Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу icon

Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу
Скачати 202.69 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу
Дата27.09.2012
Розмір202.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ РОЗДІЛУ

ОХОРОНА ПРАЦІ”

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ: 0910 – “ЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ”,

0914 – “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКИ”,

0922 – “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”


КРЕМЕНЧУК 2010Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 0910 – “Електронні апарати”, 0914 – “Системи управління та автоматики”, 0922 – “Електромеханіка”


Укладачі: д.т.н., проф. О.М. Андрусенко,

к.т.н., проф. В.М. Чебенко

Рецензент к.т.н., доц. В.О. Глявін


Кафедра БЖД


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від “____” _______________2010 р.

Заступник голови методичної ради _______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Загальні вимоги до розділу дипломного проекту “Охорона праці”. Обсяг і оформлення розділу………………………………………………………………....5

  1. Структура розділу “Охорона праці”…………………………………………….6

  2. Зміст розділу “Охорона праці”…………………………………………………..6

Список літератури…………………………………………...……………………..11

Додаток А Лист завдання на розділ “Охорона праці” дипломного проекту……………………………………………………………………………....12

Додаток Б Список діючих міжнародних стандартів, що рекомендовані до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів і випускних робіт студентів денної та заочної форм навчання………………………………………15

Додаток В Вирішення окремих питань охорони праці відповідно до нормативних документів…………………………………………………………..25


ВСТУП


На заключному етапі навчання у ВНЗ під час виконання дипломного проекту передбачається обов’язкова розробка окремим розділом заходів з охорони праці з урахуванням специфіки проектованої системи, технології її виготовлення та умов експлуатації. У цьому розділі студент повинен спроектувати всі необхідні організаційні, технологічні, технічні заходи та засоби захисту людини від дії наявних шкідливих і небезпечних факторів в умовах експлуатації проектованої системи (лабораторія, офісне приміщення, цех, відкрита атмосфера). Розробка цих заходів повинна здійснюватись на підставі існуючих законодавчих і нормативно-правових актів, державних стандартів України з охорони праці та інших нормативних документів, норм і правил [1-6, додатки Б, В].


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”. ОБСЯГ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ


Розділ “Охорона праці” становить окрему частину пояснювальної записки й розташовується після розділу, присвяченого економічному обґрунтуванню проекту, і повинен мати описову та розрахункову частини загальним обсягом 10-12 сторінок.

Завдання з розділу “Охорона праці” (додаток А) видається студентові-дипломнику викладачем-консультантом з даного розділу на підставі матеріалу, зібраного студентом під час проходження переддипломної практики.

Зміст завдання повинен відповідати темі дипломного проекту і передбачати розробку одного або декількох конкретних питань із техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної профілактики.

У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (відповідно до графіка консультацій).

Виконана робота подається консультантові для перевірки в чорновому вигляді. На першій сторінці цього матеріалу повинні бути зазначені: прізвище та ініціали студента, група, профілююча кафедра, керівник проекту, тема дипломного проекту, завдання з охорони праці.

У чорновому варіанті розділу “Охорона праці” дипломного проекту, що подається консультантові для перевірки, список використаних літературних джерел повинен бути написаний на окремій сторінці, а при оформленні пояснювальної записки його включають до загального списку використаних джерел.

Розділ повинен бути написаний в стилі науково-технічної розробки з урахуванням необхідних, обгрунтованих вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами з безпеки праці та обов’язково мати розрахункову частину. Не припускається викладати матеріал у формі “повинно бути”, “варто врахувати”, “треба передбачити”, “потрібно дотримуватися” і т.н. Прийняті рішення варто викладати у формі конкретних вказівок: “проектом пропонується”, “відповідно до…” (дати найменування або посилання на норми, правила, стандарти), “передбачається й пропонується…”, “відповідно до проведених досліджень (оцінок, розрахункових даних) рекомендується…”, “вивчення підтвердило…”.

На титульній сторінці пояснювальної записки оформленого проекту консультант ставить підпис, який підтверджує правильність вирішення питань з охорони праці, достатність, правильність виконання розрахункової частини розділу “Охорона праці” дипломного проекту.


^ 2 СТРУКТУРА РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


Рекомендується до даного розділу включити наступні підрозділи:

2.1 Основні задачі охорони праці.

2.2 Аналіз умов праці на об’єкті використання розробки та характеристика й аналіз потенційних шкідливих і небезпечних факторів.

2.3 Заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, включаючи пожежну безпеку (розрахунковий розділ).


^ 3 ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


При написанні цього розділу пояснювальної записки необхідно користуватися термінами і визначеннями у сфері безпеки праці, що відповідають системі стандартів безпеки праці, та методичними вказівками щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів ІЕЕКТ, Кременчук, 2010 рік.

Розділ згідно з рекомендованою структурою повинен містити:

3.1 Основні задачі охорони праці – обсяг не більше сторінки, вказуються задачі відповідно до основних вимог Конституції України та Закону України “Про охорону праці” [1-3], а також інших нормативних документів з охорони праці.

3.2 Аналіз умов праці та особливостей техніки безпеки на об’єкті (приміщення цеху, лабораторне приміщення, офісне приміщення) експлуатації системи, що розробляється в дипломному проекті, приладу або пристрою, установки, стенда і т.н., а також характеристика й обґрунтований згідно з діючими нормативами аналіз потенційних шкідливих і небезпечних факторів проектованого об’єкта або технологічного процесу в умовах експлуатації.

Шкідливими виробничими факторами можуть бути:

- підвищена запиленість і загазованість робочої зони;

- підвищена або знижена температура, вологість повітря та його тиск, рухомість повітря та ступінь його іонізації;

- підвищений рівень шуму, вібрації, інфразвукових коливань, ультразвуку;

- підвищений рівень іонізуючих, електромагнітних випромінювань у робочій зоні;

- підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;

- мікроорганізми (тваринні та рослинні);

- фізичні та нервово-психічні перевантаження, що виникають від розумового перенавантаження, монотонності праці та емоційних факторів.

Небезпечними виробничими факторами можуть бути:

- рухомі машини та механізми;

- незахищені рухомі елементи виробничого обладнання, пересувні вироби;

- посудини та апарати, що працюють під тиском;

- небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- атмосферні розряди;

- пожежна небезпека;

- використання олов’яно-свинцевих припоїв (паяння, лудіння);

- процес виробництва плат;

- електровакуумні установки та технології їх використання.

У цьому підрозділі наводяться дані щодо травматизму, характерних причин травматизму при експлуатації (виготовленні) проектованої системи або пристрою, для яких розробляється програмне забезпечення.

3.3 Заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці повинні містити:

- організаційні заходи (систему управління охороною праці на підприємстві; систему інструктажів із питань охорони праці, без наведення інструкцій щодо їх проведення; систему триступеневого контролю; основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням);

- технічні та технологічні заходи щодо створення нешкідливих і безпечних умов праці з наданням необхідних розрахунків.

У даному підрозділі слід ґрунтовно і повно викласти питання забезпечення безпеки персоналу (працівників) при експлуатації (виробництві) проектованої системи, пристрою або системи, для якої розробляється програмне забезпечення. Конкретні організаційні та технічні заходи щодо попередження впливу на людину небезпечних і шкідливих чинників.

Заходи необхідно розробляти, виходячи зі специфіки умов експлуатації, викладених у п. 2.3, з обов’язковим наведенням необхідних розрахунків.

При цьому потрібно розрахувати технічні засоби захисту робітників за основним шкідливим або небезпечним виробничим чинником, а також аргументовано довести необхідність їх застосування. Методи боротьби з іншими потенційними небезпеками, які мають місце в даному конкретному випадку, описати як рекомендації щодо використання тих або інших заходів і засобів захисту або розрахунку їхньої ефективності.

Необхідно розглянути технічні рішення та зробити необхідні розрахунки відповідно до діючих нормативів, установлення критерію електробезпеки, обґрунтування типів застосованого електроустаткування, електропроводки, електричного захисту, блокування, сигналізації, а також обґрунтувати вибір і розміщення захисних пристосувань і пристроїв, розробити заходи для раціональної організації робочого місця з урахуванням вимог технічної естетики та ергономіки.

Зразкова тематика розрахунків може бути така.

1. Розрахунок занулення.

2. Розрахунок робочого або захисного заземлення.

3. Розрахунок повторного заземлення нейтралі.

4. Розрахунок струму ураження при торканні людини.

5. Розрахунок захисту персоналу від впливу електромагнітних випромінювань.

6. Розрахунок захисту від впливу радіоактивних (іонізуючих) випромінювань.

7. Розрахунок загального штучного освітлення робочого місця.

8. Розрахунок комбінованого освітлення робочого місця.

9. Розрахунок освітлювальної мережі лабораторії та захисту від коротких замикань.

10. Розрахунок електропроводки й засобів захисту електроживлення спроектованого пристрою.

11. Розрахунок місцевої витяжної механічної вентиляції для видалення основних технологічних викидів.

12. Розрахунок кондиціонування повітря приміщення.

13. Розрахунок грозозахисту виробничої споруди.

14. Розрахунок грозозахисту пересувних установок.

15. Розрахунок звукопоглинання або звукоізоляції приміщення експлуатації розробленої системи або пристрою.

16. Розробка заходів для зниження вібрацій.

17. Вимоги до робочого місця оператора ПК.

Тема розрахунку обов’язково повинна бути узгоджена з викладачем-консультантом.

3.5 Пожежна безпека

Під час розробки даного підрозділу необхідно стисло охарактеризувати предмет розробки дипломного проекту з погляду пожежної небезпеки. При цьому потрібно виявити потенційні причини виникнення пожежі при технологічних процесах виготовлення або при експлуатації проектованого пристрою, приладу або системи (виникнення струму короткого замикання, іскріння, перегрів елементів конструкцій, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність статичної або атмосферної електрики).

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння – за ГОСТ 12.1.033-81. Об’ємно-планувальне і технічне виконання об’єкта, засоби сповіщення і сигналізації про пожежу – за ГОСТ 12.4.009-83.

При виконанні рекомендованих підрозділів розділу “Охорона праці” дипломного проекту необхідно користуватися наведеною в списку літературою, державними стандартами, наведеними в додатку Б, і для вирішення окремих питань охорони праці – нормативними документами, наведеними в додатку В.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. – Київ, 1997.

2. Закон України “Про охорону праці”. – Київ, 1992.

3. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – Київ, 1991.

4.Система стандартов безопасности труда. – М.: Издательство стандартов, 1989.

5. Безопасность труда в промышлености. Справочникщ/Под ред. К.Н.Ткачука. – Киев: Техника, 1982.

6.Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1976.

7. Збірник нормативно-правових актів з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму. – Київ: ТОВ “Ріда Стиль”, 2008.


Додаток А


Лист завдання на розділОхорона праці дипломного проекту


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Факультет _______________________________________

Кафедра _______________________________________

Група _______________________________________

Затверджую

Завідувач кафедри БЖД

проф. Андрусенко О.М.

____________________

“_____” ________ 20__р.


ЗАВДАННЯ

на розділ “Охорона праці” дипломного проекту (роботи) студентові


_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема випускної роботи ______________________________________________

____________________________________________________________________


2 Дата видачі завдання на розділ “Охорона праці” дипломного проекту (роботи) ____________________________________________________________________


Продовження додатка А

3 Плановий термін подачі студентом закінченого розділу “Охорона праці” на узгодження з викладачем-консультантом кафедри БЖД ____________________


4 Зміст завдання з розділу “Охорона праці” з урахуванням специфіки проектованої системи та умов її експлуатації


4.1 Загальні законодавчі та нормативні вимоги до організації забезпечення охорони праці________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


4.2 Аналітична частина розділу “Охорона праці” з установлення та обґрунтування потенційно шкідливих і небезпечних факторів експлуатації проектованої системи.

Обґрунтуванню підлягають:

Шкідливі фактори: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Небезпечні фактори: __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


4.3 Розрахунково-обчислювальна частина розділу “Охорона праці” з розробкою конкретних рішень із забезпечення безпечних умов праці при експлуатації проектованої системи за основними небезпечними факторами.

Розрахунку та обґрунтуванню підлягають наступні питання:

Електробезпека: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Продовження додатка А

Механічна безпека: ___________________________________________________

____________________________________________________________________


Пожежна безпека: ____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Забезпечення норм мікроклімату, шуму, освітлення, санітарії та інше: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Студент-дипломник ___________________________

(підпис)

Консультант з

розділу “Охорона праці” ___________________________

(підпис)


Додаток Б


Список діючих міжнародних і міждержавних стандартів, які рекомендовані до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проекті і випускних робіт студентів денної та заочної форм навчання


ГОСТ 8.496–83. Радиационная безопасность. Коэффициент качества ионизирующих излучений. – Взамен ГОСТ 12631 – 67. – Введ. 01.01.85. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. – (ГСОЕИ).

ГОСТ 9.10 2–91. Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения. – Переизд. апр. 1992. – Взамен ГОСТ 9.102 – 78. – Введ. 01.07.91. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 5 с. – (ЕСЗКС).

ГОСТ 12.0.003–74. Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация. – Переизд. май 1984, с изм. 1. – Введ. 01.01.76. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 4 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.0.005–84. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения. – Переизд. ноябрь 1987. – Введ. 01.07.85. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.001–89. Ультразвук. Общие требования безопасности. – Взамен ГОСТ 12.1.001 – 83. – Введ. 01.01.91. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. - (ССБТ).

ГОСТ 12.1.002–84. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. – Взамен ГОСТ 12.1.002 – 73. – Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. – (ССБТ).


Продовження додатка Б

ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. – Переизд.

окт. 1984, с изм. 1. (Изм. 2, принятое МГС, в Украине не действует). – Взамен ГОСТ 12.1.003 – 76. – Введ. 01.07.84. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 10 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.004–91. Пожарная безопасность. Общие требования. – Взамен ГОСТ 12.1.004 – 76. – Переизд. янв. 1995, с изм. 1. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 77 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.005–88. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. – Взамен ГОСТ 12.1.005-76. – Введ. 01.01.89. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.006–84. Электромагнитные поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – Переизд. дек. 1986 г. – Взамен ГОСТ 12.1.006-76. – Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов 1987. – 6 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.007–76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – Переизд. май 1984, с изм 1, 2. – Введ. 01.01.77 – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.008–76. Биологическая безопасность. Общие требования. – Переизд. май 1984. – Введ. 01.01.77. – 4 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.009–76. Электробезопасность. Термины и определения. – Переизд. май 1984. – Введ. 01.01.77. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.012–90. Вибрационная безопасность. Общие требования. – Взамен ГОСТ 12.1.012 – 78, ГОСТ 12.1.034 – 81, ГОСТ 112.1.042 – 84, ГОСТ 12.1.043 – 84. – Введ. 01.07.91. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 46 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.013–78. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. – Переизд. май 1984. – Введ. 01.01.80. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 10 с. – (ССБТ).


Продовження додатка Б

ГОСТ12.1.018–86. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования. – Взамен ГОСТ 12.1.018 – 79. – Введ. 01.01.87. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 4 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.019–79. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. – Переизд. дек. 1985 с изм. 1. – Введ. 01.07.80. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 6 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.023–80. Шум. Методы установления шумовых характеристик стационарных машин. – Переизд. май 1991, с изм. 1, 2. – Введ. 01.01.81. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 8 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.028–80. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод. – Переизд. июль 1986. – Введ. 01.07.81. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 9 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.033–81. Пожарная безопасность. Термины и определения. – Переизд. май 1984, с изм. 1. – Введ. 01.07.82. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 9 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.038–82. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов. – Переизд. июль 1985, с изм 1. – Введ. 01.07.83. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.1.040–83. Лазерная безопасность. Общие положения. – Переизд. янв. 1986, с изм. 1. – Введ. 01.01.84. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 8 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.2.007.0–75. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. – Переизд. май 1984, с изм. 1…4. – Введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 15 с. – (ССБТ).


Продовження додатка Б

ГОСТ 12.2.007.14–75. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности. – Переизд. май 1984, с изм.1, 2. – Введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 2 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.2.025–76. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний. – Переизд. ноябрь 1980, с изм. 1, 2, 3. – Введ. 01.01.82. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 31 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.2.032–78. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. – Переизд. июль 1985. – Введ. 01.01.79. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 9 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.2.049–80. Оборудование производственное. Общие эргономические требования. – Введ. 01.01.82. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 20 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.2.091–2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных

(МЭК 61010 –1–90 , приборов и лабораторного оборудования. Ч.1. Общие

ГОСТ Р 51350–99). требования. – Переизд. ноябрь 2001 – Взамен ГОСТ 12.2.091 – 83. – Введ. 01.07.2000. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 84 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.3.019–90. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 75 с. – (ССБТ).

ГОСТ12.4.009–83 . Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. – Переизд. ноябрь 1983, с изм.1 – Взамен ГОСТ 12.4.009 – 75. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 34 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.011–89. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. – Взамен ГОСТ 12.4.011 – 87. – Введ. 01.07.90. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 10 с. – (ССБТ).

Продовження додатка Б

ГОСТ 12.4.064–84. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний. – Взамен ГОСТ 12.4.064 – 79. – Введ. 01.01.85. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 10 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.026–76. Цвета сигнальные и знаки безопасности. – Переизд. апр. 1987, с изм. 1, 2. – Взамен ГОСТ 15548 – 70. – Введ. 01.01.78. – 32 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.051–87. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний. – Взамен ГОСТ 12.4.051 – 78. – Введ. 01.07.88. – М.: Изд-во стандартов, 1988.1 – 4 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.077–79. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах. – Переизд. июль 1983. – Введ. 01.07.80. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.113–82. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 32с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.120–83. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования. – Переизд. март 1983. – Введ. 01.01.84. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 4 с. – (ССБТ).

ГОСТ12.4.123–83. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования. – Переизд. июль 1985. – Введ. 01.01.84. . – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. – (ССБТ).

ГОСТ 12.4.124–83. Средства защиты от статического электричества. Общие требования. – Переизд. июнь 1986. – Введ. 01.01.84. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 5 с. – (ССБТ).


Продовження додатка Б

ГОСТ 17.2.4.02–81. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. – Переизд. дек. 1986. – Введ. 01.07.82. – М.: Изд-во стандартов. 1987. – 2 с. – (ОП).

ГОСТ 20.39.108–85. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора. – Взамен ГОСТ 22973 – 78. – Введ. 01.01.87. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 18 с. – (КСОТТ).

ГОСТ 15484–81. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения. – Переизд. март 1986, с изм. 1. – Взамен ГОСТ 15484 – 74, ГОСТ 15485 – 70, ГОСТ 18445 – 73, ГОСТ 19849 – 74, ГОСТ 22490 – 77. – Введ. 01.01.82. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 48 с. – (ССБТ).

ГОСТ 21480-76. Мнемосхемы. Общие эргономические требования. – Переизд. март 1980. – Введ. 01.01.77. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 4 с. – (СЧМ).

ГОСТ 21752-76. Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования. – Переизд. июль 1987, с изм. 1. – Введ. 01.01.77. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 6 с. – (СЧМ).

ГОСТ 21786–76. Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования. – Переизд. дек. 1986. – Введ. 01.07.77. – М.: Изд-во стандартов. 1987. – 4 с. – (СЧМ).

ГОСТ 21829-76. Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования. – Переизд. февр. 1987. – Введ. 01.07.77. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 6 с. – (СЧМ).

ГОСТ 21889-76. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования. – Переизд. март 1987, с изм. 1. – Введ. 01.07.77. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 14 с. – (СЧМ).

Продовження додатка Б

ГОСТ 21964–76. Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики. – Переизд. июль 1982, с изм.1, 2, 3 – Введ. 01.07.87. – М.: Изд-во стандартов. 1982. – 36 с.

ГОСТ 22269-76. Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Обшие эргономические требования. – Переизд. сент. 1985. – Введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов 1986. – 3 с. – (СЧМ).

ГОСТ 22613-77. Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования.- Переизд. апр. 1979. – Введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 6 с. – (СЧМ).

ГОСТ 22614–77. Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования. – Переизд. окт. 1990. – Введ. 01.07.78. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 8 с. – (СЧМ).

ГОСТ 22615–77. Выключатели или переключатели типа «тумблер». Общие эргономические требования. – Переизд. окт. 1978. – Введ. 01.07.78. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 6 с. – (СЧМ).

ГОСТ 22902-78. Устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования. – Переизд. апрель 1979. – Введ. 01.01.79. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 6 с. – (СЧМ).

ГОСТ 23090-78. Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд. – Переизд. сент. 1986, с изм 1,2. – Введ. 01.01.80. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 32 с.

ГОСТ 23255–78. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения. – Переизд. сент. 1979. – Введ. 01.07.79. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 6 с. – (ССБТ).

Продовження додатка Б

ГОСТ 24505–80. Символы на пультах управления. – Переизд. ноябрь 1987, с изм. 1, 2. – Введ. 01.01.82. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 27 с. – (УПУ).

ГОСТ 26387-87. Система «Человек – машина». Термины и определения. – Переизд. дек. 1985. – Взамен ГОСТ 21033-75, ГОСТ 21034-75, ГОСТ 21035-75, ГОСТ 21036-75. – Введ.01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 6 с. – (СЧМ). – отменен только в Украине.

ГОСТ 26883–86. Внешние воздействующие факторы. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 11 с.

ГОСТ 28312–89. Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения. – Введ. 01.01.90. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 17 с.

ГОСТ Р 50775–95 Системы тревожной сигнализации. Ч.1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения. – Введ. 01.01.1996. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 20 с.

ГОСТ Р 51288–99 Средства измерений электрических и магнитных величин.

(МЭК 1187–93). Эксплуатационные документы. – Введ. 01.01.2000, с изм. 1. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 28 с.

ГОСТ Р 51350–99 Безопасность электрических контрольно-измерительных

(МЭК 61010-1–90). приборов и лабораторного оборудования. Ч.1. Общие требования. – Переизд. ноябрь 2001, с изм. 1,2. – Введ. 2000 – 07. – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 84 с.

ГОСТ Р 51724–2001. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам. – Введ. 01.01.2002. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 12 с. – (ЭОПТС).


Продовження додатка Б

ГОСТ Р 52319–2005 Безопасность электрического оборудования для

(МЭК 61010 – 1:2001 измерения, управления и лабораторного применения. Ч.1. с изм. 1,2 МОД). Общие требования. – Введ. 01.07.2006. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 89 с.

ГОСТ Р МЭК 60073–2000. Маркировка и обозначение органов управления контрольных устройств. Правила кодирования информации. – Введ. 2002 – 01 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 20с. – (ИУМ).

ГОСТ Р МЭК 60335–2–6–99. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к часам. – Введ. 200 – 07 – 01.- М.: Изд-во стандартов, 1999. – 7 с.

ГОСТ Р МЭК 60447–2000. Принципы приведения в действие. – Введ. 2001 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 19 с. – (ИЧМ).

ГОСТ Р 61010–2–010–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов. – Введ. 2000 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 16 с.

ГОСТ Р 61010–2–020–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 020. Частные требования к лабораторным центрифугам. – Введ. 2001 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 20 с.

ГОСТ Р 61010–2–031–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 031. Частные требования к щупам электрическим ручным для электрических измерений и испытаний. –

Продовження додатка Б

Введ. 2001 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 18 с.

ГОСТ Р 61010–2–032–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 032. Частные требования к клещам амперометрическим ручным для электрических измерений и испытаний. – Введ. 2001 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 13 с.

ГОСТ Р 61010–2–041–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе для обработки медицинских материалов. – Введ. 2000 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 17с.

ГОСТ Р 61010–2–051–99. Безопасность электрических контрольно -измерительных приборов и лабораторного оборудования. Ч.2. – 051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания. – Введ. 2000 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 8 с.

ГОСТ Р 61010–2–061–99. Безопасность электрических контрольно- измерительных приборов и лабораторного оборудования. Частные требования к лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и ионизацией. – Введ. 2000 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 12 с.


Додаток В


Вирішення окремих питань охорони праці

відповідно до нормативних документів


1. Категорії пожежної небезпеки приміщень (СНіП 2.09.05 - 85).

2. Відповідність розмірів приміщення і кількості працюючих у ньому людей (СН-245-71).

3. Енерговитрати організму людини при експлуатації устаткування. Норми виробничого мікроклімату (ГОСТ 12.1.005-88).

4. Захист від шуму. Норми проектування (СНіП 11-12-77).

5. Основні групи небезпечних і шкідливих виробничих факторів (ГОСТ 12.0.003-74).

6. Загальні вимоги пожежної безпеки (ГОСТ 12.1.004-91).

7. Евакуаційні шляхи відповідно до розташування приміщень та їх числа і розмірів (СНіП 2.01.02-85).

8. Оцінка приміщення з можливою небезпекою ураження електричним струмом (ГОСТ 12.013-78).

9. Забезпечення охорони праці користувачів ПК. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними термінами ПК (Дсан ПіН 3.3.2.007-98) – Освітлення; оптимальні параметри мікроклімату; ергономіка робочого місця; небезпечні й шкідливі фактори: шуми, вібрації, м’яке рентгенівське випромінювання, електромагнітне випромінювання, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, електростатичне поле, пил, озон, оксиди азоту, аероіонізація, небезпека ураження електричним струмом.

10. Нормування штучного і природного освітлення (СНіП 11-4-79).

11. Будівлі та приміщення, у яких використовуються електронне обладнання, ЕОМ, виконуються їх обслуговування, наладка, ремонт (СНіП 2.09.02-85; СНіП 2.01.02-85; СНіП 2.08.02-89).

12. Рівні шуму на робочих місцях (ГОСТ 12.1.003-83; СН3223-85).

Продовження додатка В

13. Опалення, вентиляція та кондиціонування приміщень з електронним обладнанням та ЕОМ (СНіП 2.04.05-91).

14. Параметри мікроклімату, повного складу повітря, уміст шкідливих речовин на робочих місцях (СН 4088-86).

15. Рівні електромагнітного випромінювання і магнітних полів (ГОСТ 12.1.006-85; СН 3206-85).

16. Рівні інфрачервоного випромінювання (ГОСТ 12.1.005-88; СН 4088-86).

17. Гранична допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях (ГОСТ 12.1.045-88; СН 1757-77).

18. Класи захисту людини від ураження електричним струмом (ГОСТ 12.2.007-90).

19. Нормативні значення опору захисного заземлення (ГОСТ 12.1.030-81).

20. Вимоги до обладнання робочого місця користувача ПК (ГОСТ 12.2.032-78).

21. Вимоги до відеомоніторів ПК (ДСТ 27954 - 88).


Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 0910 – “Електронні апарати”, 0914 – “Системи управління та автоматики”, 0922 – “Електромеханіка”


Укладачі: д.т.н., проф. О.М. Андрусенко,

к.т.н., проф. В.М. Чебенко


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______. Наклад_______прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Схеми з'єднань, підключення, загальні та розміщення
Наведені методичні вказівки є логічним продовженням [1] І можуть бути використані студентами при виконанні графічної частини складових...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconЗміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ
«Системна інженерія». Студенти денної форми навчання виконують розрахункову роботу, заочної – курсову. Дані методичні вказівки також...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМіністерство транспорту україни
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи