Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Скачати 461.83 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "міжнародний маркетинґ" для студентів усіх форм навчання
Сторінка1/4
Дата26.09.2012
Розмір461.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

“МІЖНАРОДНИЙ маркетинґ”


для студентів усіх ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

7.050206 - "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ", 7.050100 „МАРКЕТИНГ”


Кременчук 2005

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву від виробництва зі спеціальності 7.050206 – „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”
Укладачі доктор технічних наук, професор М.І. Сокур


Рецензент кандидат економічних наук, доцент В.І.Баюра


Кафедра маркетинґу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____від _________р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. КостінЗМІСТ


Вступ

 1. Мета та завдання дисципліни „Міжнародний маркетинґ”.......................5

 2. Загальні методичні рекомендації.................................................................7

 3. Навчально-методичний план вивчення дисципліни

„Міжнародний маркетинґ”................................................................................9

 1. Методичні рекомендації до вивчення тем курсу

„Міжнародний маркетинґ”..............................................................................10

 1. Тематика практичних занять......................................................................17

 2. Тестові завдання для перевірки знань студентів....................................32

 3. Методичні рекомендації щодо написання практичних робіт................37

 4. Критерії оцінювання знань.........................................................................41

Список рекомендованої літератури


В період трансформації економіки України спостерігається стійка тенденція пріоритетності розвитку міжнародного маркетинґу над маркетинґом внутрішнім, оскільки в економіці України ще не сформовані умови господарської діяльності, за яких теоретичні розробки науковців зможуть бути впровадженими в практику конкретних фірм, підприємств та підприємців. А поки що виробникам, які працюють на внутрішньому ринку країни, невигідно вкладати кошти в маркетинґові дослідження, і вони орієнтуються на збут уже виробленої продукції. Разом з тим, маркетинґові дослідження широко використовуються на підприємствах, які постачають продукцію на світовий ринок, оскільки кошти, що витрачені на вивчення зовнішніх ринків, будуть окуплені після успішного виходу на них. Формування маркетинґової стратегії фірми, яка здійснює міжнародну діяльність, базується, перш за все, на знаннях середовища світового господарства та тенденцій його розвитку.

Про зростання значення маркетинґу в глобальних масштабах свідчать і результати спеціальних досліджень, згідно з якими більше 75% комерційних невдач на світовому ринку відбуваються з причин, пов’язаних з помилками саме в маркетинґовій діяльності. Слід відмітити, що і на внутрішньому, і на світовому ринках маркетинґова діяльність базується на одній і тій же загальній теорії маркетинґу. Разом з тим міжнародний маркетинґ – явище більш складного порядку, оскільки потребує, щоб виробник прилаштувався до вимог іноземних споживачів та прикладів додаткових зусиль у вивченні закордонних ринків.

 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНґ

Зміст навчальної дисципліни. Основний зміст навчальної дисципліни „Міжнародний маркетинґ” розкривається в тридцяти темах, в яких розглядаються наступні питання: загальний огляд і аналіз системи міжнародного маркетинґу, міжнародне економічне середовище, соціально-культурне і політико-правове середовище міжнародного маркетинґу, основи маркетинґових досліджень, сегментація світового ринку і основні підходи до вибору зарубіжних ринків, а також моделі виходу фірми на зовнішні ринки, крім цього детально розглядається міжнародний маркетинґовий комплекс та маркетинґова товарна політика.

^ Мета викладання дисципліни. Метою дисципліни „Міжнародний маркетинґ” є формування системи теоретичних умінь і набуття практичних навичок в галузі міжнародного маркетинґу при вирішенні складних завдань оптимізації попиту та пропонування на зовнішніх ринках, а також викладення принципів, завдань, функцій і концепцій міжнародного маркетинґу та умови, механізми й інструменти їх використання в діяльності організацій (фірми).

^ Задачі вивчення дисципліни. Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- вивчення сутності і форм міжнародного маркетинґу;

- оволодіння методами досліджень економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища міжнародної маркетинґової діяльності;

- обґрунтування моделей виходу фірми на зарубіжні ринки;

- засвоєння методичних засад проведення міжнародних маркетинґових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків;

- формування ефективного міжнародного маркетинґового комплексу

В результаті вивчення дисципліни „Міжнародний маркетинґ” студент повинен знати:

- основні закони та закономірності оптимізації попиту та пропонування на зовнішніх ринках з використанням маркетинґового інструментарію в умовах ринкової економіки;

- особливості розвитку міжнародної торгівлі та стратегії зменшення ризиків;

- критерії та підходи до міжнародної сегментації;

- особливості міжнародних маркетинґових досліджень та збору інформації;

- основи планування міжнародного збуту, розповсюдження, складування та транспортування.

Студент повинен уміти:

- проводити рекламні компанії на зовнішньому ринку та заходи щодо стимулювання збуту;

- планувати асортимент та контролювати якість продукції;

- організувати та керувати роботою відділу міжнародного маркетинґу на підприємстві;

- робити глибокий комплексний аналіз сучасного стану маркетинґу підприємства на зовнішніх ринках та характер впливу учасників зовнішнього середовища;

- передбачити перспективи розвитку маркетинґової діяльності підприємств на зовнішніх ринках;

- виявляти основні проблеми організації та розвитку міжнародної маркетинґової діяльності та науково обґрунтувати шлях їх вирішення.


^ 2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2.1 Завдання для самостійної роботи студентів

Враховуючи значний обсяг матеріалу з курсу „Міжнародний маркетинґ”, значну його частину студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення курсу, перш за все, необхідно ознайомитись з програмою та її змістом, основними запитаннями кожної теми та послідовністю їх вивчення.

Отримання комплексних знань можливе лише при постійній значній самостійній роботі студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

 • комплексне вивчення конспекту лекцій;

 • опрацювання основної та допоміжної літератури;

 • виконання завдання тем з використанням допоміжної літератури.

2.2 Лекції

Відповідно до навчального плану з курсу передбачені лекції, які читаються для студентів денної форми навчання протягом семестру, та в період установочних сесій – для студентів заочної форми навчання.

Лекційний матеріал курсу для студентів денної форми навчання охоплює всі основні питання та проблеми економічної теорії, але у зв’язку з дефіцитом часу дає лише основні настанови та частково – фактичні данні.

^ 2.3 Практичні заняття

Важлива роль при освоєнні даного курсу відведена практичним заняттям.

На практичні заняття внесені теми, котрі потребують детального аналізу для більш глибокого та систематизованого вивчення змісту навчального матеріалу. Окремі питання семінару можуть стати темами рефератів. Тематика, плани проведення практичних занять, а також методичні вказівки для підготовки наведені в „Методичних рекомендаціях щодо практичних занять з дисципліни „Міжнародний маркетинґ””.

2.4 Консультації

Якщо при вивченні курсу, виконанні практичної чи контрольної роботи виникають труднощі, студентам необхідно звертатися за консультацією до викладача, який веде курс.

Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату має підготовка обґрунтованих студентом запитань з матеріалу, що вивчається. Якщо студент піде на консультацію непідготовленим, мета консультаційного заняття не буде досягнута.

2.5 Екзамен

До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі завдання і не мають академічної заборгованості за минулу заліково-екзаменаційну сесію.

 1. ^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНґп/п

Найменування теми та її зміст

Денна форма

Заочна форма

Лекції

Практичне заняття

Самостійна робота

Лекції

Практичне заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Міжнародний маркетинґ: загальний огляд

4

2

6

2

1

8

2.

Міжнародне середовище: економічний аспект

6

2

8

2

1

10

3.

Соціально-культурне середовище міжнародного маркетинґу

2

1

2

1

-

4

4.

Міжнародне політико-правове середовище

2

1

2

1

-

4

5.

Міжнародні маркетинґові дослідження

4

2

6

2

1

10

6.

Сегментація світового ринку

4

2

6

1

-

10

7.

Вибір зарубіжних ринків

4

2

6

2

-

10

8.

Моделі виходу фірми на зовнішній ринок

2

2

3

1

1

9

9.

Міжнародний маркетинґовий комплекс: товарна політика

4

4

8

2

1

15

10.

Міжнародні канали розподілу

4

4

8

2

1

15

11.

Міжнародні маркетинґові комунікації

4

4

10

2

2

15

12.

Міжнародна цінова політика

6

6

12

2

2

15

13.

Управління міжнародним маркетинґом

2

2

3

2

-

5

Всього:

34

22

56

15

7

91

^ 4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ „МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНґ


Тема 1 Міжнародний маркетинґ: загальний огляд

План лекції

1. Міжнародний маркетинґ, зміст, поняття та сутність.

2. Види структурної побудови фірм світових ринків.

3. Внутрішній і міжнародний маркетинґ: загальні риси і відмінності.

4. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетинґу.

Контрольні питання:

 1. Сутність міжнародного маркетинґу, його об’єкт, предмет та суб’єкт.

 2. Методологічні основи міжнародного маркетинґу.

 3. Основні принципи міжнародного маркетинґу.

 4. Функції міжнародного маркетинґу.

 5. Задачі міжнародного маркетинґу.

 6. Передумови та особливості розвитку міжнародного маркетинґу.

 7. Сучасні тенденції розвитку міжнародного маркетинґу.

Література: (2, стр. 7-19; 3, стр. 609-634; 8, стр. 9-23; 5; 7)


Тема 2 Міжнародне середовище: економічний аспект

План лекції

1. Аналіз країн як експортних ринків.

2. Сутність міжнародних економічних відносин.

3. Вільні економічні зони.

4. Міжнародні валютні відносини.

5. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

Контрольні питання:

 1. Економічні чинники міжнародного маркетинґового середовища.

 2. Мета створення вільних економічних зон.

 3. Особливості міжнародних валютних відносин.

 4. Необхідність державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

Література: (1, стр. 26-51; 3, стр.609-634; 6; 8, стр. 24-50)


Тема 3-4 Соціально-культурне і політико-правове середовище міжнародного маркетинґу

План лекції

1. Соціокультурні чинники міжнародного маркетинґового середовища.

2. Політико-правові чинники міжнародного маркетинґового середовища.

3. Природні чинники міжнародного маркетинґового середовища.

4. Міжнародні валютні відносини.

5. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків


Тема 5 Міжнародні маркетинґові дослідження

План лекції

 1. Особливості і мета міжнародних маркетинґових досліджень.

 2. Типологія міжнародних досліджень маркетинґу.

 3. Стадії процесу міжнародного маркетинґового дослідження.

Контрольні питання:

 1. Особливості маркетинґових досліджень міжнародних ринків.

 2. Визначення проблем та розробка мети маркетинґового дослідження.

 3. Розробка плану дослідження.

 4. Збір та аналіз інформації.

 5. Представлення отриманих результатів.

Література: (2, стр. 27-50; 3, стр. 111-138; 4; 8, стр. 50-63)

Тема 6 Сегментація світового ринку

План лекції

 1. Мета і умови ефективної міжнародної сегментації.

 2. Фактори сегментації світового ринку.

 3. Основні підходи до міжнародної сегментації.

Контрольні питання:

  1. Сутність сегментування зовнішніх ринків та його головна мета.

  2. Основні підходи до міжнародного сегментування.

  3. Етапи процесу сегментування.

  4. Критерії ранжування зовнішніх ринків.

  5. Маркетинґові стратегії діяльності підприємства на зовнішньому ринку.

Література: (1; 2, стр. 62-82; 3, стр. 250-281; 5; 6; 8, стр. 66-75)


Тема 7 Вибір зарубіжних ринків

План лекції

 1. Підхід до вибору зарубіжного ринку.

 2. Аналіз зовнішніх ринків.

Контрольні питання:

 1. Процес прийняття рішення про вихід на зовнішній ринок.

 2. Етапи виходу на зовнішній ринок.

 3. Способи виходу на зовнішній ринок. Продаж іноземним суб’єктам ринку готової продукції.


Тема 8 Моделі виходу фірми на зовнішній ринок

План лекції

 1. Стратегії виходу на зарубіжні ринки: непрямий експорт.

 2. Особливості прямого експорту і виробництва на закордонних ринках.

Контрольні питання:

 1. Сутність непрямого експорту та його характеристика.

 2. Особливості прямого експорту.

 3. Виробництво на закордонних ринках.

 4. Способи виходу на зовнішній ринок. Трансферт капіталу.

 5. Вхід на зовнішній ринок на договірній основі без вивозу капіталу.

Література: (1, стр. 75-84; 7; 8, стр. 76-89)

Тема 9 Міжнародний маркетинґовий комплекс: товарна політика

План лекції

 1. Стандартизація міжнародного комплексу маркетинґу.

 2. Міжнародна товарна політика.

 3. Міжнародна товарна стратегія.

Контрольні питання:

 1. Товарні стратегії адаптації та стандартизації.

 2. Товарні стратегії інновації та зворотного винаходу. Вимоги до товару ринкової новизни.

 3. Чинники, які впливають на міжнародну товарну політику.

 4. Механізм впливу характеристик товару на формування товарної політики.

 5. Концепція міжнародного життєвого циклу товару. Етапи нового продукту, росту та зрілості товару.

 6. Концепція міжнародного життєвого циклу товару. Етапи падіння та скорочення внутрішнього виробництва товару.

Література: (1; 2, стр. 69-73; 6; 8, стр. 84-89)


Тема 10 Міжнародні канали розподілу

План лекції

 1. Суть і значення маркетинґової політики розподілу.

 2. Формування міжнародних каналів розподілу.

 3. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

 4. Управління каналами розподілу.

 5. Особливості каналів розподілу на світових ринках.

 6. Організація товароруху компанією, що виступає на зовнішніх ринках.

Контрольні питання:

  1. Сутність політики розподілу.

  2. Міжнародні канали розподілу.

  3. Витрати товароруху.

  4. Особливості організації процесу товароруху в міжнародному маркетинґу.

  5. Методи збуту в міжнародному маркетинґу.

  6. Основні причини наявності посередників збутовій діяльності.

  7. Управління каналами розподілу.

  8. Маркетинґові посередники на закордонних ринках та форми роботи з ними.

Література: (1; 2 стр. 117-138; 3; 6; 8, стр. 99-105)


Тема 11 Міжнародні маркетинґові комунікації

План лекції

 1. Політика реклами на світових ринках.

 2. Прямі методи міжнародних маркетинґових комунікацій.

Контрольні питання:

 1. Комплекс маркетинґових комунікацій та його основні складові.

 2. Види реклами в міжнародному маркетинґу.

 3. Рекламний процес на зовнішніх ринках.

 4. Особливості проведення міжнародної рекламної компанії.

 5. Етапи рекламної компанії.

 6. Оцінка ефективності рекламної компанії.

Література: (1; 3, стр. 480-508; 4; 8, стр. 106-115)
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни “Маркетинґовий менеджмент” для студентів спеціальності 050108 "Маркетинґ"...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \"міжнародний маркетинґ\" для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи