Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАТИСТИКА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ: 0501 – „ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”

ТА 0502 – „МЕНЕДЖМЕНТ”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за напрямами 0501 – “Економіка і підприємництво” та 0502 – „Менеджмент”


Укладачі: старш. викл. Л.М. Сокур,

асист. В.В. Герасимчук

Рецензент к.е.н., доц. Т.Є. Циба

Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____від „___”______________ 2007 р.


Заступник голови методичної ради____________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ.............................................................................................................................4

1 Основні поняття та терміни.....................................................................................5

2 Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання

контрольної роботи................................................................................................12

3 Варіанти контрольних робіт..................................................................................13

4 Питання до заліку з навчальної дисципліни........................................................31

Список літератури.....................................................................................................35

Додаток А Зразок титульної сторінки контрольної роботи..................................38

ВСТУП


Знання статистики є невід'ємною частиною професійної підготовки спеціалістів у сфері економіки, управління, бізнесу. Вона навчає методів збору, оброблення та аналізу інформації. Науково оброблена статистична інформація дозволяє виявити економічні та соціальні закономірності у реґіонах і державі, прогнозувати тенденції розвитку соціально-економічних явищ на підприємствах (у фірмах) і в цілому в галузях народного господарства, виявити резерви економічного росту.

Статистика здійснює збирання, оброблення та аналіз даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують усі сторони життя та діяльності населення, виявляє взаємозв’язки різних сторін в економіці, вивчає динаміку її розвитку та прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях.

Метою контрольної роботи є формування у студентів комплексу знань про статистичні методи спостереження, зведення та групування статистичних даних, економічну суть статистичних показників, методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя. У результаті виконання контрольної роботи студент має вміти проводити ститистичне оброблення даних з побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу, аналізувати результати і робити науково обґрунтовані висновки.

Підсумковий контроль роботи студентів заочної форми навчання щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюють на підсумковому заліку або іспиті.
^
1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Абсолютний показник – число, що виражає розміри, рівні явищ у певний час і місці. Абсолютні величини виражають в одиницях вимірювання маси, довжини, площі, часу, вартості, чисельності одиниць сукупності.

^ Арифметичний контроль проводять шляхом перерахунку групових і загальних підсумків, використовуючи графи "у тому числі", "з них", "у середньому". Під час перевірки ці два види контролю взаємопов’язані й тут важливу роль відіграє професійний досвід.

^ Атрибутивні ознаки характеризують властивість явища, що досліджуть, і виражаються словами (наприклад: галузі народного господарства, адміні-стративні райони, стать, форма власності й т.д.).

^ Валовий виробничий оборот промислового підприємства являє собою грошовий вираз обсягу продукції всіх його цехів.

Варіантами є окремі значення групувальної ознаки, а частотами – числа, які свідчать, скільки разів повторюються окремі значення варіантів.

^ Вартісні вимірники дають змогу узагальнити і зіставити різноманітні яви-ща, їх використовують у разі обчислення таких важливих народногосподарсь-ких показників, як товарооборот, прибуток, капіталовкладення тощо.

^ Відносні величини відображують кількісні співвідношення соціально-еко-номічних явищ. Алґебраїчна форма їхня – це частка від ділення двох однойменних або різнойменних величин.

^ Відносну величину виконання плану визначають шляхом ділення звітного рівня на плановий.

Відносну величину динаміки визначають шляхом ділення звітного рівня У1 на базисний.

^ Відносна величина інтенсивності – співвідношення величин двох якісно відмінних показників, один з яких є середовищем, у якому відбувається розвиток іншого. Наприклад, співвідношення між кількістю народжених, тих, хто одружився, розлучень і середньою кількістю населення за той самий період (1994 р. шлюбів в Україні 7,7%, а розлучень - 4,0%), виробництво і споживання продуктів харчування на душу населення і т.д.

^ Відносна величина координації – співвідношення частин цілого між собою, або величин інших показників, які знаходяться у тісному зв’язку (співвідношення між кількістю управлінського персоналу і робітників, скільки припадає на кожні 100 гривень товарообігу продтоварів виторгу від не продтоварів – 53,4 1994 р.).

^ Відносна величина порівняння – співвідношення однойменних показників, які належать до різних аналітичних об’єктів або територій.

Відносну величину структури (частка, питомої ваги) визначають шляхом ділення частини однорідної сукупності на показник усієї сукупності.

^ Графічний метод – це особливий метод наочного надання статистичних даних за допомогою геометричних знаків та інших графічних способів. Графічне зображення статистичних даних здійснюють, у основному, за допомогою геометричних знаків – точок, ліній, фіґур, різних їхніх комбінацій.

^ Графічний образ – це сукупність геометричних або інших графічних знаків, що відображають статистичні дані. Вихідним геометричним знаком є точка. Точками на графіку зображують значення рівнів явищ у часі чи просторі, й вони є основою побудови відрізків прямих ліній. За довжиною відрізків і кутів нахилу судять про характер зміни процесів, що досліджують. Використання для геометричного образу прямих чи кривих ліній є поширеним прийомом вивчення динаміки явищ. При одночасному (паралельному) дослідженні декількох явищ для посилення наочності використовують різні види ліній: суцільна, штрихова, лінійно-точково-штрихова, кільчаста, лінійно-кільчаста, кільчасто-штрихова.

^ Динамічний ряд – це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи іншого соціально-економічного явища. Для будь-якого динамічного ряду характерний перелік хронологічних дат (моментів, або інтервалів, часу і статистичних показників, що називають рівнями ряду).

Експлікація (від латинського explikatio – роз’яснення, пояснення) – це пояснення словами запису графіка елементів.

^ Загальна теорія статистики – методологічна частина, яка розробляє основні принципи, правила і методи дослідження.

Закономірність – повторювання, послідовність в явищах, яка зумовлюєть-ся сукупністю причин і умов (наприклад, на кожні 100 дівчаток народжуються 106 хлопчиків).

^ Зведені індекси – це співвідношення рівнів показника, до складу якого входять різнорідні елементи.

Іменовані числа являють собою вимірники ознак.

Індекс (лат. іndex – показник) – відносний показник, який характеризує співвідношення у часі (індекс динаміки), або у просторі (територіальний індекс) складних соціально-економічних явищ (обсяг різних видів продукції, собівар-тості, цін і т.д.). Вони також використовуються під час розрахунків виконання держзамовлень, договорів поставок, прогнозних розрахунків і виміру окремих факторів на зміну результативних показників при функціональних зв’язках.

Індекс національного доходу визначають як співвідношення обсягу національного доходу звітного періоду і обсягу національного доходу базис-ного періоду.

Індивідуальні індекси характеризують зміну в динаміці або відображають співвідношення в просторі якогось одного явища, наприклад, обсягу вироб-ництва продукції, ціни одиниці товару певного виду та ін.

Класифікація – систематизований розподіл явищ і об’єктів на окремі групи, класи, розряди на підставі їхньої схожості та відмінності (класифікація галузей народного господарства, занять, основних фондів, витрат обігу, витрат на виробництво). Класифікації можуть будувати за декількома ступенями.

^ Логічний контроль полягає у співставленні відповідей на взаємопов’язані між собою питання програми спостереження (вік і рівень освіти, сімейний стан; рівень показників підприємства порівняно з іншими, за минулі періоди, з максимальними і мінімальними рівнями і т.д.).

Масштаб – це умовна міра переводу числового значення зображення статистичної величини в графічне, і навпаки. Його, як правило, виражають довжиною відрізку, прийнятого за одиницю статистичного показника, яким зображують. Наприклад, 1 см на вісі відповідає 100 тис. грн товарообігу.

^ Масштабна шкала – це лінія, яку розділено на відрізки згідно з прийнятим масштабом. Щоб не загромаджувати шкалу і полегшити цим читання графіка, числовим позначенням наділяють не всі поділки шкали, а тільки деякі за повною схемою (наприклад, які закінчуються на 0 або 5).

^ Масштабні знаки – це знаки-еталони для зображення явищ (квадрати, кола, та ін.). Наприклад, квадрат зі стороною 1 см означає 1000 грн виторгу.

Масштабні орієнтири – це елементи графіка (масштаб, масштабна шкала, масштабний знак), які визначають розміри геометричних та інших графічних знаків.

Медіана – це варіанта, що ділить ранжирований ряд на дві рівні за чисельністю частини. Якщо непарне число варіант записати в порядку зростання чи зменшення, то центральна з них і буде медіаною. Коли число варіант парне, медіану розраховують як середню арифметичну двох центральних варіант.

^ Метод факторного аналізу використовує кореляції між багатьма змінни-ми величинами, щоб з'ясувати характер причинного зв'язку.

Мода – це та варіанта, що найчастіше повторюється в ряді розподілу. У дискретному ряді моду легко відшукати візуально, бо це варіанта, якій відповідає найбільша частота.

Моделювання – це метод досліджування економічних явищ, процесів шляхом утворювання їхнього абстрактного образу – моделі.

Модель відображує основні риси описуваних явищ, відхиляючись від другорядних. Модель може бути виставлена у вигляді рисунків, графіків, макетів.

^ Натуральні вимірники відображають притаманні явищам фізичні власти-вості (міри ваги, довжини, часу).

Національний дохід – сума чистої продукції всіх галузей матеріального виробництва. Динаміку національного доходу обчислюють за допомогою індексів.

Номенклатура – це чітко встановлений докладний перелік окремих видів досліджуваної сукупності (номенклатура імпортованих і експортованих вантажів).

^ Об’єкт статистичного спостереження – сукупність явищ, предметів та ін., які підлягають спостереженню. Він має бути точно визначеним.

Підметом називають перелік окремих одиниць сукупності (районів, областей, фірм, управлінь торгівлі), періодів, груп і підгруп, що характери-зуються системою показників.

^ Поле графіка – це простір, у якому розміщено геометричні або інші графічні знаки, формуючи графік. Його розміри обмежені форматом аркуша, географічної чи контурної карти. Суттєвим фактором забезпечення сприйняття статистичних даних і його естетичності є вибір пропорцій сторін графіка. Найкращими вважають графіки зі співвідношенням сторін пропорції 1:1,33-1,50.

^ Помилками реєстрації називають ті, які виникли внаслідок неправильно-го встановлення фактів, або неправильного їхнього запису.

Помилки репрезентативності виникають лише в несуцільному спостере-женні тому, що відібрана і обстежена частина сукупності не повністю відтво-рює склад сукупності в цілому.

^ Програма спостереження – це перелік питань, які записано у статистич-ному формулярі. На них потрібно одержати відповіді під час спостереження. Питання програми повинні мати чітку, ясну редакцію, яка не допускає різного її тлумачення. У ряді випадків для зручності систематизації у формулярах практикують підказування можливих відповідей, додають інструкції щодо їхнього правильного заповнення.

^ Просторові орієнтири – це елементи графіка, які визначають порядок розміщення графічних знаків у полі графіка. Найбільш часто використовують прямокутну систему координат. Основними її елементами є вісь абсцис (вісь х), вісь ординат (вісь у), координатна або числова сітка.

^ Сезонні коливання – це періодично повторювані коливання в певні відрізки року. Для їхнього виміру використовують систему показників варіації та спеціальні індекси сезонності.

^ Середній квадрат відхилення, або дисперсія σ2, являє собою середню арифметичну з квадратів відхилень варіант від їхньої середньої арифметичної величини.

^ Середня величина – це узагальнююча типова величина, яка характеризує рівень ознаки, що досліджують, у якісно однорідній сукупності. Якісна однорідність сукупності відносно середнього показника – основна вимога наукового використання середніх у статистиці.

^ Спеціально організовані статистичні спостереження охоплюють ті сто-рони суспільного життя, які не відобразили у звітності. До них належать пе-реписи, одноразові обліки, опитування, вибіркові, монографічні та інші обсте-ження.

^ Статистична методологія – комплекс спеціальних, властивих лише статистиці методів і засобів дослідження. Вона ґрунтується на загальнофіло-софських (діалектична логіка) і загальнонаукових (порівняння, аналіз, синтез) принципах.

^ Статистична сукупність – це множина елементів суспільного життя, з'єднаних певним чином (усе населення України, Кременчуцького реґіону,

м. Кременчук, окремого району і т.д.).

^ Статистичне спостереження – це спланований, систематичний і науково організований збір масових даних про різноманітні суспільно-економічні явища і процеси. План статистичного спостереження передбачає широке коло питань методики та організації збору статистичної інформації та контролю за її якістю та вірогідністю.

^ Статистичні таблиці – форма раціонального, систематизованого і наочного викладу результатів зведення і оброблення статистичних матеріалів. У конструктивному відношенні вони складаються з підмета і присудка.

^ Товарна продукція в діючих цінах – продукція, що призначена до реалі-зації; до складу входить вартість готової продукції, реалізованих напівфабрика-тів, виробничих послуг промислового характеру.

^ Трудові вимірники (людино-час, людино-день) використовують під час вимірювання витрат праці на виробництво продукції чи виконання окремих робіт, для визначення продуктивності праці, а також трудових ресурсів і раціонального використання їх.


^ 2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни.

Студент має навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної проблеми. Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та практичного завдання. Варіанти контрольної роботи вибирають згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Відповіді на теоретичні питання виконують у письмовому вигляді в короткій конспективній формі та за необхідності супроводжують схемами або рисунками. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані під час підготовки джерела (підручники, книги, журнали, статті та ін.) за принципом [2, с.45-49], що означає: під час підготовки до відповіді використано джерело, яке наведено у списку літератури у кінці контрольної роботи за № 2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумерують і розміщують по тексту відповіді на теоретичне питання або виносять у додаток.

Контрольну роботу виконують на одному боці аркуша А4 (210х297 мм). Текст роботи розміщують по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва –

25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумерують посередині верхнього поля. Роботу виконуються чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи – 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з дисципліни “Транспортна логістика” наведено у додатку А.

Підготовлену контрольну роботу висилають або здають на кафедру маркетинґу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, корпус №5, аудиторія 401) не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводять за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання.


^ 3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант №1

Статистичне спостереження

 1. Сутність статистичного спостереження та вимоги до нього.

 2. Програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження.

 3. Форми, види та способи спостереження.

 4. Помилки спостереження та методи їхнього контролю.

Практичне завдання

 1. Проводять обстеження інвестиційної привабливості об'єктів літнього відпочинку регіону. Визначити: а) мету спостереження; б) об'єкт спостере-ження; в) одиницю сукупності; г) одиницю спостереження.

 2. Визначити об'єкт, одиницю спостереження та одиницю сукупності обсте-жень: а) оцінка якості підготовки студентів з дисциплін гуманітарної підго-товки у державних і приватних економічних навчальних закладах; б) перепис загальних площ у державних підприємствах промисловості; в) облік наяв-ності касових апаратів у торговельних пунктах центрального ринку міста.

 3. Скласти перелік запитань, що входять до програми спостереження:

а) опитування слухачів підготовчих курсів щодо вибору спеціальності навчання в університеті; б) вибіркового обстеження бюджетів сімей пенсіо-нерів.

 1. Розробити проект плану і програму статистичного спостереження за складом і успішністю студентів 1-го–2-го курсів економічного факультету за резуль-татами літньої екзаменаційної сесії. Узяти такі показники спостереження: вік, сімейний стан, середній бал з курсів і за спеціальностями. Указати форму, вид і спосіб спостереження.

 2. Скласти формуляр статистичного спостереження за цінами на міських ринках на молочну продукцію та інструкцію до нього.

Література: [1, с. 207; 2, с. 131; 4, с. 173; 5, с. 77; 6, с. 117].

Варіант №2

Зведення, класифікація та групування статистичних даних

 1. Суть та організація статистичного зведення.

 2. Класифікації в економічній практиці.

 3. Групування статистичних даних.

 4. Ряди розподілу.

 5. Статистичні таблиці.

 6. Статистичні графіки.

Практичне завдання

1. За даними обстеження 40 фермерських господарств кількість членів домогосподарств становить:

Таблиця 1

4

3

5

3

3

7

6

4

5

3

7

5

4

4

4

5

4

5

3

7

3

5

4

4

4

6

4

3

5

5

3

7

4

5

4

2

5

6

6

2


Складіть варіаційний рід розподілу, наведіть дані графічно.

2. За даними обстеження 24-ох фермерських господарств реґіону розмір їхньої земельної площі становить (га):

Таблиця 2

4,5

6,4

6,0

4,0

7,0

4,5

7,0

7,2

6,5

4,4

11,4

6,8

8,0

12,0

8,5

9,3

10,0

9,5

6,4

12,0

9,4

6,5

6,0

8,1

Складіть варіаційний ряд розподілу фермерських господарств за розміром земельної площі, утворивши 4 групи з рівними інтервалами, подайте дані графічно.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" статистика\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи