Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання
Скачати 113.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір113.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050108 - «МАРКЕТИНГ»


КРЕМЕНЧУК 2005

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. ас. К.О. Латишев


Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою університету

Протокол №______ від ___________________

Голова методичної ради проф. В.В. Костін


Кременчук 2005

ЗМІСТ

стор.

1. Мета і задачі дисципліни, її місце в учбовому процесі…………………

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів...

2.1. Форми самостійної роботи…………………………………….……

2.2. Рекомендації по самостійній роботі студентів………………..…..

3. Теми для самостійної роботи…………………………………………..…..

4. Питання для самоконтролю при підготовці до заліку…………..……..

5. Тематика рефератів…………………………………………………...…….

6. Список літератури…………………………………………………………..  1. Мета і задачі дисципліни, її місце в учбовому процесіКожний фахівець для того, щоб ухвалювати рішення, управляти підприємством, проводить аналіз діяльності, планує подальшу роботу, визначає ефективність діяльності його компанії, а також повинен знати основи маркетингу, для того, щоб продукція, що виготовляється, знаходила збут.

Основна мета дисципліни «Маркетингове планування» - дати основи знань з різних питань сучасного планування підприємства:

- особливостей маркетингового планування;

- структури маркетингових планів;

- ситуативного аналізу;

- методів і моделей маркетингового планування;

- стратегії маркетингової діяльності і віддзеркаленні її в плануванні;

- оцінки маркетингових планів;

- складання бюджету маркетингового плану.

Основною задачею дисципліни є забезпечення майбутніх маркетологів необхідними знаннями і навиками аналізу та обґрунтовуванню питань, пов'язаних з плануванням маркетингу залежно від специфіки конкретної сфери діяльності на основі економічного мислення з урахуванням нових умов господарювання і з урахуванням ризику і невизначеності середовища діяльності фірми.  1. ^ Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів
    1. Форми самостійної роботи

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння учбовим матеріалом.

Основними формами самостійної роботи по даній дисципліні виступають:

- вивчення теоретичного матеріалу лекцій і самостійне вивчення окремих питань і розділів по літературі;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до заліку;

- виконання реферату на задану тему.


    1. Рекомендації по самостійній роботі студентів

при вивченні дисципліни «Маркетингове планування»


Значну частину предмету «Маркетингове планування» студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення дисципліни, перш за все студент повинен ознайомитися з програмою, її змістом, об'ємом кожної теми і послідовністю включених в неї питань. Обов'язково необхідно зв'язувати значення і зв'язок науки планування з іншими галузями і сферами діяльності, в яких планування знаходить вживання.

Вивчення дисципліни рекомендується вести по окремих темах. Ознайомившись із змістом теми, особливостями розміщення матеріалу в підручнику, слід приступити до першого читання. При першому читанні не потрібно особливо затримуватися на деталях, поясненнях, а прагнути одержати загальне уявлення про висловлюване питання, наголосити на важких і незрозумілих місцях.

Після цього можна перейти до детального вивчення матеріалу по підручнику або навчальному посібнику, засвоєнню теоретичних положень, аналізу практичних прикладів. Вникаючи в суть того або іншого питання не потрібно прагнути запам'ятовувати окремі положення або факти, оскільки вивчення якого-небудь питання на рівні суті, а не на рівні окремих явищ допомагає глибшому і твердішому засвоєнню матеріалу. При цьому необхідно зробити узагальнення, в процесі яких підвищується рівень методологічної підготовки.

Для кращого засвоєння матеріалу студент повинен вести конспект, заносити в нього формулювання основних положень і понять, значення нових і незнайомих термінів і назв. Якщо матеріал подається в цифровій формі і піддається систематизації, доцільно скласти схеми, графіки, діаграми і таблиці. Не засвоївши теми, яка вивчається, не слід приступати до вивчення нових тим і розділів. Після вивчення теми необхідно відповісти на питання для самоперевірки, не користуючись підручником або конспектом.

Питання для самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах теми. Складений таким чином конспект буде корисним при повторенні матеріалу і підготовці до заліку.

Виконання індивідуального завдання і написання реферату допоможе студентам освоїти навики підбору і самостійної роботи з літературними джерелами, а також на основі вивчення, узагальнення, систематизації і аналізу матеріалів зробити відповідні висновки.  1. Теми для самостійної роботи


Тема 1. Проведення маркетингового дослідження

1. Методи отримання даних для маркетингового дослідження

2. Планування маркетингового дослідження

3. Аналіз інформації і представлення даних

Література: 5,6,8,9,11,12,18,20,26,27,28.


Тема 2. Методи і моделі аналізу стратегій.

1.Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний).

2. Методи і моделі стратегічного аналізу.

Литература:4,5,8,9,12,14,18,19,20,25,27.


Тема 3. Планування бюджету маркетингу і оцінка маркетингових планів

1. Планування бюджету маркетингу

2. Оцінка маркетингових планів

Литература:2,4,5,8,9,12,15,17,22,25,28.


Тема 4. Ситуативний аналіз

1. Результати ситуативного аналізу

2. Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози).

Литература:2,4,5,8,6,11, 14,17,22,23,25,27.  1. Питання для самоконтролю при підготовці до заліку

1. Методологія і організація планування.

2. Процес планування. Роль планування.

3. Різноманітність форм планування.

4. Етапи планування. Контрольні питання для планування бізнесу.

5. Система методології планування. Логіка планування.

6. Система показників планування. Проблеми планування.

7. Методи розробки планів.

8. Схема планування в організації. Послідовність дій по плануванню.

9. Процес планування і маркетинговий план.

10. Об'єкт маркетингового планування.

11. Принципи планування маркетингу.

12. Структури планів маркетингу ( повний, базисний, план змін в часі, план для нового товару).

13. Сегментації ринку, визначення ринкової позиції, прогнозу розмірів ринку і планування життєздатної ринкової частки усередині кожного ринкового сегменту.

14.Контроль чотирьох основних елементів операцій: товар, ціна, просування, місце.

15. Методи отримання даних для маркетингового дослідження.

16. Цілі маркетингового дослідження.

17. Первинні і вторинні дані дослідження ринку.

18. Польові дослідження. Опит роздрібних торговців і споживачів.

19. Етапи маркетингового дослідження.

20. Сегментація ринків промислових товарів і послуг. Сегментація ринків споживацьких товарів і послуг.

21. Представлення інформації в базах даних для маркетингового планування.

22 Ситуативний аналіз. Результати ситуативного аналізу (припущення, основні товари, торгові зони, продажі, стратегічні ринки).

23. Аналіз ССМЗ (сильні сторони, слабкості, можливості і загрози).

24. Кількісна оцінка сильних і слабких сторін. Конкурентний аналіз.

25. Маркетингові стратегії. Типи стратегій.

26. Захисні стратегії.

27. Розвиваючі стратегії.

28. Атакуючі стратегії.

29. Товарний портфель.

30. Матриця БКГ (зірки, знаки питання, дійні корови, собаки).

31. Показник відносної частки ринку і темпу зростання ринку.

32. Стратегії ціноутворення. План дій.

33. Стратегія маркетингу фірм.

34. Методи планування (розрахунково-аналітичний, графоаналітичний, економіко-математичний, евристичний).

35. Методи і моделі стратегічного аналізу. Метод розриву.

36. Модель життєвого циклу товару.

37. Портфельні методи аналізу стратегії. Модель БКГ. Модель АДЛ.

38. Чинники успіху. Ключова позиція компанії.

39. Модель Мак-Кінсі.

40. Індикатори привабливості ринку і індикатори конкурентоспроможності.

41. Метод аналізу ієрархії.

42. Оцінка ринкової привабливості І.Ансоффа. Матриця Ансоффа.

43. Матриця Мак-Кінсі. Модель ділового аналізу РIMS..

44. Модель Мак-Кінсі 7С .Модель «П'ять конкурентних сил» М.Портера.

45. Дерево рішень. Крива S.

46. Крива досвіду. Матриця «Можливість-Уразливість».

47. Планування бюджету маркетингу. Оцінка маркетингових планів.

48. Попереднє планування і оцінка витрат на маркетинг.

49. Етапи складання бюджету. Генеральний план маркетингу.

50. Звіт про прибутки і збитки. Прогноз об'єму продажів і бюджет продажів.

51. Методики оцінки прибутку. Оцінка необхідних витрат і порівняння їх з результатами генерації додаткових продажів.

52. Принцип простого списання витрат.

53. Метод маргінальної калькуляції собівартості.

54. Аналіз беззбитковості. Принцип коефіцієнта доходу.

55. Аналіз окупності. Оцінка величини витрат на маркетинг.  1. Тематика рефератів


1. Методологія і організація планування.

2. Процес планування. Роль планування.

3. Різноманітність форм планування.

4. Система методології планування. Логіка планування.

5. Система показників планування. Проблеми планування.

6. Методи розробки планів.

7.Схема планування в організації. Послідовність дій по плануванню.

8. Процес планування і маркетинговий план.

9.Об'єкт маркетингового планування.

10. Принципи планування маркетингу.

11. Структури планів маркетингу ( повний, базисний, план змін в часі, план для нового товару).

12. Сегментації ринку, визначення ринкової позиції, прогнозу розмірів ринку і планування життєздатної ринкової частки усередині кожного ринкового сегменту.

13.Контроль чотирьох основних елементу операцій (званих маркетинг-мікс ): товар, ціна, просування, місце.

14. Методи отримання даних для маркетингового дослідження.

15. Цілі маркетингового дослідження.

16. Первинні і вторинні дані дослідження ринку.

17. Польові дослідження. Опитування роздрібних торговців і споживачів.

18.Етапи маркетингового дослідження.


^ 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.-Київ: Просвіта, 1996

2. Закон України про форми власності на землю.// Відомості Верховної Ради України: Київ, 1992.-№18,-с.225

3. Абрамишвили Г.Г. Операция «Маркетинг». Стратегия и тактика конку­рентной борьбы монополий. М.: Междунар. отношения,— 1976.— 240 с.

4. Баранов ЮН.. Криевс Г.Я., Литвиновский ЮЛ. Маркетинг во внешне­экономических связях. Рига: РПИ.— 1989.— 103 с.

5. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.-Вып.- 98 с.

6. Беклешов Д.В., Бердников А.Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке: Учебно-метод. пособие. М.: НПО «РИМ»,- 1990.- Вып.3.- 75 с.

7. Бобровников Г.Н.. Клебанов АИ. Комплексное прогнозирование созда­ния новой техники. М.: Экономика,— 1989.— 205 с.

8. Внутрифирменное планирование в США. М.: Прогресс,— 1972.— 240 с.

9. Герасимчук В.И. Маркетинг: теория и практика. Киев: Вища школа,— 1994.— 324 с.

10. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность. К.: Наук, думка,- 1989.-176 с.

11. Гринчель Т.П. Планирование «жизненного цикла» промышленной про­дукции. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,— 1980.— 144 с.

12. Завьялов ПС, Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов — сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Междунар. отношен.,— 1988.— 304 с.

13.3арубежный опыт в области менеджмента и маркетинга. Справочник менеджера. М.: НПО «Прогностика»,— 1990.— 542 с.

14. Иванова Т.Е., Платонова ТВ. Основы информационного маркетинга. Ярославль: Изд-во Ярослав, ун-та,— 1990.— 48 с.

15. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. М.: Экономи­ка,—1981.—160 с.

16. Комлев СИ. Дистрибьюторы, брокеры, комиссионеры... //Материаль­но-техническое снабжение.— 1989.— № 12.—С.43-46.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс,— 1990.— 736 с.

18. Маркетинг промышленных товаров. М.: Прогресс,— 1978.— 261 с.

19.Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях. //Уч. пособие под общ. ред. Мищенко В.А., Погорелова Н.И. Киев: УМК ВО,— 1992.—400 с.

20. Нормативно-методические материалы по организации совместного предпринимательства в СССР. Справочник менеджера. М.: НПО «Про­гностика»,— 1990.—556 с.

21. Перерва П.Г. Практический маркетинг: термины и определения. Спра­вочник менеджера промышленного предприятия. М: НПО «РИМ»,— 1991.—96 с.

22.Перерва П.Г. Концепция маркетинга в работе промышленных предпри­ятий. М: НПО «РИМ»,— 1991.— 125

23. Положение о службе маркетинга на предприятии. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 26 с.

24. Порядок проведения маркетинговых исследований. М.: Центр «Техно-маркетинг» НПК «Айперон»,— 1989.— 22 с.

25. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тар-некс»,— 1993.— 656 с.

26.Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: Прогресс,— 1989.— 630 с.

27. Управление качеством продукции. Международные стандарты ИСО 9000 — ИСО 9004, ИСО 8402. М.: Изд-во стандартов,— 1988.— 95 с.

28. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс,— 1990.— 253 с.

29. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика,— 1990.— 350 с.

30. Яловенко Ф.И., Перерва П.Г., Тимофеев В.Н. ФСА в системе маркетин­га. М.: НПО «НАТИ»,— 1990.— 109 с.


Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.050108 - «маркетинг».


Укладач ас. К.О. Латишев


Відповідальний за випуск д.т.н.; професор М.І. Сокур


Видавничий відділ КДПУ Тираж_______примірників


Кременчук 2005

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетингове планування» для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи