний результат співвідношення прибутків і збитків?


19. Користуючись нижченаведеними даними, скласти баланс підприємства і розрахувати показники залежності. Проаналізувати їх стан, обгрунтовуючи порівнянням з допустимими значеннями параметрів.


Показник

Величина показника, тис. грн

Джерело власних коштів

25,0

Короткострокові вкладення

2,2

Запаси і витрати

10,0

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

3,5

Початкова вартість

16,0

Розрахунки та інші короткострокові пасиви

1,5

Основні кошти та інші позаоборотні активи

20,0

Довгострокові пасиви

7,0

Прибуток

9,0

Розрахунковий рахунок

1,0

Знос

4,0

Каса

0,3


20. Українська фірма, що спеціалізується на виробництві пилососів, планує випустити новинку. Основним конкурентом такого типу пилососів є відома японська компанія.

Користуючись даними таблиці, розрахуйте інтегральні показники конкурентоспроможності новинки і прийміть рішення про доцільність її випуску.


№ п\п

Параметр


Марка товару

Коефіцієнт вагомості параметра, %

Українка

LG—3833T

1

Надійність (ресурс), тис.год.

160

200

34

2

Ємність, дм3

4

5

19

3

Потужність, Вт

1250

1300

26

4

Дизайн (у балах за 10—бальною шкалою)

9

8

21

5

Ціна, грн

300

4506

Сумарні витрати споживачів за весь термін експлуатації, грн.


790


1340

21. Електротехнічна фірма “Темп” виробляє обігрівачі для офісів та побутових споживачів і успішно конкурує на українському ринку з вітчизняними та закордонними виробниками.

Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого конкурента. При цьому вона хоче отримувати прибуток у розмірі, не меншому 25% від собівартості продукції (вона становить 62, 2 грн./од.)

Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (індекс технічних параметрів Ітп=0,86), але за економічними параметрами має кращі позиції (Іеп=0,94). Ціна базового виробу конкурентів—86 гривень.

Визначіть ціну нового обігрівача за рівнем його конкурентоспроможності.

Перевірте, чи виконується за такої умови ціни умова граничного рівня прибутковості, встановленого фірмою.


.


^ КОНТРОЛЬНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Охарактеризуйте поняття конкуренції.

 2. Теоретичні погляди на конкуренцію з боку вчених.

 3. Дайте визначення конкурентної боротьби.

 4. Особливості конкурентних відносин в Україні.

 5. Наведіть класифікацію ринків, які функціонують в умовах ринкової економіки України.

 6. Дайте характеристику досконалого та недосконалого ринків.

 7. Особливості досконалого конкурентного ринку…

 8. Охарактеризуйте поняття конкурентна політика.

 9. Охарактеризуйте принципи захисту конкуренціїї.

 10. Перерахуйте антиконкурентні дії підприємців на товарних ринках.

 11. Охарактеризуйте основні засоби подолання антиконкурентних дій підприємців.

 12. Назвіть основні законодавчі акти щодо захисту конкуренції в Україні.

 13. Що таке нормативне забезпечення захисту конкуренції.

 14. Які державні органи здійснюють в Україні захист конкуренції.

 15. Які організації входять до складу Антимонопольного комітету в Україні.

 16. Охарактеризуйте основні напрямки державної політики захисту конкуренціїї в Україні.

 17. Назвіть основні повноваження Антимонопольного комітету України.

 18. Умови аналізу товарних ринків.

 19. Мета аналізу товарних ринків.

 20. Як визначається товарні межі ринків?

 21. Як визначають географічні межі ринків?

 22. Назвіть основні показники стану конкурентного середовища.

 23. Як визначаються показники стану конкурентного середовища?

 24. Які джерела інформації використовуються для оцінки стану конкуренції?

 25. Назвіть основні види порушень Антимонопольного законодавства.

 26. Охарактеризуйте порядок розгляду справ про порушення Антимонопольного законодавства.

 27. Назвіть основні види зловживань монопольним становищем на ринку.

 28. Які види дискримінацій суб’єктів господарювання органами влади ви знаєте?

 29. Охарактеризуйте поняття недобросовісна конкуренція.

 30. Суть недобросовісної конкуренції.

 31. Які перешкоди існують у процесі конкурентної боротьби?

 32. Яка існує відповідальність за недобросовісну конкуренцію?

 33. Яка діє відповідальність за неправомірне збирання запитань, розголошення і використання комерційної таємниці.

 34. Конкурентна політика в галузі рекламної діяльності.

 35. Основні вимоги до реклами з боку антимонопольних органів.

 36. Основні вимоги до подання реклами та рекламних засобів.

 37. Перерахуйте методи та способи рекламування різних видів товарів.

 38. Як проводиться контроль за дотриманням Закону України “Про рекламу”.

 39. Яка існує відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу”.

 40. Наведіть приклади ринків досконалої конкуренції та охарактеризуйте їх.

 41. Наведіть приклади природної монополії та охарактеризуйте її.

 42. Назвіть характерні риси олігополії.

 43. Назвіть відмінності досконалого конкурента від монополії.

 44. Як проводиться урядова політика розвитку конкуренції в світовій практиці?

 45. Який ринок називається висококонцентрованим?
 46. ^

  Що таке дискредитація суб’єкта господарювання?


 47. Що характеризує стан конкурентного середовища?

 48. Як відбувається примусовий поділ монопольних утворень?

 49. Хто може бути учасником реклами?

 50. Які дії не може виконувати реклама відповідно до Закону України “Про рекламу”?^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР.

2. 3акон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р. №2132-ХІІ.

3. Указ Президента України «Про основні напрями конкурентної політики на 1999—2000 роки та заходи щодо їх реалізації» від 26 лютого 1999 р. №219/99.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про наукові дослідження у сфері демонополізації економіки та розвитку конкуренції" від 25 травня 1998 р. № 739.

5. Постанова Верховної Ради України "Про державну програму демонополізації економіки та розвитку конкуренції" від 21 грудня 1993 р. № 3757-ХІІ.

6. Азоев Г.Л. Конкуренція: Анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208 с.

7. Алексеева М. М. Планированне деятельности фирмы: Учеб. – метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1998.—248с.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер Ком, 1999. - 416с.

9. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. —М.: Экономика, 1989. - 519с.

10. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов /

В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина.—М.: ПРИОР, 1998.—432с.

11. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Изл-во МГУ, 1995.—252с.

12. Виханский О. С., Наумов А. Й. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 1995. —416с.

13. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- 480с.

14. Годин В. В., Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 17. - М.: ИНФРА-М, 1999.—327с.

15. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП "Сувенир", 1993.—488с.

16. Гунин В. Н., Баранчеев В. П.,Устинов В. А. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 1999.—312с.

17. Економіка підприємства: Підручник для студ. економ. вузів / За ред.

С.Ф. Покропивного.—К.: Хвиля-Прес,1995. — Т. 1.—393 с.: Т. 2. —280 с.

18. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования / Учеб. пособие. — М.: Финпресс, 1998. — 192 с.

19. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: Монография. - Харьков: XГЕУ, 1997.— 246с.

20. Керівництво з основ проектного менеджменту. — К.: Ін-т проектного менеджменту, 1999.— 197с.

21. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. А., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: Риски, страгегии, безопасность. - М.: ОАО "Изд-во Экономика", 1997.—288с.

22. Кондратьев В. В., Краснова В. Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 6. — М.: ИНФРА-М,

1999. — 345 с.

23. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб: Питер Ком, 1998. – 896 с.

24. Кремнев Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":

Модуль 5.—М.: ИНФРА-М, 1999.- 312 с.

25. Лобанова Е. Н., Лимитовский М. А. Управление финансами: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":

Модуль 14. — М.: ИНФРА-М, 1999. - - 358 с.

26. МинаевЗ.С., Агеева 11. Г, Аббата Дага. Управление производством и операциями: 17- модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации":Модуль 15. — М,: ИНФРА-М, 1999.—328с.

27. Мордовин С. К. Управление человсческими ресурсами: 17- модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации ": Модуль 16. М.: ИНФРА-М, 1999.—354с.

28. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов М.:

Экономика, 1998.—639с.

29. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.—390с.

30. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. - М:

Международные отношения, 1993. — 896 с.

31. Прокопенко И.И. Управление производительностью: Практ. руководство / Пер. с англ. — К.: Техніка, 1990. — 3 19с.

32. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров "Управленне развитнем организацни": Модуль 4 — М,: ИНФРА" М.: 1999.— 398с.

33. Разу М.Л.. Воропаев В. И. и др. Управление программами и проектами:

17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации": Модуль 8. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 352 с.

34. Румянцева 3. П., Филинов Н. Б., Шра.мченко Т. Б. Общее управление организацией: Принципы и процессы : 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации": Модуль 3, — М.: ИНФРА-М, 1999. — . 364с.

35. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: Проблемы и решения, К.: Наук. думка 1999. - 496 с.

36. Смирнова В.Г., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда : 17-модульная программа для менеджеров "Управленне развитнем организацни": Модуль 4 — М,: ИНФРА" М.: 1999. -316с.

37.Соловьев Б.А. Управление маркетингом : : 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации": Модуль 13, — М.: ИНФРА-М.: 1999. - 314 с.

38. 'І'омпсон А.А.. 'Экономика фирмы. - М.: Бином, 1998. - 544 с.

39. 'І'омпсон А.А..., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов Пер. с англ. — М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998. -576 с.


Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конкурентоспроможність фірм» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: ст. викладач О.Д. Коноваленко

Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу М.І. Сокур


Підписано до друку_________________2002 р. Формат 60 X 90 / 16

Ум. Друк. арк.________Замовлення №______

Тираж 50 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20,

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2002


Схожі:

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни "менеджмент персоналу" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної, заочної І екстернатної
Методика навчання біології (розділи “Людина”, “Біологічні основи поведінки людини”) методичні рекомендації до проведення практичних...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія денної та...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи