Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Скачати 123.33 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір123.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2005

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. К.О. Латишев


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою університету

Протокол №______ від ___________________

Голова методичної ради проф. В.В. Костін


Кременчук 2005

^ ЗМІСТ

стор.

Вступ……………………………………………………….…………………

1. Тематичний план дисципліни….………………………………………...

2. Мета контрольної роботи, її місце у вивченні дисципліни…………..

3. Структура та вимоги написання контрольної роботи……….……… .

4. Тематика контрольних робіт......................................................................

5. Порядок захисту контрольної роботи…………………………………..

6. Список рекомендованої літератури……………………………………..

Додаток


Вступ

Кожний фахівець для того, щоб ухвалювати рішення, управляти підприємством, проводить аналіз діяльності, планує подальшу роботу, визначає ефективність діяльності його компанії, а також повинен знати основи маркетингу, для того, щоб продукція, що виготовляється, знаходила збут.

Основна мета дисципліни «Маркетингове планування» - дати основи знань з різних питань сучасного планування підприємства:

- особливостей маркетингового планування;

- структури маркетингових планів;

- ситуативного аналізу;

- методів і моделей маркетингового планування;

- стратегії маркетингової діяльності;

- оцінки маркетингових планів;

- складання бюджету маркетингового плану.

Основною задачею дисципліни є забезпечення майбутніх маркетологів необхідними знаннями і навиками аналізу та обґрунтовуванню питань, пов'язаних з плануванням маркетингу залежно від специфіки конкретної сфери діяльності на основі економічного мислення з урахуванням нових умов господарювання і з урахуванням ризику і невизначеності середовища діяльності фірми.  1. Тематичний план дисципліни


Тема 1 Методологія і організація планування

1. Процес планування

2. Методологія планування

Тема 2. Маркетингове планування

1. Процес планування і маркетинговий план

2. Структури планів маркетингу

Тема 3. Проведення маркетингового дослідження

1. Методи отримання даних для маркетингового дослідження

2. Планування маркетингового дослідження

3. Аналіз інформації і представлення даних

Тема 4. Ситуативний аналіз

1. Результати ситуативного аналізу

2. Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози).

Тема 5. Стратегія

1. Маркетингові стратегії.

2. Товарний портфель. Життєвий цикл товару. Матриця БКГ.

Тема 6. Методи і моделі аналізу стратегій.

1. Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний).

2. Методи і моделі стратегічного аналізу.

Тема 7 Планування бюджету маркетингу і оцінка маркетингових планів

1. Планування бюджету маркетингу

  1. Оцінка маркетингових планів^ 2. Мета контрольної роботи, її місце у вивченні дисципліни


У процесі вивчення предмету студенти виконують контрольну роботу. Контрольна работа- це учбова робота, яка має на меті:

- активізацію самостійної роботи;

- поліпшення теоретичної і практичної підготовки;

- розвиток уміння вибору оптимальних варіантів рішень;

- поглиблення вивчення окремого питання (теми або розділу) учбової дисципліни.

Основними завданнями при виконанні контрольної роботи є:

- закріплення знань, одержаних під час лекцій і самостійної роботи;

- формування навиків і досвіду рішення питань, пов'язаних з самостійною роботою майбутнього фахівця;

- залучення до роботи із спеціальною довідковою і нормативною літературою.  1. Структура та вимоги написання контрольної роботи


Згідно вимог стандартів ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95 і ГОСТ 2.105-95 рекомендується така структура контрольної роботи:

- титульний лист;

- завдання;

- текстова частина;

- додатки;

- перелік посилань;

- зміст;

- висновок;

- список використаної літератури.

Основні вимоги до змісту роботи:

- використовуючи учбову, періодичну і наукову літературу, дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання;

- максимально наповнити зміст матеріалу фактами, аналогами, показниками, характеристиками конкретного підприємства, району, області, країни;

- додати роботі дослідницький, пошуковий характер і підкреслити, виділити власну позицію.

Контрольна робота повинна бути виконана на листах формату А4 (210х297) рукописним, машинописним або електронним способом. В машинописному тексті висота літер повинна бути не менше 2,5 мм, а інтервал між рядами – не менше 1,5 мм.

Кожна сторінка контрольної роботи повинна мати поля:

Справа – 10, інші – 25 мм. Поля не виділяються межею, сторінки не обводяться рамкою.

Сторінки тексту роботи нумеруються арабськими цифрами. Титульний лист включають в загальну нумерацію сторінок. Номер на титульному листі не ставиться. На наступних сторінках номери проставляють у верхньому правому кутку.

Кожне питання роботи необхідно починати з нової сторінки, його найменування повинне бути коротким і відповідати змісту. Номери питань позначають арабськими цифрами з точною в кінці, а номери підпунктів утворюються з номера питання і підпункту ( наприклад: 1.1; 2.1).

Якщо текст питання великої за об'ємом, він розбивається на підрозділи, пункти, підпункти, які нумеруються арабськими цифрами у межах розділу

(питання).

Заголовки пишуть великими буквами. Скорочення не допускаються. Текст роботи висловлюють стисло і чітко. Не рекомендується використовувати складні пропозиції, обороти.

Малюнки, графіки, інший ілюстраційний матеріал подається в роботі під крізною нумерацією. Графічний матеріал слід нумерувати арабськими цифрами. Якщо малюнок один, то він позначається «Малюнок 1». Дозволяється нумерація у межах розділу. Номер малюнка в даному випадку складається з номера розділу і порядкового номера малюнка, відокремленого крапкою ( наприклад малюнок 1.2).

Відстань між текстом і ілюстрацією, найменуванням ілюстрації і наступним текстом, між текстом і заголовком повинна бути 15 мм.

Абзац повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.

Всі схеми, стандарти, моделі, які додаються до контрольної роботи оформляють як додаток. Кожний додаток позначається буквою українського алфавіту, починаючи з А (наприклад додаток Би).

Інформацію про використану літературу необхідно приводити згідно вимог стандарту.

Об'єм текстової роботи повинен бути 25-30 сторінок.

Контрольна робота повинна бути виконана і представлена на рецензію не пізніше 15 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії.

У зміст роботи входять відповіді на питання з переліку питань по самоконтролю при підготовці до заліку. Питання слід вибирати з тих, біля яких остання цифра номера відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента.

Наприклад: якщо номер залікової книжки 020038, потрібно брати питання 8,18,28. Якщо номер залікової книжки закінчується на нуль, то потрібно узяти питання 10,20,30.


^ 4. Тематика контрольних робіт


1. Методологія і організація планування.

2. Процес планування. Роль планування.

3. Логіка процесу планування.

4. Етапи планування. Контрольні питання для планування бізнесу.

5.Система показників планування. Проблеми планування.

6. Методи розробки планів.

7. Схема планування в організації. Послідовність дій по плануванню.

8. Процес планування і маркетинговий план.

9. Структури планів маркетингу ( повний, базисний, план змін в часі, план для нового товару).

10. Сегментування ринку, визначення ринкової позиції, прогнозу розмірів ринку і планування життєздатної ринкової частки усередині кожного ринкового сегменту.

11. Контроль основних елементу операцій ( званих маркетинг-мікс ):товар, ціна, просування, місце.

12. Методи отримання даних для маркетингового дослідження.

13. Первинні і вторинні дані дослідження ринку.

14. Польові дослідження. Опит роздрібних торговців і споживачів.

15. Етапи маркетингового дослідження.

15. Сегментування ринків промислових товарів і послуг. Сегментація ринків споживацьких товарів і послуг.

16. Представлення інформації в базах даних для маркетингового планування.

17. Ситуативний аналіз. Результати ситуативного аналізу (припущення, основні товари, торгові зони, продажі, стратегічні ринки).

18. Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози).

19. Кількісна оцінка сильних і слабких сторін. Конкурентний аналіз.

20. Маркетингові стратегії. Типи стратегій.

21. Товарний портфель.

22. Матриця БКГ (зірки, знаки питання, дійні корови, собаки). 24. Показник відносної частки ринку і темпу зростання ринку.

23. Стратегії ціноутворення. План дій.

24. Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний).

25. Методи і моделі стратегічного аналізу. Метод розриву.

26. Портфельні методи аналізу стратегії. Модель БКГ. Модель АДЛ.

27. Модель Мак-Кинси 7С .Модель «П'ять конкурентних сил» М.Портера.

28. Планування бюджету маркетингу. Оцінка маркетингових планів.


^ 5. Порядок захисту контрольної роботи


Студент повинен виконати контрольну роботу самостійно і в повному об'ємі. Робота, яка виконана з порушеннями вимог або її зміст не відповідає заданому варіанту, на перевірку не приймається.


Критерії оцінки контрольної роботи наступні:

Оцінка

КритеріїЗараховано

Зміст роботи відповідає заданому варіанту, відповіді на питання грамотні, чіткі, повні, а робота оформлена чітко і правильно.

Студент при співбесіді дав обґрунтовані відповіді

Не зараховано

Робота слово в слово переписана з підручника, відповіді не розкривають суть питання, допущені принципові помилки, текст не вичитаний, робота не акуратно оформлена. Студент при співбесіді за матеріалом роботи не дав обґрунтованих відповідей


Якщо контрольна робота зарахована, то студент допускається до заліку.

Викладач проводить консультації впродовж семестру згідно графіку.


^ 6. Список рекомендованої літератури


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-Київ: Просвіта, 1996

2. Закон України про форми власності на землю.// Відомості Верховної Ради України: Київ, 1992.-№18,-с.225

3. Абрамишвили Г.Г. Операция «Маркетинг». Стратегия и тактика конку­рентной борьбы монополий. М.: Междунар. отношения,— 1976.— 240 с.

4. Баранов ЮН.. Криевс Г.Я., Литвиновский ЮЛ. Маркетинг во внешне­экономических связях. Рига: РПИ.— 1989.— 103 с.

5. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.-Вып.- 98 с.

6. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.- Вып.3.- 75 с.

7. Бобровников Г.Н.. Клебанов АИ. Комплексное прогнозирование созда­ния новой техники. М.: Экономика,— 1989.— 205 с.

8. Внутрифирменное планирование в США. М.: Прогресс,— 1972.— 240 с.

9. Герасимчук В.И. Маркетинг: теория и практика. Киев: Вища школа,— 1994.— 324 с.

10. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность. К.: Наук, думка,- 1989.-176 с.

11. Гринчель Т.П. Планирование «жизненного цикла» промышленной про­дукции. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,— 1980.— 144 с.

12. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов — сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Междунар. отношен.,— 1988.— 304 с.

13. 3арубежный опыт в области менеджмента и маркетинга. Справочник менеджера. М.: НПО «Прогностика»,— 1990.— 542 с.

14. Иванова Т.Е., Платонова ТВ. Основы информационного маркетинга. Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-та,— 1990.— 48 с.

15. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. М.: Экономи­ка,—1981.—160 с.

16. Комлев СИ. Дистрибьюторы, брокеры, комиссионеры... //Материаль­но-техническое снабжение.— 1989.— № 12.—С.43-46.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс,— 1990.— 736 с.

18. Маркетинг промышленных товаров. М.: Прогресс,— 1978.— 261 с.

19.Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях. //Уч. пособие под общ. ред. Мищенко В.А., Погорелова Н.И. Киев: УМК ВО,— 1992.—400 с.

20. Нормативно-методические материалы по организации совместного предпринимательства в СССР. Справочник менеджера. М.: НПО «Про­гностика»,— 1990.—556 с.

21. Перерва П.Г. Практический маркетинг: термины и определения. Спра­вочник менеджера промышленного предприятия. М: НПО «РИМ»,— 1991.—96 с.

22.Перерва П.Г. Концепция маркетинга в работе промышленных предпри­ятий. М: НПО «РИМ»,— 1991.— 125

23. Положение о службе маркетинга на предприятии. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 26 с.

24. Порядок проведения маркетинговых исследований. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 22 с.

25. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тар-некс»,— 1993.— 656 с.

26.Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: Прогресс,— 1989.— 630 с.

27. Управление качеством продукции. Международные стандарты ИСО 9000 — ИСО 9004, ИСО 8402. М.: Изд-во стандартов,— 1988.— 95 с.

28. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс,— 1990.— 253 с.

29. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика,— 1990.— 350 с.

30. Яловенко Ф.И., Перерва П.Г., Тимофеев В.Н. ФСА в системе маркетин­га. М.: НПО «НАТИ»,— 1990.— 109 с.


^

Додаток

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


№ залікової книжки

Кафедра “Маркетингу”


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ”


ВИКОНАВ СТУДЕНТ:

____________________

(П.І.П. студента)

ГРУПИ:_____________

(шифр групи)

ПЕРЕВІРИВ ВИКЛАДАЧ:

____________________

(П.І.П викладача)


КРЕМЕНЧУК 2005

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. К.О. Латишев


Відповідальний за випуск д.т.н., професор М.І. Сокур


Видавничий відділ КДПУ Тираж_______примірників


Кременчук 2005

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи