Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 205.61 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата26.09.2012
Розмір205.61 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи та новітніх технологій в освіті


_______________ доц. С. А. Сергієнко

«_______» _____________ _____ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Аграрне право”


для студентів зі спеціальності 6.060100 - “Правознавство”

(скорочений термін навчання)


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Факультет юридичний


Дані робочого навчального плану


Семес-Загаль-


^ АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ


Сам.

робота


ІНДИВЗАВД.

Форма

конт-

ролю

Форма

навчан-

ня

Курс

три

ний

обсяг

(год)

Усьо

го

(год)

Лек.

(год)

Лаб.

(год)

Пра-кти

(год)

Сем.

(год)

(год)

Курс.

проек.

(роб)

Р, Г,

РГ,

контр.

роботи

(іспит,

залік)


Денна
4


7


27


14


8


-


6


-


13


-


-


залік


Заочна
Кременчук 2007


Робоча навчальна програма складена на підставі ОПП вищої освіти за професійним спрямуванням 0601 - “Право”


Робочу програму склала старш. викл. Т.В. Гайкова


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального та цивільного права і процесу

Протокол № ____ від «____» ____________ ______ р.

Зав. кафедри ______________________ М.І. Галунов


Схвалено методичною радою університету

Протокол №____ від «____» ____________ ______ р.


Заступник голови методичної ради _____________________доц. С. А. Сергієнко


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В умовах переходу до ринкової економіки в Україні виникла нагальна потреба розроблення і здійснення великої сукупності правових, організаційних, економічних, наукових, соціальних та інших заходів з метою забезпечення такого розвитку аграрної сфери економіки, який би повністю відповідав потребам країни, забезпечував її продовольчу безпеку.

Вирішення цих питань неможливе без обгрунтованої та виваженої аграрної політики. Стратегічна мета такої політики полягає у формуванні реального власника і господаря землі, соціально-економічній розбудові села, проведенні аграрної та земельної реформ.

Аграрні перетворення стали реальною необхідністю. Ці перетворення потребують відповідного правового забезпечення, нормативного регулювання у сфері суспільних відносин, пов’язаних з виробництвом, переробленням і реалізацією сільськогосподарської продукції. Здійснення аграрної політики, а також аграрної і земельної реформи в Україні є необхідністю і важливим фактором у встановленні економічного порядку в суспільстві. Це викликає потребу перегляду та вдосконалення права і законодавства України в цілому і аграрного зокрема.


^ Мета і задачі вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета і задачі вивчення дисципліни – формування у майбутніх юристів уявлень щодо пріоритетності державної політики у сфері АПК, знань про предмет аграрного права, що являє собою комплекс земельних, майнових, трудових і організаційно-управлінських відносин, які грунтуються на приватній, державній, комунальній власності та виникають у сфері сільського господарства і пов’язаних з ними інших відносин сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань, а також діяльності селянських і особистих підсобних господарів.

^
Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Аграрне право як юридична навчальна дисципліна – це система наукових знань про аграрне право як галузь права, обов’язкових для вивчення у юридичних навчальних закладах. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчають аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та їх ефективне застосування у виробничо-господарській, господарсько-підприємницькій, аграрно-трудовій та інших видах діяльності.


Дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін:

- конституційне право;

 • теорія держави і права;

 • екологічне право;

 • трудове право;

 • правові основи підприємницької діяльності;

 • цивільне право.

Дисципліна забезпечує застосування набутих знань під час проходження студентами виробничої практики, у їхній подальшій професійній діяльності.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен


знати:

 • стан основних проблем і завдань аграрного права та законодавства;

 • предмет, методи, принципи, систему аграрного права;

 • поняття, сутність, принципи, форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві;

 • правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах;

 • правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників;

 • правове становище окремих суб’єктів аграрних правовідносин;


уміти:

 • використовувати дані науки аграрного права у розв’язанні професійних завдань;

 • тлумачити положення аграрного законодавства;

 • застосовувати норми аграрного права у практичній діяльності.^ Тематика курсу лекці


Но-

Найменування теми (модуля).

Денна форма

Заочна форма

Застосуван.

Література

мер

теми

Основні питання та

завдання для самостійної роботи

лекції,

(год)

сам.

роб.

(год)

се-

местр

лекції,

(год)

сам.

роб.

(год)

се-

местр

ТЗН, наоч.

посіб. (№

пор..)

(№ пор.)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Модуль 1

1
^

Предмет, система, джерела аграрного права


Поняття і предмет аграрного права. Методи регулювання в аграрному праві. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Поняття і види джерел аграрного права.

*Закони як джерела аграрного права. Підзаконні акти як джерела аграрного права. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства в Україні

2

4

7

1,3,25,26

2


^

Суб’єкти аграрного права


Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права. Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу. Правовий статус фермерських господарств.

*Правове положення громадян як суб’єктів аграрних правовідносин. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів. Поняття права

2

3

7

1-4,9,17,18, 19,20,22, 23,25,26

засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу
Модуль 2

3
^

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення


Основні напрями земельної реформи. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Форми власності на землі сільськогосподарськогопризначення. Паювання земель. Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками.

*Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим основних, оборонних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств. Правове регулювання приватизації майна у системі АПК.

2

3

7

1,2,5,9,12, 13,16,17, 19,20,21

4
^

Організаційно-правове регулювання забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення


Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо–господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва. Права та обов’язки суб’єктів аграрного підприємництва щодо використання земель с/г призначення, їх збереження та підвищення родючості. Охорона земель як об’єкта природного середовища. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам.

*Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати.


2

3

7

1,2,5,6,7,8,11,12,23,24
Юридична відповідальність землевласників та землекористувачів за шкоду, заподіяну землям с/г призначення та іншим природним ресурсам.


Усього годин за семестр

8

13
Примітка: * - Питання, що виносять для самостійного опрацювання


^ Перелік тем практичних занять


Но-

Найменування теми (модуля).

Денна форма

Заочна форма

Форма

Методичні

засоби

(тести набори

завдань)

Літерату-

ра

(№ пор.,

сторінка)
мер

теми

Основні питання практичного

заняття, його зміст.

Завдання для самостійної роботи

аудит.

занят.

(год)

самост.

робота

(год)

се-

местр

аудит

занят.

(год)

самост.

робота,

(год)

се-

местр

та за-

соби

контр.Модуль 11
^

Предмет, система, джерела аграрного права


2
7


поточний контроль
1,3,25,26
2
^

Суб’єкти аграрного права

2
7


поточний контроль, модульний контроль
1-4,9,17, 18,19,20, 22,23,25,

26Модуль 23
^

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення


2
7


поточний контроль

модульний контроль
1,2,5,9,12, 13,16,17, 19,20,21
Усього годин за семестр

6

^ Зміст самостійної роботи

Теоретичний матеріал та індивідуальні завдання


Но

мер

теми

Найменування теми, питання, що студент повинен опрацювати самостійно, та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, Р Г, реферати).

Денна

Заочна

Форма

звітності

Термін звітності (на

якому тижні)

Література,

посібники,

метод. вказів.,

довідники

Обсяг,

(годин)

Се-местр

Обсяг

(годин)

Се-местр


1-4
Питання для самостійного вивчення, указані у тематиці курсу лекцій
13
7


опитування.

тести
протягом семестру
1-26


Усього годин за семестр

13

б. Курсові проекти і роботи


Вид

робо

ти


Найменування


Семестр


Число навчаль-

них тижнів

Обсяг самос-

тійної роботи,

(годин)

Термін

захисту

Література,

посіб. довід.

метод. вказів.

довідники
Перелік

навчально-методичної літератури
пор


Назва, автори, рік видання

Кількість

примірників

Примітка

1


2


3


4


5


6


7.


8.


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25.


26.Основна

Конституція України// Урядовий кур’єр. 1996. - № 129-130


Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 р. №400-ХІІ / ВВР,- 1990-, №45,- Ст. 602, зі змін. і допов.


Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. №2114 – ХІІ / ВВР.-1992.-№20,- Ст.272, зі змін. і допов.


Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ / ВВР/-1992. №30.-Ст.414, зі змін. і допов.


Про плату за землю: Закон України від 3 липня 1992р. № 2535-ХІІ / ВВР.-1992.-№38.- Ст. 560, зі змін. і допов.


Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ / ВВР.-1993-№ 21. Ст. 218. зі змін. і допов.


Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. №3348-ХІІ / ВВР.-1993.-№34.-Ст.352.зі змін. і допов.


Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. №86 ВВ / ВВР,-1995.- №14.-Ст.91


Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. № 290/ 96 – ВР / ВВР.- 1996.-№41.-Ст. 188


Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997р.-№469/97 – ВР/ВВР/1997.-№39.-Ст.261


Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997р.-№ 771/97- ВР/ВВР.-1998.-№19.-Ст.98.


Про охорону землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р.-№ 161-ХІV /ВВР.1998-№46-47.-Ст.280 зі змін.і допов.


Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998р. № 320-ХІV / ВВР. 1999. № 5-6. Ст. 39 зі змін. і допов.


Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р.-№37- ІV/ВВР.-2002.№35.-Ст.258 зі змін. і допов.


Про насіння та садівний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. №411-ІV/ ВВР.-2003.№13.-Ст.92


Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р./ВВР.-2003.-№39.-Ст.349


Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003р./ ВВР.-2003.-№ 48.-Ст.314


Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003р.-№755-ІV/ВВР.-2003.- №31-32.-Ст.263


Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р.-№742-ІV/ ВВР.-2003. №29.-Ст.232


Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003р.-№973-ІV/ВВР.-2003. №45.-Ст.363


Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003р.-№1378-ІV/ВВР.-2004.-№15.- Ст.229


Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003р.№ 1087-ІV/ВВР.-2004. №5.-Ст.35


Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р.-№2768-ІІІ/Київ Юрінком-Інтер. Київ.-2001.


Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005р. №2982-ІV/ВВР.- 2006.-№1.-Ст.17


Додаткова

Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практичний посібник.- Х.: ТОВ “Одісей”, 2006. – 736с.


Гайворонський В.М., Жушман В.П.: та ін. Аграрне право України: Підручник. – Х.: Право, 2003.204с.

20


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


10


2


2


2^ АРКУШ УЗГОДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

З ВИПУСКАЮЧОЮ КАФЕДРОЮ
Кафедра


Пропозиції випускаючої кафедри про зміни та доповнення до робочої програми

№ і дата прото-колу засідання ка-федри.

Підпис завідувача випускаючої ка-

федри
^ ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ

ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


п/пДата внесення

змінЗміст змін, доповнень

Підстава до внесення

змін, доповнень (№ і да-

та наказу, рішення вче-

ної ради, засідання ка-

федри, підпис завідувача кафедри)

Погодження з випуска-

ючою кафедрою (№ і

дата засідання кафед-

ри, підпис завідувача

кафедри)

Внесені зміни затверджую:


Проректор з науково-педагогічної роботи

та новітніх технологій в освіті _______________ доц. / С. А. Сергієнко / «_______» ______________ 200__ року.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи