Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " промисловий маркетинг" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Скачати 393.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " промисловий маркетинг" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір393.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ промисловий маркетинг”


для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання зі спеціальності

6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг


Укладач кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.
Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг”

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Екзаменаційні питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП


В умовах формування ринкових відносин важливе значення має розвиток у промислових підприємств активності, орієнтованої на кінцевого споживача товарів і послуг.

Для формування запасу конкурентної міцності, забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг, промислове підприємство вирішує практичні маркетингові задачі, пов’язані з комплексним дослідженням ринку і економічної кон’юнктури, оцінкою науково-виробничих, ресурсних і експортних можливостей, а також товарної, цінової, комунікаційної і збутової політики.

Маркетингова концепція повинна пронизувати всю діяльність промислового підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про можливість і доцільність створення нових перспективних і конкурентоспроможних технологій, товарів і послуг, і закінчуючи своєчасною відмовою від них, якщо останні вичерпали свої ринкові можливості і не дозволяють промисловому підприємству отримати запланований прибуток.

Метою контрольної роботи є формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • основні категорії промислового маркетингу;

 • переваги та недоліки конкурентних позицій промислового підприємства;

 • способи здійснення цінової, товарної, комунікаційної політики;

 • сукупність операцій по підвищенню ефективності управління маркетинговою діяльністю.

Студент повинен навчитись:

 • проводити комплексне дослідження ринку;

 • визначати основні вимоги споживачів до товару;

 • прогнозувати кон’юнктуру ринку;

 • проводити аналіз фінансових можливостей підприємства;

 • проводити аналіз стратегії промислового підприємства;

 • володіти методологією оцінки конкурентних позицій промислового підприємства.

Основні поняття та терміни

Товарна номенклатура – сукупність асортиментних груп това-рів, що їх пропонує покупцеві конкретний продавець.

Конкурентоздатність – сукупність якісних та вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забез-печують задоволення конкретних потреб.

Життєвий цикл товару – концепція, що визначає послідовність періодів існування товару.

Ринкове тестування – спостереження за товаром на обмеженому ринковому просторі протягом певного часу.

Позиціювання – визначення особливостей, характерних рис товару, що відрізняють його від аналогічних товарів-конкурентів.

Попит – потреба, яка забезпечена грішми та пред’явлена на ринку.

Маркетингові дослідження – систематизований процес збору та аналізу об’єктивної інформації з метою прийняття конкретних управлінських рішень.

Вторинна інформація – інформація, що існує в опублікованому вигляді і збиралась для цілей, інших, ніж ті, які має на меті фірма в конкретних ринкових умовах.

Первинна інформація – інформація, яка збирається вперше для досягнення конкретних цілей фірми і для прийняття конкретних рішень.

Імітація – метод, що базується на застосуванні ЕОМ, і відтворює використання різних маркетингових факторів на папері, а не за реальних умов.

Ринкова кон’юнктура – конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку в даний момент або обмежений відрізок часу.

Ємкість ринку – кількість (вартість) товарів, які може поглинути ринок при певних умовах за певний проміжок часу.

Кон’юнктурний аналіз – оцінка фактичної ситуації, що склалася на ринку та визначення причинно-наслідкових зв’язків в сфері ринку товарів та послуг.

Сегментація – розподіл потенційного ринку на групи споживачів, які мають подібні мотиви щодо купівлі конкретного товару та можливість придбати його.

Макрокритерії – розподіл ринку на підгрупи на основі загальних характеристик сфери індустрії, розміру, розміщення, фінансового стану компаній тощо.

Мікрокритерії – технологія, темпи використання, організаційна структура, мотиви членів закупівельного центру компанії тощо.

Витратний метод ціноутворення – визначення ціни на основі базових витрат на одиницю товару, до яких додається величина націнки, яка покриває невраховані витрати і включає певний прибуток.

Ринковий метод ціноутворення – врахування дії ринкових факторів при визначенні ціни.

Агрегатний метод ціноутворення – підсумовування цін окремих конструктивних елементів товару.

Метод беззбитковості – облік витрат з врахуванням залежності попиту від рівня цін.

Страхування ціни – прийняття ряду заходів з метою мінімізації можливих негативних наслідків дії неврахованих факторів ринкового середовища.

Стратегічне планування – управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу.

Стратегічне планування на рівні підприємства – визначення цільових ринків, рівня попиту та споживчих мотивацій, розробка продуктової стратегії, визначення і передбачення необхідних ресурсів та їх розподіл між ринками для досягнення встановлених цілей.

Канали розподілу – сукупність фізичних та юридичних осіб, які перебирають на себе або сприяють передачі права власності на товар на шляху від виробника до споживача.

Просування – будь-яка форма повідомлення, яку використовує фірма для інформації, переконання чи нагадування споживачеві про свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на громадськість.

Стимулювання збуту – доповнення відомих методів просування, коли об’єктами уваги стають покупці, посередники, торговий персонал, до яких застосовують різні засоби впливу.

Пропаганда – неособисте стимулювання попиту на товар за допомогою розміщення комерційно важливих новин у виданнях або отримання сприятливих презентацій в ЗМІ, які не оплачуються конкретною фірмою.

Неінтегровані маркетингові структури – сукупність відповідних підрозділів, не скоординованих у своєму впливі на споживача.

Інтегровані маркетингові структури – здійснюють свою діяльність комплексно і управляються з одного координаційного центру.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання промислового маркетингу в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, тестів та задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “Промисловий маркетинг” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі екзамену.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Промисловий маркетинг”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004

Рис. 1.


Варіанти контрольних робіт

Таблиця 1

^

Перша буква прізвища студента

Номер варіанта

А,Ф


1

Б


2

В


3

Г


4

Д


5

Е,Х


6

Є,Ц


7

Ж,Ч


8

З


9

І


10

К


11

Л


12

М


13

Н


14

О,Ш


15

П,Щ


16

Р


17

С,Ю


18

Т


19

У,Я


20^
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

 1. Сутність промислового маркетингу.

 2. Управління рухом товарів.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 2

 1. Завдання промислового маркетингу.

 2. Вибір оптимального каналу збуту.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 3

 1. Концепції промислового маркетингу.

 2. Класифікація матеріальних запасів.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 4

 1. Конкурентоспроможність товару та методика її визначення.

 2. Розповсюдження товарів. Канали розподілу.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 5

 1. Етапи життєвого циклу товару.

 2. Планування сукупних запасів засобів виробництва.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 6

 1. Поняття попиту на промислові товари.

 2. Сутність особистого продажу як найбільш ефективного методу просування промислових товарів.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 7

 1. Специфіка маркетингового управління промисловими товарами.

 2. Функції комунікаційної політики.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 8

 1. Категорії дослідження попиту на промислові товари.

 2. Стимулювання збуту.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 9

 1. Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.

 2. Планування просування товару.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 10

 1. Основні етапи маркетингових досліджень.

 2. Реклама промислового товару.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 11

 1. Методи збору первинної маркетингової інформації.

 2. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 12

 1. Загальні умови формування кон’юнктури та НТП.

 2. Структура маркетингових служб.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 13

 1. Зміна фаз циклу відтворення – основа кон’юнктурних коливань.

 2. Необхідність створення матеріальних запасів.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 14

 1. Класифікація факторів розвитку економічної кон’юнктури.

 2. Моніторинг у системі матеріально-технічного забезпечення.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 15

 1. Кон’юнктурна оцінка ринкової ситуації.

 2. Розробка планів матеріально-технічного забезпечення.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 16

 1. Значення фактора ціни в маркетингу.

 2. Характеристика матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 3. Тести.

 4. Задача.


ВАРІАНТ 17

 1. Можливі цінові стратегії на різних етапах ЖЦТ.

 2. Нормативна база планування.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 18

 1. Вибір методу ціноутворення.

 2. Відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 19

 1. Етапи стратегічного планування.

 2. Прогнозні оцінки ринкової кон’юнктури.

 3. Тести.

 4. Задача.

ВАРІАНТ 20

 1. Роль маркетингу в процесі стратегічного планування.

 2. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на основні напрямки витрат.

 3. Тести.

 4. Задача.


Задачі

Задача 1. Встановіть рейтинг та вагові коефіцієнти постачальників при закупівлі:

А/ енергоносіїв /вугілля, паливний мазут, природний газ/;

Б/ залізної руди, агломерату, концентрату, обкотишів;

Рейтинг встановлюється за наступними критеріями: ціна, термін поставки, якість продукту, технічне обслуговування, можливість зниження витрат, умова оплати.

Розмір рейтингу від 0 до 5, виходячи з наступних посилань:

 • оптимальний постачальник – 5

 • непоганий, але є недоліки – 4

 • середній - 3

 • нижче середнього - 2

 • слабкий - 1

 • не підходить - 0


Задача 2. Визначіть найбільш вигідних постачальників, використовуючи дані таблиці:

Вихідні дані, що характеризують потенційних постачальників

Показники

Од. Виміру

Постачальники

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1. Отримано товару

Од.

60

80

100

40

50

20

55

2. Прийнято товару

Од.

56

72

95

38

47

18

54

3. Ціна одиниці товару

грн

210

205

215

215

210

208

211

4. Знижка ціни

%

4

0,5

4,5

4,5

3,5

3

3

5. Ціна доставки

грн

6

6,5

5

4,5

6

6

5

6. Збереженість

товару

%

95

98

95

100

96

99

96

7. Можливість оплати за фактом поставки

-

-

-

-

+

+

-

-


Задача 3. За допомогою експертного методу встановити рівень ризику на ринках товарів легкої, взуттєвої, меблевої галузей виробництва. При розрахунку ризиків необхідно виходити з наступної шкали меж ризику:


Шкала меж ризику

Межа зон ризику

0

0,1 – 2,5

2,6 - 5

5,1 – 7,5

7,6 – 10

Зона ризику

безризико-ва

мінімально

підвищено

критично

недопустимо


Задача 4. На основі даних про продаж товару за 12 місяців здійснити аналіз розвитку коливань і циклічності ринку цих товарів.

Продаж товарів за 12 місяців (од.)

Місяць

А

б

в

г

д

е

Ж

1

100

18

866

171

78

59

146

2

120

24

778

173

83

64

154

3

137

25

569

178

102

68

208

4

128

26

547

186

56

77

210

5

116

28

550

188

69

79

212

6

156

32

586

180

93

89

176

7

201

30

611

176

111

93

135

8

198

33

645

174

107

88

148

9

135

38

678

169

126

76

193

10

150

40

703

157

98

69

202

11

156

42

699

162

98

67

218

12

147

43

523

160

113

51

167


Задача 5. Визначити приблизні сегменти для окремих видів продукції чи в цілому для галузі щодо продукції електроенергетики, паливної промисловості, чорної металургії, машинобудування та металообробки, хімічної та нафтохімічної промисловості, лісної, деревообробної та целюлозопаперової промисловості, будівельних матеріалів, сільського господарства, будівництва, транспорту, легкої та харчової промисловості на промисловому ринку України. Вибір сегмента повинен супроводжуватись характеристикою ринку, бути проілюстрованим цифровим матеріалом, аргументованим і чітким.


Задача 6. Розрахувати конкурентоздатність трактора Т – 74, використовуючи наведені показники технічного рівня виробу.

Параметри продукту

Параметр

Марка трактора

Т - 150

Т - 74

Т - 38

Потужність /к.с./

100

90

80

Довговічність /р./

10

6

8

Дизайн /бали/

10

5

7

Визначити наступні показники конкурентоспроможності:

 • рейтинг моделі трактора Т – 74, взявши за базову модель трактор

Т – 150;

 • груповий параметричний індекс конкурентоспроможності;

 • груповий індекс конкурентоспроможності з економічними параметрами;

 • інтегральний показник конкурентоздатності трактора Т – 74.


Задача 7. Використовуючи результати тестування газонокосарок визначити кількісну оцінку якості газонокосарок; групові параметричні індекси конкурентоспроможності, групові індекси конкурентоспроможності з економічними параметрами; інтегральні показники конкурентоздатності газонокосарок.


Параметри продукту

Параметри

Марки газонокосарок

А

Б

В

Г

Потужність (к.с.)


2

2,5

2,5

3

Ширина скосу (см)

18

21

24

27

Гарантії (р.)

1

2

2

1

Ціна (грн)

300

300

400

500


Результати опитування респондентів

Респондент

Параметри

Корисність параметра

Потужність (к.с.)

2

0
2,5

25
3

60

Ширина скосу (см)

18

0
21

24
24

53
27

100

Гарантії (р.)

1

0
2

48

Ціна (грн)

300

80
400

35
500

0

Марки

А

16
Б

59
В

0
Г

5

Задача 8. Розрахувати потребу в сталі конструкційній, гарячекатаній, 500 мм марки 35 на ремонт металоріжучих станків (10 категорія складності), якщо в цеху 200 станків, капітальному ремонту підлягає ¼ їх частина, середньому ремонту – ½ частина, малому – всі; коефіцієнт, що враховує витрати сталі на міжремонтне обслуговування, складає 1,12; річна норма витрат на одиницю ремонтоскладності при капітальному ремонті складає 13,5 кг, а норми витрат на одиницю ремонтоскладності при середньому і малому ремонтах складають 0,6 і 0,2 норми при капітальному.


Задача 9. Підприємству в поточному році належить виконати ремонтні роботи на суму 60 тис. грн. Зі звітних даних відомо, що питома вага матеріальних витрат в загальній вартості ремонтних робіт складає 60%. Визначити потребу в пиломатеріалах, якщо в загальних витратах матеріальних ресурсів вони займають 10%, їх ціна в середньому складає 1200 грн за 1 м куб.


Задача 10. Визначити річну потребу у 92% сірчаній кислоті, необхідній для виробництва 100 т сульфату амонію (/NH4/2SO4) зі змістом азоту 20%. Технологічні втрати виробництва складають 2% (атомна вага водню – 1, сірки – 32, кисню – 16, азоту – 14).


Задача 11. Розрахувати потребу в шихтових матеріалах, якщо при програмі виробництва 10 тис. т придатного лиття його вихід складає 75%. Шихта компонується на 73,5% з бронзи, 2% з цинку, 1% з міді, 0,5% з олова, інші елементи складають відходи власного виробництва.


Задача 12. Річна потреба підприємства неперервного циклу у матеріальному ресурсі складає 3650 одиниць. Визначити оптимальну величину замовлення матеріального ресурсу з метою оптимізації строку поставки і мінімізації витрат, якщо питомі витрати зберігання матеріального ресурсу на складі складають 0,05 грн., витрати на організацію закупки партії матеріального ресурсу – 60 грн.


Задача 13. Внаслідок обмеженості ємкості складу обсяг запасів 3 видів комплектуючих виробів не може перевищувати 1290 одиниць. Річна потреба в цих виробах, а також відповідні витрати по їх зберіганню і закупці наведені в таблиці. Визначити оптимальні розміри партій виробів кожного виду, щоб ємкість складу використовувалась найефективніше.

Вид виробу

Річна потреба, од.

Витрати на зберігання од. виробу, грн.

Витрати при орга-нізації закупки пар-тіі виробів, грн.

1

40150

0,05

60

2

43800

0,04

30

3

21900

0,04

40


Задача 14. Три підприємства постачають на ринок не більше 20 тис. виробів кожне. Загальний обсяг ринку, де діють зазначені фірми, складає 100 тис. виробів. В наступному році підприємства вирішили виділити наступні кошти на рекламу (при максимальному розмірі внеску на рекламу 5 млн. грн.) і на якість продукції (при максимальному розмірі внеску в підвищення якості продукції 5 млн. грн.)

Показники

Підприємства

А

Б

В

1. Виділення коштів на рекламу, тис. грн.

1000

-

2000

2. Виділення коштів на якість продукції, тис. грн.

1500

1000

1000

3. Ціна одиниці продукції, грн.

900

950

900

Визначити попит на продукцію підприємств А, Б і В (коефіцієнт, що визначає частку обсягу ринку, доступну підприємству при відсутності грошових вкладів в рекламу, взято максимальний – 0,5; мінімальна ціна товару – 600 грн., максимальна – 1500 грн.).


Задача 15. Розрахувати потребу в сталі конструкційній, гарячекатаній, 500 мм марки 45 на ремонт шліфувальних станків (20 категорія складності), якщо в цеху 10 станків, капітальному ремонту підлягає ¼ їх частина, середньому ремонту – ½ частина, малому – всі; коефіцієнт, що враховує витрати сталі на міжремонтне обслуговування, складає 1,12; річна норма витрат на одиницю ремонтоскладності при капітальному ремонті складає 15 кг, а норми витрат на одиницю ремонтоскладності при середньому і малому ремонтах складають 0,6 і 0,2 норми при капітальному.


Задача 16. Визначити розмір партії замовлення матеріалу і строк його постачання з моменту замовлення, якщо потреба в матеріалі для оптимального завантаження виробничих потужностей складає 540 од., витрати на зберігання одиниці матеріалу – 9 грн., витрати на замовлення одиниці матеріалу – 55 грн., а мінімальна величина запасу матеріалу, при якій необхідно робити нове замовлення, складає 39 од.

Задача 17. Визначити вартість зберігання одиниці матеріалу і точку його замовлення, якщо обсяг оптимального замовлення партії матеріалу складає 140 од., вартість замовлення одиниці матеріалу – 35 грн., потреба в матеріалі для виконання виробничої програми – 1960 од., строк постачання з моменту замовлення – 15 днів.

Задача 18. Визначити обсяг потреби підприємства в матеріалі і строк його постачання з моменту замовлення, якщо оптимальний розмір партії замовлення складає 90 од., витрати на зберігання одиниці матеріалу – 10 грн., вартість замовлення одиниці матеріалу – 100 грн., мінімальний запас – 24 од.


Задача 19. Визначити приблизні сегменти для окремих видів продукції чи в цілому для галузі по продукції електроенергетики, паливної промисловості, чорної металургії, машинобудування та металообробки, хімічної та нафтохімічної промисловості, лісної, деревообробної та целюлозопаперової промисловості, будівельних матеріалів, сільського господарства, будівництва, транспорту, легкої та харчової промисловості на промисловому ринку України. Вибір сегменту повинен супроводжуватись характеристикою ринку, бути проілюстрованим цифровим матеріалом, аргументованим і чітким.


Задача 20. Три підприємства постачають на ринок не більше 10 тис. виробів кожне. Загальний обсяг ринку, де діють зазначені фірми, складає 50 тис. виробів. В наступному році підприємства вирішили виділити наступні кошти на рекламу (при максимальному розмірі внеску на рекламу 1 млн. грн.) і на якість продукції (при максимальному розмірі внеску в підвищення якості продукції 1 млн. грн.)

Показники

Підприємства

А

Б

В

1. Виділення коштів на рекламу, тис. грн.

500

-

1000

2. Виділення коштів на якість продукції, тис. грн.

1000

500

500

3. Ціна одиниці продукції, грн.

700

750

700

Визначити попит на продукцію підприємств А, Б і В (коефіцієнт, що визначає частку обсягу ринку, доступну підприємству при відсутності грошових вкладів в рекламу, взято максимальний – 0,5; мінімальна ціна товару – 500 грн., максимальна – 1000 грн.).

Тести

 1. Якщо виробники працюють за умов технологій, які швидко змінюються, скорочення життєвого циклу товару і жорсткої закордонної конкуренції, менеджери з закупок діють наступним чином:

А/ збільшують кількість постачальників з метою розширення вибору виробів, які купують;

Б/ скорочують кількість постачальників і співпрацюють з ними як з партнерами;

В/ змушені пристосовуватись до ситуації, яка виникла на виробництві;

Г/ з меншим бажанням надають інформацію своїм постачальникам;

Д/ пункти (А) і (Г).

 1. Визначення нових напрямків у функції закупки припускає, що менеджери з закупок:

А/ у багатьох організаціях використовують своє становище і владу;

Б/ змушені пристосовуватись до створених на даний час уявлень про інвентарний контроль;

В/ більш, ніж в минулому, покладаються на вартісний аналіз;

Г/ тільки а/ і в/;

Д/ все із вищесказаного.

 1. Для того, щоб краще зрозуміти поведінку фірми в процесі закупки, потрібно базуватися:

А/ на самому процесі закупки або на його результатах;

Б/ на прийнятті рішення на основі аналізу перспективності закупки;

В/ на ретельному аналізі ролі менеджера з закупок у процесі прийняття рішення;

Г/ на концентрації уваги на виконавцях, які здійснюють закупку, а також беруть участь у прийнятті рішення;

Д/ на вирішальній ролі керівництва у здійсненні процесу закупки.

 1. На прийняття рішення про закупку нового комп’ютера може вплинути:

А/ поломка комп’ютера, який придбано раніше;

Б/ нові можливості бухгалтерської системи комп’ютера;

В/ презентація фірми IBM;

Г/ тільки а/ і б/;

Д/ все перераховане.

 1. Вивчення семиетапної моделі процесу постачання припускає:

А/ що процес може бути переорієнтований у будь-який час за рахунок зміни основної проблеми;

Б/ що процес можна зупинити через зміну навколишнього середовища;

В/ що деякі етапи можуть завершуватись паралельно;

Г/ що багато незначних і важливих рішень приймаються в процесі постачання, що зумовлює остаточний вибір постачальника;

Д/ все з вищеперерахованого.

 1. Купівля дорогої одиниці матеріального обладнання може бути кваліфікована як:

А/ закупка при вирішенні нових завдань;

Б/ повторна закупка з модифікацією;

В/ повторна закупка без модифікації;

Г/ кожне твердження з вищеперерахованих;

Д/ жодне твердження.

 1. Фактори, які впливають на прийняття рішень про закупки у фірмі, що працює на промисловому ринку, класифікуються за групами:

А/ економічні, організаційні, групові, юридичні;

Б/ групові, зовнішні, індивідуальні, організаційні;

В/ організаційні, культурні, зовнішні, економічні;

Г/ юридичні, політичні, організаційні, групові;

Д/ організаційні, внутрішні, юридичні, міжнародні.

 1. Яке з тверджень відносно ринкової сегментації є вірним:

А/ рішення зайняти відповідний сегмент ринку для промислової фірми означає значне довгострокове вкладення коштів у виробництво;

Б/ при оцінюванні альтернативних основ сегментації маркетолог намагається визначити передумови розбіжностей у поведінці покупців;

В/ рішення про вибір сегмента набагато легше прийняти на промисловому ринку, ніж на ринку кінцевих споживачів;

Г/ все вищеперераховане;

Д/ пункти а/ і б/.

 1. Сегментація ринку:

А/ є більш корисною для маркетологів, які вивчають споживчі товари, ніж для маркетологів, які вивчають промисловий ринок;

Б/ не має великого значення для маркетологів у промисловій сфері, спрямованый на державний сектор;

В/ важка при застосуванні на промисловому ринку, оскільки більшість рішень про купівлю приймаються групами, а не індивідуально;

Г/ корисна як для промислового ринку, так і для споживчого;

Д/ неприйнятна для фірм із незначною часткою ринку.

 1. Найбільший можливий рівень попиту на ринку, який виробник може досягти у наступному році, визначається поняттям:

А/ потенційного продажу;

Б/ прогнозованого продажу;

В/ зміни ринкового середовища;

Г/ потенціалу ринку;

Д/ відносного потенційного продажу.

 1. Найбільш ймовірний рівень ринкового попиту, який може бути досягнутий виробником у певній галузі промисловості за певний проміжок часу, визначається:

А/ потенційними продажами;

Б/ прогнозованими продажами;

В/ ринковим потенціалом;

Г/ прогнозованими змінами ринкового середовища;

Д/ абсолютними потенційними продажами.

 1. Очікуваний рівень продажу, якого промислова фірма може дійсно досягти, зумовлений певним рівнем і типом маркетингу, а також створеними ринковими умовами, і грунтується:

А/ на прогнозованому ринковому потенціалі;

Б/ на прогнозованих продажах;

В/ на прогнозі потенційних продажів;

Г/ на прогнозі змін ринкового середовища;

Д/ пункти а/ і в/.

 1. Потенціал ринку є:

А/ очікуваним рівнем продажу, якого промислова фірма може дійсно досягти, зумовленим певним рівнем і типом маркетингу, а також створеними ринковими умовами;

Б/ максимальною часткою продажу кожного специфічного товару, якої окрема компанія очікує досягти;

В/ найбільш ймовірним рівнем ринкового попиту, який може бути досягнутий виробником у певній галузі промисловості за певний проміжок часу;

Г/ прогнозуванням виробничих потужностей;

Д/ нічим з вищеперерахованого. 1. Потенційні продажі є:

А/ очікуваним рівнем продажу, якого промислова фірма може дійсно досягти, зумовленим певним рівнем і типом маркетингу, а також створеними ринковими умовами;

Б/ максимальною часткою продажу кожного специфічного товару, якої окрема компанія очікує досягти;

В/ найбільш ймовірним рівнем ринкового попиту, який може бути досягнутий виробником у певній галузі промисловості за певний проміжок часу;

Г/ прогнозуванням виробничих потужностей;

Д/ нічим з вищеперерахованого.

 1. Який показник визначає максимальну частку продажу кожного специфічного товару, якої компанія очікує досягти:

А/ потенційні продажі;

Б/ прогнозовані продажі;

В/потенціал ринку;

Г/ потенціал ринкового середовища;

Д/ відносний потенціал.

 1. З погляду перспективності вартість товару на ринку є:

А/ ціною продавця;

Б/ ціною продавця + витрати на оформлення замовлення;

В/ ціною продавця + витрати на транспортування, встановлення, оформлення замовлення + складські витрати;

Г/ ціною продавця з врахуванням кількісних знижок, які можуть бути надані.

 1. Яке з поданих тверджень щодо ціноутворення на промисловому ринку є найточнішим:

А/ постачальнику з найнижчою ціною гарантується успіх на промисловому ринку;

Б/ різні сегменти промислового ринку однаково реагують на зміни ціни на промисловому ринку;

В/ покупці на промисловому ринку дуже чутливі до ціни при купівлі промислового обладнання;

Г/ покупці на промисловому ринку можуть зіткнутися з тим, що, купуючи товар за найнижчою ціною, вони можуть понести найбільші втрати в майбутньому.

 1. Метод визначення загальної вартості покупки з врахуванням строку використання товару базується на:

А/ витратах на підтримку товару на період ЖЦТ;

Б/ ЖЦТ;

В/ прогнозованій вартості;

Г/ вартості цикловикористання;

Д/ вартості одиниці товару.

 1. Покупець на промисловому ринку, грунтуючись на витратах на підтримку товару на період ЖЦТ, при купівлі розливного обладнання буде спиратися на:

А/ витрати на утримання обладнання;

Б/ енергетичні витрати;

В/ витрати на обслуговування обладнання;

Г/ все вищесказане;

Д/ пункти а/ і в/.

 1. Залежність ціни від попиту:

А/ різна для різних видів цін;

Б/ змінюється на різних ринкових сегментах;

В/ порівняно легко визначається на промисловому ринку;

Г/ все вищесказане;

Д/ пункти а/ і б/.

^

Екзаменаційні питання1. Сутність промислового маркетингу.

2. Значення промислового маркетингу в сучасних умовах господарювання.

3. Завдання промислового маркетингу.

4. Концепції промислового маркетингу.

5. Поняття “товар” в економіці.

6. Основна та додаткова корисність товару.

7. Класифікація товарів та послуг.

8.Поняття “товарний асортимент” та “товарна номенклатура”.

9. Конкурентоздатність промислового товару та методика її визначення.

10. Поняття про життєвий цикл товару.

11. Етапи життєвого циклу товару.

12. Поняття “новий товар” у маркетингу.

13. Характеристика основних етапів створення нового товару.

14. Управління процесом розвитку нового товару.

15. Поняття попиту на промислові товари.

16. Специфіка попиту на промислові товари.

17.Специфіка маркетингового управління промисловими товарами.

18. Категорії дослідження попиту на промислові товари.

19.Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень.

20. Суть маркетингових досліджень.

21. Основні етапи маркетингових досліджень.

 1. 22. Джерела маркетингової інформації.

23. Методи збору первинної маркетингової інформації.

24.Основні відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках.

25. Загальні умови формування кон’юнктури та НТП.

26.Зміна фаз циклу відтворення – основа кон’юнктурних коливань.

27. Фактори розвитку економічної кон’юнктури.

28.Класифікація факторів розвитку економічної кон’юнктури.

29. Кон’юнктурна оцінка ринкової ситуації.

30. Прогнозні оцінки ринкової кон’юнктури.

31. Сегментація ринку товарів промислового призначення.

32. Критерії сегментації.

33. Оцінка привабливості ринкових сегментів.

34. Позиціювання на промисловому ринку.

35. Загальне поняття цін.

 1. 36. Значення фактора ціни в маркетингу.

37. Вибір мети ціноутворення.

38. Основні етапи розробки цінової стратегії.

39.Можливі цінові стратегії на різних етапах життєвого циклу товарів.

40. Вибір методу ціноутворення.

41. Тактика ціноутворення.

42. Сутність стратегічного планування.

 1. 43. Етапи стратегічного планування.

44.Визначення диверсифікаційної стратегії на промисловому ринку.

45. Роль маркетингу в процесі стратегічного планування.

46. Суть процесу розповсюдження товарів. Канали розподілу.

47. Вибір оптимального каналу збуту.

48. Управління рухом товарів.

49. Функції комунікаційної політики.

50. Планування просування товару.

51. Реклама промислового товару.

52. Стимулювання збуту.

53. Сутність особистого продажу як найбільш ефективного методу просування промислових товарів.

54. Способи встановлення контактів продавця з потенційними покупцями в процесі підготовки комерційних угод.

55. Пропаганда товару (ПР).

56. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.

57. Структура маркетингових служб.

58.Сутність матеріальних запасів.

59.Об’єктивна необхідність створення матеріальних запасів.

60. Товарні запаси.

61. Виробничі запаси.

62. Планування сукупних запасів засобів виробництва.

63. Загальна характеристика матеріально-технічного

забезпечення підприємства.

64. Зміст і порядок розробки планів матеріально-технічного

забезпечення.

65. Нормативна база планування.

66. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на основні

напрямки витрат.


^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА

 1. Акімова І.М. Промисловий маркетинг.- К.: Знання-Прес, 2001.- 294 с.

 2. Амблер Т. Практический маркетинг.- СПб.: Питер, 1999.- 394 с.

 3. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг.- Львів: Сейбр-Світло, 1995.- 206 с.

 4. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость.- СПб.: Питер, 2001.- 479 с.

 5. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия.- М.: Контур, 1998.- 112 с.

 6. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг.- К.: МАУП, 2001.- 262 с.

 7. Старостіна А.О.Промисловий маркетинг- К.: Іван Федоров, 1997.- 400 с.

ДОДАТКОВА

 1. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации.- М.: Финпресс, 2000.- 256 с.

 2. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию.- СПб.: Питер, 2001.- 255 с.

 3. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности.- Мн.: Финансы, 1997.- 462 с.

 4. Дейян А., Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи.- М.: Прогресс, 1994.- 189 с.

 5. Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование: Конкурентная политика. Контроль над качеством. Анализ моделей управления.- СПб.: Питер, 2002.-380 с.

 6. Завьялов П.С. Маркетинг.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 496 с.

 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.- К.: КНЕУ, 2001.- 239 с.

 8. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: Прогнозування кон’юнктури ринку.- К.: Знання, 2001.- 215 с.

 9. Котлер Ф., Армстронг Г. Маркетинг.- М.: Диалектика, 2001.- 608 с.

 10. Лаккастер Дж., Джоббер Д. Продажа и управление сбытом.- Мн.: Амалфея, 1999.- 379 с.

 11. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами.- СПб.: Полигон, 1999.- 728 с.

 12. Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия.- М.: Прогресс, 1993.- 158 с.

 13. Маслова Т.Д. Маркетинг.- СПб.: Питер, 2002.- 400 с.

 14. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность.- М.: Дашков и К, 2002.- 362 с.

 15. Перерва П.Г. Управление маркетингом на маши-ностроительном предприятии.- Харьков: Основа, 1993.- 285 с.

 16. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 319 с.

 17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммер-ческой деятельности.- М.: Маркетинг, 1999.- 289 с.

 18. Радионов А.Р. Управление сбытовыми запасами и оборотными средствами предприятия.- М.: Дело и Сервис, 1999.- 397 с.

 19. Скотт Дж. Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом.- К.: Внешторгиздат, 1992.- 176 с.

 20. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 523 с.

 21. Швальбе Х. Практика маркетинга.- М.: Республика, 1995.- 317 с.

 22. Шейнов В.П. Эффективная продажа товаров и услуг.- Мн.: Харвест, 2003.- 415 с.

 23. Штемман П., Венцель М. Секреты удачливого продавца.- М.: Интерэкспорт, 1998.- 125 с.

 24. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей.- СПб.: Питер, 1997.- 759 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладач к.е.н., доц. В.І.Баюра


Відповідальний за випуск ст. викл. О.Д.Коноваленко


Підписано до друку_________2004 р. Формат 60х90/16

Ум. Друк. арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.


39614 м.. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2004
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи біржової діяльності" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Промисловий маркетинг для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Щодо виконання контрольної роботи з курсу “ основи стандартизації, сертифікації І управління якістю”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \" промисловий маркетинг\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи