Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Дата26.09.2012
Розмір240 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ ОСНОВИ стандартизації, сертифікації і управління якістю”


для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладачі: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра,

асистент Н.В. Язан

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
^

Кременчук 2004
ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю"

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Залікові питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП


Докорінне підвищення якості товарів та послуг є одним з базових економічних і політичних завдань для України. На його розв’язання націлено сукупність таких заходів як стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення системи розробки та впровадження у виробництво, організація всебічних випробувань продукції, а також її сертифікація.

Економічне й науково-технічне співробітництво між країнами характеризується сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної торгівлі, підвищенням частки наукомісткої та високотехнологічної продукції в загальному обсязі товарообігу, прискореним впровадженням досягнень НТП у виробництво, підвищенням вимог споживачів до якості продукції.

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного поліпшення асортименту і якості товарів є стандартизація; нормативно-технічні документи стандартизації регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, тобто нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації в підвишенні якості невпинно зростає.

Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація продукції. Проблемами сертифікації пояснюється розробка та укладання багатьох міждержавних угод про взаємне визнання національних сертифікатів і знаків відповідності стандартам тієї чи іншої країни.

Водночас нині суттєво ускладнилась реалізація продукції вітчизняних підприємств: на внутрішньому ринку – через збільшення обсягів імпорту та різкого зниження платоспроможного попиту, на зовнішньому – внаслідок низької конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їхньої продукції, браку досвіду і навичок торгівлі на насичених ринках, нехтування встановленими на них правилами, в тому числі вимогами сертифікації продукції та наявності систем якості. В найближчий час фірми, що не мають сертифікатів відповідності систем якості міжнародним стандартам ICO серії 9000, не зможуть конкурувати на ринках товарів (продукції, послуг).

Метою контрольної роботи є вивчення і засвоєння науково-технічних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації і сетрифікації продукції та послуг для досягнення при практичній маркетинговій діяльності високих кінцевих результатів. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • особливості розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

 • основні методи стандартизації і системи показників якості продукції;

 • основні методи планування робіт зі стандартизації;

 • особливості розвитку стандартизації, сертифікації та метрології в Україні та міжнародних систем;

 • методологію визначення ефективності робіт зі стандартизації.

Студент повинен навчитись:

 • застосовувати нормативно-правове забезпечення;

 • володіти методологією аналізу і планування, пов’язаних зі стандартизацією, сертифікацією і метрологією продукції чи послуг любого виду і сфери застосування.Основні поняття та терміни


Стандартизація – вид діяльності по забезпеченню технічного законодавства та нормативних документів, що регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я, майна людей та довкілля.

Сертифіквція – підтвердження продукції вимогам загальноприйнятого стандарту.

Сертифікат – документ, виданий державним органом, який свідчить, що певна продукція досліджена незалежно від продавця і покупця третьою стороною і визнана відповідною всім встановленим законодавством країни вимогам до такого виду продукції.

Єдина система конструкторської документації – система постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпечують взаємний обмін конструкторською документацією без її переоформлення між галузями промисловості, розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці і, найголовніше, готовність промисловості до організації будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в найкоротший строк.

Єдина система технологічної документації – система обов’яз-

кових правил розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машинобудівних і приладобудівних підприємствах для виготовлення, транспортування, монтажу, ремонту виробів цих підприємств.

Державна система забезпечення єдності вимірювань – система метрологічного забезпечення, яка визначає достовірність і порівнюваність вимірювань.

Система стандартів безпеки праці – система єдиних правил і норм, що стосуються безпеки людини в процесі праці.

Єдина система технологічної підготовки виробництва – комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної підготовки виробництва, при виконанні вимог яких створюються умови для скорочення строків підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої гнучкості виробничої структури і значної економії трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.

Система розробки і постановки продукції на виробництво – система правил, що визначають порядок проведення робіт по створенню, виробництву і використанню продукції, встановлених відповідними стандартами.

Стандарти на штрихове кодування – позначення товарів чисельними кодами.

Метод симпліфікації – зменшення кількості типів виробів до числа, достатнього, щоб задовольнити потребу.

Метод уніфікації – об’єднання двох чи більше документів в одному з таким розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати.

Уніфікація продукції – раціональне скорочення кількості типів і параметричних рядів продукції однакового чи близького цільового призначення, що супроводжується встановленням оптимальних конструкторсько-технологічних рішень.

Систематизація – розташування предметів, явищ, понять в певному порядку і послідовності, яка дає чітку систему, зручну для користування.

Класифікація - розташування предметів, явищ, понять по класам, підкласам, розрядам в залежності від їх загальних ознак.

Метод типізації – розробка типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для ряду виробів (процесів) технічних характеристик.

Метод специфікації – розробка одного з основних документів конструкторської, технологічної документації на вироби.

Метод агрегування – компоновка машин, механізмів тощо з стандартних, уніфікованих агрегатів або механічне об’єднання в машину декількох агрегатів.

Програмно-цільовий метод – розробка і реалізація комплексних цільових програм по найбільш важливим науково-технічним, економічним і соціальним проблемам.

Прогресивна стандартизація – визначення перспектив удосконалення виробництва, росту продуктивності праці, покращення якості продукції, зниження її матеріаломісткості на основі результатів прогнозів, патентів, винаходів, кращих конструкторських розробок, науково-дослідних робіт.

Комплексна стандартизація – забезпечення узгодження показників взаємозв’язаних компонентів, що входять в об’єкти стандартизації, і ув’язку строків введення в дію стандартів для найбільш повного і оптимального задоволення потреб споживачів до якості виробів, засобів оснащення, методів випробувань і вимірювань, маркировки, пакування, транспортування і зберігання.

Випереджаюча стандартизація – встановлення підвищених по відношенню до уже досягнутого на практиці рівня норм, вимог до об’єктів стандартизації, які за прогнозами будуть оптимальними через певний строк.

Нормоконтроль – контроль повного додержання в технічних документах вимог чинних стандартів при широкому використанні у виробах при проектуванні стандартних і уніфікованих елементів.

Якість – сукупність властивостей, які зумовлюють придатність виробу задовольнити певні потреби.

Органолептика – оцінювання якості за допомогою органів чуття: зору, слуху, нюху, дотику, смаку.

Реєстрація – підрахунок кількості подій, предметів або витрат на створення, експлуатацію продукції.

Метрологічна служба – одна з ланок державного управління, задачами якої є метрологічний контроль і нагляд, випробування і перевірка засобів вимірювання, їх калібрування, а також метрологічне забезпечення підготовки виробництва.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання стандартизації, сертифікації і управління якістю в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і тестів. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “ Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю ” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004

Рис. 1.


Варіанти контрольних робіт

Таблиця 1

^

Перша буква прізвища студента

Номер варіанта

А,Ф


1

Б


2

В


3

Г


4

Д


5

Е,Х


6

Є,Ц


7

Ж,Ч


8

З


9

І


10

К


11

Л


12

М


13

Н


14

О,Ш


15

П,Щ


16

Р


17

С,Ю


18

Т


19

У,Я


20^
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

 1. Сутність стандартизації продукції.

 2. Класифікація промислової продукції і показники її якості.

 3. Тести

ВАРІАНТ 2

 1. Етапи історичного розвитку стандартизації.

2. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції.

3. Тести

ВАРІАНТ 3

 1. Основні поняття та визначення стандартизації.

 2. Рівень якості продукції і методи його оцінки.

 3. Тести

ВАРІАНТ 4

 1. Органи державної і галузевої служби стандартизації.

 2. Вибір механізмів сертифікації.

 3. Тести

ВАРІАНТ 5

 1. Нормативні документи зі стандартизації на Україні.

 2. Досвід управління якістю продукції.

 3. Тести

ВАРІАНТ 6

 1. Організація робіт зі стандартизації.

2. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

3. Тести

ВАРІАНТ 7


 1. Вітчизняні системи стандартів.

 2. Значення та види контролю якості продукції.

 3. Тести

ВАРІАНТ 8

 1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

 2. Методи неруйнуючого контролю якості і ефективність їх

застосування.

 1. Тести

ВАРІАНТ 9

 1. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль.

 2. Основні положення державної системи сертифікації

продукції.

 1. Тести

ВАРІАНТ 10

 1. Поняття уніфікації, її види, оцінюючі показники та їх економічне значення.

2. Принципи системи сертифікації продукції.

3. Тести

ВАРІАНТ 11

 1. Нормоконтроль технічної документації.

 2. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

 3. Тести

ВАРІАНТ 12

 1. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

 2. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

 3. Тести

ВАРІАНТ 13

 1. Розвиток і сучасний стан сертифікації.

2. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції.

3.Тести

ВАРІАНТ 14

 1. Значення стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості та конкурентоспроможності.

 2. Вибір механізмів сертифікації.

 3. Тести

ВАРІАНТ 15

 1. Основні фактори, що зумовлюють якість продукції.

 2. Відповідальність за порушення законодавства в галузі

сертифікації продукції.

 1. Тести

ВАРІАНТ 16

 1. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції.

 2. Основні методи стандартизації та їх особливості.

 3. Тести

ВАРІАНТ 17

 1. Рівень якості продукції і методи його оцінки.

 2. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль.

 3. Тести

ВАРІАНТ 18

 1. Статистичні методи контролю якості продукції та їх

економічна ефективність.

 1. Поняття уніфікації, її види, оцінюючі показники та їх економічне значення.

 2. Тести

ВАРІАНТ 19

 1. Методи неруйнуючого контролю якості і ефективність їх

застосування.

 1. Нормоконтроль технічної документації.

 2. Тести

ВАРІАНТ 20

 1. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції.

 2. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

 3. Тести

ТЕСТИ

 1. Стандарти на продукцію встановлюють:

А/ вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

Б/ послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;

В/ вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

 1. Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:

А/ ТУ;

Б/ ГСТУ;

В/ ДСТУ.

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:

А/ створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;

Б/ Регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;

В/ гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 1. До економічних факторів належать:

А/ ціна;

Б/ собівартість;

В/ спеціалізація;

Г/ технологія виготовлення.

 1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає у:

А/ зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;

Б/ об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;

В/ розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

 1. Принцип повторюваності у стандартизації означає:

А/ коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;

Б/ забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації;

В/ створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

 1. Економічний ефект стандартизації –

А/ виражена в грошових або натуральних показниках економія живої і оречевленої праці від впровадження стандарту;

Б/ економія споживача на поточних витратах експлуатації і супутніх капіталовкладень стандартизованих засобів праці;

В/ економія на річних експлуатаційних витратах в розрахунку на обсяг продукції, що виготовляється за допомогою стандартизованого засобу праці.

 1. Призначення лімітної ціни:

А/ встановлення максимально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;

Б/ встановлення мінімально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;

В/ встановлення лімітованого рівня витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки.

 1. Показники якості продукції в залежності від використання для оцінки поділяються на:

А/ базові і відносні;

Б/ проектні і експлуатаційні;

В/ ергономічні і естетичні.

 1. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом базується на використанні інформації, яку отримують:

А/ з використанням технічних вимірювальних засобів;

Б/ шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і експлуатацію продукції;

В/ за допомогою органів чуття.

 1. При оцінці рівня якості використовуються наступні методи:

А/ диференційний, комплексний, змішаний;

Б/ інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;

В/ диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції.

 1. Одиницею продукції вважається:

А/ один штучний виріб;

Б/ партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності;

В/ партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

 1. Етапи сертифікації продукції включають:

А/ випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;

Б/ позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності;

В/ позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

 1. Стандарти на продукцію встановлюють:

А/ вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

Б/ послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;

В/ вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:

А/ створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;

Б/ регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;

В/ гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 1. До економічних факторів належать:

А/ ціна;

Б/ собівартість;

В/ спеціалізація;

Г/ технологія виготовлення.

 1. Принцип повторюваності у стандартизації означає:

А/ коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;

Б/ забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації;

В/ створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

 1. Економічний ефект стандартизації –

А/ виражена в грошових або натуральних показниках економія живої і оречевленої праці від впровадження стандарту;

Б/ економія споживача на поточних витратах експлуатації і супутніх капіталовкладень стандартизованих засобів праці;

В/ економія на річних експлуатаційних витратах в розрахунку на обсяг продукції, що виготовляється за допомогою стандартизованого засобу праці.

 1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає у:

А/ зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;

Б/ об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;

В/ розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

 1. Етапи сертифікації продукції включають:

А/ випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;

Б/ позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності;

В/ позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

Залікові питання з курсу


 1. Поняття “стандартизація”.

 2. Мета стандартизації та її основні напрямки.

 3. Результати діяльності зі стандартизації.

 4. Поняття “сертифікація”.

 5. Характерні особливості стандартів всіх різновидів.

 6. Ефективність використання стандартів.

 7. Економічні функції стандартів як нормативно-технічних документів.

 8. Значення стандартизації та сертифікації у підвищенні якості продукції та конкурентоспроможності.

 9. Основні функції Держстандарту України.

 10. Особливості кожного з видів нормативних документів, що входять до складу національної системи стандартизації.

 11. Обов’язкові та рекомендаційні вимоги ДСТУ.

 12. Функції ТУ.

 13. Відповідальність за порушення, допущені при розробці нормативних документів зі стандартизації.

 14. Стандартизація і стадії ЖЦТ.

 15. Використання систем стандартів у різних галузях промисловості.

 16. Мета та зміст робіт з уніфікації, що виконується на різних стадіях ЖЦТ.

 17. Поняття “симпліфікація”.

 18. Методи типізації, взаємозамінювання, агрегатування.

 19. Мета використання комплексної стандартизації.

 20. Основні положення програмно-цільового методу стандартизації.

 21. Забезпечення випереджаючого характеру стандартизації.

 22. Поняття “підвищення якості продукції”.

 23. Показники якості продукції.

 24. Ознаки класифікації показників якості продукції.

 25. Методологія визначення рівня якості продукції.

 26. Отримання достовірної та систематизованої інформації про умови і процеси, які впливають на основні властивості продукції, що виготовляється.

 27. Зв’язок контролю якості з виконанням норм, правил і вимог, що визначають властивості продукції, а також з негативними факторами, що впливають на якість продукції.

 28. Зв’язок системи технічного контролю якості, що входить до складу структури підприємства, з виробничими процесами цього підприємства.

 29. Контроль якості на підприємствах масового (багатосерійного) виробництва.

30.Переваги статистичного контролю якості над іншими видами контролю.

 1. Склад стандартів ISO серії 9000.

 2. Сучасна комплексна система управління якістю продукції.

 3. Вплив людського фактору на управління якістю продукції.

 4. Умови розвитку метрології як науки.

 5. Державні вимірювальні еталони.

 6. Фізичний зміст одиниць вимірювань, що входять до міжнародної системи СІ.

 7. Мета та функціональні обов’язки метрологічної служби.

 8. Поняття “сертифікат якості”, “сертифікат продукції”.

 9. Використання обов’язкового і добровільного видів сертифікації продукції.

 10. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості.

 11. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Державна система стандартизації України.- К.: Держстандарт України, !993.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції.- Львів: Афіша, 2001.- 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції.- К.: УМК ВО, 1998.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю.- К.: КНТЕУ, 2001.- 445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1999.-286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 711 с.

 9. Лифиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции.- М.: ВИПСИ, 2001.- 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг.- Х.: Фактор, 2002.- 147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, серти-фикация.- М.: Логос, 2001.-525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є.В. Тарасенко.- К.: КНТЕУ, 2001.- 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции.- М.: ЦЕМ, 2002.- 416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.- К.: УФІМБ, 1998.- 152 с.

Додаткова


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1994.

 2. Васильев А.Л. Стандартизация для всех.- М.: Изд-во стандартов, 1992.

 3. Васильев А.Л. Основы метрологии и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1996.

 4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г. Интеграция производства и управления качеством продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1995.

 5. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации.- М.: Изд-во стандартов, 1996.

 6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты.- К.: Міко, 1996.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 1999.

 8. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО.- К.: Держстандарт України, 1993.

 9. Книга ділової людини /Під ред. Краюхіна Г.С. – М.: Вища школа, 1993.- 340 с.

 10. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості.- Львів: ТК, 1995

 11. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономически терминов.- К.: Молодь, 2000.

 12. Колпачев В.И. Экспортерам о сертификации продукции.- М.: ВИПСИ, 1999

 13. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1998

 14. Морозов М.П. Економічні проблеми стандартизації.- М.: Економіка, 1996.

 15. Мишин В.М. Управление качеством.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 303 с.

 16. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике.- М.: ИНФРА-М, 2001.

 17. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: В 2 т.- К.: Держстандарт, 1998.- 415 с.

 18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности.- М.: Наука, 1998.

 19. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 199 с.

 20. Федько В.П. Маркировка и сертификация товаров и услуг.- Ростов/Дону: Феникс, 1998.- 639 с.

 21. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1987.- 351 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи cтандартизації, сертифікації і управління якістю” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І. Баюра

к.м.н., доц. О.А. Компанієць

ас. Н.В. Язан

^
Відповідальний за випуск д.т.н., проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет
^

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи cтандартизації, сертифікації і управління якістю” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І. Баюра

ас. Н.В. Язан

Відповідальний за випуск д.т.н., проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи біржової діяльності" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconО. С. Основи управління якістю
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " промисловий маркетинг" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" основи стандартизації, сертифікації І управління якістю\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 \"Маркетинг\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи