Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030402 – “ПРАВОЗНАВСТВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

(ІІ частина)

КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030402 – “Правознавство” (у тому числі скорочений термін навчання) (ІІ частина)


Укладач старш. викл. І.І. Митрофанов

Рецензент к.ю.н., доц. М.О. Ліненко


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №___ від “___”______ 200__ р.

Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Тематика практичних занять...................................................................................5

Практичне заняття № 1 Поняття особливої частини кримінального права та її система. Злочини проти основ національної безпеки України………………..5

Практичне заняття № 2 Злочини проти життя та здоров’я особи………...…..7

Практичне заняття № 3 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності ………………………………………………………………...10

Практичне заняття № 4 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина………………..……….…..13

Практичне заняття № 5 Злочини проти власності…………….……….….…..16

Практичне заняття № 6 Некорисливі злочини проти власності….……….…17

Практичне заняття № 7 Злочини у сфері господарської діяльності ……..…20

Практичне заняття № 8 Злочини проти довкілля………………………….….23

Практичне заняття № 9 Злочини проти громадської безпеки…………….….24

Практичне заняття № 10 Злочини проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту………………………..….…28

Практичне заняття № 11 Злочини проти громадського порядку і

моральності……………………………………………………………….….….30

Практичне заняття № 12 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення………………………………………………………..….…35

Практичне заняття № 13 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та

Мобілізації…………………………………………………………………....….38

Практичне заняття № 14 злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян……………….….40

Практичне заняття № 15 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку……………………………………………..………….…43

Практичне заняття № 16 злочини у сфері службової діяльності ……..….…46

Практичне заняття № 17 Злочини проти правосуддя……………………..….49

Практичне заняття № 18 злочини проти миру і безпеки людства та міжнародного правопорядку………………………….…….……………….…52

2 Контрольні (екзаменаційні) питання з дисципліни…………..…………….…..54

Список літератури.....................................................................................................60

ВступКримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі й суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет і метод правового реґулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує, крім засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, під час самостійної роботи прищеплення навичок застосування норм КК України в ході проведення практичних занять.

Практичні заняття з кримінального права виконуються відповідно до навчального плану підготовки студентів-бакалаврів за напрямом 6.030402 – “Правознавство”, у тому числі скороченого терміну навчання, та графіка навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання.

Практичні заняття сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань. Їх мета – допомогти студентам закріпити знання про злочини, кримінальну відповідальність за вчинення злочинів та інші кримінально-правові засоби впливу на осіб, які їх вчинили.

Практичні заняття повинні бути виконані студентами в установлений строк відповідно до вимог цих методичних вказівок. Перед виконанням роботи рекомендовано ознайомитись із вказаною літературою.

Рівень засвоєння навчального матеріалу оцінюється викладачем. У разі незадовільної відповіді або пропуску заняття студент зобов’язаний індивідуально відпрацювати відповідну тему.

^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1


Практичне заняття № 1

Тема. Поняття особливої частини кримінального права та її система. Злочини проти основ національної безпеки України

Мета: опанувати теоретичні знання щодо злочинів проти основ національної безпеки та прищепити навички розв’язання задач кримінально-правового характеру з цієї теми.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає основні положення особливої частини кримінального права України як специфічного розділу окремої галузі права, загальну характеристику злочинів проти основ на­ціональної безпеки України. Студенти повинні знати склад злочинів, передбачених статтями 109-114 КК України.

^ Завдання до теми

 1. Підготувати реферати:

  1. Кримінально-правова характеристика форм державної зра­ди; спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідаль­ності особи, яка вчинила цей злочин.

  2. Аналіз юридичного складу злочину “диверсія”.

  3. Кримінально-правова характеристика шпигунства; відо­мості, що становлять державну таємницю; спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчини­ла шпигунство.

2. Розв’язати задачі:

1. Пілот військового літака-винищувача (оновленої конструкції) Петулько, прийшовши до аеродрому, сів у літак, за яким він був закріплений, і перелетів до іншої держави. У цій країні звернувся до державних органів про надання йому політичного притулку та громадянства.

^ Як слід кваліфікувати дії Петулька?

2. Науковий співробітник одного з інститутів Марущак за винагороду надав можливість стажистові з-за кордону сфото­графувати документи, що містили державну таємницю. На слідстві з’ясувалося, що стажист був агентом іноземних розві­дувальних органів.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

3. Завербований іноземною розвідкою Краснов прибув до одного з портів України і зупинився в будинку Боровського.

Побачивши жадібність того до грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання шпигунських відо­мостей, і відразу вручив за користування квартирою 300 доларів. Проживаючи на квартирі Боровського, Краснов відвідував кафе, закусочні, де намагався знайомитися з працівниками режимно­го заводу. Він увійшов у довіру до Черненка, якому за чаркою “зізнався” в тому, що спекулює валютними цінностями, і дав 50 доларів у борг. У розмові з новим “другом” Черненко виказав таємні дані про оборонний завод, на якому працював.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

4. Завербовані іноземною розвідкою автотуристи з Європи Адольф та Херміна Вернери фотографували на території Украї­ни військові об’єкти, лінії електропередач, шосейні шляхи.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

5. Козачков та Кириченко з власної ініціативи встановили зв’язки з іноземною розвідкою і в подальшому підтримували конспіративний зв’язок зі співробітниками цієї розвідки на те­риторії України. Вони займалися збиранням відомостей, що ста­новлять державну таємницю, намагалися передати їх іноземній розвідці. При цьому Кириченко у своєму письмовому зверненні до керівництва розвідки дав конкретні пропозиції щодо ведення диверсійної роботи в Україні.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

Контрольні питання

 1. Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення.

 2. Єдність загальної та особливої частин кримінального права.

 3. Поняття та значення кваліфікації злочинів. Конкуренція норм.

 4. Поняття та загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.

 5. Державна зрада: аналіз юри­дичного складу злочину; особливості звільнення від криміналь­ної відповідальності особи, що вчинила державну зраду.

 6. Пося­гання на життя державного чи громадського діяча: аналіз юри­дичного складу злочину.

 7. Шпигунство: аналіз юридичного складу злочину; особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчи­нила шпигунство.

Література: [9; 12, c. 170–178; 15, c. 211–216; 26–33]


^ Практичне заняття № 2

Тема. Злочини проти життя та здоров’я особи

Мета: опанувати теоретичні знання щодо злочинів проти життя та здоров’я особи та прищепити навички розв’язання задач кримінально-правового характеру з означеної теми.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає загальну характеристику та склади злочинів проти життя та здоров’я особи та склади окремих злочинів проти життя та здоров’я особи. Студенти повинні знати склади злочинів, передбачених статтями 115-145 КК України.

^ Завдання до теми

Розв’язати задачі:

1. Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись. У себе на квартирі він облив її окропом, що спричинило опіки І-II ступеня, після чого завдав численних ударів гайковим ключем по голові. Від крику потерпілої прокинулись діти. Коли 15-річний Олег намагався умовити батька, той завдав йому кілька ударів тим самим ключем по голові, заподіявши поранення, від яких Олег помер у лікарні. Не бажаючи мати свідка, Корнієнко клю­чем завдав також кілька ударів по голові Миколі, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент запо­діяння. Побачивши, що дружина ворухнулася, Корнієнко завдав їй ще три удари гайковим ключем. Потерпілій були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. Уважаючи всіх трьох убитими, Корнієнко викликав швидку допомогу, порізавши собі вену і симулюючи психічне захворювання.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

2. Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка проживає одна, є багато грошей, що їх вона виграла в лотерею. Він запропону­вав Іванчуку обікрасти Верченко. Вночі вони через вікно про­никли до її хати і почали шукати гроші. Коли Верченко проки­нулась і закричала, Оленюк двома ударами ножа в шию і груди вбив її. У приміщенні злочинці знайшли лише 580 грн, які й забрали.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

3. З метою розпиття спиртних напоїв Пустовіт і Радосюк пізно ввечері зайшли до будинку Степанова, де крім останнього знаходилися також Макогон та Федоров. На ґрунті ревнощів до Макогон, співмешканка Пустовіта, яка прийшла в дім до Сте­панова зі своїм знайомим Федоровим, Пустовіт прогнав остан­нього і здійняв сварку з Макогон. Наніс їй побої, а потім вирі­шив убити. Реалізуючи свій намір, Пустовіт, нібито проводячи її додому, разом із Радосюк довів Макогон до водойми, з допо­могою Радосюк зв’язав їй руки і почав завдавати ударів кухон­ним ножем у різні частини тіла. Усього він завдав 20 ножових поранень черевної порожнини та грудної клітки. Потім ніж узяла Радосюк і з помсти за образу, заподіяну їй Макогон під час сварки в будинку Степанова, завдала ним удар у серце. Від одержаних поранень Макогон померла. З висновку судово-ме­дичної експертизи видно, що кожне із 9 проникаючих поранень, завданих потерпілій Пустовітом, саме по собі призвело б до на­стання смерті.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

4. Дудник разом з Качковським, який мав допомагати йому у виконанні будівельних робіт, розпивав спиртні напої. Коли Дудник відлучився, Качковський сам випив горілку, що зали­шилася, після чого заснув на подвір’ї. Дудник намагався розбу­дити Качковського, але той нецензурно вилаявся на його адре­су і продовжував дрімати. Обурившись і згадавши, що Качковсь­кий сам випив частину горілки, а, крім того, не повернув йому давній борг, Дудник вирішив розправитися з ним. Він вилив на одяг Качковського бачок гасу і підпалив, а сам втік з місця вчи­нення злочину. Потерпілий від одержаних опіків через два тижні помер.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

5. Ілясов, Романченко і Воронецький на квартирі останнього розпивали спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала. Збираючись йти до­дому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта і запідозрив, що його сховав Романченко, щоб потім забрати собі. Обурений та­кою підозрою, Романченко накинувся з кулаками на Ілясова. Щоб заспокоїти Романченка, Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки і ноги. Озлоблений на Романченка, Ілясов затяг його на кухню, де протягом тривалого часу завдавав у різні частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряж­кою, душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні переломи ребер, крововиливи в ділянці грудної клітки, на серцевій сумці, гіпофізі, сонячному сплетінні, оболонках і тканинах головного мозку та внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Роман­ченко на місці вчинення злочину помер.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

6. Гольцев, звільнившись із місць позбавлення волі, де він відбував покарання за замах на вбивство із хуліганських спону­кань, зійшовся з Лановою. Вони обоє зловживали спиртними напоями, сварилися, при цьому Гольцев неодноразово погрожував Пановій вбивством. Під час чергової сварки Гольцев збив Панову на підлогу і завдав їй ногою, взутою у черевик, удару в груди в ділянку серця, спричинивши тупу травму грудної клітки з розривом лівого шлуночка серця. Від одержаного ушкоджен­ня Панова померла на місці.

^ Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

7. Кримський з метою заволодіння автомашиною ГАЗ-24 “Волга”, що належала львівській геологорозвідувальній експе­диції, вчинив напад на водія цієї машини Титла, в процесі якого мисливським ножем (він постійно носив його з собою, хоч і не був мисливцем) завдав сім ударів у шию і спину. Від одержаних ушкоджень Титло через кілька днів помер. Підробивши дорож­нього листа, Кримський намагався перегнати автомашину в іншу область, але був затриманий.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.

Контрольні питання

 1. Поняття злочинів проти життя та здоров’я особи.

 2. Види вбивства та їх характерні ознаки.

 3. Відмінність вмисного тяжкого тілесного ушкодження, унаслідок якого сталася смерть потерпілого, від вмисного та необережного вбивства.

 4. Види тілесних ушкоджень та їх характерні ознаки.

Література: [9; 12, c. 179–232; 15, c. 217–275; 26–33]


^ Практичне заняття № 3

Тема: Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності

Мета: опанувати теоретичні знання щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності і прищепити навички розв’язання задач кримінально-правового характеру з даної теми.

^ Короткі теоретичні відомості

Ця тема вивчає загальну характеристику та склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності та склади окремих злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Студенти повинні знати склади злочинів, передбачених статтями 152-156 КК України.

^ Завдання до теми

Розв’язати задачі:

1. Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до себе в гості. Пізно ввечері, маючи намір вступити з нею в стате­вий зв’язок, Самусенко намагався підняти її з крісла. Мажевська вирвалась і вибігла в коридор. Наздогнавши її, Самусенко замкнув двері, заявивши з погрозою, що з цієї квартири так не виходять. Не бачачи виходу зі становища, Мажевська підбігла до відкритого вікна і викинулась з 8-го поверху. Від одержаних тілесних ушкоджень вона померла на місці.

2. Заєць познайомився з односельчанкою Дунайською, вони зустрічалися. Довідавшись, що Дунайська почала зустрічатися з іншим, Заєць двічі приходив до неї додому для з’ясування сто­сунків, але вона не пустила його до квартири і не стала розмов­ляти. Заєць погрожував їй убивством, причому другий раз при­ходив з рушницею, яку в нього відібрали сусіди. Коли через день Дунайська поїхала до Києва, Заєць попрямував за нею. Прихо­пивши ножа, він підстеріг Дунайську і разом з нею зайшов до квартири, де вона мешкала. Погрожуючи ножем, Заєць зґвалту­вав Дунайську. Коли вона заявила, що повідомить про це міліцію, то він удруге зґвалтував її і завдав 10 ударів ножем, за­подіявши 9 різаних ран і одне колото-різане поранення перед­ньої поверхні грудної клітки з ушкодженням тканини лівої ле­гені та стінки судини легеневої артерії, що спричинило смерть.

^ Як кваліфікувати дії Зайця?

3. П’яний Гурін вирішив зґвалтувати Риженко, яка присмер­ком поверталася з роботи додому. Він ударив її в голову пали­цею, виламаною з паркану, після чого затягнув на город, роз­дягнув і намагався вчинити статевий акт. Зробити цього він не зміг, оскільки потерпіла чинила опір. З помсти за опір Гурін зав­дав їй численних ударів палицею і взутими в чоботи ногами в голову, шию та інші частини тіла, заподіявши смерть. Після цьо­го Гурін ввів палицю в статеві органи потерпілої і втік з місця вчинення злочину.

4. Нетверезий Сурилін з метою зґвалтування зайшов до квар­тири односельчанки Дудник. Скориставшись тим, що Дудник була у стані сп’яніння, а також своєю фізичною перевагою, Су­рилін насильно вступив з нею в статевий зв’язок. Коли ображе­на насильством потерпіла пригрозила, що заявить в органи міліції, він злякався і завдав їй тілесних ушкоджень, від яких Дудник померла.

5. Бабинець і Раєнков, будучи напідпитку, ввечері проникли до квартири своєї знайомої Січук. У квартирі знаходилася лише бабуся останньої – Пашук, яку Раєнков вирішив зґвалтувати. Він повалив її на ліжко і намагався вчинити статевий акт, але Пашук вчинила опір, кричала. Раєнков покликав Бабинця, який почав закривати потерпілій рукою рота, включив на повну гучність телевізор. Раєнков із великою силою пальцями рук зду­шив її шию, переламавши ріжки під’язикової кістки й щитовид­ного хряща, спричинив тяжке тілесне ушкодження, однак ста­тевий акт не зміг вчинити з фізіологічних причин. Боячись, що Пашук розкаже про вчинене з нею дочці або онуці, Бабинець кухонним ножем ударив її в груди. Від проникаючого поранен­ня з ушкодженням легені та рясної внутрішньо плевральної кро­вотечі потерпіла на місці померла.

6. Раніше судимий за ч. 1 ст. 117 КК України 1960 р. Осипенко напав на 12-річну Савлук, затягнув її у траншею напірного колектора заводу, вдарив кулаком у щелепу, здушив горло і, коли потерпіла знепритомніла, зґвалтував її. Отямившись, Савлук почала тікати, але Осипенко наздогнав її та знову зґвалтував. Щоб приховати злочин, Осипенко трьома ударами металевого прута в голову вбив Савлук. Взявши з сумки потерпілої гаман­ця, в якому було 200 грн, Осипенко труп і решту речей закопав.

7. Гребенников і Симонян зайшли до жіночого гуртожитку і проникли до кімнати, де спала Половцева. Гребенников почав її роздягати, щоб вступити в статевий зв’язок. Половцева проки­нулася, почала кричати, чинити опір. Вони обоє впали на підло­гу. Гребенников із застосуванням сили поклав її на ліжко, голо­вою вдарив об стіну, розбивши носа. Почувши крики, в кімнату намагались увійти мешканці сусідніх кімнат, але не змогли цього зробити, оскільки Симонян тримав двері. Побоячись бути затри­маними, Гребенников і Симонян вистрибнули у вікно і втекли.

Варіант. Гребенников був уже судимий за ч. 1 ст. 117 КК України 1960 р., а Симонян – за ч. 1 ст. 153 КК України 2001 р.

^ Кваліфікуйте дії зазначених осіб.

Контрольні питання

 1. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності.

 2. Насильницькі дії в сексуальній сфері.

 3. Дії, що грубо порушують моральні норми поведінки у відношенні неповнолітніх і малолітніх і вчиняються без насильства.

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–33]


МОДУЛЬ 2


Практичне заняття № 4

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ правознавство для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Правознавство” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Математичне програмування ” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" кримінальне право\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи