Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності
Скачати 141.08 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір141.08 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050108 - «МАРКЕТИНГ»

(усіх форм навчання)


КРЕМЕНЧУК 2002


Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів зі спеціальності 7.050108 - «Маркетинг» (усіх форм навчання)


Укладачі: д.т.н., професор М.І. Сокур,

ст. викладач О.Д. Коноваленко

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2002 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2002


З М І С Т


1. Вступ

2. Мета курсової роботи

3. Структура, зміст і обсяг курсової роботи

4. Тематика курсових робіт

 1. Оформлення курсової роботи

 2. Список літератури

 3. Додатки1. В С Т У П


Нові засади функціонування підприємств, організацій та інших господарських суб’єктів України, що обумовлені переходом до роботи в умовах ринку, вимагають відповідних змін у системі підготовки фахівців, у першу чергу, за рахунок введення нових навчальних курсів, запровадження прогресивних форм і методів здійснення навчального процесу. Все це потребує нових, нетрадиційних підходів до підготовки та видання методичних посібників.

Курс маркетингу – синтетична навчальна дисципліна, яка, об’єднавши набуті студентами знання з багатьох гуманітарних та профілюючих дисциплін, покликана забезпечити фахівця знаннями, вміннями та навичками, необхідними для роботи на конкретному робочому місці, й сприяти досягненню кінцевої мети на ринку товарів і послуг. Невипадково маркетинг вивчає широке коло майбутніх фахівців.

Маркетинг – це і концепція, і спосіб дій, і виконання певних операцій на ринку товарів та послуг. А тому цей курс є одночасно і теоретичним, і прикладним. Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи з маркетингу. Базою для виконання курсової роботи виступають підприємства різної форми власності та напрямів діяльності.


^ 2. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу з дисципліни «Маркетинг» виконують студенти спеціальності 7.050108 усіх форм навчання згідно з навчальними планами. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з даної дисципліни, привити навички самостійної роботи у сфері досліджень маркетингової діяльності підприємства. Виконання курсової роботи потребує від студента знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, вміння пов'язати питання теорії з практичним досвідом використання інструментів маркетингу в Україні й за кордоном.

Курсова робота з дисципліни «Маркетинг» - це самостійна науково-дослідна робота, виконана студентом на завершальному етапі вивчення даного курсу. Робота має бути підсумком критичного огляду наукових доробок, економічного аналізу літературних та практичних матеріалів, ілюстрована відповідними схемами, графіками, таблицями, діаграмами.


^ 3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна мати оптимальну структуру, певну логіку побудови, послідовність викладення матеріалу і завершеність. Її обсяг становить 45—60 сторінок (машинописного тексту).

Рекомендується така структура курсової роботи:

Зміст

Завдання на курсову роботу

Вступ

Перший розділ - теоретичний аспект питання, що розглядається;

Другий розділ - критичний аналіз літературних джерел, наукових доробок з теми, що досліджується

Третій розділ - практичний досвід використання методів, прийомів, засобів та інструментів маркетингу в діяльності підприємства

Четвертий розділ – практичні заходи щодо покращення виробничо-господарської діяльності

Висновки (заключна частина)

Література

Додатки.

Зміст (або план курсової роботи) може мати 1-2 сторінки. В ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть теми та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з темою курсової роботи, але не повторювати її.

У вступі (2-3 сторінки) дається наукове обгрунтування актуальності й значення обраної теми дослідження, її місце в системі маркетингу, формулюється мета, завдання та предмет дослідження.

Перший розділ (12-15 сторінок) повинен містити науково-теоретичну сутність обраної теми; розкривати зміст, значення та основні положення питання, маркетингові засоби реалізації проблеми, що досліджується.

Другий розділ (8-10 сторінок) повинен містити критичний аналіз наукових доробок, літературних джерел, розкривати різні або однакові точки зору на питання, що розглядається, відображати точку зору автора роботи.

Третій розділ (10-12 сторінок) містить викладання .з критичним поглядом практичного досвіду використання, прийомів, засобів, методів та інструментів маркетингу в діяльності вітчизняних та іноземних підприємств. Розкривається вплив системи засобів маркетингу, його інструментарію на ефективність діяльності підприємства та його конкурентні позиції на ринку. Матеріалом для викладання даного питання повинні бути:

- друковані видання - періодика, монографії, брошури,.-спеціальні огляди ринків, довідники/­спеціальні довідники - від офіційних організацій, представників фірм, експертів;

- спеціальні дослідження - опитування споживачів, покупців, торговельних агентів.

Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією.

Четвертий розділ (10 – 14 сторінок) містить викладення порівняльної характеристики математичних методів умовної оптимізації, а саме:

 • симплекс – метод;

 • метод множин Лагранжа;

 • метод можливих направлень;

 • метод проекції градієнту;

 • метод штрафних функцій;

 • метод еліпсоїдів

На основі аналізу цих та інших математичних методів оптимізації запропонувати один з них. При цьому необхідно вибрати показник оптимальності (наприклад: прибуток від реалізації продукції, що виробляється, сумарне завантаження всіх груп обладнання та інші). У випадку коли підприємство випускає продукцію малими партіями, або сезонний випуск продукції, або займається наданням послуг населенню, необхідно проаналізувати:

 • обсяги і асортимент продукції;

 • структуру продукції;

 • якість виробленої продукції;

 • ритмічність виробництва;

 • відвантаження та реалізацію продукції;

 • використання матеріальних ресурсів

На основі аналізу запропонувати шляхи та резерви збільшення випуску продукції та фондовіддачі, а також шляхи покращення фінансових результатів від реалізації робіт та послуг.

Розділ «Висновки» - заключна частина курсової роботи (2-4 сторінки). Він містить стислий виклад зроблених узагальнень, оцінок. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформулювати у читача уявлення про ступінь реалізації автором курсової роботи поставленої мети і завдань.

У додатки виносяться громіздкі таблиці, допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць тощо.

Розділ «Література» включає перелік використаних у курсовій роботі літературних джерел.

Зразок завдання на курсову роботу та приблизний план виконання курсової роботи наведені в додатках.


^ 4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Роль маркетингу в економічній діяльності підприємства.

 2. Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.

 3. Суть та система маркетингового планування.

 4. Організація маркетингового планування.

 5. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. .

 6. Суть та значення організації і планування маркетингу на підприємстві.

 7. Контроль маркетингової діяльності підприємства.

 8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

 9. Суть та значення ревізії маркетингу.

 10. Суть та значення маркетингової інформаційної системи.

 11. Дослідження ринку та визначення його місткості.

 12. Призначення та зміст сегментування ринку.

 13. Методика вибору цільового ринку.

 14. Товар (послуга) в маркетинговій діяльності підприємства.

 15. Місце товару на ринку, позиціонування товару.

16. Маркетингові стратегії товарної політики товаровиробника.

17. Життєвий цикл товару в маркетинговій товарній політиці підприємства.

18. Суть та значення конкурентоспроможності товару (послуги).

19. Значення розробки нової продукції в товарній політиці товаровиробника.

20. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.

21. Значення фактора ціни в маркетинговій стратегії товаровиробника.

22. Алгоритм маркетингового розрахунку цін на товар (послугу).

23. Вплив методів ціноутворення на конкурентоспроможність товаровиробника.

24. Стратегія і тактика ціноутворення.

25. Мета збутової політики товаровиробника і засоби її реалізації.

26. Вплив каналів розподілу товарів на конкурентоспроможність

товаровиробника.

27. Важливість системи оптової торгівлі з позицій маркетингу.

28. Роздрібна торгівля та її значення.

29. Формування стимулюючого комплексу просування товару від виробника до споживача.

30. Реклама та її роль у комунікаційній політиці товаровиробника.

31. Вплив методів стимулювання збуту на конкурентоспроможність товаровиробника.

32. Особливості маркетингу послуг в умовах ринкових відносин.

33. «Паблік рилейшнз» та пропаганда в комунікаційній політиці

товаровиробника.

34. Специфіка банківського маркетингу.

35. Конкурентні переваги та позиції банку на ринку послуг.

36. Суть і роль маркетингу в сучасній економіці.

37. Товарний обмін і матеріально-технічне забезпечення виробництва.

38. Маркетингова діяльність підприємства в нових умовах господарювання.

39. Збутова діяльність підприємства і маркетинг в ринкових умовах.

40. Витрати на виконання функцій постачання і збуту.


^ 5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Курсова робота повинна бути - написана акуратним розбірливим почерком, пастою одного кольору (чорний, синій, фіолетовий) чи надрукована машинописним способом або з допомогою комп'ютера на одній сторінці аркушу білого паперу формату А4 (210х297 мм).

Текст роботи необхідно друкувати чи писати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше ЗО мм, праве - не менше 10 мм, верхнє та нижнє - не менше 20 мм, до ЗО рядків на сторінці.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формул складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань в тексті чи в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. Додатки слід позначати послідовно цифрами.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад, рис.1.1.2. - другий рисунок першого розділу додатка 1, формула (1.1) - перша формула додатка 1.


^ 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Баскин А.И., Варданян Г.И. Экономика снабжения предприятий. – М.: Экономика, 1990. – 208 с.

 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник- К. : КНЕУ, І998.-268с.

 3. Герасимчук Б.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.посібник,- К.:

Вища школа, 1994.-327с.

 1. Гаркавенко С.С. Маркетинг.- К.: "Лібра", 1996.-378с.

 2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практ.

-М.: Издательство "Финпресс", 1998.-416с.

 1. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебн. пособие/- М.:

Высш.школа, 1995.-255с.

 1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. - К.:КНЕУ, 1997 - 156с.

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, І990.-736с.

 3. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг /текст лекцій/ - К.:КНЕУ, І998-20с.

 4. Маркетинг: Учебник Под.ред. А.Н.Романова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,

1996.-560с.

11. Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика, 1996.-1128с.

12. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.- М.:

Финансы и статистика, 1991.-304с.

13. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник, К.: Вища шк.,1994.-

256с.

14. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. - Підручник.-

К.: "Іван Федоров", І997-400с.

15. Рабинович И.А. Маркетинг в комерческой деятельности. - Одесса: "Инт-

мар", 1993- 247с.

16. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг - М.: Экономика, 1990 - 350с.

Додаткова

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг.- М.: Издательская группа

ИНФРА. М.: - Норма, 1997- 224с.

2. Аникеев С.Н. Методика разработка плана маркетинга.- М.: Фолиум "Ин-

форм-студио", 1996.-І28с.

3. Ламбен Жан Жак. Стратегический маркетинг. Европейские перспективы -

СПб: Наука, 1996.- 589с.

4. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике пред-

приятия.- М.: ИНФРА- М, 1995 - 224с.

5. Коломийцев. Структура маркетинга и его генезис.- М.: Маркетинг,1997, № 5, с.101-116.

6. Камани К. Маркетинг изменяется, чтобы выжить. - М.: Маркетинг, 1998,

№ І, с.76-81

 1. Савельев Е.В., Дяченко В.П., Куриляк В.Є. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник.- К.: КМК ВО, 1993.- 72.с.

8. Маркетинг у системі управління підприємством. Матеріали міжнарод­ної науково-практичної кснференції. - К.: КНЕУ, 1996,- 228с.

9. Маркетинг: теорія і практика. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 квітня 1998р.- К.: КНЕУ,1998 - 216с.

10. Парсяк В.И., Рогов В.К. Маркетинговые исследования. К.: Наукова дум. 1995.

11. Мескон М.Х., Адьберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. М.: "Дело", 1992.- 702с.

12. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: "Ось-89", 1996-80с.


ДОДАТОК 2.

Зразки планів виконання курсових робіт


Тема: Товарний обмін і матеріально-технічне забезпечення виробництва.


Зміст

Вступ


 1. Економічні аспекти процесу матеріально-технічного забезпечення.

  1. Етапи руху товару від виробника до споживача.

  2. Витрати на утримання запасів.

 2. Аналіз способів організації міжвиробничого обміну товарів.

 3. Регулювання ринку товарів споживання і засобів виробництва.

 4. Оптимізація процесу матеріально-технічного забезпечення підприємства.


Висновок

Література

Додатки


Тема: Маркетингова діяльність підприємства в нових умовах господарювання.


Зміст


Вступ


 1. Зовні функції маркетингу на підприємстві.

 2. Аналіз внутрішніх функцій служби маркетингу.

 3. Суть довготермінових господарських зв’язків у системі постачання та їх економічна ефективність.

 4. Оптимізація процесу системи постачання підприємства.


Висновки

Література

Додатки


Тема: Збутова діяльність підприємства і маркетинг у ринкових умовах.


Зміст


Вступ


 1. Маркетинг як новий метод організації роботи підприємства.

 2. Дослідження попиту на продукцію підприємства.

 3. Прогресивні форми і методи обслуговування споживачів.

 4. Оптимізація процесу збуту продукції підприємством.


Висновки

Література

Додатки


Тема: Витрати на виконання функцій постачання і збуту.


Зміст


Вступ


 1. Особливості врахування витрат на постачання.

 2. Аналіз витрат на збут продукції.

 3. Функціонально-вартісний аналіз витрат на маркетингову діяльність.

 4. Оптимізація процесу випуску продукції.


Висновки

Література

Додатки


Тема: Вплив каналів розподілу товарів на конкурентоспроможність товаровиробника

Зміст

Вступ


1. Товарорух і збутова політика в системі «маркетинг-мікс»

1.1. Суть та значення товароруху і збутової політики в господарчій діяльності підприємства.

1.2. Види та методи каналів розподілу товарів

1.3. Методика вибору каналів розподілу товарів

1.4. Динаміка розвитку каналів розподілу товарів

2. Критичний аналіз наукових підходів щодо засобів реалізації збутової політики.

3. Вплив вибору методів товароруху та системи керівництва каналами збуту на конкурентні позиції підприємства на прикладі практичного досвіду іх діяльності в Україні й за кордоном.

4. Оптимізація процесу збуту продукції.

Висновок

Література

Додатки

Тема: Вплив методів ціноутворення на конкурентоспроможність товаровиробника

Зміст

Вступ

1. Значення і суть маркетингової цінової політики

1.1. Методи прямого ціноутворення

1.2. Методи непрямого маркетингового ціноутворення

2. Критичний аналіз наукових доробок щодо ефективності методів ціноутворення

3. Вплив стратегії і тактики ціноутворення на конкурентні позиції підприємства на ринку на прикладі практичного досвіду їх діяльності в Україні й за кордоном

4. Оптимізація процесу ціноутворення на підприємстві.

Висновок

Література

Додатки


Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів зі спеціальності 7.050108 - «Маркетинг» (усіх форм навчання)


Укладачі: д.т.н., професор М.І. Сокур,

ст. викладач О.Д. Коноваленко

Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу Т.О. Зайчук


Підписано до друку___________2002 р. Формат 60 x 90/16

Ум. друк. арк._______ Замовлення №______

Тираж 100 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2002
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «стратегічний маркетинг» для студентів зі спеціальності
...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи