Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання
Скачати 223.03 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання
Дата27.09.2012
Розмір223.03 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 0601 - “ПРАВОЗНАВСТВО”


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання за напрямом 0601 - “Правознавство”


Укладач старш. викл. І.І. Митрофанов

Рецензент к.ю.н., проф. М.І. Галунов


Кафедра кримінального та цивільного права і процесу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №__ від ______

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко


^

методичні рекомендації

щодо написання кОНТРОЛЬНої роботи


з навчальної дисципліни “кримінальнИЙ проЦЕС”

Вступ


Вивчення кримінального процесу має на меті засвоєння студентами комплексу теоретичних знань кримінально-процесуального законодавства України, що визначає діяльність правоохоронних органів, яка здійснюється у встановлених законом проце­суальних формах і спрямована на досягнення завдань кри­мінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК.

Знання з кримінального процесу покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

З метою забезпечення найбільш ефективної боротьби зі злочинністю і створення для громадян гарантій від безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності передбачається відповідний порядок діяльності органів досудового слідства, прокуратури, суду (судді), що регу­люється кримінально-процесуальним правом.

У сучасних умовах перед законодавчими органами, юридичною наукою і практикою стоїть завдання забезпечити формування суверенної правової держави, тому останнім часом внесено чимало змін і доповнень до КПК України.

Кримінальний процес - специфічна галузь, в якій дістає вираження правоохоронна функція держави, яку виконують спеціальні органи держави. Важливо знати, яке місце посідає кримінальний процес у справі зміцнення пра­вової основи державного і громадського життя, забезпе­чення законності та правопорядку, розкриття і розслідування злочинів, який його виховний зміст.

Від правильного розуміння поняття, суті та завдання кримінального процесу залежить і загальний підхід до вчення про кримінально-процесуальну форму, процесу­альні гарантії, про стадії, суб’єктів і функції криміналь­ного судочинства.

Діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і судді (суду) з розслідування і судового роз­гляду кримінальних справ має публічно-правовий характер. Злочин завжди завдає громадянам, державі певну шкоду, і це зобов’язує органи держави, що покликані вести боротьбу зі злочинністю, в межах своєї компетенції порушувати кримінальну справу в кожному випадку ви­явлення ознак злочину, вживати усіх передбачених зако­ном заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання (ст. 4 КПК України).

Працюючи в цьому напрямі, правоохоронні органи вирішують загальні завдання боротьби зі злочинністю.

Держава, визнаючи і встановлюючи правову боротьбу зі злочинами, передбачає, по-перше, які саме діяння (дії чи бездіяльність) визнаються злочинами і які заходи по­карання повинні застосовуватись до осіб, які їх вчинили (що становить предмет вивчення кримінального права); по-друге, які державні органи покликані здійснювати пра­вову боротьбу зі злочинами, як ці органи утворюються і функціонують (законодавство про судоустрій і прокуратуру); по-третє, в якому порядку, якими заходами і з додер­жанням яких принципів і правил повинно проводитись встановлення обставин вчинення злочинів, винних осіб і їх покарання (кримінальний процес). Усе це і складає кри­мінально-процесуальне право.

Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального процесу, вивчення якого потребує, крім засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання іспиту, а по закінченні терміну навчання – написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.

Написання цієї роботи має на меті засвоєння студентами головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізування законів та інших нормативно-правових актів, вміння чітко і правильно формулювати власну думку.

Навчальними планами передбачено написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.060100 “Правознавство” у 8-му семестрі.

Студент виконує контрольну роботу за одним із варіантів. Номер варіанта визначається по останній цифрі в заліковій книжці, а якщо номер в книжці закінчується цифрою “0”, вирішується варіант 10. Довільний вибір варіанта не дозволяється.

В контрольній роботі студенту необхідно показати знання основних питань теми та вміння виділити в неї головне. Теоретичний матеріал потрібно зв’язувати з практичною діяльністю правоохоронних органів.

Контрольна робота переслідує важливу мету – набуття студентами вміння аналізувати дію норм закону, застосовувати керівні роз’яснення пленумів Верховного суду України, матеріали судової практики, творчо і самостійно вивчати літературні джерела.

Контрольна робота носить комплексний характер, складається із двох частин: перша - присвячена теоретичному питанню кримінального процесу; друга - розв’язанню задач, які надані як приклади із судової практики.

Матеріали до контрольної роботи повинні бути основані на глибокому аналізі керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, вивчених нормативних матеріалів, рекомендованої літератури, матеріалів судової і слідчої практики.

Контрольна робота виконується самостійно і не передбачає механічного переписування літературних джерел. У випадках використання цитат (думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити про це помітки (зноски), які в кінці роботи нумеруються по черзі застосування, і подаються за таким стандартом, наприклад: Советский уголовный процесс: Учебник / Под ред. С.В. Бородина. - М., 1982. - С. 8; Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. - К., 1999. - С. 11.

Під час викладення спірних концепцій, які є у науковців, студент мусить аргументувати свою позицію щодо їх точок зору і може схилятися до якоїсь із них або відхилити їх, створюючи власну, і наводячи щодо останньої підтвердження.

У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики застосування кримінально-процесуального закону, акту. Вони будуть особливо корисними як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми. Не допускаються до захисту роботи, в яких не використані матеріали судово-слідчої практики.

Обсяг роботи - 15-20 аркушів формату А-4.

Робота подається на кафедру не пізніше як за 30 днів до початку наступної сесії. Вона виконується в машинописному варіанті або в рукописному з відповідною каліграфією літер.

У кінці роботи, після переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, студент повинен поставити власний підпис і дату закінчення контрольної роботи .

Завершена контрольна робота переплітається студентом, реєструється на кафедрі й подається науковому керівнику.

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, використання в ній сучасних методик, дає висновок щодо реальності практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності та ставлення студента при виконанні цієї роботи; зараховує роботу, або не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо контрольної роботи і, якщо вони не мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення при можливості прямо до тексту, або використовує за необхідністю зворотну сторону аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.


^
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ № 1

Контрольне питання: Дізнання як форма досудового розслідування.

План


1. Поняття, завдання і значення дізнання.

2. Дізнання у справах про тяжкі злочини.

3. Діяльність органу дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими.

^

Задача № 1


Зінченко в день свого народження (йому виповнилося 16 років) випив вина і в стані алкогольного сп’яніння прийшов в ресторан, де вчинив хуліганство. Дільничний інспектор міліції порушив кримінальну справу, провів в повному обсязі дізнання і склав обвинувальний висновок.

Чи законні дії дільничного інспектора?
^

Задача № 2


Мешканець м. Києва Іванов був викликаний для допиту як свідок у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Автозаводський РВ КМУ УМВС України в Полтавській області. Після допиту свідок став вимагати відшкодування йому витрат на проїзд в залізничному транспортні і пред’явив квиток на проїзд в вагоні класу “люкс”. Слідчий виніс постанову про оплату витрат свідка Іванова, виходячи із вартості квитку для проїзду в плацкартному вагоні.

Оцініть дії слідчого.


Література:

Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. - К., 1999.

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки) із змінами та доповненнями за станом на 8 лютого 1998 року. Сімферополь.: Таврія. - 1998. – 711 с.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 266-299.

Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, произдодящих дознание в советском уголовном процессе. – Волгоград, 1986.

Маляренко В. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства // Право України. - 2001. - № 3. - С. 15-21.

Милиция как орган дознания. – К., 1989.

Тертышник В.М., Слинько С.В. Предварительное расследование: содержание, логика, язык и стиль процессуальных документов. - Х.: Арсис, 1997.

Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. - Х.: Арсис. 1997.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 444-468.


^ ВАРІАНТ № 2

Контрольне питання: Судовий розгляд кримінальної справи.

План


1. Загальні положення судового розгляду.

2. Підготовча частина судового засідання.

3. Судове слідство.

4. Судові дебати та останнє слово підсудного.

5. Постановлення вироку.
^

Задача № 1


Соломін обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Викликаний для допиту як свідок батько обвинуваченого Соломін відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення злочину сином.

Які дії слідчого при зазначених вище обставинах?
^

Задача № 2


Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово-медична експертиза для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень В процесі подальшого розгляду справи потерпілий до видалення судді в нарадчу кімнату для постановлення вироку заявив, що ніяких претензій до підсудного не має і просить кримінальну справу закрити.

Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосив постанову про закриття кримінальної справи згідно з п. 6 ч. 1 ст. 6 КПК України.

Хто повинен відшкодувати судові витрати?


Література:

Каретников А.С. Процессуальные основания возвращения уго­ловного дела к доследованию. - Саратов, 1978.

Коляда П.В. Окремі питання організації досудового слідства в системі МВС України // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. - С. 3-15.

Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвину­вачення в суді // Право України. - 2001. - № 8. - С. 71 -75.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 474-512.

Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. - Кишинев, 1975.

Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. - К., 1992.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і га­рантій правосуддя // Право України. - 2001. - № 1. - С. 91 -93.

Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К. - 2002. – С. 742-893.


^ ВАРІАНТ № 3

Контрольне питання: Відмова в порушенні кримінальної справи.

План


1. Поняття і значення відмови в порушенні кримінальної справи.

2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи.

3. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи.

4. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.

^

Задача № 1


Дізнавач порушив кримінальну справу за фактом розбійного нападу на Козара. Наступного дня після цього Козар звернувся до дізнавача із заявою, в котрій просив визнати його потерпілим і цивільним позивачем. Дізнавач роз'яснив Козару, що в даний час він не може бути визнаний потерпілим і цивільним позивачем тому, що особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Чи правильно поступив слідчий?

^

Задача № 2


Оперуповноважений Лавочкін, знаходячись у службових справах на ринку, особисто спостерігав факт вимагання грошей у продавця Пенкіна Сичовим. Останнього Лавочкін затримав і доставив до райвідділу. При особистому обшуку в Сичова були виявлені і вилучені гроші і газовий балончик.

Склавши протокол затримання, оперуповноважений пішов на ринок для виявлення очевидців і допиту потерпілого, а потім - за місцем проживання Сичова для провадження обшуку.

Чи ґрунтуються на законі дії оперуповноваженого?


Література:

Бородин С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. - М., 1970.

Гришин С.П. Возбуждается уголовное дело. - Н. Новгород, 1992.

Дубинський А.Я. Провадження попереднього розслідування органа­ми внутрішніх справ. - К., 1987.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 246-265.

Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984.

Педюков П.П. Отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: Автореф. дисс. ... к. ю. н. – К., 1990.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 405-438.


^ ВАРІАНТ № 4

Контрольне питання: Притягнення як обвинуваченого.

План


1. Поняття і підстави притягнення особи як обвинуваченого.

2. Процесуальне оформлення притягнення особи як обвинуваченого.

3. Пред’явлення обвинувачення. Допит обвинуваченого.

4. Зміна і доповнення обвинувачення.
^

Задача № 1


Після пред’явлення Калову І.В. обвинувачення у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 185 КК України, слідчий обрав йому запобіжний захід - підписку про невиїзд, однак Калов І.В. через кілька днів зник з постійного місця проживання. Після вжиття відповідних заходів вста­новити його місце перебування не вдалося.

Які дії не обхідно вчинити слідчому і органу дізнання?


^

Задача № 2


В ході розслідування злочину, передбаченого ст. 257 КК України, на адресу старшого слідчого у особливо важливих справах Іванова неодноразово надходили анонімні листи з вимогами відмовитися від розслідування справи і погрозами знищити його майно шляхом підпалу. Якось, до Іванова з’явився представник садівничого товариства, до якого входив слідчий, і повідомив, що на його (Іванова) дільниці сталася пожежа, в результаті якої повністю згорів садовий будинок та майно, яке знаходилося в ньому. Іванов виїхав на огляд місця події, після чого, повернувшись в свій службовий кабінет, порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 347 КК України, та прийняв його до свого провадження.

Оцініть правомірність дій слідчого Іванова та процесуальне значення прийнятих ним рішень.


Література:

Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого. - К., 1989.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 346-375.

Карнеева Л.М. Привлечение в качестве обвиняемого. - М., 1966.

Лукашевич В.З. Обеспечение прав обвиняемого на предварительном следствии. - Волгоград, 1976.

Манаев Ю.В. Законность и обоснованность процессуальных решений следователя. - Волгоград, 1976.

Рішення Конституцій­ного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (спра­ва про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 44. – Ст. 2193.

Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М., 1984.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 535-564.

Фаткуллин Ф. Н. Изменение обвинения. - М., 1971.

Шимановский В.В. Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии. - Л., 1983.


^ ВАРІАНТ № 5

Контрольне питання: Зупинення і закінчення досудового слідства.

План


1. Поняття, підстави то процесуальний порядок зупинення досудового слідство.

2. Підстави, форми то процесуальний порядок закінчення досудового слідства.

^

Задача № 1


Сочнову було пред’явлено обвинувачення в тому, що він шляхом зловживання довірою заволодів грошима Телеграфова у розмірі 10 тис. гривень. (ст..190 КК України). Оскільки гроші потерпілому так і не були повернуті, Телеграфов заявив вимогу про відшкодування заподіяних злочином збитків і постановою слідчого був визнаний цивільним позивачем. У підготовчий частині судового розгляду у даній справідо судді звернувся Сьомін і також попросив визнати його цивільним позивачем. Він пояснив, що півроку тому перед відїздом на роботу вахтовим методом він передав Сочнову на зберігання відеомагнітофон, про що було укладено договір. Після прибуття з вахти Сьомін став вимагати повернення відеомагнітофону, але Сочнов сказав, що він віддав його на деякий час одному знайомому, який недавно виїхав за кордон на постійне місце проживання. До цього часу збитки Сьоміну не відшкодовані.

Як повинен поступити суддя? Чи може пред’явлений Сьоміним цивільний позов розглядатися разом з кримінальною справою?

^

Задача № 2


В процесі розслідування кримінальної справи за звинуваченням Кобець в шахрайстві слідчий, допитуючи потерпілих, встановив, що після арешту обвинуваченої до її захисника Йовенко зверталося багато громадян, які не були потерпілими у цій кримінальній справі. Вони просили адвоката посприяти в отриманні від Кобець або від її родичів грошей, переданих їй на купівлю валюти за меншим відношенням за офіційним курсом, пропонуючи взамін не звертатися з заявою в слідчі органи. Слідчий вирішив допитати Йовенка як свідка з метою встановлення інших потерпілих від шахрайських дій Кобець.
^

Оцініть дії слідчого?Література:

Быков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства по делу. – М., 1978.

Дубинский А.Я. Основания прекращения уголовного дела в стадии предварительного расследования. - К., 1973.

Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. - М., 1965.

Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. - Волгоград, 1977.

Мариупольский Л.А; Статкус В.Ф., Тульченко В.С. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. - М., 1969.

Мариупольскнй Л.А., Тульченко В.С. Обвинительное заключение в уголовном процессе Украины. - К., 1990. - С. 24-40.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 406-433.

Півненко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики // Право України. - 1998. - № 2. - С. 76-77.

Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. - Волгоград, 1971.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – 690-729.


^ ВАРІАНТ № 6

Контрольне питання: Провадження справ у апеляційній інстанції.

План


1. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження.

2. Суб’єкти, процесуальний порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ у апеляційному провадженні.

3. Перевірка вироків і постанов про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалених місцевими судами.

4. Порядок перевірки ухвал і постанов місцевих судів, зазначених у ч. 2 ст. 347 КПК.

5. Порядок постановлення ухвали, вироку, постанови апеляційного суду.

^

Задача № 1


Під час розслідування кримінальної справи про крадіжку автомашини “Жигулі” із гаража гр. Велігоши, потерпілий під час допиту повідомив слідчому про злочин, очевидно, здійснив хтось із його знайомих: або Никифорів, або Ілюхін, так як тільки їм було відомо про придбання Велігошою автомашини “Жигулі”. Слідчий виніс постанову про притягнення Никифорова та Ілюхіна як підозрюваних у справі, запросив їх до Автозаводського РВ КМУ УМВС в Полтавській обл. та допросив як підозрюваних.

Дайте оцінку законності та обґрунтованості рішень слідчого.
^

Задача № 2


За фактом крадіжки мотоциклу із гаража Ющенка була порушена кримінальна справа. В результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин вчинив Базедов. На допиті як обвинуваченого Базедов пояснив, що вкрадений мотоцикл він продав, а отримані гроші витратив.

До закінчення досудового слідства у даній справі до слідчого надійшла заява від страхового товариства “Безнадійність”, в якій була пред’явлена вимога про стягнення з Базедова розміру страхової суми, яка була сплачена товариством потерпілому Ющенку. Його мотоцикл було застраховано у цьому товаристві.

Чи може позов страхового товариства “Безнадійність” розглядатися разом з кримінальною справою?


Література:

Димитров Ю. Навіщо нам потрібний апеляційний суд? // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 44-46.

Коваленко Є.Г. Порядок і строки розгляду в суді криміналь­них справ під час апеляційного провадження // Міжнародне право і національне законодавство: Зб. наук. праць Київського міжнар. ун-ту. - Вип. 2. – К., 2002. - С. 164-171.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 513-552.

Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. - М., 1974.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-III // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 894-922.


^ ВАРІАНТ № 7

Контрольне питання: Касаційне провадження.

План


1. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду.

2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, які набрали законної сили.

3. Обов’язковість звернення до виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції.

^

Задача № 1


Ковальов та Сисоєв підозрювалися в розкраданні товарно-матеріальних цінностей із продовольчого магазину. Ковальов дав показання про те, що крадіжку з магазину він скоїв сам, а Сисоєва під час цього не було, оскільки він з ним не знайомий та раніше ніколи не зустрічався. Слідчий приєднав до матеріалів кримінальної справи фотознімки, які були зроблені під час огляду місця події, серед яких були фотографії контрольного замку зі слідами злому. Крім цього, до справи було приєднано фотознімок, виявлений при обшуку у Сисоєва, на якому він і Ковальов стояли обнявшись серед інших громадян, які позували фотографу.

Дайте порівняльну характеристику доказового значення фотознімків місця події та фотознімку, виявленого під час обшуку у Сисоєва.
^

Задача № 2


Тимошенко зайшов до магазину і скориставшись тим, що в магазині, окрім продавця, нікого не було вирішив напасти на нього і заволодіти виручкою. З ножем в руці він підбіг до продавця і почав вимагати гроші. Заволодівши грошима, він намагався втекти з місця події, але громадяни Іваненко і Петренко затримали його на виході з магазину і доставили до найближчого райвідділу внутрішніх справ.

Вкажіть привід і підстави до порушення кримінальної справи.


Література:

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 553-570.

Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. - К., 1992.

Пастухов М.И. Оправдание подсудимого. - Минск, 1985.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-III // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 923-942.


^ ВАРІАНТ № 8

Контрольне питання: Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження.

План


1. Перегляд судових рішень на підставі нововиявлених обставин.

2. Перегляд судових рішень із підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

^

Задача № 1


17 червня 2005 року була порушена кримінальна справа за фактом крадіжки в автобусі у Редьки В.К. господарської сумки з речами. Оперативний уповноважений карного розшуку, який провадив дізнання, встановивши, що зазначений злочин вчинив Піпкін виніс постанову про притягнення його як обвинуваченого, пред’явив обвинувачення і допитав Піпкіна в якості обвинуваченого. 26 червня 2005 року оперативний уповноважений виніс постанову про направлення справи слідчому.

Чи є в діях працівника органу дізнання порушення норм кримінально-процесуального закону?
^

Задача № 2


Власов, Петров та Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з метою заволодіння матеріальними цінностями в промтоварних магазинах. Діючи за попереднім зговором, вони, під’їжджали до магазину на автомобілі “Жигулі”, який належав Чемченко, і, пограючи сторожу обрізом мисливської рушниці, зв’язували його, після чого зламували запори. Із магазина співучасники, як правило, розкрадали найбільш цінні речі та завантажували їх в автомобіль, після чого Чемченко відвозив украдене до себе додому.

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз мисливської рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова слідчим були знайдені ломик “фомка”, відмички та зв’язки ключів. За місцем проживання Чемченка були вилучені лише деякі з украдених товарів, так як більшість з них він встиг реалізувати. Під час обшуку у Чемченко був описаний та вилучений його власний автомобіль “Москвич”.

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх долю після вирішення справи. Який порядок приєднання до кримінальної справи виявлених при обшуку предметів?


Література:

Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. – Волгоград, 1984.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 571-592.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-III // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 943-954.

^ ВАРІАНТ № 9

Контрольне питання: Виконання судових рішень у кримінальних справах.

План


1. Значення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах та засади організації й дії цієї стадії.

2. Порядок розгляду судами справ з питань відбування кримінального покарання.

^

Задача № 1


Володимирову (13 років), Рахімову (19 років), Головкову (18 років) було проявлено обвинувачення в тому, що вони проникли в продовольчий магазин і викрали звідти продукти на суму 15 тис. гривень. В процесі подальшого розслідування кримінальну справу щодо Володимирова було виділено в окреме провадження (ст. 439 КПК) і в порядку, передбаченому ст. 7-3 КПК, направлено до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру. Від райспоживспілки надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, які були заподіяні злочином.

Хто і в якому порядку буде відшкодовувати матеріальні збитки?

^

Задача № 2


17 вересня 2005 року поточного року неповнолітній Пивов був затриманий в порядку статті 115 КПК України за підозрою у вчиненні грабежу. 20 вересня п.р. суддею місцевого суду було винесене рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 27 вересня п.р. законний представник неповнолітнього заявив клопотання про звільнення Пивова з під варти, вважаючи, що встановлений законом строк перебування його в стані підозрюваного закінчився. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання, стверджуючи, що в його розпорядженні є ще три дні (тобто до 30 вересня).

Оцініть обґрунтованість клопотання законного представника та рішення слідчого.


Література:

Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 593-625.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33 (29.08.2003). - Ст. 1767.

Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирі­шенні питань, пов’язаних з виконанням вироків: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 року № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972-2002. - К., 2008. - С. 507-513.

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV. 

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 955-988.


^ ВАРІАНТ № 10

Контрольне питання: Провадження у справах про злочини неповнолітніх.

План


1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх.

2. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.

3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх.
^

Задача № 1


Під час виїмки документів в бухгалтерії бухгалтер Чорна сховала під одягом накладну, яка підлягала виїмці, і відмовилась її видати. Слідчий Білий запропонував Чорній повернути накладну, інакше він буде змушений вдатися до примусового вилучення документу. Чорна заявила, що обшукува­ти її без постанови судді він не має права.

Як повинен поступити слідчий?
^

Задача № 2


Коробка був доставлений у лікарню з пораненням, від якого, не дивлячись на надану йому допомогу, помер. Перед смертю, в палаті, він розповів лікарю хто і при яких обставинах причинив йому це поранення. Хворий Чиж, у якого був магнітофон, записав на магнітну стрічку розповідь Коробки і потім передав її слідчому. Слідчий, ознайомившись із змістом представленого запису, прийняв рішення про затримання особи, про яку йшлося як таку, що спричинила ушкодження Коробці.

Оцініть рішення слідчого.


Література:

Благодир С., Смітієнко З. Закриття кримінальних справ щодо непов­нолітніх: вирішення проблем // Право України. - 1998. - № 2. - С. 45.

Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. - М., 1974.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 657-680.

Леоненко В.В. Особенности расследования преступлений несо-вершеннолетних. - К., 1987.

Лукьянчиков Е.Д., Письменный Д.П. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних. – К., 1987.

Лысенко В.В., Гвенко В.И. Основные процессуальные и организационные документы по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних: Практ. пособие. - Харьков, 1996.

Омельченко Г.Е. Применение следователем органом внутренних дел мер пресечения к несовершеннолетним. - К., 1988.

Про застосування судами законодавства про втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду Украї­ни від 27 лютого 2004 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. / Верховний Суд України; За заг. Ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 300-310.

Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего в советском уголовном судопроизводстве. - Казань, 1990.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесу­ального кодексу України. - К.: А. С. К.. - 2002. – С. 1013-1035.


ДОДАТОК № 1

Зразок титульного аркуша контрольної роботи


Міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний політехнічний університет

імені михайла остроградського


кафедра

кримінального і цивільного права та процесу


кОНТРОЛЬНа робота

з кримінального ПРоцесу україни

варіант № 1

студента Іv курсу заочної форми навчання,

група № Іванченка Івана Петровича


науковий керівник:


кременчук 2007


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"кримінальний процес\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи