Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Скачати 189.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "маркетингова політика розподілу" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір189.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ "маркетингова політика розподілу"


для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання зі спеціальності

7.050108 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 – “Маркетинг


Укладачі: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра,

асистент Н.В. Язан

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.
Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
Кременчук 2004

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу “Маркетингова політика розподілу”

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Залікові питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП

Виробництво і споживання товару розділено в часі й територіально. Для того, щоб задовольнити потреби споживачів у повному розумінні, недостатньо виготовити товар, який потрібен споживачеві, продумати ефективну цінову політику. Крім цього, товар має бути доставлений, по-перше, у потрібне місце, по-друге, у потрібний час, і по-третє, у потрібній кількості.

Потрібно вирішити дуже важливу дилему щодо поставок - що важливіше для споживача: швидше чи дешевше. Отже, йдеться про необхідність досягнення оптимального балансу між витратами і рівнем сервісу, який відповідає вимогам певного сегмента споживачів.
Метою контрольної роботи є формування системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору й ведення політики розподілу в умовах конкуренції. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • основні категорії маркетингової політики розподілу;

 • переваги та недоліки маркетингових систем розподілу;

 • способи здійснення комунікаційної стратегії;

 • етапи процесу товароруху;

 • сукупність операцій по підвищенню ефективності діяльності посередників.

Студент повинен навчитись:

 • проводити комплексне дослідження структури каналу розподілу;

 • визначати альтернативні системи розподілу;

 • визначати ефективність комунікаційної стратегії в каналах розподілу;

 • володіти методологією щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків, які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживача та отримання прибутку.Основні поняття та терміни


Канали розподілу - сукупність фірм, що беруть на себе право власності на товар або сприяють передачі цього права іншим фірмам на шляху руху товарів від виробника до споживача.

Рівень каналів розподілу - будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача.

Операційні функції - закупка товарів для продажу; перепродаж; ділові ризики, пов'язані з угодами.

Логістичні функції - обробка замовлен;, зберігання продукції та обробка вантажів; сортування, комплектація продукції, її трансформування; підтримка товарнних запасів.

Забезпечувальні функції - торгове обслуговування споживачів; огляд, перевірка, оцінка якості продукції; проведення маркетингових досліджень; визначення цін, націнок, знижок; послуги виробничого, комерційного, інформаційного характеру.

Прямий збут - функції розподілу, пов'язані зі збутом товару, які виконує виробник.

Опосередкований збут - функції розподілу, пов'язані зі збутом товару, які виконує посередник.

Дилер - придбає товар за договором поставки і стає власником продукції після оплати поставки.

Дистриб'ютор - отримує право збувати товари виробника на певній території у визначений термін.

Комісіонер - укладає угоду від свого імені, але не є власником товару і працює за рахунок виробника.

Брокер - виконує посередницькі функції при укладанні угод на продаж товару, який не переходить у його власність.

Агент - представляє інтереси принципала при збуті його товару, укладаючи угоди від його імені та за його рахунок.

Джобер - скуповує невеликі оптові партії товару для швидкого перепро-дажу.

Комівояжер- займається пошуком клієнтів; обсяг повноважень регулюється керівництвом фірми.

Традиційна система розподілу - сукупність незалежних компаній, де кожний рівень збутового каналу діє незалежно від інших з метою максимізувати власний прибуток, залишаючи поза увагою ефективність каналу в цілому.

Вертикальні маркетингові системи (ВМС) - передбачають повну або часткову координацію функцій учасників каналу розподілу з метою економії на операціях і посилення впливу на ринок.

Корпоративна ВМС - передбачає контроль одним власником системи розподілу, якому належать роздрібні магазини, за всіма стадіями виробництва і збуту.

Адміністративна ВМС - форма інтеграції функцій розподілу, яка не передбачає договірних зобов'язань та існує завдяки високій репутації одного з учасників системи.

Договірна ВМС - незалежні учасники каналу підписують контракти з іншими посередниками з метою координації функцій розподілу.

Франчайзинг - передача франшизером франшизи на право продажу своєї продукції під назвою компанії учасникам каналу.

Комбінована маркетингова система - передбачає використання кількох каналів розподілу для охоплення різних сегментів ринку.

Інтенсивний розподіл - розміщення та реалізація товару через максимально можливу кількість точок.

Селективний розподіл - укладання постачальником угоди не з усіма посередниками, які виявляють зацікавленість до реалізації товару.

Ексклюзивний розподіл - надається виключне право продажу товару на певному ринку.

Стратегія проштовхування - спрямування зусиль фірми на посередників з метою заохотити їх включити до асортименту товари фірми, створювати необхідні товарні запаси, виділяти в торгових залах найкращі місця і заохочувати споживачів до купівлі товарів фірми.

Стратегія притягування - зосередження основних комунікаційних зусиль на кінцевих споживачах з метою створення їхнього позитивного ставлення до товару і марки для того, щоб споживач сам вимагав цей товар у посередника, заохочуючи його цим до торгівлі цією маркою.

Маркетинг-логістика - діяльність щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків, які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживача та отримання прибутку.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ Маркетингова політика розподілу ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання маркетингової політики розподілу в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та тестів. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10 мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “Маркетингова політика розподілу” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Маркетингова політика розподілу”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004

Рис. 1.


Варіанти контрольних робіт

Таблиця 1

^

Перша буква прізвища студента

Номер варіанта

А,Ф


1

Б


2

В


3

Г


4

Д


5

Е,Х


6

Є,Ц


7

Ж,Ч


8

З


9

І


10

К


11

Л


12

М


13

Н


14

О,Ш


15

П,Щ


16

Р


17

С,Ю


18

Т


19

У,Я


20^ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

 1. Стратегічні і тактичні завдання політики розподілу.

 2. Канали розподілу послуг.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 2

 1. Рівні каналів розподілу.

 2. Визначення цілей і завдань розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 3

 1. Ширина каналів розподілу.

 2. Вибір структури каналу розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 4


 1. Інтенсивний розподіл.

 2. Елементи стратегії розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 5

 1. Функції каналів розподілу.

 2. Селективний розподіл.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 6

 1. Ексклюзивний розподіл.

 2. Типи посередників.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 7

 1. Критерії вибору посередників.

 2. Підходи до оптимізації каналів розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 8

 1. Стратегія проштовхування.

 2. Функції оптової і роздрібної торгівлі.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 9

 1. Методи і форми роздрібної торгівлі.

 2. Мотивації учасників каналу розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 10

 1. Навчання учасників каналу розподілу.

 2. Вертикальні маркетингові системи.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 11

 1. Канали розподілу споживчих товарів.

2. Стратегія проштовхування.

3. Тести.

ВАРІАНТ 12

 1. Засоби реалізації стратегії натиску.

 2. Канали розподілу промислових товарів.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 13

 1. Вертикальні маркетингові системи.

 2. Стратегія притягування.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 14

 1. Критерії вибору комунікаційної стратегії.

 2. Горизонтальні маркетингові системи.

 3. Тести.


ВАРІАНТ 15

 1. Фактори, що впливають на вибір каналів розподілу.

 2. Оцінювання та контроль діяльності учасників каналу розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 16

 1. Врегулювання конфліктів між учасниками каналу розподілу.

 2. Багатоканальні маркетингові системи.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 17

 1. Вигоди, що їх отримують покупці і продавці франшизи.

 2. Складування та обробка вантажів.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 18

 1. Визначення цілей товароруху.

 2. Традиційна система розподілу.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 19

 1. Елементи стратегії розподілу.

 2. Управління запасами.

 3. Тести.

ВАРІАНТ 20

 1. Оцінювання та контроль товароруху.

2. Сутність політики розподілу

3. Тести.


Тести

 1. Стратегічні завдання розподілу включають:

А/ пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару;

Б/ вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;

В/ заходи стимулювання збуту.

 1. Тактичні завдання розподілу включають:

А/ вибір оптимальних каналів збуту;

Б/ організацію виконання замовлень і поставку товарів;

В/ розміщення складів.

 1. Логістичні функції:

А/ торгове обслуговування споживачів;

Б/ підтримка товарних запасів;

В/ визначення цін, знижок.

 1. Функції обслуговування:

А/ обробка замовлень;

Б/ проведення маркетингових досліджень;

В/ трансформування продукції.

 1. Форми вертикальної координації:

А/ об'єднання виробників;

Б/ об'єднання оптовиків;

В/ об'єднання роздрібних торговців.

 1. Канал збуту "виробник - користувач" найчастіше вибере фірма, яка виробляє:

А/ цигарки;

Б/ обладнання;

В/ меблі.

 1. Стратегія охоплення ринку може базуватися на:

А/ екстенсивному розподілі;

Б/ інтенсивному розподілі;

В/ інтегральному розподілі.

 1. Ексклюзивний розподіл полягає у тому, що:

А/ товари реалізуються через максимально можливу кількість торгових точок;

Б/ виробники надають посередникам виключне право продажу товару на певному регіональному ринку;

В/ угода з постачальником укладається не з усіма посередниками, які виявляють зацікавленість до реалізації товару.

 1. Засоби реалізації стратегії натиску:

А/ надання безплатних товарів;

Б/ надання права ексклюзивного збуту на певній території;

В/ купони, які надають право повернення частини грошей.

 1. Засоби реалізації стратегії притягування:

А/ виділення коштів на стимулювання збуту;

Б/ реклама товару або марки;

В/ навчання персоналу.

 1. Знизити витрати на розподіл товарів можна:

А/ швидше виконуючи замовлення;

Б/ відвантажуючи товари великими партіями;

В/ підтримуючи більший товарний запас.

 1. Підвищенню рівня обслуговування сприяє:

А/ зменшення рівня товарного запасу;

Б/ швидка та надійна поставка;

В/ використання менш дорогих засобів транспортування.

 1. Стратегія охоплення ринку може базуватися на:

А/ екстенсивному розподілі;

Б/ інтенсивному розподілі;

В/ інтегральному розподілі.

 1. Ексклюзивний розподіл полягає у тому, що:

А/ товари реалізуються через максимально можливу кількість торгових точок;

Б/ виробники надають посередникам виключне право продажу товару на певному регіональному ринку;

В/ угода з постачальником укладається не з усіма посередниками, які виявляють зацікавленість до реалізації товару.

 1. Логістичні функції:

А/ торгове обслуговування споживачів;

Б/ підтримка товарних запасів;

В/ визначення цін, знижок.

 1. Функції обслуговування:

А/ обробка замовлень;

Б/ проведення маркетингових досліджень;

В/ трансформування продукції.

 1. Форми вертикальної координації:

А/ об'єднання виробників;

Б/ об'єднання оптовиків;

В/ об'єднання роздрібних торговців.

 1. Канал збуту "виробник - користувач" найчастіше вибере фірма, яка виробляє:

А/ цигарки;

Б/ обладнання;

В/ меблі.

 1. Стратегічні завдання розподілу включають:

А/ пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару;

Б/ вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;

В/ заходи стимулювання збуту.

 1. Тактичні завдання розподілу включають:

А/ вибір оптимальних каналів збуту;

Б/ організацію виконання замовлень і поставку товарів;

В/ розміщення складів.


Запитання для перевірки


 1. Сутність політики розподілу.

 2. Стратегічні завдання, пов'язані з формуванням та організацією каналів розподілу.

 3. Тактичні завдання, пов'язані з формуванням та організацією каналів розподілу.

 4. Елементи стратегії розподілу.

 5. Основні функції збуту.

 6. Канали розподілу при розподілі споживчих товарів.

 7. Канали розподілу при розподілі промислових товарів.

 8. Канали розподілу при розподілі послуг.

 9. Основні функції оптової торгівлі.

 10. Основні функції роздрібної торгівлі.

 11. Типи посередників.

 12. Критерії вибору посередника.

 13. Основні методи і форми роздрібної торгівлі.

 14. Альтернативні системи розподілу при збуті товарів.

 15. Фактори, що впливають на вибір системи та каналів розподілу.

 16. Основні рішення, пов'язані з вибором структури каналу розподілу.

 17. Комунікаційні стратегії в каналах розподілу.

 18. Основні рішення щодо управління каналом розподілу.

 19. Сутність маркетинг-логістики.

 20. Прийняття рішень щодо фізичного розподілу.^
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИОСНОВНА

 1. Амблер Т. Практический маркетинг.- СПб.: Питер, 1999.- 394 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 2002.- 712 с.

 3. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость.- СПб.: Питер, 2001.- 479 с.

 4. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И. Маркетинг предприятия.- М.: Контур, 1998.- 112 с.

 5. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг.- К.: І. Федоров, 1997.- 400 с.


ДОДАТКОВА

 1. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности.- Мн.: Финансы, 1997.- 462 с.

 2. Лаккастер Дж., Джоббер Д. Продажа и управление сбытом.- Мн.: Амалфея, 1999.- 379 с.

 3. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами.- СПб.: Полигон, 1999.- 728 с.

 4. Маслова Т.Д. Маркетинг.- СПб.: Питер, 2002.- 400 с.

 5. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 319 с.

 6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности.- М.: Маркетинг, 1999.- 289 с.

 7. Радионов А.Р. Управление сбытовыми запасами и оборотными средствами предприятия.- М.: Дело и Сервис, 1999.- 397 с.

 8. Швальбе Х. Практика маркетинга.- М.: Республика, 1995.- 317 с.

 9. Шейнов В.П. Эффективная продажа товаров и услуг.- Мн.: Харвест, 2003.- 415 с.

 10. Штемман П., Венцель М. Секреты удачливого продавца.- М.: Интерэкспорт, 1998.- 125 с.

 11. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей.- СПб.: Питер, 1997.- 759 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетингова політика розподілу” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І. Баюра

к.м.н., доц. О.А. Компанієць

ас. Н.В. Язан

^
Відповідальний за випуск проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет
^

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004РЕЦЕНЗІЯ


на методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетингова політика розподілу” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 “Маркетинг”, підготовлені кандидатом економічних наук, доцентом Баюрою В.І., асистентом Язан Н.В.


Вивчення курсу ставить за мету оволодіння студентами сумою знань наукових основ теорії та практики політики розподілу, формування сучасного підходу до рішення соціально-економічних проблем; набуття необхідних вмінь та навичок проектування каналів розподілу та побудови в них раціональних управлінських відносин, а також оволодіння ефективними способами здійснення перетворюючого маркетингового впливу на об’єкти, процеси та людей, що в них беруть участь з метою досягнення очікуваних результатів.

Виконання контрольної роботи полягає в отриманні комплексу знань відносно вибору нових форм та методів при створенні цілісної, ефективної та гнучкої системи управління каналами розподілу в умовах розвитку ринкової економіки. Навчально-методичні матеріали для виконання контрольної роботи з дисципліни підготовлені з метою надання допомоги студентам у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з курсу. Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань, набуття й практичних навичок виконання завдань.

Підготовлені методичні вказівки згідно вимог вищої школи, на доброму науковому та методичному рівні й рекомендуються до видання в КДПУ.


^

Зав. кафедри М.І. Сокур
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетингова політика розподілу” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050108 “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І. Баюра

ас. Н.В. Язан

Відповідальний за випуск проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " промисловий маркетинг" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Промисловий маркетинг для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи біржової діяльності" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу \"маркетингова політика розподілу\" для студентів заочної формИ навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи