Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " нотаріальне документознавство " для студентів денної та
Скачати 148.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " нотаріальне документознавство " для студентів денної та
Дата26.09.2012
Розмір148.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НОТАРІАЛЬНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВОДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА
ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.020105 - „ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Нотаріальне документознавство” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.020105 - “Документознавство та інформаційна діяльність”


Укладач викл. Т.О. Минько


Рецензент к.ю.н., доцент І.І. Митрофанов


Кафедра теорії, історії держави та права


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ____ від “____” _________ ____20___року


Заступник голови методичної ради ________________ доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни..........................................................................................……….7

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання

Тема № 1 Основні поняття про нотаріальне документознавство.............8

Тема № 2 Нотаріальні дії та порядок їх вчинення......................................8

Тема № 3 Документування в установах нотаріату......................................9

Тема № 4 Обробка документів нотаріальної контори................................9

Тема № 5 Складання номенклатури справ нотаріальної контори...........10

Тема № 6 Формування справ нотаріальної контори ................................10

Тема № 7 Підготовка справ нотаріальної контори до зберігання...........11

3 Питання до модульного контролю...........................................................12

Список літератури.........................................................................................15


ВСТУП


Самостійна робота є важливою частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах. Вона допомагає студентам виробити навички творчого підходу до вивчення теоретичних положень навчального курсу „Нотаріальне документознавство”, основних нормативних джерел та їх застосування у навчальній і практичній діяльності. Адже знання змісту основних нормативних актів, що регулюють діяльність установ нотаріату, стану основних проблем нотаріального документознавства, правил ведення нотаріального діловодства, порядку передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву та вміння застосовувати їх у практичній діяльності має першочергове значення для спеціаліста-документознавця.

Метою самостійної роботи студентів у вивченні навчальної дисципліни „Нотаріальне документознавство” є вироблення у них чіткого уявлення про документи, щодо яких державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами вчиняються нотаріальні дії; формування знань про документи нотаріального діловодства, вироблення навиків роботи з ними; ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій; уміння щодо підготовки нотаріальних документів до архівного зберігання та порядку їх передачі на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву.

З навчальної дисципліни „Нотаріальне документознавство” передбачаються такі види занять:

 • лекції;

 • семінари.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст основних нормативних актів, що регулюють діяльність установ нотаріату;

 • стан основних проблем нотаріального документознавства;

 • зміст понять „нотаріальний документ”, “документи управлінської діяльності установ нотаріату”;

 • перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами;

 • вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій;

 • порядок постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів;

 • перелік вхідних документів, що підлягають реєстрації в установах нотаріату;

 • правила формування справ установ нотаріату;

 • перелік документів, що входять до номенклатури справ установ нотаріату;

 • порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву.

уміти:

 • складати необхідні документи щодо постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів;

 • працювати з текстами нотаріально посвідчуваних документів;

 • оформлювати посвідчувальні та виконавчі написи;

 • здійснювати приймання, розгляд та реєстрацію кореспонденції, що надходить до установ нотаріату;

 • реєструвати нотаріальні дії;

 • складати номенклатуру справ нотаріальної контори;

 • формувати документи у справи;

 • проводити експертизу цінності нотаріальних документів;

 • складати описи справ нотаріальних документів постійного і тривалого зберігання для передачі до державного нотаріального архіву.Навчальна дисципліна „Нотаріальне документознавство” має відповідну систему забезпечення самостійної роботи законодавчою базою та навчально-методичними засобами: інструкціями, навчальними та методичними посібниками, практикумами.

Студенти виконують самостійну роботу в читальній залі, комп’ютерній бібліотеці, навчально-методичному кабінеті за графіком; удома - з використанням цих методичних вказівок.

Консультації викладача проводяться за графіком керівництва викладачів кафедри самостійною роботою студентів.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


пор.Т е м а

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС


1


2


3


4


5


6


1


2


3


4


5


6

Модуль 1


Основні поняття про нотаріальне документознавство

Нотаріальні дії та порядок їх вчинення

Документування в установах нотаріату

Робота з документами нотаріальної контори

Модуль 2


Складання номенклатури справ нотаріальної контори та формування справ (нарядів)


Підготовка справ нотаріальної контори до архівного зберігання


2


2


2


2


4


2


4


4


4


4


8


4 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема № 1 Основні поняття про нотаріальне документознавство

1. Зв’язок нотаріального документознавства з іншими галузями документознавства.

2. Історія нотаріату.

3. Основні положення Закону України „Про нотаріат”.

4. Основні положення нормативних актів, що регулюють управлінську діяльність установ нотаріату.

Питання для самоперевірки

 1. Співвідношення загального та спеціального документознавства.

 2. Історія нотаріату.

 3. Система нотаріату України.

 4. Поняття нотаріального акта.

 5. Що таке правочин?
^

Література: 1, 3, 9, 12.
Тема № 2 Нотаріальні дії та порядок їх вчинення

 1. Мова нотаріального діловодства.

 2. Поняття нотаріальної таємниці.

 3. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

Питання для самоперевірки

 1. Співвідношення понять „нотаріальне документознавство” та „нотаріальне діловодство”.

 2. Зміст нотаріального діловодства.

 3. Поняття правочину.

 4. Основні нотаріальні дії, що вчиняються державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами.

 5. Порядок приймання та видачі документів на зберігання державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам.

Література: 1, 3, 9, 12.


Тема № 3 Документування в установах нотаріату

 1. Порядок постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

 2. Вимоги до складання довідково-інформаційних документів, які регулюють порядок замовлення та отримання бланків нотаріальними конторами та приватними нотаріусами.

 3. Порядок списання недійсних та зіпсованих бланків документів.

Питання для самоперевірки

 1. Які бланки вважаються недійсними?

 2. Порядок замовлення та отримання бланків нотаріальними конторами та приватними нотаріусами.

 3. Вимоги до ведення реєстраційних книг обліку надходження та обліку витрачання бланків.

 4. Вимоги до виконання посвідчувальних написів, виконавчих написів, актів про морські протести та протести векселів.
^

Література: 1, 7, 9, 12.Тема № 4 Обробка документів нотаріальної контори

 1. Види реєстраційних форм діловодної служби та порядок їх заповнення.

 2. Контроль за виконанням документів.

 3. Терміни виконання документів.

 4. Вимоги до оформлення реквізитів управлінських документів.

Питання для самоперевірки

 1. Поняття документообігу. Напрями документних потоків нотаріальної контори.

 2. Етапи приймання та обробки вхідних документів.

 3. Перелік документів, що не підлягають реєстрації.

 4. Реєстрація заяв громадян, що надходять до нотаріальної контори.

 5. Реєстрація нотаріальних дій.

 6. Обробка вихідних документів.

 7. Здійснення контролю за виконанням документів.
^

Література: 1, 3, 4, 5, 6.Тема № 5 Складання номенклатури справ нотаріальної контори

 1. Призначення номенклатури справ діловодної служби та вимоги до її складання.

 2. Поняття типової та індивідуальної номенклатури справ.

 3. Визначення термінів зберігання документів у діловодстві.

 4. Оформлення підсумкового запису номенклатури справ.

Питання для самоперевірки

 1. Особливості номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса.

 2. Напрями діяльності державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса за типовою номенклатурою справ. Індексація справ у номенклатурі.

 3. Категорії фактично заведених за рік справ за строками зберігання.^

Література: 1, 3, 5, 6, 9.Тема № 6 Формування справ нотаріальної контори

 1. Групування нотаріальних документів у справи.

 2. Порядок формування справ.

 3. Підшивання документів у справи.

 4. Оформлення обкладинок справ.

Питання для самоперевірки

 1. Вимоги до формування спадкових справ.

 2. Індексація та реєстрація спадкових справ.

 3. Порядок долучення (вилучення) документів зі справи.

 4. Складання внутрішнього опису до справ та підсумкового запису.

 5. Порядок оформлення засвідчувального напису до справи.
^

Література: 5, 9, 10.Тема № 7 Підготовка справ нотаріальної контори до архівного зберігання

 1. Основні функції архіву.

 2. Правила зберігання документів в архівних установах.

 3. Основні положення Закону України „Про національний архівний фонд та архівні установи”, Положення про державний нотаріальний архів, Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання.

Питання для самоперевірки

 1. Проведення експертизи цінності документів державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса.

 2. Складання опису справ постійного і тривалого зберігання.

 3. Оформлення підсумкового запису в кінці опису справ.

 4. У чому полягає відмінність у порядку передачі документів державної нотаріальної контори і приватного нотаріуса до нотаріального архіву?

 5. Складання акта про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню.
^

Література: 1, 2, 8, 11.3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль1

1. Зв’язок нотаріального документознавства з іншими галузями

документознавства.

2. Історія нотаріату.

3. Основні положення Закону України „Про нотаріат”.

4. Основні положення нормативних актів, що регулюють управлінську

діяльність установ нотаріату.

5. Історія нотаріату.

6. Система нотаріату України.

7. Поняття правочину та нотаріального акта.

8. Мова нотаріального діловодства.

9. Поняття нотаріальної таємниці.

10. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

11. Зміст нотаріального діловодства.

12. Перелік нотаріальних дій, що вчиняються державними нотаріальними

конторами та приватними нотаріусами.

13. Вимоги до виконання посвідчувальних написів, виконавчих написів,

актів про морські протести та протести векселів.

14. Порядок приймання та видачі документів на зберігання державним

нотаріальним конторам та приватним нотаріусам.

15. Порядок постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання

спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства

юстиції України.

16. Вимоги до складання довідково-інформаційних документів, які

регулюють порядок замовлення та отримання бланків нотаріальними

конторами та приватними нотаріусами.

17. Види реєстраційних форм нотаріальної контори та порядок їх

заповнення.

18. Завдання та порядок здійснення контролю за виконанням документів.

 1. Терміни виконання документів.

 2. Поняття документообігу. Напрями документних потоків нотаріальної контори.

 3. Етапи приймання та обробки вхідних документів.

 4. Реєстрація заяв громадян, що надходять до нотаріальної контори.

 5. Реєстрація нотаріальних дій.

 6. Обробка вихідних документів.

Модуль2

 1. Призначення номенклатури справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса та вимоги до її складання.

 2. Поняття типової та індивідуальної номенклатури справ.

 3. Напрями діяльності державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса за типовою номенклатурою справ.

 4. Індексація справ у номенклатурі.

 5. Категорії фактично заведених за рік справ за строками зберігання.

 6. Визначення термінів зберігання документів у нотаріаті.

 7. Оформлення підсумкового запису номенклатури справ.

 8. Групування нотаріальних документів у справи.

 9. Порядок формування справ державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

 10. Вимоги до формування спадкових справ.

 11. Індексація та реєстрація спадкових справ.

 12. Підшивання документів у справи.

 13. Оформлення обкладинок справ.

 14. Порядок долучення (вилучення) документів зі справи.

 15. Складання внутрішнього опису до справ та підсумкового запису.

 16. Порядок оформлення засвідчувального напису до справи.

 17. Основні функції нотаріального архіву.

 18. Правила та умови зберігання документів в архівних установах.

 19. Основні положення Закону України „Про національний архівний фонд та архівні установи”; Положення про державний нотаріальний архів, Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання.

 20. Проведення експертизи цінності документів державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса.

 21. Складання опису справ постійного і тривалого зберігання.

 22. Порядок та терміни передачі документів державної нотаріальної контори і приватного нотаріуса до нотаріального архіву.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України „Про нотаріат” від 02.03.93 р. зі змінами від 16.04.2009 р.

2. Закон України „Про національний архівний фонд та архівні установи” від 24.12.2001 р. зі змінами від 13.12.2001 р.

3. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р.

4. ДСТУ 4163-2003 „Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання”.

5. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

6. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

7. Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 р. № 67/5.

8. Положення про державний нотаріальний архів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 1994 р.

9. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 р. № 2368/5.

10. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 2003 року.

11. Інструкція про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 9 липня 2002 р. № 63/5.

12. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз’яснення. Нормативні акти: (Довідник). /Авт.-упоряд.: О.М.Лещенко, Ю.М.Козьяков. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 400 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Нотаріальне документознавство” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.020105 - “Документознавство та інформаційна діяльність”


Укладач викл. Т.О. Минько


Відповідальний за випуск завідувач кафедри ТІДП доцент О.Ф. Дзябенко


Підп. до др._______________.Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк.арк.______. Наклад__________прим. Зам. № ________.Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconКременчуцький державний університет
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “нотаріальне документознавство”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " державні закупівлі" для студентів денної та
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “державні закупівлі” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" нотаріальне документознавство \" для студентів денної та iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи