Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " товарна інноваційна політика" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 199.91 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " товарна інноваційна політика" для студентів заочної формИ навчання
Дата26.09.2012
Розмір199.91 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО виконання контрольних робіт з дисципліни

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА політика”

для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання

зі спеціальностІ 7.050108 - "МаркетинҐ"


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Товарна інноваційна політика” для студентів заочної форми навчання для спеціальності 7.050108 - "Маркетинг"


Укладачі: асист. К.А. Латишев


Рецензент: к.е.н., доц. В.І. Баюра


Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____від «___»_________р.


Заступник голови методичної ради____________ доц. С. А. Сергієнко
Зміст


Вступ............................................................................................................

4

1Основні поняття та терміни…………………………………………..


6

2 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи………………………………………………….........................


8
1Варіанти контрольних робіт…………………………………….

10

 1. Питання до іспиту……........................................................................

19

Список літератури......................................................................................

20

Додаток А....................................................................................................

22ВСТУП


Сучасна концепція інноваційного маркетингу вимагає від продуцента здійснення постійних наукових досліджень, підвищення гнучкості виробництва, ефектив­ної цілеспрямованості нововведень. Гармонізація взає­модії цих елементів дає змогу суттєво зменшити зону економічного ризику, що пов'язаний зі впровадженням нового товару на ринок. Комерційний успіх інновацій­ного продукту, відповідність його корисних власти­востей вимогам цільового сегмента ринку багато в чо­му залежить від участі фахівців з маркетингу в пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових товарів.

Зрозуміло, що така участь має базуватися на сучасному аналітико-методичному апараті, новому розумінні значення маркетингових досліджень у підвищенні ефективності інновацій. Працівники маркетингових служб повинні володіти навичками функціонально-економічного обґрунтування інноваційного продукту, повинні вміти дати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару, використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей.

Здійснення інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, зумовлено складною взаємодією багатьох факторів. Інноваційний розвиток потребує від держави вирішення ряду завдань у різних сферах діяльності суб’єктів господарювання, спрямованих на виявлення відхилень від головної мети внутрішніх і зовнішніх елементів діяльності, пошук і обґрунтування шляхів їх приведення в гармонійну відповідність, що має на меті створення умов стійкого соціально-економічного розвитку як самого суб’єкта, так і суспільства в цілому.

Інноваційна діяльність — це перманентний процес, що потребує значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів. Разом з цим створення нового продукту — це суто творча діяльність, що в ній фінансові ресурси не завжди є вирішальними. Крім достатніх ресурсів, потрібні засоби ефективного маркетингового забезпечення та підтримки інноваційної діяльності, що поєднують у собі науковий пошук та мистецтво маркетингу.

Основною задачею дисципліни є забезпечення майбутніх маркетологів знаннями і навиками аналізу та обґрунтуванню питань, пов’язаних з товарною інноваційною політикою залежно від специфіки конкретної сфери діяльності на основі економічного мислення з урахуванням нових умов господарювання і з урахуванням ризику і невизначеності середовища діяльності фірми.

Метою контрольної роботи є ознайомлення з методологією здійснення товарної інноваційної політики, умовами та правилами, яких необхідно дотримуватись при здійсненні даного виду діяльності.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • методологію здійснення інноваційної діяльності;

 • правила здійснення товарної інноваційної діяльності;

 • порядок регулювання маркетингових зв’язків;

 • процедуру та технологію укладання патентів та сертифікатів.

Підсумковий контроль знань студентів щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюється у формі іспиту.


^ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ


Маркетинг товарної політики – це комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми; це розроблення і прийняття рішень щодо створення і просування на ринку товарів підприємства.

Товар – це засіб задоволення певної потреби, тобто все те, що може задовольнити нестатки або потребу і пропонується на ринок з метою привернення уваги, придбання, використання.

Конкурентоспроможність – сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби.

Інновація – це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності (виробництва, економічних, правових і соціальних відносинах, науці, культурі, освіті та ін..) результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, направлених на покращення соціально-економічної діяльності.

Інноваційна діяльність – це діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

Роялті — платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудиокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Термін окупності нововведення – показник ефективності реалізації інноваційного проекту, визначений як період часу, що починається з досліджень і закінчується моментом, коли прибуток з продажу нововведення відшкодує всі витрати НДДКР.

Циклічність – загальна форма руху світового розвитку та національних господарств від однієї макроекономічної рівноваги до іншої; циклічність відображає нерівномірність функціонування різних елементів національного господарства, зміну революційних та еволюційних стадій його розвитку.


^ 2. рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи


Навчальним планом передбачене виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв'язання.

Варіант контрольної роботи визначають за останньою цифрою залікової книжки студента. Якщо остання цифра нуль, то виконується варіант 10. Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та тестів. Контрольна робота, яка виконана не за своїм варіантом, не рецензується і не зараховується.

Відповіді на теоретичні питання виконують у письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжуються схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані під час підготовки джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом (2, с. 45-49), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумерують і розміщують по тексту відповіді на теоретичне питання або виносять у додаток.

Відповіді на тестові завдання заповнюються після виконання теоретичної частини контрольної роботи в такому порядку: номер тесту, варіант відповіді (№1-б).

Контрольну роботу виконують на одному боці аркуша А4 (210х297мм). Текст роботи розміщують по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумерують посередині верхнього поля. Роботу виконують чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наведено у додатку А.

Підготовлену контрольну роботу висилають або здають на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ імені Михайла Остроградського, корпус №5, аудиторія 401) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку. Контрольну роботу необхідно виконувати українською мовою, але іноземні студенти, які не володіють українською мовою, можуть виконувати її російською.

^ 3. Варіанти контрольних робіт


Самостійна письмова робота складається з двох частин.


Завдання 1. Тематика теоретичних питань.


Методичні вказівки:


Пропонована тематика будується на найважливіших і актуальніших проблемах дисципліни, що вивчається. Написання теоретичної частини дозволить студентам закріпити та поглибити практичні знання, які вони отримали в процесі вивчення курсу товарної інноваційної політики.

Студент обирає тематику згідно останньої цифри в заліковій книжці і узгоджує її з викладачем до першого рубіжного контролю знань студентів.

Обсяг роботи по першому завданню письмової роботи має складати не менш 25 сторінок машинописного тексту з інтервалом півтори стрічки.

Варіант 1

1. Визначення та класифікаційні ознаки видів товарів і послуг.

2. Особливості маркетингу товарів виробничого призначення.

3. Ціна, якість, конкурентоспроможність та конкурентність товару.

4. Тести.

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12].

Варіант 2

1. Імідж та популярність товару.

2. Товарні номенклатура та асортимент продукції.

3. Сутність товарної політики.

4. Тести.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13].

Варіант 3

1. Маркетингові стратегії диверсифікації.

2. Система показників якості продукції.

3. Рівень якості товару і методи його вимірювання.

4. Тести.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13].

Варіант 4

1. «Петля якості» та її елементи

2. Організаційна структура системи «Якість

3. Сучасні принципи та системи забезпечення якості.

4. Тести.

Література: [1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18].

Варіант 5

1. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару.

2. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

3. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

4. Тести.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17].

Варіант 6

1. Основні завдання планування продукту

2. Параметричні ряди та асортиментний набір товарів.

3. Генерація ідеї нової продукції.

4. Тести.

Література: [1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12].

Варіант 7

1. Проектування та випробування нового товару. Розвиток виробництва і збуту нового продукту.

2. Основні принципи та етапи творчої діяльності.

3. Фактографічні методи генерування ідей.

4. Тести.

Література: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17].

Варіант 8

1. Експертні методи генерування ідей

2. Сутність та напрямки застосування «дельфійського» методу.

3. Методи інверсії та комбінування.

4. Тести.

Література: [1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18].

Варіант 9

1. Логічні методи

2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу

3. Корегуюча, інверсна та творча форма функціонально-вартісного аналізу та їх використання в маркетинговій діяльності

4. Тести.

Література: [1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16].

Варіант 10

1. Технічна естетика та об’єкти її вивчення.

2. Сутність ергономіки та її об'єкти.

3. Дизайн товару і його роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.

4. Тести.

Література: [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17].


Завдання 2. Тести.

Варіант 1

1. Ціноутворення орієнтується на наступні критерії:

а) пропозицію, збут, товар;

б) витрати, попит, конкуренцію;

в) якість, рекламу, цільовий ринок.

2. Основними показниками номенклатури продукції являються:

а) широта, довжина, глибина, об’єм;

б) висота, широта, насиченість, гармонійність;

в) широта, насиченість, глибина, гармонійність;

г) широта, насиченість, висота, об’єм.

Варіант 2

1. Якої стратегії у процесі диверсифікації товарної політики не існує:

а) горизонтальної;

б) вертикальної;

в) перехресної;

г) латеральної.

2. До групових показників якості належать наступні:

а) функціональні;

б) комплексні;

в) ергономічні;

г) показники безпеки;

д) естетичні.

Варіант 3

1. До одиничних показників якості належать наступні:

а) інформаційні показники;

б) ергономічні показники;

в) показники призначення;

г) естетичні показники;

д) показники надійності.

2. Головним спонукальним механізмом розвитку всіх видів інновацій є:

а) витрати на виробництво;

б) ринкова конкуренція;

в) якість продукції.

Варіант 4

1. Які з зазначених умовних складових є трьома головними при інноваційній діяльності:

а) інноваційна ініціатива;

б) потреби ринку;

в) прикладне дослідження;

г) виробництво як об’єкт задоволення ринкових потреб;

д) сировинні ресурси;

е) місткість ринку.

2. Які з зазначених критеріїв є чотирма головними критеріями оцінки нового виробу:

а) ринкові критерії;

б) товарні критерії;

в) політичні критерії;

г) збутові критерії;

д) цінові критерії;

е) виробничі критерії.

Варіант 5

1. Якого з етапів планування нового продукту не існує:

а) генерування ідеї;

б) попередній аналіз можливостей виробництва і збут;

в) аналіз економічної доцільності випуску нової продукції;

г) проектування товару;

д) випробування дослідних зразків і доопрацювання виробів;

е) фундаментальне та прикладне дослідження;

ж) розвиток виробництва і збут.

2. Методи прогностики нового товару поділяються на:

а) фактографічні і логічні;

б) евристичні і аналогії;

в) фактографічні і експертні.

Варіант 6

1. Який з зазначених не відносять до фактографічних методів прогностики:

а) статистичний метод;

б) метод аналогії;

в) метод генерування;

г) випереджальний метод.

2. Скільки етапів включає в себе «життєвий цикл товару»:

а) 5;

б) 3;

в) 4;

г) 6.

Варіант 7

1. Що визначає показник широти товарного асортименту:

а) середню ціну в продуктовій лінії;

б) кількість виробів в продуктовій лінії;

в) кількість продуктових ліній.

2. Які з наступних відносять до методів генерування ідей:

а) фокус-групи;

б) «метод мозкового штурму»;

в) функціонально-вартісний аналіз;

г) метод інтенсивного розподілу.

Варіант 8

1. Скільки основних етапів включає в себе «петля якості»:

а) 13;

б) 12;

в) 11;

г) 10.

2. Якого з показників товарного критерію оцінки нового виробу не існує:

а) технічна характеристика;

б) реалізація;

в) упаковка;

г) ціна.

Варіант 9

1. Залежно від принципів здійснення експертні методи прогнозування класифікуються на:

а) індивідуальні та анонімні;

б) колективні та індивідуальні;

в) індивідуальні та фактографічні;

г) колективні та евристичні.

2. На першому етапі планування нового продукту проводиться:

а) аналіз економічної доцільності випуску нової продукції;

б) проектування товару;

в) розвиток виробництва і збут;

г) генерація ідеї.

Варіант 10

1. Статистичні методи прогностики генерування ідей не включають:

а) прогнозну екстраполяцію;

б) економічне моделювання;

в) регресійний аналіз.

2. Що включає в себе перший етап «петлі якості»:

а) матеріально-технічне постачання;

б) проектування продукції;

в) пошук та вивчення ринку;

г) здійснення випробувань та обстежень.


^
4. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 1. Визначення та класифікаційні ознаки видів товарів і послуг.

 2. Маркетингове розуміння багаторівневості товару

 3. Основні ринкові характеристики товару.

 4. Товарні номенклатура та асортимент продукції.
 5. ^
  Основні процедури формування асортименту.

 6. Сутність товарної політики.

 7. Система показників якості продукції.

 8. Рівень якості товару і методи його вимірювання

 9. «Петля якості» та її елементи

 10. Сучасні принципи та системи забезпечення якості.

 11. Сутність технологічної та продуктової інновації.

 12. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару

 13. Маркетингове забезпечення етапу розробки концепції нового товару

 14. Основні завдання планування продукту.

 15. Головні критерії визначення нового товару.

 16. Генерація ідеї нової продукції.

 17. Оцінка економічної доцільності виробництва нової продукції.

 18. Проектування та випробування нового товару.

 19. Розвиток вироб­ництва і збуту нового продукту.

 20. Основні принципи та етапи творчої діяльності.

 21. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.

 22. Системи автоматизованого проектування

 23. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.

 24. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу.

 25. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу.

 26. Технічна естетика та об’єкти її вивчення.

 27. Дизайн товару і його роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.


Список літератури

Основна література:

 1. Ансофф А. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

 2. Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация, экономика. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

 3. Баркан Д. И., Ходяченко В. Б., Валдайцев С. В. и др. Как создаются комерчески-успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. — Л.: Аквилон, 1991.

 4. Березин И. Маркетинг сегодня. — М.: Менеджер, 1996.

 5. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. — СПб: Изд-во «Два-три», 1993.

 6. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование в управлении техническим уровнем и качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1984.

 7. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управленню сбытом. — М: Экономика, 1993.

 8. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации. — М.: Филин, 1997.

 9. ВойчакА. В. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998.

 1. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1997.

 2. Даян А. Реклама. — М.: Изд. группа «Универс», 1993.

 3. Даниляк В. М., Мунипов В. М., Федоров М. В. Эргодизайн, качество, конкурентоспособность. — М.: Изд-во стандартов, 1990.

13. Еванс Дж., Берман Б. М. Маркетинг. — М.: Экономика, 1990.

14. Эне Альфред. Инновационный маркетинг в Федеративной республике Германии и в Украине (опыт и перспективы). — К„ 1993.

 1. Завьялов П. С, Демидов В. Е. Формула успеха. — М.: Международные отношения, 1991.

 2. Ильепкова С. Д. Инновационный менеджмент. — М: Банки и биржи, 1997.

 3. КальченкоА. Г. Логістика. — К.: КНЕУ, 1997.

 4. Кардаш В. Я. Стандартизация и управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1985.

Допоміжна література:

1. Жданов А. А. Изобретательство - стандартизация - патентирование. — М.: Изд-во стандартов, 1982.

2. Кардаш В. Я. Экономика и стандартизация качества продукции. —К., 1989.

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 1997

4. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. — К.: КНЕУ, 1999

5. Котлер Ф. Основи маркетингу. — М.: Прогресс, 1990.

6. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством. — М.: Изд-во стандартов, 1992.

^

ДОДАТОК А


Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра маркетинґу


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

“ ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ”


^ ВИКОНАВ СТУДЕНТ:

____________________

(П.І.П. студента)

ГРУПИ:_____________

(шифр групи)

ПЕРЕВІРИВ ВИКЛАДАЧ:

____________________

(П.І.П викладача)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Товарна інноваційна політика ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 - "Маркетинґ"


Укладач: асист. К.О. Латишев


Відповідальний за випуск: завідувач кафедри маркетинґу проф. М.І. Сокур


Підписано до друку_____2007 р. Формат 60х90/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад______прим. Замовлення №______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" товарна інноваційна політика\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи