Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності
Скачати 249.93 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір249.93 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності 8.050108 - «Маркетинг»


Укладачі: к.е.н., доцент Баюра В.І.

ас. Язан Н.В.

Рецензент д.т.н., проф. Сокур М.І.

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від «__» ____________2006 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2006


З М І С Т


 1. Загальні положення щодо організації переддипломної практики…..4

  1. Мета, завдання і бази практики……………………………………4

  2. Положення про виконання індивідуального науково-

дослідного завдання ...................……………… ……………………….. 5

  1. Обов’язки студента при проходженні практики ..…………….... 6

  2. Обов’язки керівника практики від кафедри …………………….. 6

  3. Обов’язки керівника практики від підприємства (організації) ... 7

 1. Зміст практики на виробничому підприємстві ……………………... 8

2.1. Служба маркетингу ......................................................................... 8

2.2. Відділ збуту продукції ................................................................... 9

2.3. Відділ матеріально-технічного постачання (комплектації) ...... 9

2.4. Типова структура звіту з переддипломної практики ................. 10

3. Зміст практики на комерційно-посередницькому підприємстві….. 12

3.1. Загальна характеристика фірми .................................................. 12

3.2. Управління підприємницькою діяльністю фірми ..................... 12

3.3. Типова структура звіту з переддипломної практики ................ 13

 1. Зміст практики в організаціях сфери послуг (маркетингових, рекламних, фінансово-кредитних і т. ін.) …………………………….. 14

 2. Складання та оформлення студентами звіту про практику ................. 16

 3. Підведення підсумків проходження практики ...................................... 20

Додатки…………………………………………………………………….... 22 1. Загальні положення щодо організації практики


Переддипломна практика студентів магістратури спеціальності 8.050108 – „Маркетинг” – важлива складова частина підготовки магістрів у вузі. Практика здійснюється відповідно до Положення про практику студентів вищих навчальних закладів і навчального плану.

  1. ^ Мета, завдання і бази практики

Мета практики

Переддипломна практика – складова навчального процесу у виробничих умовах. Метою студентів 5-го курсу – є поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі навчання, набуття навичок розв’язання прикладних завдань, підготовка для самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації магістра з маркетингу за спеціальністю 8.050108 – „Маркетинг”.

Завдання практики:

 • ознайомитися з організацією, структурою і перспективами розвитку баз практики, управлінням маркетингу;

 • опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику;

 • набути навичок проведення планово-економічних розрахунків, аналізу і ведення документації щодо діяльності підрозділів підприємства;

 • самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у певних підрозділах;

 • провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, інструкцій тощо;

 • виконати індивідуальне науково-дослідницьке завдання у відповідності з обраною темою дипломної роботи.


Бази практики:

 • виробничі підприємства;

 • комерційно-посередницькі підприємства;

 • організації сфери послуг.


1.2 Положення про виконання індивідуального науково-дослідного завдання

В період проходження переддипломної практики студенти 5-го курсу спеціальності 8.050108 – „Маркетинг”, які здійснюють навчання за програмою магістерської підготовки, виконують науково-дослідне завдання.

Науково-дослідна робота майбутніх магістрів є необхідною складовою навчального процесу і слугує основною підвищення результативності пропозицій, які надаються студентами в дипломній роботі.

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами здійснюється з урахуванням обраної теми дипломної роботи в терміни, означені програмою переддипломної практики. Матеріали дослідження включаються до звіту з практики у відповідності з його структурою та обсягом. Інформаційна база досліджень формується на основі первинної та вторинної інформації, отриманої студентом в період проходження практики з урахуванням необхідності залучення статистичних даних про роботу підприємства за останні 3 – 5 років.

Методологічні принципи виконання науково-дослідного завдання полягають в уніфікації підходів застосування маркетингового інструментарію, що надає змогу студенту незалежно від обраної теми визначити шляхи вирішення маркетингової проблеми найбільш ефективно.

Завдання з індивідуальної науково-дослідної роботи студенту видає керівник практики від вузу. Для виконання завдання студенту необхідно:

 1. Дослідити реальну маркетингову ситуацію на ринку підприємства, визначити тенденції її розвитку та здійснити прогноз основних показників, що характеризують результати маркетингової діяльності.

 2. Дослідити сильні та слабкі сторони підприємства, які визначають його конкретні переваги в розрізі обраної теми дипломної роботи.

 3. Визначити фактори маркетингового середовища (внутрішні, зовнішні), які можуть бути найважливішими для досягнення стратегічних (тактичних, оперативних) цілей підприємства, виходячи із проблеми дослідження в дипломній роботі. Описати механізм впливу цих факторів, запропонувати методи моделі кількісної та якісної оцінки. Надати характеристику джерел маркетингової інформації, яка була використана в процесі дослідження.

 4. Дослідити чинники формування та реалізації маркетингових стратегій підприємства за напрямами бізнесу, видами товару, ринками збуту тощо.

^ 1.3 Обов’язки студента при проходженні практики

Повністю виконати завдання, передбачені програмою практики:

 • виконувати діючі на підприємстві (в організації) правила внутрішнього розпорядку і строго дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні із штатними працівниками;

 • вести щоденник практики, в якому фіксувати виконання відповідних етапів (розділів) календарного плану-графіку практики;

 • своєчасно представити керівникам практики письмові звіти про виконання всіх завдань, передбачених даною програмою;

 • захистити перед комісією звіт про переддипломну практику та звіт про виконання індивідуального науково-дослідного завдання.

  1. Обов’язки керівника практики від кафедри

 • до початку практики відвідати підприємство (організацію) для вирішення організаційних питань по прийому студентів;

 • приймати участь в проведенні семінару – інструктажу перед виїздом студентів на практику;

 • забезпечити якісне проходження практики у відповідності з робочим навчальним планом і даною програмою;

 • разом з науковим керівником дипломної роботи керувати науково-дослідною роботою студентів, передбаченою завданням кафедри та завданнями керівника дипломної роботи;

 • проконтролювати проходження студентом обов’язкового інструктажу по охороні праці та техніці безпеки;

 • контролювати виконання студентами правил внутрішнього розпорядку підприємства (організації) – бази практики;

 • провіряти якість звіту студента про практику, надавати відгуки про їх роботу по виконанню програми практики і представити завідувачу кафедри письмовий звіт із зауваженням і пропозиціями щодо вдосконалення практичної підготовки студентів;

 • обов’язково приймати участь в роботі комісії по захисту звітів по практиці та звітів студентів з індивідуальної науково-дослідної роботи.

  1. Обов’язки керівника практики від підприємства (організації)

Керівник практики від підприємства – бази практики зобов’язаний:

 • разом із керівником практики від кафедри розподілити студентів по підрозділах бази практики;

 • забезпечити студентів робочими місцями;

 • здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в одержанні необхідних матеріалів для виконання програми практики;

 • контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників практики і додержання трудової дисципліни;

 • інформувати керівника практики від кафедри в разі порушення студентом трудової дисципліни;

 • перевіряти звіти про практику, давати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.


^ 2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Місцями практики є відділи (служби): маркетингу, збуту, матеріально-технічного постачання (комплектації), планово-економічний, фінансовий.

^ 2.1 Служба маркетингу

Студент повинен:

 1. Засвоїти існуючу практику:

 • структурної побудови відділу маркетингу, розподілу його функцій між підрозділами (виконавцями);

 • організації інформаційних зв’язків відділу з іншими підрозділами підприємства та із зовнішніми контрагентами;

 • планування маркетингової діяльності;

 • організації збирання інформації для проведення маркетингових досліджень;

 • проведення маркетингових досліджень:

а) товару, його асортименту, якості, цін, перспектив удосконалення їх;

б) ринку, його потенційних можливостей;

в) покупців, їх споживчих переваг, платоспроможності;

г) конкурентів, методів їх конкурентної боротьби;

д) організації збуту, каналів розподілу, товарного руху;

е) реклами, її ефективності;

є) сервісного обслуговування;

ж) розроблення та реалізації товарної політики, цінової політики, комунікаційної політики, маркетингової політики розподілення.

Науково-дослідні завдання студентам на проведення маркетингових досліджень за певними напрямами та виконання інших маркетингових функцій видають індивідуально керівники практики від кафедри.

^ 2.2 Відділ збуту продукції

Студент повинен:

 1. Засвоїти існуючу практику:

 • структурної побудови відділу і розподілу функцій його виконавцями;

 • організації господарських зв’язків і договірних відносин з покупцями продукції;

 • формування портфеля замовлень покупців на продукцію підприємства;

 • нормування збутових запасів, і контролю за їх станом;

 • складання асортиментного плану збуту продукції (зміст, порядок складання);

 • складання загального плану постачання продукції (зміст, порядок складання);

 • складання загального плану реалізації продукції (зміст, порядок розробки);

 • організації приймання продукції від виробничих підрозділів, зберігання та підготовки її до збуту;

 • організації відправлення та відпускання продукції одержувачам;

 • контролю та аналізу виконання договорів продажу споживачам.

^ 2.3 Відділ матеріально-технічного постачання (комплектації)

Студент повинен:

 1. Засвоїти існуючу практику:

 • структурної побудови відділу і розподілу його функцій між виконавцями;

 • нормування витрат матеріалів і застосування різних видів норм витрат при плануванні та організації матеріально-технічного постачання;

 • організації та методів нормування виробничих запасів і контролю за їх фактичним станом;

 • планування матеріально-технічного забезпечення (види планів, їх зміст, порядок складання);

 • маркетингових досліджень постачальників матеріальних ресурсів;

 • урахування внутрішніх і зовнішніх факторів, при виборі варіантів матеріально-технічного забезпечення;

 • установлення господарських зв’язків із закупівлі матеріальних ресурсів та укладання договірних відносин з їх продавцями (зміст договорів купівлі-продажу, їх види, порядок укладання);

 • завезення та приймання матеріальних ресурсів;

 • контролю та аналізу виконання договорів закупівлі матеріальних ресурсів;

 • планування матеріально-технічного забезпечення підрозділів підприємства та визначення лімітів відпуску їм матеріалів;

 • організації підготовки матеріальних ресурсів до виробництва продукції і доставки їх підрозділам підприємства;

 • організації та відвантаження матеріалів внутрішньовиробничим споживачам і контролю за їх використанням.

^ 2.4 Типова структура звіту з переддипломної практики

Розділи звіту

Термін виконання, днів

 1. Загальна характеристика підприємства:

 • історія створення, місія підприємства, форма власності, основні стратегічні цілі і задачі;

 • аналіз основних техніко-економічних показників діяльності за останні 3 роки, перспективи розвитку;

 • схема організаційно-виробничої діяльності підприємства

4

 1. Служба маркетингу:

 • структурна схема побудови відділу маркетингу підприємства;

 • критичний аналіз функціональних обов’язків співробітників відділу маркетингу;

 • коротке описання інформаційних зв’язків відділу маркетингу з іншими підрозділами підприємства (відділ збуту, відділ постачання, планово-економічний відділ, фінансовий відділ тощо);

 • характеристика існуючої системи планування маркетингової діяльності (довгострокове, короткострокове) із наведенням відповідних форм документів;

 • в разі наявності на підприємстві структурного підрозділу з проведення маркетингових досліджень, навести:

а) структурну побудову підрозділу;

б) функціональні обов’язки співробітників;

в) напрямки маркетингових досліджень;

г) характеристика існуючої методології збирання та обробки даних;

4

Розділи звіту

Термін виконання, днів

- характеристика товарної політики підприємства в розрізі основних товарних груп; конкурентоспроможність товарів підприємства;

- характеристика цінової політики підприємства в розрізі методології ціноутворення, структури витрат в динаміці за останні три роки;

- характеристика існуючої системи контролю маркетингової діяльності із наведенням відповідних форм звітності;

- аналіз витрат на маркетингову діяльність в динаміці за останні 3 роки в розрізі окремих статей.
 1. Відділ збуту:

 • загальна схема побудови відділу збуту;

 • коротка характеристика функціональних обов’язків співробітників відділу збуту;

 • аналіз плану збуту продукції підприємства в розрізі основних споживачів (в динаміці за останні 3 роки);

 • характеристика існуючих на підприємстві каналів збуту;

 • характеристика видів комерційних угод зі збуту готової продукції з наведенням відповідних форм угод по окремих видах продукції (окремих споживачах);

 • структура витрат на збут в динаміці за останні 3 роки;

 • характеристика існуючої системи відправлення та відпуску готової продукції споживачам з наведенням відповідного пакету супроводжувальних документів (на прикладі окремо взятого товару);

 • аналіз виконання договорів поставки в динаміці за останні 3 роки в розрізі основних номенклатур груп;

 • характеристика існуючої претензійної роботи.

4

 1. Відділ МТЗ:

 • схема організаційної структури відділу;

 • характеристика існуючої на підприємстві системи складання плану закупівель в розмірі методології розрахунку потреби на прикладі одного із основних видів матеріалів;

 • аналіз виконання договорів закупівлі основних видів матеріальних ресурсів в динаміці за останні 3 роки з наведенням відповідних форм угод;

 • характеристика існуючої на підприємстві системи прийому вантажів з наведенням відповідного пакету супроводжувальних документів;

 • характеристика існуючої на підприємстві системи нормування виробничих запасів (методика нормування запасів, аналіз відповідності існуючих запасів нормативним);

4

Розділи звіту

Термін виконання, днів

- загальна характеристика існуючої на підприємстві системи вибору постачальника (ієрархія прийняття рішень)
^ 5. Написання науково-дослідної частини звіту з переддипломної практики

3

6. Оформлення звіту

0,5

7. Захист звіту

0,5

Разом:

20
 1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ НА КОМЕРЦІЙНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Загальна характеристика фірми

- Історія створення фірми, форма власності, місія фірми, загальна схема організаційної структури управління фірмою.

- Характеристика позиції фірми на ринку (основні показники діяльності фірми, частка ринку відносно основних конкурентів, сильні, слабкі сторони діяльності фірми).

- Характеристика напрямів бізнесу фірми та їх конкурентоспроможність.

^ 3.2. Управління підприємницькою діяльністю фірми:

- Організація та виконання маркетингових функцій в системі управління комерційною діяльністю фірми, загальна (кількісна та якісна) оцінка персоналу.

- Організація комерційних зв’язків, порядок формування договірних відносин, умови продажу і транспортування продукції (з наданням відповідних форм документів).

- Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей, порядок формування кола постачальників з визначенням їх ефективності (з наданням відповідних форм документів).

- Планування комерційної діяльності фірми (планування обсягу поставок і реалізації продукції, розрахунок закупівлі і надходження продукції).

- Контроль виконання комерційних угод та претензійний звіт фірми.

- Характеристика матеріально-технічної бази фірми (забезпеченість складами, рівень технічної озброєності складського господарства, наявність транспортних запасів і контроль за їх станом).

- Інвестиційна діяльність посередницької фірми.

- Планування витрат комерційної діяльності фірми (за структурою та обсягом в динаміці з визначенням тенденцій їх зміни).

- Ціноутворення в комерційній діяльності фірми (порядок формування рівня торгівельної надбавки, структура цін на продукцію та послуги фірми, характеристика цінових стратегій).

- Порядок формування та розподілу доходів та прибутку фірми.

- Напрямки розвитку та вдосконалення комерційної діяльності фірми.

^ 3.3. Типова структура звіту з переддипломної практики

Загальна тривалість переддипломної практики студентів встановлюється учбовим планом підготовки спеціалістів спец. 8.108 „Маркетинг”. Розподіл часу на проходження практики в структурних підрозділах об’єкту практики приведено в календарному плані.

Таблиця 3.1.

План проходження практики на підприємствах малого та середнього бізнесу, які здійснюють виробничо-комерційну діяльністьп/п

Зміст

Календарний термін (днів)

1

Організаційні питання, інструктаж з питання техніки безпеки, екскурсія по фірмі, узгодження плану та програм практики з керівником.

1

2

Загальна характеристика фірми.

3

2.1

Історія створення фірми, форма власності, місія фірми, організаційна структура фірми.

1

2.2

Характеристика позиції фірми на ринку

1

2.3.

Характеристика напрямків бізнесу фірми.

1

3

Управління підприємницькою діяльністю фірми.

11

3.1

Організація та виконання маркетингових функцій, загальна оцінка персоналу фірми.

1

3.2

Організація комерційних зв’язків та договірних

1

3.3

Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

1

3.4

Планування комерційної діяльності фірми.

1п/п

Зміст

Календарний термін (днів)

3.5

Контроль виконання комерційних угод та претензійний звіт фірми.

1

3.6

Характеристика матеріально-технічної бази фірми.

1

3.7

Інвестиційна діяльність посередницької фірми.

1

3.8

Планування витрат комерційної діяльності фірми.

1

3.9

Ціноутворення в комерційній діяльності фірми

1

3.10

Порядок формування та розподілу доходів та прибутку фірми.

1

3.11

Напрямки розвитку та вдосконалення комерційної діяльності фірми.

1

4

Написання науково-дослідної частини звіту з переддипломної практики.

4

5

Оформлення звіту.

0,5

6

Захист звіту з практики

0,5
Разом

20


^ 4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СФЕРИ ПОСЛУГ (маркетингових, рекламних, фінансово-кредитних і т.ін.)

По організації в цілому студент повинен:

  1. Ознайомитися:

 • зі створенням організації, її Статутом, формою власності, специфікою діяльності (видами послуг, що надаються споживачам);

 • зі структурною побудовою організації;

 • з місцем служби маркетингу в структурі управління організацією;

 • зі складом основних замовників і користувачів послугами;

 • із конкурентами, які надають аналогічні послуги клієнтам;

 • з економічним станом організації, показниками її діяльності за останні 3 роки;

 • з перспективами розвитку.

  1. Виконати і додати до звіту:

 • схему структурної побудови організації;

 • економічні показники діяльності у динаміці за останні 3 роки з коротким їх аналізом;

 • перелік основних клієнтів – замовників послуг;

 • перелік конкурентів, що надають аналогічні послуги клієнтам.

По підрозділах організації (відділах, службах, групах і т. ін.) студенту потрібно:

 1. Ознайомитися:

 • з організаційною (організаційно-виробничою) структурою підрозділів;

 • із завданнями та функціями підрозділів;

 • з взаємовідносинами певного підрозділу з іншими підрозділами організації та зовнішніми контрагентами (замовниками та користувачами послуг, фінансово-кредитними установами і т. ін.).

 1. Засвоїти існуючу практику:

 • організації збирання інформації для проведення маркетингових досліджень;

 • проведення маркетингових досліджень:

а) послуг, їх споживачів, ринків;

б) конкурентів, методів їх конкурентної боротьби;

в) цін (тарифів) на послуги;

г) реклами та її ефективності;

 • укладання контрактів із споживачами послуг;

 • отримання та оформлення замовлень на послуги;

 • планування послуг (система планів, методи розроблення, показники);

 • планування витрат на здійснення діяльності організації, у тому числі окремо на рекламу;

 • визначення цін (тарифів) на послуги;

 • складання плану прибутку і визначення рівня рентабельності організації;

 • контролю за виконанням контрактів із споживачами послуг;

 • аналізу діяльності певного підрозділу за звітний період (квартал, рік);

 • складання стислого звіту про діяльність підрозділу;

 • оформлення поточної документації, застосовуваної у діяльності підрозділів.

 1. Виконати і додати до звіту:

 • матеріали маркетингового дослідження, проведеного студентом за завданням керівника практики;

 • заповнену реквізитами форму контракту на виконання послуг;

 • план послуг на певний календарний період (квартал, рік);

 • діючі ціни (тарифи) по видам послуг;

 • форму контролю за виконанням контрактів з надання послуг;

 • звітність про діяльність підрозділу (організації) за календарний період (квартал, рік);

 • матеріали з розроблення та виконання плану маркетингу;

 • матеріали щодо ефективності маркетингової діяльності.
 1. ^ СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

СТУДЕНТАМИ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ

Звіт оформлюється згідно наступних документів: „Звіт про науково-дослідну роботу”, „Загальні правила та вимоги до оформлення”, „Загальні вимоги до текстових документів” та „ЄКСД – текстові документи”.

Звіт з переддипломної практики кожен студент готує індивідуально. Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних і синтаксичних помилок, набирається на комп’ютері з використанням шрифтів текстового редактора Microsoft Word, розміру шрифту 14 із полуторним міжрядковим інтервалом і повинна мати обсяг 35 – 40 сторінок стандартного аркуша (формат А4). Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу.

Текст звіту розміщується на аркуші, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Титульний лист містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я, по-батькові та інші відомості про автора, назву підприємства (організації) – бази практики, прізвище, ім’я, по-батькові, вчене звання, посаду наукового керівника від університету, місто і рік. Титульний лист обов’язково повинен містити оцінку керівника практики, підтверджену особистим підписом керівника та печаткою підприємства.

Зміст містить назви та номери початкових сторінок всіх розділів та підрозділів звіту. Текст основної частини звіту поділяють на розділи і підрозділи згідно типової структури звіту з переддипломної практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул, подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, першому аркуші змісту номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер поставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки. Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною: перша сторінка – титульний аркуш, друга – зміст і так далі.

Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки.

Заголовки структурних частин звіту друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру).

Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика підприємства (організації)

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2,0 інтервалам основного тексту.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Наприклад:

  1. Історія створення підприємства (організації), форма власності, місія підприємства (організації), загальна схема організаційної структури управління підприємством (організацією)

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках звіту, їх включають до загальної нумерації.

Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера йде назва ілюстрації.

Наприклад:

Рис. 1.2. Організаційна структура управління підприємством (організацією)

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи (умовні позначки) розміщують безпосередньо під ілюстрацією.

Посилання на ілюстрації в тексті вказують порядковим номером в дужках, наприклад, (рис. 1.2), за винятком таблиць, поданих у додатках.

Таблиці нумерують послідовно, за винятком тих, що розміщуються в додатках.

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номерів. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки.

Наприклад:

Таблиця 1.2 Показники ефективності роботи підприємства (організації)

В разі перенесення частини таблиці на наступну сторінку над перенесеною частиною пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер таблиці.


Наприклад:

Продовження таблиці 1.2

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: табл. 1.2. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати слово „дивись”, наприклад: (див. табл. 1.3).

У таблицях обов’язково зазначається одиниця виміру. Якщо одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Формули нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуться біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони у ній подані, і кожне починати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.

Наприклад:

ПЗ + ОП + ОМ + ВОП,

де ПЗ – підготовчо-заключний час;

ОП – оперативний час;

ОМ – час обслуговування робочого місця;

ВОП – нормативний час на відпочинок та особисті потреби.

Рівняння та формули треба відокремлювати в тексті знизу і зверху інтервалами не менше ніж в один рядок. Якщо рівняння не вміщується в одному рядку, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс, мінус, множення, ділення.

Посилання в тексті на формули оформлюють порядковим номером формули, наприклад: у формулі 3.1.

У звіті додатки мають важливе значення, тому їм необхідно приділити значну увагу. Їх кількість та якість свідчать про те, наскільки студент глибоко вивчив практичні матеріали діяльності підприємства (організації), сумлінно віднісся до збору інформації.

Додатки наводяться в кінці звіту у вигляді:

 • реальних документів підприємства (організації) – „Баланс підприємства”, „Звіт про фінансові результати”, „Зведена таблиця основних показників” тощо;

 • договори на поставку матеріальних ресурсів, договори купівлі-продажу та інші види угод;

 • рекламні матеріали;

 • посадові інструкції;

 • схеми організаційної побудови підприємства (організації) та структурних підрозділів;

 • ілюстрації допоміжного характеру.

Кожен із додатків нумеруються у правому верхньому куті і на кожен є посилання у тексті. Додатки повинні позначатися літерами (крім Г; Є; З; І; Ї; Й; О; Ч; Ь), мати заголовок, надрукований з великої літери по центру сторінки.

Виконаний звіт з переддипломної практики переплітають.


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Керівник практики від підприємства перевіряє складений та оформлений відповідно до вимог звіт про практику, засвідчує його підписом і печаткою. В щоденнику коротко характеризує діяльність студента за час проходження практики і також засвідчує його.

Зброшурований звіт разом із щоденником студент у визначений кафедрою строк подає керівникові практики від кафедри.

Разом із звітом про переддипломну практику студент надає на кафедру (керівнику практики від кафедри) звіт з науково-дослідної роботи.

Після перевірки звітів комісія, яку призначає завідувач випускаючої кафедри, виставляє залік з практики.

Проходження студентом переддипломної практики оцінюється за чотирьохбальною шкалою. Студенту, який не виконав програму практики з об’єктивних причин, може бути надано дозвіл пройти практику повторно, за дотриманням умов, визначених кафедрою.

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


ЗВІТ

Про переддипломну практику


Студента _____курсу, Групи______________

(шифр групи)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики

Від підприємства

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) (печатка на підпис)

Керівник практики

Від університету

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Кременчук 2006


Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 8.050108 - «Маркетинг»


Укладачі: к.е.н., доцент Баюра В.І.

ас. Язан Н.В.


Відповідальний за випуск зав.каф. маркетингу Сокур М.І.


Підписано до друку___________2006 р. Формат 60 x 90/16

Ум. друк. арк._______ Замовлення №______

Тираж 50 екз.

__________________________________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ


Кременчук 2006
Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconЩодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг»
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проходженя переддипломної практики для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання І захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів зі спеціальності 050100 «Маркетинг»
Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики магістра для студентів зі спеціальності iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи