Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання




Скачати 114.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір114.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2005

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. ас. К.О. Латишев


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою університету

Протокол №______ від ___________________

Голова методичної ради проф. В.В. Костін


Кременчук 2005

^ ЗМІСТ

стор.

Вступ……………………………………………………….…………….………


1. Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи студентів....

2. Перелік тем практичних занять з курсу «Маркетингове планування»

3. Питання для самоконтролю при підготовці до заліку…………..…..…..

4. Список літератури…………………………………………………….……..


ВСТУП

Сучасна економіка є складною багатоаспектною за змістом, багатоелементною за внутрішньою структурою, багаторівневою за формами господарських утворень, полі функціональною динамічною системою.

Кожний фахівець для того, щоб ухвалювати рішення, управляти підприємством, проводить аналіз діяльності, планує подальшу роботу, визначає ефективність діяльності його компанії, а також повинен знати основи маркетингу, для того, щоб продукція, що виготовляється, знаходила збут.

Основна мета дисципліни «Маркетингове планування» - дати основи знань з різних питань сучасного планування підприємства:

- особливостей маркетингового планування;

- структури маркетингових планів;

- ситуативного аналізу;

- методів і моделей маркетингового планування;

- стратегії маркетингової діяльності і віддзеркаленні її в плануванні;

- оцінки маркетингових планів;

- складання бюджету маркетингового плану.

Основною задачею дисципліни є забезпечення майбутніх маркетологів необхідними знаннями і навиками аналізу та обґрунтовуванню питань, пов'язаних з плануванням маркетингу залежно від специфіки конкретної сфери діяльності на основі економічного мислення з урахуванням нових умов господарювання і з урахуванням ризику і невизначеності середовища діяльності фірми.


^ 1. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів

Значну частину предмету «Маркетингове планування» студенти вивчають на практичних заняттях. Приступаючи до вивчення дисципліни, перш за все студент повинен ознайомитися з програмою, її змістом, об'ємом кожної теми і послідовністю включених в неї питань. Обов'язково необхідно зв'язувати значення і зв'язок науки планування з іншими галузями і сферами діяльності, в яких планування знаходить вживання.

Науково-дослідна робота студентів повинна відповідати профілю спеціальності і передбачати роботу над конкретними темами науково-дослідного характеру під час виконання курсових і дипломних робіт, практичних занять, проходження практики. По характеру дослідження у сфері фундаментальних, економічних і інших наук, інформаційний пошук і реформування, експериментальні роботи.

Практична робота передбачає виконання студентами індивідуальних або групових завдань, вона в учбовому процесі є важливим елементом, практичних завдань, які включають фрагменти наукових досліджень.

Модульно-рейтингова система організації практичної роботи студентів передбачає видачу студентам задач написання рефератів по темі дослідження. Це дає можливість розширити світосприймання студентів, навчитися висловлювати і захищати свої рішення. Кращі доповіді виносяться на студентські наукові конференції.



  1. ^ Перелік тем практичних занять з курсу «Маркетингове планування»


Тема 1. Методологія і організація планування.

Процес планування. Роль планування. Різноманітність форм планування. Етапи планування. Контрольні питання для планування бізнесу. Система методології планування. Логіка планування. Система показників планування. Проблеми планування. Методи розробки планів. Схема планування в організації. Послідовність дій по плануванню.

Тема 2. Маркетингове планування

Процес планування і маркетинговий план. Об'єкт маркетингового планування. Маркетингове планування як процес. Принципи планування маркетингу. Маркетинговий план. Структури планів маркетингу ( повний, базисний, план змін в часі, план для нового товару). Сегментації ринку, визначення ринкової позиції, прогнозу розмірів ринку і планування життєздатної ринкової частки усередині кожного ринкового сегменту. Контроль чотирьох основних елементу операцій ( званих маркетинг-мікс ):товар, ціна, просування, місце.


Тема 3. Проведення маркетингового дослідження

Методи отримання даних для маркетингового дослідження. Цілі маркетингового дослідження. Первинні і вторинні дані дослідження ринку. Польові дослідження. Опитування роздрібних торговців і споживачів. Етапи маркетингового дослідження. Сегментація ринків промислових товарів і послуг. . Сегментація ринків споживацьких товарів і послуг. Представлення інформації в базах даних для маркетингового планування. Аналіз інформації і представлення даних.


Тема 4. Ситуативний аналіз

Ситуативний аналіз. Результати ситуативного аналізу (припущення, основні товари, торгові зони, продажі, стратегічні ринки). Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози). Маркетингові цілі. Кількісна оцінка сильних і слабких сторін. Конкурентний аналіз.

Тема 5. Стратегія

Маркетингові стратегії. Типи стратегій. Захисні стратегій. Розвиваючі стратегії. Атакуючі стратегії. Чотири основні елементи маркетинг-мікс (товари, ціноутворення, просування, розподіл). Підготовка маркетингового плану. Товарний портфель. Життєвий цикл товару. Матриця БКГ (зірки, знаки питання, дійні корови, собаки). Показник відносної частки ринку і темпу зростання ринку. Матриця портфеля, що відображає поточну і минулу ситуацію. Стратегії ціноутворення. План дій. Стратегія маркетингу фірм.


Тема 6. Методи і моделі аналізу стратегій.

Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний). Методи і моделі стратегічного аналізу. Метод розриву. Модель життєвого циклу товару. Портфельні методи аналізу стратегії. Модель БКГ. Модель АДЛ. Ключові чинники успіху. Ключова позиція компанії. Модель Мак-Кинси. Індикатори привабливості ринку і індикатори конкурентоспроможності. Метод аналізу ієрархії. Оцінка ринкової привабливості І.Ансоффа. Матриця Ансоффа і матриця Мак-Кинси. Модель ділового аналізу РIMS. Модель Мак-Кинси 7С .Модель «П'ять конкурентних сил» М.Портера. Гребешковий аналіз. Дерево рішень. Крива S. Крива досвіду. Матриця «Можливість-Уразливість».


Тема 7 Планування бюджету маркетингу і оцінка маркетингових планів

Планування бюджету маркетингу. Оцінка маркетингових планів. Бюджет маркетингу (прибуткова і витратна частина). Попереднє планування і оцінка витрат на маркетинг. Етапи складання бюджету. Генеральний план маркетингу. Звіт про прибутки і збитки. Прогноз об'єму продажів і бюджет продажів. Методики оцінки прибутку. Оцінка необхідних витрат і порівняння їх з результатами генерації додаткових продажів. Принцип простого списання витрат. Метод маргинальной калькуляції собівартості. Аналіз беззбитковості. Принцип коефіцієнта доходу. Аналіз окупності. Оцінка величини витрат на маркетинг.



  1. Питання для самоконтролю при підготовці до заліку

1. Методологія і організація планування.

2. Процес планування. Роль планування.

3. Різноманітність форм планування.

4. Етапи планування. Контрольні питання для планування бізнесу.

5. Система методології планування. Логіка планування.

6. Система показників планування. Проблеми планування.

7. Методи розробки планів.

8. Схема планування в організації. Послідовність дій по плануванню.

9. Процес планування і маркетинговий план.

10. Об'єкт маркетингового планування.

11. Принципи планування маркетингу.

12. Структури планів маркетингу ( повний, базисний, план змін в часі, план для нового товару).

13. Сегментації ринку, визначення ринкової позиції, прогнозу розмірів ринку і планування життєздатної ринкової частки усередині кожного ринкового сегменту.

14.Контроль чотирьох основних елементів операцій: товар, ціна, просування, місце.

15. Методи отримання даних для маркетингового дослідження.

16. Цілі маркетингового дослідження.

17. Первинні і вторинні дані дослідження ринку.

18. Польові дослідження. Опит роздрібних торговців і споживачів.

19. Етапи маркетингового дослідження.

20. Сегментація ринків промислових товарів і послуг. Сегментація ринків споживацьких товарів і послуг.

21. Представлення інформації в базах даних для маркетингового планування.

22 Ситуативний аналіз. Результати ситуативного аналізу (припущення, основні товари, торгові зони, продажі, стратегічні ринки).

23. Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози).

24. Кількісна оцінка сильних і слабких сторін. Конкурентний аналіз.

25. Маркетингові стратегії. Типи стратегій.

26. Захисні стратегії.

27. Розвиваючі стратегії.

28. Атакуючі стратегії.

29. Товарний портфель.

30. Матриця БКГ (зірки, знаки питання, дійні корови, собаки).

31. Показник відносної частки ринку і темпу зростання ринку.

32. Стратегії ціноутворення. План дій.

33. Стратегія маркетингу фірм.

34. Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний).

35. Методи і моделі стратегічного аналізу. Метод розриву.

36. Модель життєвого циклу товару.

37. Портфельні методи аналізу стратегії. Модель БКГ. Модель АДЛ.

38. Чинники успіху. Ключова позиція компанії.

39. Модель Мак-Кінсі.

40. Індикатори привабливості ринку і індикатори конкурентоспроможності.

41. Метод аналізу ієрархії.

42. Оцінка ринкової привабливості І.Ансоффа. Матриця Ансоффа.

43. Матриця Мак-Кінсі. Модель ділового аналізу РIMS..

44. Модель Мак-Кінсі 7С .Модель «П'ять конкурентних сил» М.Портера.

45. Дерево рішень. Крива S.

46. Крива досвіду. Матриця «Можливість-Уразливість».

47. Планування бюджету маркетингу. Оцінка маркетингових планів.

48. Попереднє планування і оцінка витрат на маркетинг.

49. Етапи складання бюджету. Генеральний план маркетингу.

50. Звіт про прибутки і збитки. Прогноз об'єму продажів і бюджет продажів.

51. Методики оцінки прибутку. Оцінка необхідних витрат і порівняння їх з результатами генерації додаткових продажів.

52. Принцип простого списання витрат.

53. Метод маргінальної калькуляції собівартості.

54. Аналіз беззбитковості. Принцип коефіцієнта доходу.

55. Аналіз окупності. Оцінка величини витрат на маркетинг.


^ 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-Київ: Просвіта, 1996

2. Закон України про форми власності на землю.// Відомості Верховної Ради України: Київ, 1992.-№18,-с.225

3. Абрамишвили Г.Г. Операция «Маркетинг». Стратегия и тактика конку­рентной борьбы монополий. М.: Междунар. отношения,— 1976.— 240 с.

4. Баранов ЮН.. Криевс Г.Я., Литвиновский ЮЛ. Маркетинг во внешне­экономических связях. Рига: РПИ.— 1989.— 103 с.

5. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.-Вып.- 98 с.

6. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.- Вып.3.- 75 с.

7. Бобровников Г.Н.. Клебанов АИ. Комплексное прогнозирование созда­ния новой техники. М.: Экономика,— 1989.— 205 с.

8. Внутрифирменное планирование в США. М.: Прогресс,— 1972.— 240 с.

9. Герасимчук В.И. Маркетинг: теория и практика. Киев: Вища школа,— 1994.— 324 с.

10. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность. К.: Наук, думка,- 1989.-176 с.

11. Гринчель Т.П. Планирование «жизненного цикла» промышленной про­дукции. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,— 1980.— 144 с.

12. Завьялов ПС, Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов — сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Междунар. отношен.,— 1988.— 304 с.

13.3арубежный опыт в области менеджмента и маркетинга. Справочник менеджера. М.: НПО «Прогностика»,— 1990.— 542 с.

14. Иванова Т.Е., Платонова ТВ. Основы информационного маркетинга. Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-та,— 1990.— 48 с.

15. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. М.: Экономи­ка,—1981.—160 с.

16. Комлев СИ. Дистрибьюторы, брокеры, комиссионеры... //Материаль­но-техническое снабжение.— 1989.— № 12.—С.43-46.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс,— 1990.— 736 с.

18. Маркетинг промышленных товаров. М.: Прогресс,— 1978.— 261 с.

19.Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях. //Уч. пособие под общ. ред. Мищенко В.А., Погорелова Н.И. Киев: УМК ВО,— 1992.—400 с.

20. Нормативно-методические материалы по организации совместного предпринимательства в СССР. Справочник менеджера. М.: НПО «Про­гностика»,— 1990.—556 с.

21. Перерва П.Г. Практический маркетинг: термины и определения. Спра­вочник менеджера промышленного предприятия. М: НПО «РИМ»,— 1991.—96 с.

22.Перерва П.Г. Концепция маркетинга в работе промышленных предпри­ятий. М: НПО «РИМ»,— 1991.— 125

23. Положение о службе маркетинга на предприятии. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 26 с.

24. Порядок проведения маркетинговых исследований. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 22 с.

25. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тар-некс»,— 1993.— 656 с.

26.Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: Прогресс,— 1989.— 630 с.

27. Управление качеством продукции. Международные стандарты ИСО 9000 — ИСО 9004, ИСО 8402. М.: Изд-во стандартов,— 1988.— 95 с.

28. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс,— 1990.— 253 с.

29. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика,— 1990.— 350 с.

30. Яловенко Ф.И., Перерва П.Г., Тимофеев В.Н. ФСА в системе маркетин­га. М.: НПО «НАТИ»,— 1990.— 109 с.


Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. К.О. Латишев


Відповідальний за випуск д.т.н.; професор М.І. Сокур


Видавничий відділ КДПУ Тираж_______примірників


Кременчук 2005

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи