Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " правознавство" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 159.48 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " правознавство" для студентів заочної формИ навчання
Дата26.09.2012
Розмір159.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки


міністерство освіти і науки україни

кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни

ПРАВОЗНАВСТВО”

для студентів заочної формИ навчання

за напрямами:

6.050702 – «Електромеханіка»,

6.050902 - «Радіоелектронні апарати»,

6.040302 – «Інформатика»,

6.050102 – «Комп’ютерна інженерія»,

6.050201 – «Системна інженерія»,

6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»,

6.070101 – «Транспортні технології»,

6.070106 – «Автомобільний транспорт»,

6.030401 – «Право»,

6.050503 - «Машинобудування»,

6.050403 – «Інженерне матеріалознавство»,

6.050502 – «Інженерна механіка»,

6.050101 – «Комп’ютерні науки»,

6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології»


КРеменчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правознавство” для студентів заочної форми навчання за напрямами:

6.050702 – «Електромеханіка», 6.050902 - «Радіоелектронні апарати»,

6.040302 – «Інформатика», 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.030401 – «Право», 6.050503 - «Машинобудування», 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050101 – «Комп’ютерні науки», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології»


Укладач вик. В.М. Прилипко

Рецензент доц. В.Д. Шаповал


Кафедра теорії, історії держави і права


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____від “___”___________ 20 ____ р.

Заступник голови методичної ради_____________ доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТВступ……………………………………………………………………………..4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт…………..5

2 Варіанти тем контрольних робіт………………………………………………..7

3 Питання до заліку……………………………………………………………….14

Перелік використаних джерел………………………………………………….17

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи……19


ВСТУП


У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури населення України. Велике значення в реалізації цього процесу належить правовому вихованню і правовій освіті. Без глибоких знань прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, чинного законодавства стає неможливим входження України в Європейську і світову спільноту.

Підвищення рівня правових знань населення України, його правосвідомості та правової культури можливе лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, яке б проводилося з використанням усіх його форм. Однією з таких форм є вивчення студентами дисципліни «Правознавство».

Ця дисципліна охоплює найважливіші питання з основних галузей права, теорії держави та права, проблем законності та юридичної відповідальності.

Широко представлені інститути трудового, цивільного, адміністративного, сімейного, кримінального права. Висвітлена судова система та правовий статус багатьох правоохоронних органів.

Правова система України перебуває у постійному розвитку: приймаються нові закони, вносяться зміни, доповнення до раніше прийнятих, тому матеріал базується на основі досягнень правової науки і законодавства України з характеристикою багатьох конкретних законів.

Дані методичні вказівки містять двадцять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до заліку з правознавства.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


1. Мета контрольної роботи – закріпити, поглибити й узагальнити знання, виявити здатність їх застосовувати у практичній діяльності. Виконання контрольної роботи допомагає студенту-заочнику перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з дисципліни, виявити прогалини у своїх знаннях.

У процесі виконання контрольної роботи студенти-заочники набувають досвіду відбору, аналізу, систематики навчального матеріалу, формулювання висновків, вибудовування наукового апарату та оформлення роботи.

2. Контрольна робота виконується відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором із тем, які закінчуються на останню цифру номера залікової книжки студента. Наприклад: номер залікової книжки студента 184914. Відповідно, ним може бути обрана одна з трьох тем: 4, 14, 24.

3. Підготовка до написання контрольної роботи

До виконання контрольної роботи студент повинен підходити творчо, при висвітленні питань слід теоретичні положення розглядати у зв’язку із практикою їх застосування. Успішне виконання контрольної роботи передбачає глибоке засвоєння кожним студентом навчального матеріалу, для цього слід опрацьовувати чинне законодавство зі змінами і доповненнями, наукову і навчальну літературу, матеріали судової практики.

Після вибору теми контрольної роботи доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Потім слід приступати до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Окрім вказаної в методичних вказівках літератури, необхідно підібрати ще й додаткову. Це можуть бути брошури, журнальні та газетні публікації.

Після вивчення необхідної літератури можна розпочати написання контрольної роботи.


4. Основні вимоги до контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • план роботи;

 • вступ;

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг роботи – 8-10 сторінок. Для зауважень рецензента потрібно залишити поля 2-3 см.

У правому верхньому кутку вказується шифр (номер залікової книжки).

У центрі титульної сторінки повинна бути розміщена наступна інформація:

 • контрольна;

 • назва дисципліни;

 • шифр групи та назва факультету, на якому навчається студент;

 • прізвище, ім’я, по батькові студента.

У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача.

Виконану контрольну роботу студенти заочної форми навчання здають на кафедру теорії, історії держави та права (ауд. №1302) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

5. Захист контрольної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється за графіком, затвердженим викладачем та узгодженим (за необхідності) з деканатом, на практичних та консультативних заняттях .

Без захисту контрольної роботи студент вважається не допущеним до заліку.


^ 2 ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1 Виникнення держави і права

План

 1. Основні закономірності виникнення держави і права.

 2. Особливості формування держави у різних народів.

 3. Різноманітні теорії виникнення держави.

 4. Виникнення юридичного права.

 5. Типи держави і права.

Література: [ 36, с. 18-37; 37, с. 9-22; 38, с. 11-32; 42, с. 3-16 ]


Тема 2 Основи теорії держави

План

 1. Поняття держави, її ознаки.

 2. Апарат держави як система державних органів, його місце в механізмі держави.

 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави.

 4. Поняття форми держави.

 5. Співвідношення і взаємодія держави та особи.

 6. Форми взаємодії держави та об’єднань громадян.

Література: [26; 36, с. 44-70; 37, с. 15-37; 42, с. 25-31 ]


Тема 3 Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

План

 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.

 2. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

 3. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 76-100; 37, с. 20-29; 42 ]

Тема 4 Основи теорії права

План

 1. Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі.

 2. Поняття права та його ознаки.

 3. Функції і принципи права.

 4. Загальна характеристика основних галузей права.

 5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його вираження.

 6. Правотворення як процес самоорганізації права. Правомірна поведінка.

 7. Правові відносини: поняття, склад.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 44-70; 37, с. 9-22; 42, с. 81-88 ]


Тема 5 Основи правосвідомості, правової культури та правового

виховання

План

 1. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.

 2. Поняття і види правосвідомості та правової культури.

 3. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури.

 4. Форми правового виховання.

 5. Самовиховання як важлива форма правового виховання.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 151-160; 37, с. 55-61; 42, с. 42-67 ]


Тема 6 Основи правової поведінки та юридична відповідальність

План

 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки.

 2. Поняття правової поведінки. Правомірна поведінка.

 3. Правопорушення: поняття, причини і види.

 4. Склад правопорушення та його ознаки.

 5. Юридична відповідальність: поняття і ознаки. Принципи, види, функції та мета юридичної відповідальності.

 6. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї.

Література: [36, с. 163-171; 37, с. 173-193; 42, с. 40-47 ]


Тема 7 Конституція – основний закон держави

План

 1. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

 2. Поняття й основні юридичні властивості Конституції України.

 3. Класифікація, форма і структура Конституції України.

 4. Функції Конституції України.

 5. Значення Конституції для розвитку нашого суспільства, держави.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 180-192; 37, с. 50-65; 42, с. 77-90 ]


Тема 8 Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні

План

 1. Конституційні ознаки Української держави.

 2. Державні символи України.

 3. Принципи поділу влади.

 4. Основи правової системи.

 5. Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність.

 6. Основи національної безпеки та зовнішньополітичної діяльності.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 44-70; 37, с. 9-22; 42, с. 81-88 ]


Тема 9 Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання

План

 1. Загальні поняття прав, свобод та обов’язків громадян.

 2. Права людини у міжнародному правовому аспекті.

 3. Особисті права і свободи.

 4. Політичні права і свободи.

 5. Економічні, соціальні та культурні права.

 6. Конституційні гарантії права людини і громадянина.

 7. Конституційні обов’язки громадян.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 216-250; 37, с. 83-91; 42, с. 123-146 ]


Тема 10 Загальна характеристика системи органів державної влади.

Місцеве самоврядування в Україні

План

 1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 2. Президент України – глава держави.

 3. Кабінет Міністів України – Уряд України.

 4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

 5. Місцеве самоврядування в Україні.

Література: [1; 2; 3; 4; 36, с. 311 - 318; 37, с. 80-94; 42, с. 221-246 ]


Тема 11 Засади правосуддя та судочинства

План

 1. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки та принципи.

 2. Поняття судочинства.

 3. Цивільне судочинство.

 4. Господарське судочинство.

 5. Кримінальне судочинство.

 6. Конституційне судочинство.

Література: [1; 2; 3; 4; 17; 23; 24; 679-694 ]


Тема 12 Конституційне регулювання виборів та референдуму як форм безпосередньої демократії

План

 1. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

 2. Поняття референдуму. Види референдумів.

 3. Виборча система.

 4. Виборче право. Принципи виборчого права України.

Література: [1; 2; 3; 36, с. 300-318; 37, с. 75-89; 42, с. 154-190 ]


Тема 13 Громадянство України як один з інститутів конституційного

права

План

 1. Поняття громадянства. Принципи громадянства.

 2. Належність до громадянства України.

 3. Підстави набуття громадянства.

 4. Припинення громадянства.

 5. Органи, які беруть участь у прийнятті до громадянства.

 6. Правовий статус іноземця, особи без громадянства, біженця, закордонного українця.

Література: [1; 26; 28; 36, с. 143-161; 37, с. 220-225; 42, с. 92-111 ]


Тема 14 Основи трудового права України

План

 1. Предмет і система трудового права.

 2. Джерела трудового права.

 3. Суб’єкти трудового права.

 4. Трудові правовідносини.

 5. Правова організація працевлаштування.

 6. Колективні договори й угоди.

Література: [1; 7; 8-16 ; 36, с. 323 – 338, 41, с. 26-57 ]


Тема 15 Трудові правовідносини

План

 1. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору.

 2. Робочий час.

 3. Час відпочинку.

 4. Правове регулювання оплати праці.

 5. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

 6. Правове забезпечення охорони праці.

 7. Трудові спори.

Література: [1; 7; 8-16 ; 36, с. 348-373; 41, с. 260-277 ]


Тема 16 Основи цивільного права України

План

 1. Цивільне право України: поняття, система.

 2. Поняття та структура цивільного законодавства.

 3. Поняття цивільних правовідносин.

 4. Суб’єкти цивільних правовідносин.

 5. Об’єкти цивільних правовідносин.

 6. Правочини.

Література: [1; 17; 38, с. 431 – 453; 44 с. 257-294 ]


Тема 17 Право власності в Україні. Спадкове право

План

 1. Поняття права власності.

 2. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.

 3. Зобов’язальне право: договір, види договорів.

 4. Спадкове право.

Література: [1; 17; 18; 38, с. 448-483; 44 с. 308 - 346 ]


Тема 18 Основи сімейного права України

План

 1. Сім’я за сімейним законодавством.

 2. Шлюб за сімейним законодавством.

 3. Права та обов’язки подружжя.

 4. Права та обов’язки матері, батька і дитини.

 5. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

 6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література: [1; 19; 18; 38, с. 553-570; 35 с. 177-194 ]


Тема 19 Основи адміністративного права України

План

 1. Характеристика кодексу України про адміністративні правопорушення.

 2. Адміністративні правовідносини.

 3. Поняття адміністративної відповідальності.

 4. Адміністративні стягнення : поняття та види.

 5. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Література: [1; 4; 18; 21; 22; 25; 37, с. 573 - 601 ]


Тема 20 Основи кримінального права України

План

 1. Характеристика Кримінального кодексу України.

 2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 3. Поняття злочину та його ознаки.

 4. Поняття складу злочину. Стадії злочину.

 5. Співучасть у злочині. Види співучасників та злочинних груп. Особливість кримінальної відповідальності при співучасті.

 6. Кримінальне покарання : поняття, система.

Література: [1; 23; 24; 36, с. 645-670; 44, с. 136 - 246]  1. ^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Поняття держави, її ознаки.

 2. Різноманітні теорії виникнення держави.

 3. Причини виникнення держави і права.

 4. Апарат держави, як система державних органів, його місце в механізмі держави.

 5. Поняття форми держави. Класифікація держав за їх формою.

 6. Поняття права, його ознаки та функції.

 7. Правова норма: структура, види.

 8. Характеристика джерел права.

 9. Система права: галузі, підгалузі, інститути.

 10. Правовідносини: їх поняття, ознаки, структура.

 11. Склад правопорушення, його ознаки та види.

 12. Поняття юридичної відповідальності. Види.

 13. Загальна характеристика цивільного законодавства України.

 14. Поняття цивільних правовідносин: об’єкти, суб’єкти.

 15. Фізична особа як суб’єкт цивільного права.

 16. Юридична особа як суб’єкт цивільного права.

 17. Поняття і види правочинів.

 18. Право власності в Україні. Захист права власності.

 19. Право інтелектуальної власності: суб’єкт, об’єкт.

 20. Характеристика зобов’язального права.

 21. Способи виконання зобов’язань.

 22. Спадкування за заповітом.

 23. Спадкування за законом.

 24. Сім’я за сімейним законодавством.

 25. Шлюб за сімейним законодавством.

 26. Права та обов’язки подружжя.

 27. Права та обов’язки батьків і дітей.

 28. Позбавлення батьківських прав.

 29. Поняття шлюбного договору. Порядок укладання.

 30. Недійсність шлюбу.

 31. Припинення шлюбу.

 32. Право власності подружжя.

 33. Усиновлення.

 34. Опіка і піклування.

 35. Загальна характеристика трудового законодавства.

 36. Трудовий договір: поняття порядок укладення.

 37. Трудовий договір: строк і види.

 38. Колективні договори.

 39. Робочий час, його види.

 40. Час відпочинку. Його види.

 41. Правове регулювання оплати праці.

 42. Трудова дисципліна.

 43. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

 44. Особливості праці жінок і молоді.

 45. Трудові спори.

 46. Підстави припинення трудового договору.

 47. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

 48. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 49. Загальна характеристика кримінального законодавства.

 50. Поняття злочину. Його ознаки і класифікація.

 51. Склад злочину. Стадії вчинення злочину.

 52. Поняття співучасті, її ознаки. Види співучасників.

 53. Кримінальна відповідальність, підстави.

 54. Кримінальне покарання: поняття, види.

 55. Обставини, що пом’якшують покарання.

 56. Обставини, що обтяжують покарання.

 57. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 58. Види злочинів.

 59. Відносини, що регулюються адміністративним правом.

 60. Поняття та види адміністративного примусу.

 61. Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

 62. Поняття та ознаки адміністративного проступку.

 63. Склад адміністративного правопорушення.

 64. Види адміністративних стягнень.

 65. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

 66. Поняття, система і завдання правоохоронних органів.

 67. Система органів прокуратури.

 68. Правовий статус міліції.

 69. Адвокатура в Україні.

 70. Нотаріат України.

 71. Загальна характеристика судової системи України.

 72. Правий статус суддів.

 73. Правовий статус Служби безпеки України.

 74. Поняття й види цивільно-правових договорів.

 75. Форми держави (форма правління, державного устрою, політичного режиму).^

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України, 1996.

 2. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята ВРУРСР 16.07.90. – К., 1991.

 3. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий ВРУ 24.08.1991. –

№ 38.

 1. Закон України від 11.12.2003 “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні ”

 2. Закон України від 07.02.2010 “Про судоустрій і статус суддів ”

 3. Закон України від 16.10.1996 “Про Конституційний Суд України ”

 4. Кодекс законів про працю, 1971

 5. Закон України від 01.07.1993 “Про колективні договори і угоди ”

 6. Закон України від 24.03.1995 “Про оплату праці ”

 7. Закон України від 14.10.1992 “Про охорону праці ”

 8. Закон України від 15.11.1996 “Про відпустки ”

 9. Закон України від 02.03.2000 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ”

 10. Закон України від 01.03.1991 “Про зайнятість населення ”

 11. Закон України від 09.07.2003 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ”

 12. Закон України від 01.06.2000 “Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”

 13. Закон України від 22.03.2001 “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”

 14. Цивільний кодекс України, 2004

 15. Закон України від 07.02.1991 “Про власність ”

 16. Сімейний кодекс України, 2004.

 17. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 1984.

 18. Кодекс Адміністративного судочинства України від 06.07.2005.

 19. Закон України від 16.12.1993 “Про державну службу ”

 20. Кримінальний кодекс України, 2004.

 21. Кримінально - процесуальний кодекс України.

 22. Закон України від 12.09.1991 “Про правонаступництво ”

 23. Закон України від 16.06.1992 “Про об’єднання громадян ”

 24. Закон України від 23.04.1991 “Про свободу совісті та релігійні організації»

 25. Закон України від 05.04.2001 “Про політичні партії в Україні ”

 26. Закон України від 15.09.1999 “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”

 27. Закон України від 05.11. 1991 „Про прокуратуру ”

 28. Закон України від 25.03.1992 „Про Службу безпеки України ”

 29. Закон України від 19.12. 1992 „Про адвокатуру ”

 30. Закон України від 20.12. 1990 „Про міліцію ”

 31. Закон України від 02.09.1993 „Про нотаріат ”

 32. Ариванюк Т.О. та ін. Сімейне право України. – Київ, 2002

 33. Загальна теорія держави і права. За ред. Копєйчикова. – Київ, 2004

 34. Копєйчиков В.В., Колодій А.М. Правознавство. – Київ, 2005

 35. Ківалов С.В., Орзіх М.П. Основи правознавства. - Київ, 2007

 36. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – Київ, 1999

 37. Коржанський М.Й. Кримінальне право України. – Київ, 2005

 38. Пилипенко П.Д. Трудове право України. – Київ, 2004

 39. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Пилипенка П.Д. – Львів, 2003.

 40. Семерак О.С. Судові і правоохоронні органи України: Навч. посібник. – Ужгород, 2002

 41. Цивільне право України. За ред. Я.М. Шевченко . – Київ, 2005^
Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра теорії, історії держави та права


№ залікової книжки


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПРАВОЗНАВСТВО


Тема № «_____ » _________________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Факультет: __________________________

Група: ______________________________

(шифр групи)

Студент: ____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив: __________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правознавство” для студентів заочної форми навчання за напрямами:

6.050702 – «Електромеханіка», 6.050902 - «Радіоелектронні апарати»,

6.040302 – «Інформатика», 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 – «Системна інженерія», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.070106 – «Автомобільний транспорт», 6.030401 – «Право», 6.050503 - «Машинобудування», 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050101 – «Комп’ютерні науки», 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології»


Укладач викл. В.М. Прилипко


Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТІДП доц. О.Ф. Дзябенко


Підп. до др.______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._______ Наклад _____ прим. Зам № ________ Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Правознавство” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" правознавство\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи