Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство»
Скачати 121.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство»
Дата26.09.2012
Розмір121.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМО 6.030402 - «ПРАВОЗНАВСТВО»


КРЕМЕНЧУК 201

0Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030402 - «Правознавство»

Укладач канд. юрид. наук, доц. В.Д. Шаповал Рецензент канд. юрид. наук, доц. М.І. Галунов
доц. С.А. Сергієнко

Заступник голови методичної ради

Протокол від сі. 03. ■


Кафедра теорії, історії держави і права

Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Ос гроградського


^ ЗМІСТ


Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи. ..13


ВСТУП

Юридична деонтологія — це система загальних знань про юридичну науку та практику, про вимоги до особистих і професійних якостей юриста, про систему формування цих якостей.

Основним змістом юридичної деонтології є знання про вимоги до професійних та особистих якостей юриста. Разом з тим юридична деонтологія включає також загальні знання про юридичну науку і практику, оскільки, по-перше, є навчальною дисципліною, з якої починається вивчення юриспруденції і повинна дати студентам загальні поняття про юридичну науку і практику; по-друге, без засвоєння знань з юридичної діяльності, її видів та змісту неможливо розглядати якості юриста, а також вимоги до юристів різних спеціальностей.

Юридична деонтологія включає знання про формування якостей


юриста, тому що лише зауваження, якими повинні бути якості без опису системи їх формування немає практичної користі.

Зазначимо, що існують й інші погляди на зміст юридичної деонтології, оскільки ця система знань є новою і перебуває ще на стадії формування. Отже, юридична деонтологія:

 • дає загальне уявлення про юридичну науку і практику;

 • формує знання про вимоги до професійних та особистих якостей юриста;

 • розкриває систему формування професійних та особистих якостей юриста, зазначає види та форми навчання юридичної діяльності.
^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія»

 1. Контрольна робота виконується за одним із запропонованих варіап залежно від останньої цифри номера залікової книжки.

 2. Мета виконання контрольної роботи.

Студент у контрольній роботі показує своє вміння самостійно працюва- законодавчою літературою, навчальними посібниками, довідниками тощо.

 1. Підготовка до написання контрольної роботи

Після визначення варіанта контрольної роботи необхідно детально ознайомитися з контрольними питаннями і лише після консультації з викладачем скласти план на основі вивчення рекомендованої літератури.

 1. Основні вимоги до контрольної роботи

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг роботи - 8 -10 сторінок. Для зауважень рецензента потрі залишити поля 2-3 см.

У правому верхньому кутку вказується шифр (номер занікової книжки

У центрі титульної сторінки повинна бути розміїценна наступна інфорч

 • контрольна;

 • назва дисципліни;

 • шифр групи та назва факультету, на якому навчається студент;

 • прізвище, ім'я, по батькові студента.

У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім'я, по батькові викла, Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

На першій сторінці пишуть вибраний варіант контрольної роботи, зміст задач, перелік використаної літератури.

Виконана контрольна робота студентами заочної форми навчання здається на кафедру теорії, історії держави та права (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, корпус 1, кімната № 1317) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

1.5 Захист контрольної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється за графіком, затвердженим викладачем, на практичних та консультативних заняттях та узгодженим (за необхідності) деканом. Без захисту контрольної роботи студент вважається не допущеним до іспиту

.


^ 2 Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

Тема : Предметі структура юридичної деонтології

  1. Юридична деонтологія, як наука та навчальна дисципліна.

  2. Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук.

  3. Історичні джерела юридичної деонтології.

  4. основні принципи юридичної деонтології.

Література: [1,15].

Варіант 2

Тема : Психологічна культура юриста

   1. Психологічна культура та її структура.

   2. Природа та зміст психології як науки про закономірності розви функціонування психіки людини.

   3. Психологічна культура юриста за такою ознакою, як темперамі

   4. Психологія спілкування та міжособистих відносин.

   5. Особливості психологічного клімату в юридичній практиці.

Література: [6,15],

Варіант З

Тема : Політична культура юриста

    1. Політична культура як компонент професіоналізму юриста.

    2. Рівень політичної культури як умова становлення правової дер

    3. Політика, держава та право.

Література: [2,15]

,Варіант 4

Тема : Культура юриста

     1. Основні світоглядні положення, що розкривають соціальну сутність юридичної роботи та її гуманістичну спрямованість.

     2. Ідейна переконаність юриста та її зміст.

     3. Політична культура та політична свідомість.

Література: [2,15].

Варіант 5

Тема : Професійна культура юриста

      1. Соціальна роль і призначення юриста у правовій державі.

      2. Основні особливості професії юриста.

      3. Юрист, як державний службовець.

      4. Професійне мислення юриста, сутність і зміст юридичного милосердя.

      5. Правова кваліфікація, як складова професіоналізму посадових осіб.

      6. Юридична практика; її місце та призначення у правовій державі.

      7. Правові форми діяльності, їх характерні риси.

      8. Природа, зміст і соціальні наслідки помилок у юридичній практиці. Література: [13,15]

Варіант 6

Тема : Інтелектуальна та внутрішня культура юриста

       1. Процес пізнання правової діяльності, здатність приймати законні та справедливі рішення.

       2. Основні принципи інтелектуальної культури юриста.

       3. Продуктивне мислення, інтелектуально-правова допитливість, правов іяформаційність, альтернативність версій. Поміркованість і виваженість прийняття рішень.

       4. Внутрішня культура юриста.

       5. Уміння мислити, здійснювати вольове регулювання професійної діяльності.

       6. Сумління юриста, як складовий елемент свідомості.

       7. Усвідомлення морально-духовної цінності професійної діяльності.

Література: |14,15].

Варіант 7

Тема : Професія юриста у суспільстві.

        1. Професія та професійна діяльність.

        2. Службові обов'язки судді.

        3. Службові обов'язки прокурора.

        4. Службові обов'язки адвоката.

        5. Службові обов'язки працівників міліції.

Література: [7,9,10,12,15]

.^ З ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна.

2. Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук.

3. Історичні джерела юридичної деонтології.

4. Основні принципи юридичної деонтології.

5. Психологічна культура та її структура.

6. Природа та зміст исихології як науки про закономірності розвитку та функціонування психіки людини.

7. Психологічна культура юриста за такою ознакою, як темперамент.

8. Психологія спілкування та між особистих відносин.

9. Особливості психологічного клімату в юридичній практиці.

10. Політична культура як компонент професіоналізму юриста.

11. Рівень політичної культури як умова становлення правової держави.

12. Політика, держава та право.

13. Основні світоглядні положення, що розкривають соціальну сутність юридичної роботи та її гуманістичну спрямованість.

14. Ідейна переконаність юриста та її зміст.

15. Політична культура та політична свідомість.

16. Соціальна роль і призначення юриста у правовій державі.

17. Основні особливості професії юриста.

18. Юрист як державний службовець.

19. Професійне мислення юриста, сутність і зміст юридичного милосердя.

20. Правова кваліфікація, як складова професіоналізму посадових осіб.

21. Юридична практика; її місце та призначення у правовій державі.

22. Правові форми діяльності, їх характерні риси.

23. Природа, зміст і соціальні наслідки помилок у юридичній практиці.

24. Процес пізнання правової діяльності, здатність приймати законні та справедливі рішення.

25. Основні принципи інтелектуальної культури юриста.

26. Продуктивне мислення, інтелектуально-правова допитливість, правова інформаційність, альтернативність версій. Поміркованість і виваженість прийняття рішень.

27. Внутрішня культура юриста.

28. Уміння мислити, здійснювати вольове регулювання професійної діяльності.

29. Сумління юриста, як складовий елемент свідомості.

30. Усвідомлення морально-духовної цінності професійної діяльності.

31. Професія та професійна діяльність.

32. Службові обов'язки судді.

33. Службові обов'язки прокурора.

34. Службові обов'язки адвоката.

35. Службові обов'язки працівників міліції.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Згальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 p. «Права людини - основні міжнародно-правові документи: 36. док. - К., 1989, С. 9 - 14.

 2. Конституція України, від 28.06.96 р., ВВРУ,- №3. Ст. 141.

 3. Основи законодавства України про культуру.

 4. Закон України від 14 лютого 1992 р. ВВРУ. № 21. Ст. 194.

 5. Про громадянство України Закон України в ред. від 16 квітня 1997 р. ВВРУ. № 23. Ст. 169.

 6. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. ВВРУ. № 52. - Ст. 490.

 7. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. ВВРУ. 1991 № 4 Ст. 20.

 8. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1990 р. ВВРУ. 1991 № 34 Ст. 451

 9. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. ВВРУ. 1991 - № 53. Ст. 793.

 10. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 11. Кримінальний кодекс України.

 12. Цивільний кодекс України.

 13. Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. - М., 1988 - 303 с.

 14. Вичев В. Нравственная культура руководителя. - M., Политиздат, 1988, 158 с.

 15. Горшенев В.M., Бенедик И.В. Юридическая деонтологія : Учебное пособие. - К.: УМК ВО Минвуз Укр., 1988,- 80 с.Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОС ГРОГРАДСЬКОГО Кафедра теорії, історії держави і права.

№ залікової книжки

^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ»


Тема № « »

(назва теми контрольної роботи)


Факультет: юридичний

Професійне спрямування:

Група:

(шифр групи)

Студент:

(прізвище, ім'я, по батькові) Керівник:

(прізвище, ім'я, по батькові)Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навч дисципліни «К)ридичпа деонтологія» для студентів заочної форми нав< за напрямом 6.030402 - «І Травознавство»

Укладач канд. юрид. наук, доц. В.Д. Шаповал Відповідальний за випуск зав. кафедри ТІДП О.Ф. Дзябенко

Підп. до др.&МЛ- Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризограф Ум. друк. арк. О § . Наклад ^ О прим. Зам. № . Без кошт

Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» icon«юридична деонтологія»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «юридична деонтологія» для студентів заочної форми навчання за напрямо 030402 «правознавство» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи