Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Скачати 143.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Дата26.09.2012
Розмір143.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.060100 «ПРАВОЗНАВСТВО»


КРЕМЕНЧУК 2010


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030402 – «Правознавство»


Укладач: канд. юрид. наук, доц. В.Д. Шаповал


Рецендент: : канд. юрид. наук, доц. М.І. Галунов


Кафедра теорії, історії держави і права


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського


Протокол №____ від ___ ________ 20__р.


Заступник голови методичної ради ____________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................. 4


 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з курсу «Державне(конституційне)право зарубіжних країн»....................................................................................................5

 2. Варіанти завдань контрольних робіт...............................................7

 3. Питання до іспиту з навчальної дисципліни...........................................................................................11

Список літератури .....................................................................................12

Додаток. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи ......................................................................................................................13


ВСТУП

Державне право зарубіжних країн – основна галузь національного права. Воно являє собою сукупність конституційних норм, які регулюють політико-правові суспільні відносини, пов’язані із взаємовідносинами особи з державою, реалізацією нородного волевиявлення, організацією і функціонуванням державної влади та місцевого самоврядування, зкріпленням соціально-економічних основ владування, а також з визначенням територіальної організації будь-якої держави.

Метою контрольної роботи є ознайомлення з інструментарієм науки державного права, вивчення ролі Державного права зарубіжних країн, загальних положень конституційного ладу, правового регулювання прямого народовладдя, організації та функціонування органів державної влади, засобів масової інформації, територіального устрою, символіки держави, охорони Конституції.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

- методи конституційно-правового регулювання суспільних відносин;

- загальні засади конституційного ладу;

- конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов’язків громадян України;

- виборчу систему України, нормативно-правове регулювання організації та проведення референдумів;

- конституційно-правововий статус законодавчої, виконавчої та судової влади;

- механізм захисту Конституцій країн світу;

- державну символіку і їх нормативне регулювання.


Підсумковий контроль знань студентів щодо засвоєння матеріалу курсу здійснюється у формі заліку.


^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення

контрольної роботи

з курсу «Державне(конституційне)право зарубіжних країн»


1.1 Контрольна робота виконується по одному із запропонованих варіантів, залежно від останньої цифри залікової книжки.

1.2 Мета виконання контрольної роботи.

Студент у контрольній роботі показуе своє вміння самостійно працювати з законодавчою літературою, навчальними посібниками, довідниками тощо.

1.3 Підготовка до написання контрольної роботи

Після визначення варіанта контрольної роботи необхідно детально ознайомитись з контрольними питаннями і лише після консультації з викладачем скласти план на основі вивчення рекомендованої літератури.

1.4 Основні вимоги до контрольної роботи

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг роботи – 8-10 сторінок.Для зауважень рецензента потрібно залишити поля 2-3 см.

У правому верхньому кутку вказується шифр (номер залікової книжки).

У центрі титульної сторінки повинна бути розміщенна наступна інформація:

- контрольна;

- назва дисципліни;

- шифр групи та назва факультету, на якому навчається студент;

- прізвище, ім’я, по батькові студента.


У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача. Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

На першій сторінці пишуть вибраний варіант контрольної роботи, зміст задач, перелік використаної літератури.

Виконана контрольна робота студентами заочної форми навчання здається на кафедру теорії, історії держави і права (39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева,20, Кременчуцький державний університет, корпус 1, кімната 1317) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

1.5 Захист контрольної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється за графіком, затвердженим викладачем, на практичних та консультативних заняттях та узгодженим (за необхідності) деканом. Без захисту контрольної роботи студент вважається не допущеним до іспиту.


^ 2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

ТЕМА : Предмет, система та джерела державного права зарубіжних країн.

 1. Предмет дослідження.

 2. Місце державного права зарубіжних країн серед юридичних наук.

 3. Практичне значення науки за умов побудови в Україні правової держави.

 4. Джерела та література.

^ ЛІТЕРАТУРА : [5]


Варіант 2

ТЕМА : Політичні партії в зарубіжних країнах.

 1. Багатопартійні системи, їх різновиди.

 2. Різновиди двопартійних систем.

 3. Функції політичних партії.

 4. Патрії та державний апарат.

Література : [2]


Варіант 3

ТЕМА : Основи правового стану особи в зарубіжних країнах.

 1. Визначте конституційний статус особи, закріплений в основному законі.

 2. Як виявляеться зміст правового статусу особи в інституті громадянства, принципах і конституційних правах і свободах.

Література : [2, 5]


Варіант 4


ТЕМА : Політичні режими в зарубіжних країнах.

 1. Політичний режим як форма здійснення політичної влади.

 2. Політичні відносини, зумовлені політичним режимом.

 3. Вплив політичного режиму на правові форми держави, її відносини з суспільством і окремою людиною.

Література: [2, 5]


Варіант 5

ТЕМА : Форма держави в зарубіжних країнах.

 1. Форма правління, що відображує зміст держави.

 2. Республіка. Ознаки.

 3. Монархія. Сутність.

 4. Види монархії.

Література : [2, 5]


Варіант 6


ТЕМА : Виборче право та виборчі системи.

 1. Виборче право, як сутність норм, що регулюють процес формування ланок державного механізму.

 2. Об’єктивне і суб’єктивне виборче право.

 3. Принципи виборчого права.

Література : [2, 5]


Варіант 7

ТЕМА : Глава держави.

 1. Повноваження глави держави.

 2. Носій виконавчої влади.

 3. Представник держави у міжнародних відносинах.

Література : [2, 5]


Варіант 8

ТЕМА : Парламент у зарубіжних країнах.

 1. Парламент як загальнонаціональний колегіальний представницький орган державної влади.

 2. Основні елементи структур парламентів зарубіжних країн.

 3. Керівні органи парламентів.

 4. Парламентські функції.

Література : [2, 5, 9]


Варіант 9


ТЕМА : Уряд у зарубіжних країнах.

 1. Глава уряду.

 2. Юридичний і фактичний статус урядів у зарубіжних країнах.

 3. Функції урядів у зарубіжних країнах.

Література: [2, 5, 9]


Варіант 10

ТЕМА : Муніципальні системи зарубіжних країн.

 1. Територіальна організація держави у різних країнах.

 2. Території адміністративного і політичного устрою держави.

Література : [2, 5, 11]


Варіант 11

ТЕМА : Основи державного права США.

 1. Утворення США.

 2. Декларація незалежності.

 3. Конфедерація США.

 4. Конституція США.

 5. Законодавча влада, конгрес.

Література : [2, 3, 5, 9]


Варіант 12

ТЕМА : Основи державного права Великобританї.

 1. Сполучене королівство Великобританії.

 2. Історія конституціоналізму у Великобританії.

 3. Конституційні акти. Судові прецеденти. Конституційні звичаї.

 4. Форма державного правління.

Література: [2, 5, 9]


Варіант 13

ТЕМА : Основи державного права Франції.

 1. Конституції та нормативно – правові акти, що виконують роль основного закону.

 2. Ворма державного правління.

 3. Державний устрій.

Література : [2, 5, 7, 9]


Варіант 14

ТЕМА : Основи державного права Італії.

 1. Конституція 1947р.

 2. Форма державного праління.

 3. Глава держави.

 4. Уряд.

Література: [2, 5, 6, 11]


Варіант 15

ТЕМА : Основи державного права Російської федерації.

 1. Основні риси Конституції.

 2. Права і свободи людини і громадянина.

 3. Форма державного правління.

 4. Форма державного устрою.

^ ЛІТЕРАТУРА : [2, 5, 11, 12]


Варіант 16

ТЕМА : Основи державного права Китайської Народної Республіки.

 1. Проголошення Китайської народної Республіки.

 2. Конституція КНР.

 3. Вищі органи законодавчої влади.

 4. Вищі органи виконавчої влади.

Література : [1, 2, 5, 9]


^ 3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Поняття та предмет державного права.

 2. Система галузі державного права.

 3. Суб’єкти державного права.

 4. Джерела державного права.

 5. Юридичні властивості конституцій.

 6. Конституційні властивості конституцій.

 7. Основний закон і політична система суспільства.

 8. Форма державного правління.

 9. Державне право як наука.

 10. Суть, функції та типологія політичних партій.

 11. Партійні системи.

 12. Завдання та призначення політичних партій.

 13. Юридичні властивості конституцій.

 14. Майновий, віковий та ценз осідлості у виборах.

 15. Активне та пасивне виборче право.

 16. Форма державного правління.

 17. Монократична і теократична республіка.

 18. Права та свободи в теорії конституціоналізму.

 19. Форма державного устрою.

 20. Побудова, склад і організація парламентів.

 21. Парламент і парламентаризм.

 22. Партійні системи.

 23. Завдання політичних партій.

 24. Законодавчий процес у парламентах.

 25. Компетенція глав держав.

 26. Особливоті конституційного статусу глав держав.

 27. Принципи конституційного статусу особи.

 28. Виборче право як суб’єктивне право громадян.

 29. Форма державного устрою.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Гудочинников Л.М. Китайська Народна Республіка. Конституця і законодавчі акти. – Х.: Юрінком Інтер, 1995. – 311 с.

 2. Гуревич Г.С. Конституції бууржуазних країн Європи. – К.: Київвидав., 1957. – 564 с.

 3. Житков О.А. Сполучені Штати Америки. Конституція і законодавчі акти. – К.: Київвидав., 1980. – 274 с.

 4. Ільїнський И.П. Австрійська республіка. Конституція і законодавчі акти. Х.: Юрінком Інтер, 1994 р. – 280 с.

 5. Носенко М.В. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. Х.: Національна юридична академія, 1997. – 640 с.

 6. Розумович Н.Н. Іспанія. Конституція і законодавчі акти. Х.: Юрінком Інтер, 1995. – 250 с.

 7. Туманов В.А. Французька Республіка. Конституція і законодавчі акти. К.: Київвидав., 1986. – 350 с.

 8. Туманов В.А. Італія. Конституція і законодавчі акти. Х.: Юрінком Інтер. 1995, - 300 с.

 9. Урьяс Ю.П. Федеративна Республіка Німеччина. Конституція і законодаві акти. – К.: Київвидав., 1986. – 311 с.

 10. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Х.: Юрінком Інтер, 2000. – 423 с.

 11. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. Х.: Юрінком інтер, 1995. – 350 с.

 12. Шаповал В.М. Конституції нових держав Європи та Азії. Х.: Юрінком Інтер, 1996. – 450 с.Зразок оформлення титульної сторінки

контрольної роботи


Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра теорії, історії держави і права


№ залікової книжки


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної дисципліни

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


Тема № «____» _____________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Факультет: юридичний


Професійне спрямування: ________________


Група: ________________

(шифр групи)


Студент: ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник: ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Державне(конституційне) право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030402 – «Правознавство»


Укладач: канд. юрид. наук, доц. В.Д. Шаповал


Відповідальний за випуск зав. кафедри О.Ф. Дзябенко


Підп. до др. ________________ .

Формат 60х84 1/16.

Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим.

Зам. № ____________ . Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ ім. М. Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева,20.


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи