Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Скачати 133.94 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Дата27.09.2012
Розмір133.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „БАНКІВСЬКЕ ПРАВО”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.060100 „ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.060100 „Правознавство”.


Укладач: викладач-стажист В.В. Галунова.

Рецензент: старший викладач Т.В. Гайкова.

Кафедра: Кримінального, цивільного права та процесу.


Затверджено методичною радою університету

Протокол № ______від____________________

Голова методичної ради професор В.В. Костін.


Кременчук 2007

^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Банківське право” навчальним планом передбачено як основну форму контролю самостійної роботи студента заочної форми навчання. Якість самостійної роботи студента протягом семестру встановлюється в процесі перевірки та рецензування контрольної роботи, враховуючи виявлене закріплення, поглиблення та узагаль­нення знань і розвиток умінь їх застосування. Результати перевірки контрольних робіт студентів проставляються у відомості обліку ви­конання контрольних робіт.

Структурно контрольна робота складається з відповіді на певну теоретичну тему (питання) і мати наступну структуру:

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки.

У ВСТУПІ слід розкрити роль і значення теми для практичної діяльності (обсяг – до двох сторінок).

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ слід розкрити зміст теоретичного питання, проаналізувати чинні норми права з практикою їх застосування, висловити конкретні особисті зауваження і погляди на досліджувану тему.

У ВИСНОВКАХ (обсягом – до двох сторінок) слід подати обґрунтовану оцінку досконалості чинних норм банківського права чи теоретичних положень, що розглядаються і можливі рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

Наприкінці навести список використаних чинних нормативно-правових актів, літературних джерел та матеріалів судової практики.

Контрольна робота повинна виконуватись самостійно, акуратно, із зазначенням дати виконання, номеру залікової книжки, підпису того ким виконано і подано для перевірки у визначені строки.

Контрольна робота, виконана не за заданим варіантом, повертається студентові без перевірки із зазна­ченням причин повернення.

Загальний обсяг контрольної роботи повинен бути в межах 15-20 сторінок друкованого тексту, че­рез півтора інтервали.

При виконанні контрольної роботи слід використати літерату­ру та нормативні акти, які зазначені у програмі навчальної дисципліни з врахуванням змін у законодавстві України.

Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент виби­рає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).


Перша літера прізвища студента

Номер варіанта завдання для

контрольної роботи

А, Б, В,

Г, Д, Е,

Є, Ж, З,

І, К, Л,

М, Н, О,

П, Р, С,

Т, У, Ф,

Х, Ц, Ч,

Ш, Щ,

Ю, Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Поняття, предмет і система банківського права. Банківські правовідносини.

 2. Банківська система України та її роль у ринковій економіці.

 3. Правове становище Національного банку України.

 4. Правове становище комерційних банків в Україні.

 5. Правове регулювання грошового обігу і розрахунків. Банківський рахунок.

 6. Правове регулювання кредитних відносин.

 7. Правове регулювання ринку цінних паперів.

 8. Загальна характеристика національного валютного законодавства.

 9. Правове регулювання валютних операцій. Валютний контроль та відповідальність за валютні правопорушення.

 10. Загальна характеристика банківського права зарубіжних країн.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року. // ВВРУ. - 1996. - №30.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - №4

 3. Закон України „Про Національний банк” від 20.05.99 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 6 із змінами і доповненнями.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 // Українська інвестиційна газета. - 2000. - № 47 із змінами і доповненнями.

 5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. // Вісник податкової служби України. - 2003. - № 1-2 із змінами і доповненнями.

 6. Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 р. № 221.

 7. Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре­конструкцію) житла, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від З грудня 1997 р. № 1352.

 8. Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забу­довникам житла на селі. затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597.

 9. Інструкція № 3 „Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527.

 10. Інструкція № 7 ”Про безготівкові розрахунки в господарському обороті Ук­раїни”, затверджена постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р. № 204/7.

 11. Положення „Про порядок створення і реєстра­цію комерційних банків”, затверджено Постановою Правлінням Національного банку Украї­ни 21 липня 1998 року.

Основна

 1. Бубнов І., Бєляєв А „Правове регулювання банківської діяльності в Україні” К., 2000.

 2. Брагинский М.Й., Витрянский В.В. Договорное право. - М.: Статут, 1999.

 3. Вільнянський С. Кредитно-розрахункові правовідносини і фінансовий контроль. - Харків. - 1998.

 4. Гавальда К., Стефле Ж. „Банківське право” М., 1998.

 5. Евзлін З “Теорія і практика комерційного банку”. - М. - 1992.

 6. Єрпилева М. „Міжнародне банківське право”. - М. - 2000.

 7. Жуков А „Операції і послуги комерційних банків” Х. - 2001

 8. Жигірь А. Про деякі проблеми захисту інтересів акціонерів // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 11.

 9. Жиленко Д. „Правові аспекти діяльності комерційного банку”// Юридична практика. - 2001. - № 5.

 10. Іващенко О. Акціонерні товариства, органи управління. Акціонери // Welkome. - 2000.

 11. Кибенко Є.О. „Все про господарські товариства”. - Харків. - 2002.

 12. Компанієць Є. „Застосування законодавства про кредитування і розрахунки”. - М. - 1996.

 13. Костюченко О.Банківське право - Київ: А.С.К., 2003.

 14. Кравчук В., Красовська А. Звернення стягнення на частку учасника у статутному фонді господарського товариства // Предпринимательство. 1999. № 12.

 15. Кравчук В. Красовська А. Відступлення частки в статутному фонді господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право. 1999. № 10.

 16. Кондратова А. „Банк очима юриста”// Підприємництво, господарство і право. - 2000.-№ 6.

 17. Лесик А. „Діяльність комерційних банків в Україні” // Українське право. - 2001. - № 2 (4).

 18. Лесик А. „Банківське право України” Х., 2001.

 19. Маковій П.П. “Акціонерні товариства: організація та діяльність”. - К., 1997.

 20. Малишев Б. Правові аспекти управління акціонерним товариством // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 8.

 21. Мороз А. Комерційні банки: активні операції. Київ: УФБШ, 1996

 22. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків - К.: Основи, 1998 р.

 23. Ніколаєва Л.В. „Підприємницьке право“, - Київ - Істина - 2001

 24. Нікітенко О. „Правові аспекти діяльності комерційних банків” Одеса, 2000.

 25. Новоселов Л. Банковские сделки в Гражданском кодексе РФ 1996 г // Правовое регулирование банковской деятельности. - М.1997.

 26. Олейник О. Основи банковского права: Курс лекций. - М., 1997.

 27. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права - М.: Статут, 1998.

 28. Раєвський К.Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків // Банківська справа № 2, 1997.

 29. Суржик В. Акціонування і управління акціонерним товариством // Фінанси України. - 1999.- № 1.

 30. Сугоняко О. Роль банківських кредитів у становленні національної економіки // Закон і Бізнес № 24, 2000.

 31. Усоскин В. Современный коммерческий банк: управление и операции. Москва: ИПЦ „Вазар-Ферро”, 1994.

 32. Хоменко О.Л. Правові аспекти діяльності господарських товариств. Київ. - 2001.

 33. Цись А.В. “Підприємницьке право”, - Львів – 2002

 34. Цивільне право України. В 2 частинах. / Пушкин А.А., Самойленко В.М., Шишка Р.Б. и др. / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Х.: Основа, 1996.

 35. Шибалкіна В Оптимальні умови кредитування. // Банківська справа. - 1998 . - № 4.

 36. Шишка Р.Б. Підприємницьке право України, - Харків - Еспада, 2000

 37. Юсупов І. Банківське право України. - Львів, 2001.

Додаткова

 1. Гражданское право России. Часть первая: Учебник. / Антипов Н.П., Баринов Н.А., Быкова Т.А. и др. / Под ред. З.И.Цыбуленко. - М.: Юристъ, 1998.

 2. Гражданское право. / Агарков М.М., Братусь С.Н., Генкин Д.М. и др. - Ч.1. - М.: Юрид. издат. 1 тип. НКПС, 1938.

 3. Гражданское право. В 2 томах. Том 1: Учебник. / Белякова А.М., Бессонова А.П., Гендзехадзе Е.Н. и др. / Под ред. Е.А.Суханова. - М.: Издательство БЕК, 1994.

 4. Гражданское право. В 2 томах. Том 1: Учебник. / Ем В.С., Зенин Е.А., Коваленко Н.И. и др. / Под ред. Е.А.Суханова. - М.: Бек, 1998.

 5. Гражданское право. Учебник для вузов. Часть первая. / Валиева Н.Г., Гонтало Б.М., Добрынин Ю.Е. и др. / Под общей ред. Т.И.Илларионовой, Б.М.Гонгало, В.А.Плетнёва. - М.: Норма-Инфра - М, 1998.

 6. Гражданское право. Часть 1. Учебник. / Егоров И.Д., Елисеев И.В., Иванов А.А. и др. / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. - СПб.: Проспект, 1997.

 7. Гражданское право. Часть первая. Учебник. / нтокольская М.В., Богачёва Т.В., Глушкова Л.И. и др. / Под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева. - М.: Юристъ, 1997.

 8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический комментарий. / Абова Т.Е., Аникина Е.Б., Беляева З.С. и др. / Отв. ред. Т.Е.Абова, А.Ю.Кабалкин, В.П.Мозолин. - М.: Издательство БЕК, 1996.

 9. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. / Васильев Е.А., Зайцева В.В., Костин А.А. и др. / Отв. ред. Е.А.Васильев. - М.: Международные правоотношения, 1993.

 10. Энциклопедический словарь / Издатели: Ф А. Брокгауз, И- А. Эфрон. - С.-Петербург, 1895.

 11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: части первой (постатейный). / Авилов Г.Е., Безбах В.В., Брагинский М.М. и др. / Под ред. О.Н.Садикова. - М.: Контракт – Инфра-М, 1997.

 12. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. / Беляева З.С., Братусь С.Н., Генкин Д.М. и др./ Под ред. Е.А.Флейшиц, О.С.Иоффе. - М.: Юридическая литература, 1970.

 13. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. / Брагинский М.И., Витрянский В.В., Звеков В.П. и др. / Под общей ред. В.Д.Карповича. - М.: Хозяйство и право – Спарк, 1995.

 14. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 частях. – Часть 1. (по виданню 1902 року) - М.: Статут, 1997.

 15. Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. / Брагинский М.И., Витрянский В.В., Звеков В.П. и др. / Под общей ред. В.Д.Карповича. - М.: Хозяйство и право - Спарк, 1999.

 16. Основные институты гражданского права зарубежных стран. / Авилов Г.Е., Вильданова М.М., Гайдаенко Н.И. и др. / Руководитель авторского коллектива В.В.Залесский. – М.: Норма, 1999.

 17. Советское гражданское право. В 2 ч. Часть 1. / Безрук Н.А., Бойко О.В., Брагинский М.И. и др. / Отв. ред. В.А.Рясенцев. - М.: Юридическая литература, 1986.

 18. Советское гражданское право. В 2-х частях. Часть 1. / Маслов В.Ф., Пушкин А.А., Бару М.Й. и др. / Под ред. В.Ф.Маслова и А.А.Пушкина. - К.: Выща школа, 1983.

 19. Советское гражданское право. Учебник. / Братусь С.Н., Граве К.А., Зимилева М.В. и др. / Под ред. С.Н.Братуся. - М.: Изд-во юрид. лит., 1950.

 20. Цивільне право України. Книга перша.: Підручник. У 2 книгах. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С. та інші. / За ред. О.В.Дзери та Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999.

 21. Цивільне право. Загальна частина. У 2 книгах / Підопригора О.А., Боброва Д.В., Дзера О.В. та інші / Під ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. - К., 1995.

Типові форми договорів з позики, кредиту і факторингу (Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Стефанчук Р.О. - К.: Юрінком Інтер. 2003. 640с. )

 1. Генеральний кредитний договір. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 лютого 2002 р. № 82.

 2. Договір про надання кредиту комерційному банку за рахунок кредитів Національного банку України. Затверджено листом Національного банку України від 18 березня 1994 р. № 111.

 3. Кредитний договір. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 лютого 2002 року № 82.

 4. Кредитний договір. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246.

 5. Кредитний договір. Затверджено на засіданні Правління Ощадного банку України від 11 червня 1992 р. (протокол № 8).

 6. Угода про надання кредитів для проведення розрахункових операцій через факторинг. Затверджено листом Національного банку України від 4 травня 1992 р. № 12001/200.

 7. Договір про проведення розрахункових операцій через факторинг. Затверджено листом Національного банку України від 4 травня 1992 р. № 12001/200.

 8. Угода про навчання студента. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2000 р. № 200.

Типові форми договорів банківського вкладу, банківського рахунка та інших видів банківських послуг

 1. Типовий депозитарний договір. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. № 87.

 2. Договір про депозитарне та інформаційне обслуговування комерційних банків при проведенні операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України. Додаток до листа Національного банку України від 11.05.2000 р. № 14-011/1260-3007.

 3. Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства. Затверджено наказом Фонду державного майна України від 24 грудня 1993 р. № 583, Національного банку України від 18 лютого 1994 р. № 30.

 4. Зразковий договір на обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів. Затверджено наказом Фонду. державного майна України, Національного банку України від 25 липня 1995 р. № 959/80.

 5. Договір на здійснення розрахункового обслуговування. Затверджено тимчасовим роз'ясненням щодо відкриття та використання рахунків інших клієнтів в органах Державного казначейства Державного казначейства України від 1 лютого 2001 р. № 07-06/137-а-800.

 6. Договір на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунка. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 7. Договір на інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 8. Договір на інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України (за умови роботи банку з використанням внутрішньобанківської платіжної системи). Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 9. Типовий договір про відкриття рахунка у цінних паперах. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. № 87.

 10. Типовий договір про відкриття рахунка в цінних паперах органу приватизації. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 1999 р. № 128.

 11. Типовий договір про обслуговування емісії цінних паперів. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 р. № 87.

 12. Примірний договір про надання Пенсійному фонду України послуг щодо здійснення операцій з цінними паперами, які придбаваються за рахунок коштів резерву Фонду. Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 18липня2001 р.№ 11-3.

 13. Договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 14. Договір про використання криптографічних засобів захисту інформації в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 15. Договір про встановлення кореспондентських відносин. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621.

 16. Типовий договір на організацію каси банку. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1994 р. № 129.

 17. Типовий договір на збирання грошової виручки. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1994 р. № 129.

 18. Типовий договір про конфіденційність наданої інформації про ВАТ. Затверджено наказом Фонду державного майна України від 3 листопада 1997 р. № 1195.

 19. Угода про відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб. Затверджено рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 р. № 2.

 20. Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 1999 р. № 178, постановою Правління Національного банку України від 6 жовтня 1999 р. № 497.Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.060100 „Правознавство”.


Укладач: викладач-стажист В.В. Галунова.

Рецензент: старший викладач Т.В. Гайкова.

Відповідальний за випуск: к.ю.н., доц. М.І. Галунов.


Підписано до друку „_____”__________ 2007 р.

Формат 60х90/16

Ум. друк. арк. ___________

Замовлення №___________

Тираж__________примірників


39614

м. Кременчук

вул. Першотравнева, 20

видавничий відділ КДПУ

імені Михайла Остроградського

Схожі:

Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародні фінанси" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
З навчальної дисципліни "міжнародні фінанси" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Інформаційне право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи