Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 183.39 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Дата26.09.2012
Розмір183.39 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

ІМЕНІ Михайла Остроградського
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
“ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 6.030401 “Право”


Кременчук 2010Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 – “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко


Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра “Теорія, історія держави та права”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _______від “_____”____________2010 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………….……….…..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.…………..4

2 Варіанти тем контрольних робіт…………………….……………….….……....5

3 Питання до заліку…………………………………………………….………....11

Список літератури…………………………………………………….….……..14

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.........16


ВСТУП


Історія вчень про державу та право відображає тисячолітні духовні пошуки, теоретичні альтернативи розв’язання проблем суспільного устрою, форм державності, принципів і змісту політики, законодавства, ролі права як найважливішої соціальної системи регулювання суспільних відносин; знайомить з багатющим досвідом, станом, напрямами і тенденціями у світовому право- і державознавстві. Вона дозволяє зрозуміти, як у боротьбі та зіткненнях різних концепцій і доктрин народжувалися і накопичувалися знання про природу права і держави, розширювалися і поглиблювалися уявлення про права і свободи людини, форми і принципи взаємин особистості та влади, закон і законність і т.д. Без її вивчення неможливе глибоке засвоєння теорії держави і права, методології та теорії інших юридичних наук. У цьому величезне пізнавальне і виховне значення курсу.

Дані методичні вказівки містять двадцять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до заліку з «Історії вчень про державу та право».


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Історія вчень про державу та право" студенти виконують відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором із тем, які закінчуються на останню цифру номера залікової книжки студента. Наприклад: номер залікової книжки студента 184924. Відповідно, ним може бути вибрана одна з двох тем: 4, 14. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • план роботи;

 • вступ;

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на кафедру теорії, історії держави та права (ауд. № 1302) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати залік з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


^ 2 ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1 Становлення державно-правових поглядів у давні часи

План

 1. Погляд на державу та право у Стародавньому Китаї.

 1. Концепція про взаємозв'язок порядку небесного і відносин на землі у
  Стародавніх Індії, Єгипті та Вавилоні.

 1. Погляди на земний порядок, сутність і справедливість у Стародавній Персії.

 2. Виникнення буддизму.

Література: [9, с.14-79; 15, с.18-44; 19, с.23-58].


Тема 2 Держава та право в теоріях мислителів Стародавньої Греції

План

 1. Державно-правові вчення Піфагора та його послідовників.

 2. З'ясування проблем сутності права та держави за Гераклітом.

 3. Заперечення божественного першоджерела законів Демокрітом.

 4. Погляди софістів на суспільний і правовий порядок.

 5. Підхід Сократа до проблеми співвідношень права та свободи.

Література : [1, т.2, с.265-278, 2, т.2, с.297-308; 9, с.79-106].
^

Тема 3 Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі


План

 1. Вчення Марка Тулія Цицерона.

 2. Представник Нової Стої Сенека.

 3. Уявлення про сутність права в творчості Ульпіана, Гая, Модестина та
  Павла.

Література : [7, с.34-88; 9, с.120-146; 22, с.10-97].


Тема 4 Виникнення християнських державно-правових ідей у середньовічному суспільстві

План

1. Вплив християнства на зміст політично-правових поглядів середньовічного суспільства.

2. Апокаліпсис Іоанна Богослова.

3. Державно-правова концепція Аврелія Августіна.

4. Вчення про державу, право та закон Фоми Аквинського.

5. Становлення поглядів на державу та право в ранньофеодальній Київській Русі.

Література : [15, с.34-88; 9, с.110-146; 19, с.45-69;].


Тема 5 Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму XV – XVI ст. у Західній Європі

План

1. Державно-правова концепція Нікколо Макіавеллі. Його міркування про монархію.

2. "Шість книжок про республіку" Жана Бодена.

Література : [15, с.54-77; 9, с.130-166; 19, с.66-69;].


Тема 6 Держава та право у вченнях мислителів нового часу Західної Європи

План

1. Вчення Гуго Гроція.

2. Англійський мислитель Томас Гоббс.

3. Богословсько-політичний трактат Спінози.

4. Міркування Джона Локка про природний закон.

5. Теорія почуттів Девіда Юма.

Література : [9, с.56-98; 14, с.23-84; 18, с.11-191; 20, с.34-61].


Тема 7 Державно-правові концепції представників французького Просвітництва

План

1. Концепція "природного права" Вольтера.

2. Державно-правові концепці у працях Монтеск'є.

3. Держава демократичного типу Ж.-Ж. Руссо.

4. Політико-правові міркування Дідро, Гольбаха, Гельвеція.

Література : [9, с.99-128; 14, с.85-94; 20, с.62-81].


Тема 8 Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність

План

1. Ідеї демократичної республіки Франкліна, Пейна та Джеферсона.

2. Погляди на державу та право Ж. Адамса й А. Гамільтона.

3. "Батько" Конституції США Джеймс Медісон.

Література : [9, с.128-144; 14, с.96-119; 18, с.11-191].


Тема 9 Вчення про державу та право в Західній Європі кінця XVIIIпочатку XIX ст.

План

1. Політичне та правове вчення І. Канта.

2. Теоретична концепція права та "замкненої держави" Готліба Фіхте.

3. Право, держава та громадянське суспільство у вченні Гегеля.

4. Політико-правові вчення представників лібералізму у Франції та Англії.

Література: [9, с.145-220; 19, с.256-295; 21, с.158-301].


Тема 10 Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії

План

1. "Нестяжателі" та "Йосифляни".

2. Централізована монархія за І. Пересвєтовим

3. Освічена Монархія А. Ордіна-Нащопіна.

4. Концепція затвердження абсолютизму Ф. Прокоповича.

5. Апологет абсолютизму В. Татищев.

Література: [15, с.19-66; 19, с.118-202; 21, с.64-69; 23, с.137-188].


Тема 11 Політико-правова ідеологія в Росії у другій половині XVIIIпершій половині XIX ст.

План

1. Ідеї просвітництва. Семен Десницький.

2. Договірна теорія походження держави О. Радищев.

3. Ліберальна інтелігенція. М. Сперанський.

4. Декабристи Пестель, Муравйов.

Література: [9, с.221-231; 15, с.19-46; 19, с.118-162; 21, с.64-69; 23, с.137-188].


Тема 12 Концепції держави та права в Росії у другій половині ХІХ на початку XX ст.

План

1. Ідеолог російського анархізму М. Бакунін.

2. Державно-правові концепції Соловйова, Чичеріна, Новгородцева.

Література: [9, с.231-235; 15, с.46-66; 19, с.162-202; 21, с.64-69].


Тема 13 Політична та правова думка в Україні періоду входження до Литви та Польщі

План

1. Погляди С. Оріховського-Роксолана на походження та сутність держави, аналіз форми державного правління.

2. Ідеї рівності І. Вишенського.

3. Питання співвідношення церкви та держави в політичних поглядах П. Могили.

Література : [8, с.14-49; 11, с.20-54; 19, с.47-78; 24, с.8-206].


Тема 14 Ідеї державності періоду Української гетьманської держави

План

1. Договірні статті Б. Хмельницького.

2. Гетьманство П. Дорошенка.

3. Думки про незалежну державу І. Мазепи.

4. Конституція Пилипа Орлика.

Література : [8, с.34-81; 11, с.54-81; 19, с.47-78; 24, с.8-206].


Тема 15 Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в України

План

1. Кирило-Мефодіївське товариство.

2. Погляди Шевченка щодо державного устрою тогочасної України.

3. Ідеолог лібералізму в Україні Микола Костомаров.

4. Державно-правова концепція М. Драгоманова.

5. Політична творчість І. Франка.

6. Політико-правова концепція Л. Українки.

Література : [8, с.100-139; 11, с.89-144; 19, с.91-109; 24, с.8-206].


Тема 16 Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIXна початку XX ст.

План

1. Михайло Грушевський - Президент України.

2. Концепція побудови незалежної суверенної України за Володимиром Винниченком.

3. Перша Українська національно-політична партія 1900 р.

4. Українська соціал - демократична робітнича партія та партія соціалістів - революціонерів.

5. Українська партія соціалістів - федералістів. Українська народна партія. Українська партія самостійників - соціалістів. Українська федеративно - демократична партія.

Література : [8, с.140-179; 11, с.150-181; 19, с.99-178; 24, с.5-9].


Тема 17 Вчення утопічного соціалізму

План

1. Утопічні ідеї Томаса Мора та Томмазо Компанеллі.

2. "Заповіт" Ж. Мельє.

3. Вчення Шарля Фур'є.

4. Суспільний ідеал Роберта Оуена.

5. Утопічні концепції Герцена та Чернишевського.

Література: [9, с.210-229; 19, с.199-255; 21, с.158-301; 23, с.20-117].


Тема 18 Комуністична державно-правова ідеологія

План

1. Вчення К. Маркса та Ф. Енгельса.

2. Маніфест Комуністичної партії 1848 р.

3. Комуністичні ідеї Плеханова та Леніна.

Література: [19, с.199-255; 21, с.158-301; 23, с.20-117].

Тема 19 Державно-правові теорії позитивізму

План

1. "Курс позитивної філософії" та "Системи позитивної політики" Огюста Конта.

2. Засновник "чистої" теорії права Ганс Кельзен.

3. "Органічна теорія" Герберта Спенсера.

Література: [9, с.210-229; 19, с.255-270; 21, с.301-344; 23, с.4-95].


Тема 20 Теорії природного права

План

1. Неотомізм.

2. Феноменологізм.

3. Екзистенціалізм.

4. Герменевтика.

Література: [9, с.230-250; 19, с.256-299; 21, с.301-323].


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. У чому полягають історичний і теоретичний аспекти „Історії вчень про державу і право”?

 2. Назвіть предмет дослідження „Історії вчень про державу і право”.

 3. Якою є методологічна база „Історії вчень про державу і право”?

 4. Поясніть сутність методологічного принципу історизму.

 5. У чому полягає цінність державно-правової концепції про розподіл влади в суспільстві?

 6. Поясніть практичне значення теоретичних концепцій, розроблених у минулому.

 7. У чому полягає сутність державно-правових поглядів Конфуція?

 8. Якою була концепція устрою світу даосизму?

 9. Назвіть причини появи кастового устрою суспільства в Стародавній Індії.

 10. Які національні українські партії були створені на початку ХХ ст.?

 11. Дайте характеристику суспільним умовам і теоретичним передумовам появи утопічного соціалізму.

 12. Якими були погляди на організацію суспільства Томаса Мора?

 13. Чим відрізнялися погляди на організацію суспільства Роберта Оуена?

 14. Проаналізуйте головні ідеї “Маніфесту комуністичної партії”.

 15. У чому полягає сутність ідеї “держави диктатури пролетаріату”?

 16. Яким було ставлення засновників комунізму до приватної власності?

 17. Що нового вніс до вчення К. Маркса В. Ленін?

 18. Якими були погляди на організацію суспільства засновників сучасної соціології О. Конта і Г. Спенсера?

 19. У чому полягає сутність “чистої теорії права” Г. Кельзена?

 20. Чим відрізняються погляди на природнє право представників феноменологізму та екзистенціалізму?

 21. Охарактеризуйте погляди на державу Фрідріха Ніцше.

 22. Дайте аналіз теорії елітаризму В. Парето і Г. Моска.

 23. Дайте характеристику поглядам на державу і право, які існували в Стародавньому Єгипті.

 24. З’ясуйте особливості процесу розвитку концепцій про державу і право у Стародавній Греції.

 25. Якою була “ідеальна держава” Піфагора і його послідовників?

 26. Якими були причини заперечення божественного походження законів Демокрітом?

 27. Охарактеризуйте погляди софістів на суспільний і правовий порядок.

 28. Чим відрізнявся підхід Сократа до проблеми співвідношення права і свободи?

 29. Дайте характеристику вченню про державу Цицерона.

 30. Якими є критерії справедливості за Цицероном?

 31. Що нового в поглядах на право можно побачити у Сенеки?

 32. Дайте аналіз категорії „право” з точки зору Ульпіана.

 33. З’ясуйте відмінності ідей природного і позитивного права.

 34. Якими були державно-правові погляди юристів Гая і Павла?

 35. З’ясуйте головну мету ідейного руху просвітництва.

 36. Як вплинули на еволюцію поглядів на державу і право розвиток буржуазних відносин і антифеодальна боротьба в країнах Європи?

 37. У чому сутність політико-правової ідеології Вольтера?

 38. Хто є гарантом реалізації природного права людини за Вольтером?

 39. Якою була теорія природного права Монтеск’є?

 40. Охарактеризуйте концепцію суспільного договору Жан-Жака Руссо.

 41. Проаналізуйте ідеї демократичної республіки Франкліна та Пейна.

 42. Якими були демократичні погляди Джефферсона?

 43. Погляди на державу ідеолога російського анархізму Михайла Бакуніна.

 44. У чому полягає різниця в державно-правових поглядах “нестяжателів” та “йосифлян”?

 45. Згадайте сутність морального вчення і природного права О.П. Куніцина.

 46. Проаналізуйте правову концепцію Володимира Соловйова.

 47. Як з’ясував сутність права Борис Чичерин?

 48. Право як рівновага індивідуальної свободи та загального блага за Павлом Новгородцевим.

 49. Якими були погляди Станіслава Оріховського-Роксолана на політично-правовий устрій Польсько-Литовської держави?

 50. Проаналізуйте державницьку діяльність Б. Хмельницького, договірні статті з московським царем.

 51. На що була спрямована політична діяльність гетьмана Петра Дорошенка?

 52. Дайте характеристику Конституції Пилипа Орлика.

 53. Дайте аналіз еволюції державницьких поглядів Михайла Грушевського.

 54. Який внесок у розвиток державно-правових концепцій вніс Микола Костомаров?

 55. Опишіть політичну концепцію Володимира Винниченка.

 56. Коли була утворена перша українська політична партія?
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аристотель. Никомахова етика. Сочинения: В 4 т. – М., 1983.

 2. Аристотель. Политика. Сочинения: В 4 т. – М., 1983.

 3. Андросюк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К.: АТ Обереги, 1991.

 4. Баскин М.П. Монтескье. – М., 1965.

 5. Винниченко В.К. Боротьба за незалежність України. Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

 6. Гегель. Лекции по истории философии: В 14 т. – М., 1932.

 7. Дигести Юстиниана. – М., 1956.

 8. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

 9. Історія політичних і правових вчень / За ред. В.С. Нерсесянц. – М., 1995.

 10. Копиленко А.Л. Начерки до політичного портрету Михайла Грушевського// Держава і право. – 1992. №4.

 11. Костомаров М.І. Книги буття українського народу. Дві руські народності. Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

 12. Лурье С.Я. Демокрит. – Л., 1970.

 13. Материалисты Стародавней Греции. – М., 1955.

 14. Монтеск’є Ш. Про дух законів – антологія світової філософії. – К., 1991.

 15. Нерсесянц В.С. Право и закон. – М., 1983.

 16. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. – М., 1996.

 17. Платон. Государство и законы: Собрание сочинений: В 3 т. – М., 1971.

 18. Реев Н.Н. Политические взгляды американских федералистов. – М., 1976.

 19. Семенов В.Г., Шаповал В.И., Шульженко Ф.Ф. До питання про філософські підстави права. – К.,1995.

 20. Сиволап П. Соціальні ідеї Вольтера. – К., 1993.

 21. Соловьев В.С. Оправдание добра: В 2 т. – Т.1. – М., 1988.

 22. Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М., 1962.

 23. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1990.

 24. Шульженко Ф.П. Держава і право в суспільно-політичній думці України: основні етапи розвитку. –К., 1995.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


^ ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО


ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТСЬКА ГРУПА: ________________________

ШИФР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ: ___________________


ДОМАШНЯ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН: _________________

ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030401 – “Право”


Укладач к.і.н., доц. Д.А. Литвиненко


Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТІДП доц. О.Ф. Дзябенко


Підп. до др. _____. Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _____ прим. Зам № ______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

В И Т Я Г


з протоколу засідання кафедри ТІДП № від


Присутні: Дзябенко О.Ф., Капустян Г.Т., Литвиненко Д.А., Шаповал В.Д., Приліпко В.М., Тихоліз Т.В.


Слухали: про затвердження методичних вказівок щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство” з дисципліни “Історія вчень про державу і право”.


Постановили: затвердити методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030402 - “Правознавство” з дисципліни “Історія вчень про державу і право”.


Завідувач кафедри: О.Ф.Дзябенко


Секретар кафедри Д.А. Литвиненко


РЕЦЕНЗІЯ

НА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ

6.030402 - “ПРАВОЗНАВСТВО”


Підготовлені для видання методичні рекомендації з дисципліни “Історії вчень про державу і право” для студентів-заочників повністю відповідають вимогам освітньо-професійної та робочої навчальної програм. Вони містять загальні методичні рекомендації з написання контрольних робіт, варіанти тем цих робіт, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури і зразок оформлення титульного аркушу контрольної роботи.

В результаті вивчення дисципліни “Історія вчень про державу і право” у студентів-юристів повинно сформуватися професійне мислення. Загальні положення, які містяться в методичних рекомендаціях, допоможуть студентам в процесі оволодіння інформацією, з якою вони зустрінуться в процесі вивчення інших юридичних наук і в практичній діяльності.

Вважаю за необхідне видати дані методичні рекомендації для внутрішнього користування КДПУ.


Професор кафедри цивільного,

господарського права та процесу М.І. Галунов

28.01.2010

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " історія економічних вчень" для студентів заочної форми навчання за напрямами

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"історія вчень про державу та право\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи