Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» icon

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»
НазваНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни»
Сторінка1/11
Дата26.09.2012
Розмір1.36 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для практичних занять та самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

(Загальна частина)


Одеса

2012


Укладачі:


Берназ В.Д., доктор юридичних наук, професор

Гурджі Ю.О., доктор юридичних наук, доцент

Ємельяненко В.В., кандидат юридичних наук, доцент

Митрофанов І.І., кандидат юридичних наук, доцент

Притула А.М., кандидат юридичних наук, ст. викладач

Шиманський Ф.В., кандидат юридичних наук, доцент


Відповідальний редактор


Берназ В.Д., доктор юридичних наук, професор


Рецензент


Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України


Публікується згідно рішення кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету протокол № 17 від __ 28 грудня 2011 року.


^ ПРОГРАМА КУРСУ
п.п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна

робота

1

Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального права.

2

2

2

2

Закон про кримінальну відповідальність

6

4

4

3

Кримінальна відповідальність та її підстава

4

2

2

4

Поняття злочину

6

2

4

5

Склад злочину

4

4

2

6

Об’єкт злочину

6

2

2

7

Об’єктивна сторона злочину

8

2

4

8

Суб’єкт злочину

4

4

4

9

Суб’єктивна сторона злочину

4

2

2

10

Стадії вчинення злочину

2

2

4

11

Співучасть у злочині

4

4

2

12

Множинність злочинів

2

2

4

13

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

4

2

14

Звільнення від кримінальної відповідальності

2

2

4

15

Покарання та його види

4

2

2

16

Призначення покарання

2

4

2

17

Звільнення від покарання та його відбування

2

2

2

18

Судимість

2

2

2

19

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

2

2

2

20

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

2

2

2
Всього – 196 годин, з них:

70

52

74 (з них 20 год- індивід. р-та)Завдання для самостійної роботи розв’язуються студентами в конспекті письмово, з посиланням на чинне кримінальне законодавство України, міжнародні договори, з обов’язковим обґрунтуванням застосування тієї чи іншої правової норми.


ВСТУП
Кримінальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін з підготовки фахівців зі спеціальності «правознавство», яка має своєю метою засвоєння майбутніми фахівцями положень про злочин та покарання.
Дисципліна «Кримінальне право України» структурно складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення законодавства України про кримінальну відповідальність, його принципів, підстави кримінальної відповідальності, поняття злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації й відокремлення злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, системи та видів покарань, порядку призначення покарання, умов звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, погашення та зняття судимості тощо.

Метою оволодіння кримінальним правом є всебічне пізнання й осмислення студентами законодавства про кримінальну відповідальність, набуття навичок щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь, застосування нормативно-правових актів та вирішення питань притягнення осіб, які вчинили злочини, до кримінальної відповідальності, а також вміння визначити характер та справедливість покарання, обраного за конкретною справою.

Кримінальне право України — базова галузь права стосовно інших галузей, що реґулюють питання протидії злочинності. Це визначає його первинність і одночасно єдність мети, принципів і методів правового реґулювання, однаковий понятійний апарат кримінально-правових, кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих інститутів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • законодавство України про кримінальну відповідальність;

 • предмет та метод кримінального права як галузі права;

 • підставу кримінальної відповідальності;

 • окремі інститути кримінального права;

 • правила кваліфікації злочинів;

 • види та ознаки окремих злочинів;

 • постанови Пленуму Верховного Суду України, пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування кримінального законодавства;

вміти:

 • орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;

 • правильно тлумачити чинне законодавство України про кримінальну відповідальність;

 • кваліфікувати злочини у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;

 • визначати характер та справедливість покарання, обраного за конкретною кримінальною справою;

 • правильно оцінювати застосування покарання з випробуванням та призначенням іспитового строку та умовно-дострокового звільнення від відбування покарань;

 • обчислювати строки давності та погашення судимості;

 • аналізувати тенденції юридичної практики, практики Європейського суду з прав людини та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність;

 • користуватися Єдиним державним реєстром судових рішень (режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua).


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальне право України (Загальна частина)»

^

ТЕМА 1 Поняття, предмет, завдання та принципи кримінального праваКримінальне право України як окрема галузь права: по­няття, особливості, місце в правовій системі.

Основні методи кримінально-правового регулювання. Основні завдання кримінального права та їх відображення в КК України 2001 р.

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв’язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особ­лива частини кримінального права України, їх особливості та взаємозв’язок. Система Загальної частини кримінального пра­ва України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напря­ми досліджень та завдання кримінально-правової науки на су­часному етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у ви­щих навчальних закладах, її предмет, основні методи та форми вивчення. Система курсу Загальної частини кримінального пра­ва України. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенство права, рівність гро­мадян перед законом, гуманізм, справедливість тощо. Значення загальноправових принципів для кримінального права Украї­ни як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винної відповідальності, пре­зумпції невинуватості тощо. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, еко­номії кримінальної репресії тощо. Основний зміст та особли­вості дії галузевих принципів на сучасному етапі розвитку кри­мінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між собою. Можливість виникнення колізій (суперечностей) між окремими його принципами. Основні підходи до вирішення таких колізій.

^

ТЕМА 2 Закон про криміналь­ну відповідальністьПоняття закону про кримінальну відповідальність. Основні джерела сучасного кримінального права України.

Конституція України як джерело кримінального права Ук­раїни. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 року – основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс 1960 року як джерело кримінального права України.

Міжнародні договори як джерела кримінального права Ук­раїни. Особливості імплементації окремих положень міжнарод­них договорів у кримінальне право України.

Рішення Конституційного Суду України як джерела кримі­нального права України.

Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кри­мінально-правового характеру чи частково визначають зміст окремих кримінально-правових норм. Відмінність таких норма­тивно-правових актів від джерел кримінального права України. Юридична природа та кримінально-правове значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Основні етапи розвитку кримінального права України. За­гальна характеристика основних джерел кримінального права України на окремих етапах його розвитку.

Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів,

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших кримі­нально-правових понять (моменту визнання злочину закінче­ним, фактичного припинення злочинного діяння). Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК України. Принципи чинності закону про кримінальну відпові­дальність у просторі: територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний. Особ­ливості дії зазначених принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів. Правові наслідки засуджен­ня особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачуєть­ся у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення зло­чину.

Тлумачення в кримінальному праві. Види і способи тлума­чення окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.


^ ТЕМА 3 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВА


Поняття кримінальної відповідальності. Кримінальна відпо­відальність – різновид юридичної відповідальності. “Родові” та “видові” ознаки кримінальної відповідальності. Спірні питан­ня щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

Кримінальна відповідальність як елемент механізму кримі­нально-правового регулювання: юридична природа, основний зміст, функції. Кримінальна відповідальність та інші елемен­ти механізму кримінально-правового регулювання (криміналь­но-правові норми, юридичні факти, кримінально-правові відносини).

Форми реалізації кримінальної відповідальності та підстави їх виділення. Загальна харак­теристика окремих форм реалізації кримінальної відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності.

^

ТЕМА 4 Поняття злочинуВизначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві. Проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права.

Поняття злочину за КК України. Ознаки злочину, їх загаль­на характеристика. Юридична природа положення ч. 2 ст. 11 КК України щодо малозначності діяння, його значення для правозастосовної практики.

Класифікація злочинів у кримінальному праві. Окремі види класифікації злочинів, що використовуються в КК України. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.

Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності.
^

ТЕМА 5 Склад злочинуПоняття і значення терміну “склад злочину”: склад злочину як специфічна конструкція в кримінальному праві (склад злочину); склад злочину як системне поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як елемент правосвідомості і категорія науки кримінального права.

Особливості юридичного складу злочину як специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. Співвідношен­ня поняття злочину і складу злочину. Основні функції складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Загальна структура, специфічна конструкція та нормативний зміст складу злочину як його основні кримінально-правові характеристики.

Загальна структура складу злочину, її складові частини.

Специфічна конструкція складу злочину як си­стемне поєднання його елементів. Обов’язкові та факультативні елементи специфічної конструкції складу злочи­ну. Зв’язки між окремими елементами складу злочину.

Нормативний зміст складу злочину як су­купність визначених кримінальним законом змістовних харак­теристик його елементів і зв’язків між ними. Загальний та конкретизований нормативний зміст складу злочину. Ознака складу злочину як змістовна характеристика його окремого елементу та зв’язку між елементами. Особливості окремих різновидів оз­нак складу злочину (постійні, бланкетні, оціночні тощо).

Склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статті Особливої частини КК України.

Проблеми класифікації складів злочинів. Підстави (критерії) поділу складів злочинів на види. Ос­новні види складів злочинів та їх кримінально-пра­вова характеристика.

Фактичний склад злочину як передбачене кримінальним за­коном системне поєднання юридичних фактів. Місце та функції фактичного складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Склад злочину як елемент правосвідомості. Спірні питання щодо складу злочину в науці кримінального права.

Поняття кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочинів – різновид кримінально-правової кваліфікації. Кваліфікація зло­чинів як стадія застосування кримінального закону. Загальний механізм кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як ос­новні форми закріплення кваліфікації злочинів у процесуаль­них документах.
^

ТЕМА 6 Об’єкт злочинуПоняття об’єкту злочину. Об’єкт злочину та об’єкт (предмет) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика ме­ханізму посягання на об’єкт (предмет) кримінально-правової охорони. Види об’єктів злочинів. Підстави класифікації об’єктів зло­чинів. Класифікація об’єктів злочинів “по вертикалі” та “по горизонталі”.

Загальний об’єкт злочину та його кримінально-правове значення.

Родовий (спеціальний) об’єкт злочинів. Соціальні та юри­дичні підстави виділення родового об’єкта злочинів. Кримінально-правове значення родового об’єкта злочинів.

Безпосередній об’єкт злочину та його кримінально-правове значення. Особливості відображення безпосереднього об’єкта в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосе­редні об’єкти злочину. Види додаткового безосереднього об’єкту злочину.

Потерпілий від злочину та предмет злочину.

^

ТЕМА 7 Об’єктивна сторона злочинуПоняття об’єктивної сторони складу злочину. Особливості ознак, що характеризують об’єктивну сторону складу злочину. Кримінально-правове значення об’єктивної сторони складу зло­чину.

Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину. Загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. Вплив нездоланної сили, фізичного та психічного при­мусу на вирішення питання про кримінальну відповідальність особи. Дія та без­діяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України.

Суспільне небезпечні наслідки злочину: поняття, види, кримінально-правове значення.

Причинний зв’язок між діянням і наслідками. Основні філо­софські концепції причинного зв’язку та їх використання в різних кримінально-правових теоріях (conditio sine qua non, необхідного спричинення, адекватної причинності, фінальна теорія тощо). Основні різновиди причинного зв’язку, їх кримінально-правовий зміст та значення.

Інші ознаки, що характеризують об’єктивну сторону злочину (спосіб, час, місце, обставовку, орудія та засоби вчинення злочину).

^

ТЕМА 8 Суб’єктивна сторона злочинуПоняття суб’єктивної сторони злочину. Особливості ознак, що характеризують суб’єктивну сторону складу злочину.

Поняття вини за КК України. Компоненти, що утворюють зміст вини. Ступінь вини як кримінально-правове поняття. Спірні питання щодо визначення вини в науці кримінального права.

Підстави (критерії) поділу вини на форми. Кримінально-правове значення поділу вини на форми.

Умисел як форма вини. Види умислу за КК України. Особ­ливості змісту інтелектуального та вольового моментів прямо­го та непрямого (евентуального) умислів. Вплив специфічної конструкції юридичного складу злочину на зміст умислу. Види умислу, що виділяються в теорії кримінального права: зазда­легідь обдуманий умисел та умисел, що виник раптово; конкре­тизований та неконкретизований умисли. Кримінально-право­ве значення зазначених видів умислу.

Необережність як форма вини. Види необережності за КК України. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та во­льовий моменти. Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Об’єктивний та суб’єктивний критерії зло­чинної недбалості, її відмінність від казусу (випадку) в кримі­нальному праві.

Змішана (складна форма вини). Основні види змішаної (складної) форми вини в юри­дичних складах окремих злочинів. Кримінально-правове значен­ня змішаної (складної) форми вини.

Мотив і мета злочину, їх види та кримінально-правове зна­чення. Поняття фізіологічного афекту, його вплив на криміналь­ну відповідальність особи.

Помилка в кримінальному праві. Види помилок, їх вплив на вину та кримінально-правову оцінку поведінки особи.

^

ТЕМА 9 Суб’єкт злочинуПоняття суб’єкта злочину за КК України. Особливості ознак, які характеризують суб’єкт злочину. Співвідношення понять “суб’єкт злочину”, “виконавець злочи­ну”, “особа винного” та “особистість злочинця”.

Осудність як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Поняття осудності та неосудності за КК України. Фор­мула неосудності. Обмежена осудність за КК України та її кри­мінально-правове значення. Особливості кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслі­док вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одур­манюючих речовин.

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, як обов’язкова ознака суб’єкта злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи. Основні правила встановлення віку суб’єкта злочину.

Поняття спеціального суб’єкта злочину за КК України. Підстави класифікації спеціальних суб’єктів злочину та основні їх види. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на кримінальну відповідальність.

^

ТЕМА 10 Стадії вчинення злочинуПоняття стадій злочину. Чинники, що впливають на визна­чення стадії злочину. Види стадій злочину за КК України.

Поняття закінченого злочину. Особливості родової юридичної конструкції складу закін­ченого злочину. Визначення моменту визнання злочину закін­ченим щодо окремих різновидів умисних злочинів залежно від особливостей їх юридичних складів.

Поняття незакінченого злочину. Особливості родової юридичної кон­струкції складу незакінченого злочину.

Поняття готування до злочину. Особливості видової юридичної конструкції складу готування до злочину. Види підготовчих діянь за КК України та їх кримінально-правова характеристика. Відмінність готуван­ня до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.

Поняття замаху на злочин. Особливості видової юридичної конструкції замаху на злочин. Види замаху на злочин та їх кримінально-правове значення. Відмінність замаху на злочин від готування до злочину та від закінченого злочину.

Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Підстави й особливості кваліфікації готу­вання до злочину та замаху на злочин. Основні проблеми кара­ності незакінченого злочину та їх вирішення в КК України.

Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині. Ознаки добровільної відмови. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття.
^

ТЕМА 11 Співучасть у злочиніПоняття співучасті у злочині. Співучасть у злочині та інші прояви вчинення злочину (злочинів) за наявності зв’язку між поведінкою (активністю) кількох осіб. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Спірні питання щодо співучасті у злочині в науці кримінального права.

Види співучасників злочину за КК України. Кримінально-правова характеристика ознак окремих співучасників – вико­навця (співвиконавця), організатора, підбурювача та пособника.

Форми співучасті у злочині. Підстави (критерії) поділу спів­участі у злочині на форми. Форми співучасті у злочині за КК України. Кримінально-правова характеристика окремих форм співучасті у злочині (співвиконавства, співучасті з розподілом ролей, вчинення злочину організованою групою, вчинення зло­чину злочинною організацією).

Кримінальна відповідальність співучасників. Підстави відповідальності, особливості кваліфікації діянь співучасників, вчинених у межах окремих форм співучасті у злочині. Межі та особливості кримінальної відповідальності співучасників при вчиненні злочину у співучасті зі спеціальним суб’єктом злочи­ну, при вчиненні незакінченого злочину, при екс­цесі виконавця (співвиконавця). Особливості кримінальної відповідальності організаторів та учасників організованої гру­пи чи злочинної організації.

Добровільна відмова співучасників. Особливості добровільної відмови виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювача, пособника. Вплив добровільної відмови одного співучасника на кримінальну відповідальність іншого.

Поняття причетності до злочину. Форми причетності до злочину. Особливості кри­мінальної відповідальності за окремі форми причетності до зло­чину за КК України.
^

ТЕМА 12 Множинність злочинівПоняття множинності злочинів у кримінальному праві. Юридична характеристика множинності злочинів. Відмежування множинності злочинів від триваючих, продовжуваних та складених злочинів.

Форми множинності злочинів. Підстави (критерії) виділен­ня окремих форм множинності злочинів. Проблеми системати­зації різних проявів множинності злочинів у науці криміналь­ного права. Форми множинності злочинів, що виділяються в КК України.

Поняття повторністі злочинів. Специфічні ознаки повторності злочинів. Відображен­ня повторності злочинів у Загальній та Особливій частинах КК України. Види повторності. Кримінально-правове значення по­вторності злочинів.

Поняття сукупності злочинів. Специфічні ознаки сукупності злочинів. Відмінність сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна. Кримінально-правове значення сукупності злочинів.

Поняття рецидиву злочинів. Специфічні ознаки рецидиву злочинів. Відображення реци­диву злочинів у Загальній та Особливій частинах КК України. Види рецидиву: загальний, спеціальний, простий, багаторазо­вий, пенітенціарний. Кримінальне-правове значення рецидиву злочинів та окремих його видів.

^

ТЕМА 13 Обставини, що виключають злочинність діянняПоняття та юридична природа обставин, що виключають зло­чинність діяння. Проблеми класифікації цих обставин у науці кримінального права.

Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Юридична природа си­туації, передбаченої ч. 4 ст. 36 КК України. Провокація оборони.

Уявна оборона: поняття, юридична природа та основні різновиди. Вплив уявної оборони на вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.

Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, умо­ви правомірності, відмінність від необхідної оборони. Відпові­дальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. Кримі­нально-правове значення фізичного та психічного примусу.

Виконання наказу або розпорядження: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Підстави визнання наказу або роз­порядження законним. Поняття та ознаки явно злочинного на­казу або розпорядження. Правові наслідки відмови від виконан­ня явно злочинного наказу або розпорядження. Особливості кримінальної відповідальності особи, яка віддала явно злочин­ний наказ або розпорядження, та особи, яка виконала такий на­каз або розпорядження. Особливості кримінально-правової оцінки ситуації, в якій особа виконала наказ або розпоряджен­ня за обставин, коли вона не усвідомлювала і не могла усвідом­лювати його злочинного характеру.

Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки виправданості ризику за КК України. Невиправданий ризик та його кримінально-пра­вове значення.

Виконання спеціального завдання із запобігання чи розкрит­тя злочинної діяльності організованої групи чи злочинної орга­нізації: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Спе­цифічні підстави та особливості кримінальної відповідальності особи, яка виконує таке завдання.

^

ТЕМА 14 Звільнення від кримінальної відповідальностіПоняття звільнення від кримінальної відповідальності. Юри­дична природа та основний кримінально-правовий зміст звільнення від кримінальної відповідальності як окремого інсти­туту кримінального права.

Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності за КК України. Проблеми систематизації окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності в теорії кримінального права. Особливості звільнення від кри­мінальної відповідальності:

1) у зв’язку з дійовим каяттям;

2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим;

3) у зв’язку з передачею особи на поруки;

4) у зв’язку зі зміною обстановки;

5) у зв’язку із закінченням строків давності;

6) на підставі закону України про амністію.

Загальна характеристика спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених у нормах Особ­ливої частини КК України.

^

ТЕМА 15 Покарання та його видиПоняття покарання за КК України. Ознаки покарання. По­карання в системі заходів кримінально-правового впливу.

Мета покарання за КК України. Спірні питання щодо мети (цілей) покарання в науці кримінального права. Кара, виправ­лення засуджених, загальна та спеціальна превенція як окремі цілі покарання. Проблеми ієрархії цілей пока­рання при застосуванні окремих видів покарань.

Поняття виду покарання. Система видів покарання в кримі­нальному праві. Основні ознаки системи покарань за КК України. Кримінально-правове значення сис­теми покарань

Види покарань за КК України. Штраф. Позбавлення військо­вого, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Служ­бові обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна та її відмежування від спеціальної конфіскації. Арешт. Обме­ження волі. Тримання в дисциплінарному батальйоні військо­вослужбовців. Позбавлення волі на певний строк. Довічне поз­бавлення волі.

^

ТЕМА 16 Призначення покаранняПризначення покарання як специфічний етап застосування кримінально-правових норм. Обрання конкретної міри покаран­ня, його основний кримінально-правовий зміст.

Принципи призначення покарання та їх види.

Загальні засади призначення покарання, їх юридична при­рода та зміст. Правила призначення пока­рання за КК України. Призначення покарання у межах, вста­новлених у санкції статті (частини статті) КК України, яка пе­редбачає відповідальність за вчинений злочин. Винятки з цього правила, що передбачені в КК України. Дотримання при при­значенні покарання положень Загальної частини КК України. Врахування при призначенні покарання ступеня тяжкості вчи­неного злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. Зв’язок призначення по­карання з метою спеціальної та загальної превенції.

Загальна характеристика обставин, що пом’якшують та об­тяжують покарання. Особливості врахування таких обставин при призначенні покарання в окремих кримінально-правових ситуаціях.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за зло­чин, вчинений у співучасті. Юридична природа та особливості врахування при призначенні покарання обставин, передбачених ст. 68 КК України.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено за­коном: поняття, підстави та види. Інші випадки пом’якшення покарання при його призначенні, що пе­редбачені КК України.

Призначення покарання за сукупністю злочинів: поняття, принципи та порядок призначення. Межі остаточного покарання, що призна­чається за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків: поняття, принципи та порядок призначення. Межі остаточного покарання, що призна­чається за сукупністю вироків. Особливості та порядок призна­чення покарання особі, яка засуджується за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків одночасно.

Правила складання покарань та зарахування попереднього ув’язнення. Особливості складання окремих видів основних по­карань. Виконання додаткових покарань різних видів. Особли­вості зарахування попереднього ув’язнення при призначенні ок­ремих видів основних покарань. Обчислення строків покарання.

^

ТЕМА 17 Звільнення від покарання та його відбуванняПоняття та юридична природа звільнення від покарання та його відбування. Основний кримінально-правовий зміст звільнення від покарання та його відбування, його відмінність від звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від покарання, його специфічний кримінально-правовий зміст. Звільнення від покарання особи у зв’язку з втра­тою нею суспільної небезпечності. Звільнення від покарання особи у зв’язку із закінченням строків давності. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагіт­них жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Інші різновиди звільнення від покарання, що передбачені КК України.

Звільнення від подальшого відбування покарання, його спе­цифічний кримінально-правовий зміст та види. Умовно-дострокове звільнення від відбуван­ня покарання.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, її специфічний криміналь­но-правовий зміст.

Пом’якшення призначеного покарання, його специфічний кримінально-правовий зміст. Зниження призначеної особі міри покарання до максимальної межі, встановленої санкцією нового закону, що пом’якшує кримінальну відповідальність. Інші різно­види пом’якшення покарання, що передбачені КК України.

Особливості звільнення від покарання та його відбування на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

^

ТЕМА 18 СудимістьПоняття судимості. Часові межі судимості. Обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості. Загальноправові та кримінально-правові наслідки судимості.

Погашення судимості. Загальні умови та строки погашення судимості. Особливості обчислення строків погашення суди­мості при перебігу давності виконання вироку, при умовно-до­строковому звільненні від покарання чи заміні його більш м’яким. Погашення судимості в осіб, щодо яких застосовано закон України про амністію або акт про помилування. Переривання строку погашення судимості.

Зняття судимості. Умови та підстави зняття судимості, що передбачені КК України.


^ ТЕМА 19 ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

ТА ПРИ­МУСОВЕ ЛІКУВАННЯ


Поняття примусових заходів медичного характеру, їх юри­дична природа та основний кримінально-правовий зміст. Цілі примусових заходів медичного характеру.

Особи, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Особливості застосування окремих видів примусових заходів медичного характеру, що передбачені КК України. Продовжен­ня, зміна або припинення застосування примусових заходів ме­дичного характеру.

Поняття примусового лікування, його юридична природа та основний кримінально-правовий зміст. Особи, до яких може бути застосоване примусове лікування. Місця примусового ліку­вання.


^ ТЕМА 20 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ


Неповнолітні як особливі суб’єкти кримінально-правових відносин. Види заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповноліт­нього за КК України.

Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати криміналь­на відповідальність.

Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідаль­ності. Підстави звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів вихов­ного характеру. Особливості звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Особливості застосування до неповнолітніх окремих видів по­карань (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, поз­бавлення волі на певний строк).

Призначення покарання неповнолітнім. Межі остаточного покарання, яке може бути призна­чене неповнолітньому за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

Звільнення неповнолітнього від покарання та його відбуван­ня. Особливості звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, звільнення від покарання із зас­тосуванням примусових заходів виховного характеру, звільнен­ня від покарання у зв’язку із закінченням строків давності, умов­но-дострокове звільнення від відбування покарання.

Особливості погашення і зняття судимості у осіб, які вчини­ли злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


 1. Конституція України. Прийнята на п`ятій сесії Верховної Раді України 26 червня 1996р. – Київ: Юрінком, 1996.

 2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // ВВР України . – 2001. - № 25-26. – Ст. 131.

 3. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

 4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш та ін. За заг. ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. 4-те вид., допов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с.

 5. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. - – Х.: Право, 2010. – 456 с.

 6. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: Навч. посібник / За ред. Є.В.Фесенка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.

 7. Кримінальне право України: навчально-методичний посібник / Авт. кол.; відп. ред. Туляков В.О. – О. : Фенікс, 2010. – 456 с.

 8. Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2009. – 632 с.

 9. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 роки) / упорд. : Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. – Х. : Право, 2011. – 456 с.

 10. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Отв. редактор заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук, профессор Е.Л.Стрельцов. – Х.: Одиссей, 2009. – 344 с.

 11. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 488 с.

 12. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Загальна частина)» / Уклад.: В.І. Борисов, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 144 с.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconКультура ділового мовлення методичний посібник
Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconКультура ділового мовлення методичний посібник
Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) І самостійної...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconАкадемія міського господарства експлуатація силових трансформаторів
Навчально методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Експлуатація електрообладнання тягових підстанцій"...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «кримінальне право україни» iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи