Методичні вказівки щодо проведення практичних занять icon

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Скачати 231.33 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір231.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни “ ОСНОВИ стандартизації, сертифікАції і управління якістю”


для студентів денної форми навчання зі спеціальності

6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю” для студентів денної і заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладач кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004


ВСТУП


Докорінне підвищення якості товарів та послуг є одним з базових економічних і політичних завдань для України. На його розв’язання націлено сукупність таких заходів як стандартизація, державний нагляд за якістю, удосконалення системи розробки та впровадження у виробництво, організація всебічних випробувань продукції, а також її сертифікація.

Економічне й науково-технічне співробітництво між країнами характеризується сьогодні швидкими темпами зростання міжнародної торгівлі, підвищенням частки наукомісткої та високотехнологічної продукції в загальному обсязі товарообігу, прискореним впровадженням досягнень НТП у виробництво, підвищенням вимог споживачів до якості продукції.

Найважливішим засобом стабілізації та планомірного поліпшення асортименту і якості товарів є стандартизація; нормативно-технічні документи стандартизації регламентують відповідність виробів належним вимогам до них, тобто нормують якість. Завдяки цьому роль стандартизації в підвишенні якості невпинно зростає.

Важливим елементом державного впливу на якість є сертифікація продукції. Проблемами сертифікації пояснюється розробка та укладання багатьох міждержавних угод про взаємне визнання національних сертифікатів і знаків відповідності стандартам тієї чи іншої країни.

Водночас нині суттєво ускладнилась реалізація продукції вітчизняних підприємств: на внутрішньому ринку – через збільшення обсягів імпорту та різкого зниження платоспроможного попиту, на зовнішньому – внаслідок низької конкурен-тоспроможності вітчизняних підприємств та їхньої продукції, браку досвіду і навичок торгівлі на насичених ринках, нехтування встановленими на них правилами, в тому числі вимогами сертифікації продукції та наявності систем якості. В найближчий час фірми, що не мають сертифікатів відповідності систем якості міжнародним стандартам ICO серії 9000, не зможуть конкурувати на ринках товарів (продукції, послуг).

Предмет вивчення дисципліни: діяльність, спрямована на підвищення якості продукції шляхом її стандартизації і сертифікації.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на знаннях, отриманих по дисциплінам “Маркетинг”, “Товарознавство”, “Логістика”. 1. ^ Мета та завдання дисципліни

МЕТА: вивчення і засвоєння науково-технічних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації і сетрифікації продукції та послуг для досягнення при практичній маркетинговій діяльності високих кінцевих результатів.

Завдання вивчення дисципліни:

 • формування у студентів розуміння особливостей розвитку стандартизації в Україні на сучасному етапі реформування економіки;

 • засвоєння основних методів стандартизації і систем показників якості продукції;

 • вивчення основних методів планування та визначення ефективності робіт з стандартизації;

 • вивчення особливостей сучасних міжнародних стандартизації, сертифікації та метрології;

 • розвиток навичок самостійної праці щодо використання нормативно-технічних документів для розв’язання практичних завдань.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • сутність стандартизації і сертифікації продукції і послуг та їх метрологічного забезпечення;

 • значення стандартизації як нормативно-правової основи у підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції;

 • особливості розвитку стандартизації, сертифікації та метрології в Україні та міжнародних систем;

 • основні методи стандартизації і системи показників якості продукції;

 • методологію визначення ефективності робіт зі стандартизації.


ВМІТИ:

 • застосовувати нормативно-правове забезпечення;

 • володіти методологією аналізу і планування, пов’язаних зі стандартизацією, сертифікацією і метрологією продукції чи послуг любого виду і сфери застосування.
 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Завдання самостійної роботи студентів

Курс “Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю” може бути вивчений лише в процесі роботи над ним протягом усього семестру.

Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, перш за все, необхідно ознайомитись з програмою та її змістом, основними запитаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Отримання комплексних знань можливе лише при постійній значній самостійній роботі студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та допоміжної літератури;

 • виконання завдання по темах з використанням допоміжної літератури.

  1. Лекції

Відповідно до навчального плану з курсу передбачені лекції, які читаються для студентів денної форми навчання протягом семестру, та в період установчих сесій – для студентів заочної форми навчання.

Лекційний матеріал курсу для студентів денної форми навчання охоплює всі основні питання та проблеми економічної теорії, але у зв’язку з дефіцитом часу дає лише основні настанови та частково – фактичні дані.


^ 2.3. Практичні заняття

Важлива роль при освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття винесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання семінару можуть стати темами рефератів. Тематика, плани проведення практичних занять, а також методичні вказівки для підготовки наведені в “Методичних рекомендаціях щодо практичних занять з дисципліни “Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю”.

2.4. Консультації

Якщо при вивченні курсу, виконанні практичної чи контрольної роботи виникають труднощі, студентам необхідно звертатися за консультацією до викладача, який веде курс.

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка обгрунтованих студентом запитань з матеріалу, що вивчається. Якщо студент піде на консультацію не підготовленим, мета консультаційного заняття не буде досягнута.

2.5. Залік

До складання заліку допускаються студенти, які виконала всі завдання і не мають академічної заборгованості за минулу заліково-екзаменаційну сесію.


^ 3. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Основи стандартизації, сертифікації і управління якістю”
пп

Найменування теми та її зміст

Денна форма

Заочна форма

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

Лекції

Прак. Занят

Самост робота.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Сутність і значення стандартизації, сертифікації і управління якістю продукції в розвитку народного господарства


2

1

7/6

1

1

6/5

2.

Державна система стандартизації України

4

2

8/6

2

1

6/5

3.

Основні методи стан-дартизації


4

2

7/6

2

1

6/5

4.

Економічна ефективність стандартизації


2

1

7/6

1

1

6/5

5.

Якість продукції і її метрологічне забезпечення


4

2

8/6

2

1

6/5

6.

Державна служба серти-фікації продукції


4

2

8/6

2

1

5/5
Всього годин у семестрі:


20

10

45/36

10

6

35/30^ 4 . МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ «ОСНОВИ стандартизації, сертифікації і управління якістю»


Тема 1. Сутність і значення стандартизації, сертифікації і управління якістю продукції в розвитку народного господарства

План лекції

 1. Загальні відомості про стандартизацію.

 2. Фактори, що зумовлюють якість продукції.

 3. Розвиток і сучасний стан сертифікації.

Контрольні питання:

 1. Поняття стандартизації, її мета і основні напрямки.

 2. Рівні стандартизації.

 3. Ефективність використання стандартів.

 4. Функції стандартів як нормативно-технічних документів.

 5. Поняття сертифікації.

 6. Вплив стандартизації і сертифікації на якість продукції.


Тема 2. Державна система стандартизації України

План лекції

 1. Органи державної і галузевої служби стандартизації.

 2. Об’єкти стандартизації.

 3. Категорії нормативної документації зі стандартизації.

 4. Організація робіт зі стандартизації.

 5. Вітчизняні системи стандартів.

Контрольні питання:

 1. Принципи національної системи стандартизації.

 2. Функції Держстандарту.

 3. Види нормативних документів зі стандартизації.

 4. Обов’язкові і рекомендаційні вимоги ДСТУ.

 5. Структура технічної системи документації.

Тема 3. Основні методи стандартизації

План лекції

 1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

 2. Поняття уніфікації і її види.

 3. Нормоконтроль технічної документації.

 4. Міжнародна діяльність зі стандартизації.

Контрольні питання:

 1. Уніфікація, її види.

 2. Поняття симпліфікації.

 3. Оціночні показники уніфікації.

 4. Типізація, взаємозамінювання, агрегатування.

 5. Комплексна стандартизація, випереджаюча стандартизація.


Тема 4. Економічна ефективність стандартизації

План лекції

 1. Етапи визначення економічного ефекту стандартизації.

 2. Методика розрахунку економічного ефективності стандартизації.

 3. Визначення оптимального рівня уніфікації і стандартизації продукції.

Контрольні питання:

 1. Фактори, що визначають економічну ефективність передпроектного етапу.

 2. Фактори і основні показники, що визначають економічну ефективність проектно-конструкторського етапу.

 3. Фактори і основні показники, що визначають економічну

ефективність технологічного етапу.

4. Фактори і основні показники, що визначають економічну

ефективність виробничого етапу.

5. Фактори і основні показники, що визначають економічну

ефективність етапу експлуатації


Тема 5. Якість продукції і її метрологічне забезпечення
План лекції

 1. Класифікація промислової продукції і показники її якості.

 2. Рівень якості продукції і методи його визначення.

 3. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації.

 4. Досвід управління якістю.

 5. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

 6. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції.

Контрольні питання:

 1. Методи встановлення числових значень показників якості продукції.

 2. Техніко-економічні показники якості продукції і їх розрахунок.

 3. Методи визначення рівня якості продукції.

 4. Контроль якості продукції.

 5. Об’єкти контролю якості на підприємстві.

 6. Відбірковий та статистичний контроль якості продукції.

 7. Складові частини метрології як науки.

Тема 6. Державна служба сертифікації продукції

План лекції

 1. Основні положення державної системи сертифікації продукції.

 2. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

 3. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

 4. Вибір механізмів сертифікації.

 5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

Контрольні питання:

 1. Обов’язковий та добровільний види сертифікації продукції.

 2. Система сертифікації УкрСЕПРО.

 3. Сертифікація товару і сертифікація якості.

 4. Документація на продукцію, що пройшла сертифікацію.
^

5. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема 1. Сутність і значення стандартизації, сертифікації і управління якістю продукції в розвитку народного господарства

План


  1. Сутність стандартизації продукції.

  2. Етапи історичного розвитку стандартизації.

  3. Основні поняття та визначення стандартизації.

  4. Основні фактори, що зумовлюють якість продукції.

  5. Розвиток і сучасний стан сертифікації.

  6. Значення стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості та конкурентоспроможності.

Тести до теми

 1. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб:

А/ створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні;

Б/ Регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів;

В/ гарантувати безпеку життя, здоров'я, майна та довкілля.

 1. До економічних факторів належать:

А/ ціна;

Б/ собівартість;

В/ спеціалізація;

Г/ технологія виготовлення.

Теми рефератів

 1. Вплив якості продукції на підвищення рентабельності.

 2. Сертифікація як один з важливих механізмів управління якістю.

Література: 1; 3; 4; 5(с.4-13); 6(с.4-6; 162-164); 8(с.3-16); 9


Тема 2. Державна система стандартизації України

План

  1. Органи державної і галузевої служби стандартизації.

  2. Об’єкти стандартизації.

  3. Нормативні документи зі стандартизації на Україні.

  4. Організація робіт зі стандартизації.

  5. Вітчизняні системи стандартів.

Тести до теми

 1. Стандарти на продукцію встановлюють:

А/ вимоги до груп однорідної продукції, які забезпечують її відповідність своєму призначенню;

Б/ послідовність робіт, операцій, способи їх виконання для різних видів продукції;

В/ вимоги до послідовності та методів виконання різних робіт.

 1. Підприємства використовують за договірними зобов’язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції:

А/ ТУ;

Б/ ГСТУ;

В/ ДСТУ.

Теми рефератів

 1. Особливості становлення державної системи стандартизації України.

 2. Реформування державної системи стандартизації України.

Література: 1, 5(с. 51-65); 7(с. 15-20); 8(с.6-30); 10;13.


Тема 3. Основні методи стандартизації

План

  1. Основні методи стандартизації та їх особливості.

  2. Комплексна і випереджаюча стандартизація і їх роль.

  3. Поняття уніфікації, її види, оцінюючі показники та їх економічне значення.

  4. Нормоконтроль технічної документації.

  5. Міжнародна діяльність зі стандартизації.


Тести до теми

 1. Метод симпліфікації у стандартизації полягає у:

А/ зменшенні кількості типів виробів до числа, достатнього для задоволення потреби;

Б/ об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим документом вироби можна було взаємозамінювати;

В/ розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних для виробів технічних характеристик.

 1. Принцип повторюваності у стандартизації означає:

А/ коло об’єктів, до яких можна застосовувати види діяльності, що мають загальну властивість;

Б/ забезпечення мінімуму різновидів стандартних елементів, що входять в об’єкт стандартизації;

В/ створення систем стандартів, зв’язаних між собою внутрішньою сутністю конкретних об’єктів стандартизації.

Теми рефератів

 1. Застосування основних методів стандартизації на Цкраїні.

 2. Комплексна стандартизація національної промисловості і її вплив на конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Література: 5(с. 16-30; 65-84); 8(с. 113-129); 10; 18; 22.


Тема 4. Економічна ефективність стандартизації

План

4.1. Етапи визначення економічної ефективності

стандартизації.

  1. Методика розрахунку економічної ефективності стандартизації.

  2. Визначення оптимального рівня уніфікації і стандартизації продукції.

Тести до теми

 1. Економічний ефект стандартизації –

А/ виражена в грошових або натуральних показниках економія живої і оречевленої праці від впровадження стандарту;

Б/ економія споживача на поточних витратах експлуатації і супутніх капіталовкладень стандартизованих засобів праці;

В/ економія на річних експлуатаційних витратах в розрахунку на обсяг продукції, що виготовляється за допомогою стандартизованого засобу праці.

 1. Призначення лімітної ціни:

А/ встановлення максимально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;

Б/ встановлення мінімально припустимих витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки;

В/ встановлення лімітованого рівня витрат виробництва за даного рівня ефективності техніки.

Теми рефератів

 1. Використання методу порівняльної екрнрмічної ефективності при визначенні економічного ефекту від впровадження стандартів.

 2. Оптимізація рівня уніфікації виробів.

Література: 4(с. 28-41); 7; 9(с. 43-50); 15(с. 93-104); 22(с. 48-63); 24.


Тема 5. Якість продукції і її метрологічне забезпечення

План

  1. Класифікація промислової продукції і показники її якості.

  2. Взаємозв’язок НТП і підвищення якості продукції.

  3. Рівень якості продукції і методи його оцінки.

  4. Досвід управління якістю продукції.

  1. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

  2. Значення та види контролю якості продукції.

  3. Статистичні методи контролю якості продукції та їх

економічна ефективність.

  1. Методи неруйнуючого контролю якості і ефективність їх

застосування.

  1. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції.

Тести до теми

 1. Показники якості продукції в залежності від використання для оцінки поділяються на:

А/ базові і відносні;

Б/ проектні і експлуатаційні;

В/ ергономічні і естетичні.

 1. Знаходження значень показників якості вимірювальним методом базується на використанні інформації, яку отримують:

А/ з використанням технічних вимірювальних засобів;

Б/ шляхом підрахунку кількості подій або витрат на створення і експлуатацію продукції;

В/ за допомогою органів чуття.

 1. При оцінці рівня якості використовуються наступні методи:

А/ диференційний, комплексний, змішаний;

Б/ інтеграційний, функціональний, метод узагальнень;

В/ диверсифікаційний, кореляційний, абсорбції.

Теми рефератів

 1. Сучасний стан метрологічної бази для контролю якості промислової продукції та поточних технологічних вимірювань на Україні.

 2. Вплив людського фактору на управління якістю продукції.

 3. Досвід промислово розвинутих країн в управлінні якістю продукції (досвід США, Японії тощо).

Література: 4(с. 33-45); 8(с. 37-68; 111-142); 9; 10; 12; 13; 14; 15(с. 8-31); 23(с. 309-333).


Тема 6. Державна служба сертифікації продукції
План

  1. Основні положення державної системи сертифікації

продукції.

6.2. Принципи системи сертифікації продукції.

  1. Правила і схеми проведення сертифікації продукції.

  2. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції.

  3. Вибір механізмів сертифікації.

  4. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

  5. Відповідальність за порушення законодавства в галузі

сертифікації продукції.

Тести до теми

 1. Одиницею продукції вважається:

А/ один штучний виріб;

Б/ партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності;

В/ партія продукції, що виготовлена з однієї партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

 1. Етапи сертифікації продукції включають:

А/ випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію;

Б/ позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності;

В/ позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності.

Теми рефератів

 1. Особливості процесу реформування державної системи сертифікації продукції на Україні.

 2. Відповідальність за порушення законодавства в галузі сертифікації продукції.

Література: 1; 3; 5(с. 78-84); 7(с. 23-85); 8(с. 52-64); 13; 14(c. 10-16); 16; 18; 20; 24.
^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Державна система стандартизації України.- К.: Держстандарт України, !993.

 2. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 3. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет КМУ у зб. постанов Уряду України.- К.: Україна, 1993.

 4. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції.- Львів: Афіша, 2001.- 172 с.

 5. Кардаш В.Я. Економіка і стандартизація якості продукції.- К.: УМК ВО, 1998.

 6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю.- К.: КНТЕУ, 2001.- 445с.

 7. Купряков И.С. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1999.-286 с.

 8. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 711 с.

 9. Лифиц Э.А. Стандартизация, сертификация и управление качеством продукции.- М.: ВИПСИ, 2001.- 240 с.

 10. Примакова Е.И. Сертификация продукции, товаров, работ, услуг.- Х.: Фактор, 2002.- 147 с.

 11. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, серти-фикация.- М.: Логос, 2001.-525 с.

 12. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є.В. Тарасенко.- К.: КНТЕУ, 2001.- 99 с.

 13. Фомин В.Н., Чиннов И.Н. Сертификация продукции.- М.: ЦЕМ, 2002.- 416 с.

 14. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.- К.: УФІМБ, 1998.- 152 с.

Додаткова


 1. Безфамильная Л.В. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1994.

 2. Васильев А.Л. Стандартизация для всех.- М.: Изд-во стандартов, 1992.

 3. Васильев А.Л. Основы метрологии и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1996.

 4. Версан В.Г., Сиськов В.И., Дубицкий Л.Г. Интеграция производства и управления качеством продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1995.

 5. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации.- М.: Изд-во стандартов, 1996.

 6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты.- К.: Міко, 1996.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 1999.

 8. Керівний нормативний документ. Система сертифікації УкрСЕПРО.- К.: Держстандарт України, 1993.

 9. Книга ділової людини /Під ред. Краюхіна Г.С. – М.: Вища школа, 1993.- 340 с.

 10. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості.- Львів: ТК, 1995

 11. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономически терминов.- К.: Молодь, 2000.

 12. Колпачев В.И. Экспортерам о сертификации продукции.- М.: ВИПСИ, 1999

 13. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии.- М.: Изд-во стандартов, 1998

 14. Морозов М.П. Економічні проблеми стандартизації.- М.: Економіка, 1996.

 15. Мишин В.М. Управление качеством.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 303 с.

 16. Сергеев В.И. Управление качеством в логистике.- М.: ИНФРА-М, 2001.

 17. Сертификація в Україні: нормативні акти та інші документи: В 2 т.- К.: Держстандарт, 1998.- 415 с.

 18. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности.- М.: Наука, 1998.

 19. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 199 с.

 20. Федько В.П. Маркировка и сертификация товаров и услуг.- Ростов/Дону: Феникс, 1998.- 639 с.

 21. Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.- М.: Машиностроение, 1987.- 351 с.Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Основи cтандартизації, сертифікації і управління якістю” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладач к.е.н., доц. В.І.Баюра


Відповідальний за випуск ст. викладач О.Д.КоноваленкоПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004
Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи біржової діяльності ”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи