Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 138.89 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання
Дата27.09.2012
Розмір138.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

ОХОРОНА ПРАЦІ”


ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ,

ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВА І ГУМАНІТАРНИХ НАУК


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету, факультету управління та факульту права і гуманітраних наук


Укладач доц. Ю.М.Чебенко

Рецензент д.т.н., проф. О.М. Андрусенко


Кафедра БЖД


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від “____” _______________2010 р.

Заступник голови методичної ради _______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ 1. Загальні положення і вимоги до розділу дипломного проекту (роботи) “Охорона праці”………………………………………………………...………...4

 2. Структура розділу “Охорона праці”…………………………………………….6

 3. Зміст розділу “Охорона праці”…………………………………………………..6

 4. Заходи щодо техніки безпеки та пожежної безпеки………………………….11

Список літератури………………………………………………………………….12

Додаток А Лист-завдання на розділ “Охорона праці” дипломного

проекту (роботи)……………………………………………………………………15


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) “ОХОРОНА ПРАЦІ”


Відповідно до вимог Державного департаменту з нагляду за охороною праці України (Наказ № 30 від 04.04.94) включення питань охорони праці у дипломні проекти є обов’язковим.

Мета даних методичних вказівок – визначити зміст, обсяг і порядок виконання розділу “Охорона праці” у дипломних проектах чи роботах (далі “у проектах”) загального характеру. У дипломних проектах науково-дослідного й реального характеру зміст розділу й глибина пророблення тих чи інших питань охорони праці узгоджуються з консультантом.

Завдання з розділу “Охорона праці” (Додаток А) видається викладачем-консультантом кафедри “Безпека життєдіяльності” до початку переддипломної практики і передбачає:

 • аналіз умов праці, характеристику шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях підприємства (в установах і організаціях);

 • аналіз і оцінку економічних наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності та аварій на підприємствах;

 • розробку конкретних організаційних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів щодо виробничої санітарії;

 • техніки безпеки та пожежної безпеки, спрямованих на поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства, що мають важливе соціально-економічне значення.

Зміст завдання повинен відповідати темі дипломного проекту і передбачати розробку одного або декількох конкретних питань техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної профілактики.

У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (відповідно до графіка консультації).

Виконана робота подається консультантові для перевірки в чорновому варіанті. На першій сторінці цього матеріалу повинні бути зазначені: прізвище та ініціали студента, група, випускна кафедра, керівник проекту, тема дипломного проекту, завдання з охорони праці.

^ Неприпустимо наводити у розділі загальні фрази й міркування з підручників, правил безпеки та інших нормативних документів.

У розділі “Охорона праці” не слід повторювати інформацію, що розглядалась в інших розділах проекту. У цьому випадку необхідно зробити посилання на розділ, де наведені необхідні посилання.

Розділ повинен бути написаний конкретно в стилі науково-технічної розробки з урахуванням необхідних, обгрунтованих вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами з безпеки праці. Не припускається викладати матеріал у формі “повинно бути”, “варто враховувати”, “треба передбачати”, “потрібно дотримуватися” і т.і. Прийняті рішення необхідно викладати у стверджувальній формі: “проектом пропонується”, “відповідно до…” (дати найменування або посилання на норми, правила, стандарти), “передбачається й пропонується…”, “відповідно до проведених досліджень (оцінок, розрахункових даних) рекомендується…”, “вивчення засвідчило…”.

Розділ “Охорона праці” за необхідності може доповнюватися графічними матеріалами. Орієнтовний обсяг текстової частини 10-15 сторінок друкованого тексту. Графічні матеріали наводяться на аркушах пояснювальної записки і за узгодженням з керівником проекту на демонстраційних аркушах.

Використані під час написання розділу літературні джерела і нормативні документи включаються до загального списку літератури, а в тексті на них даються посилання у встановленому порядку.

При захисті дипломного проекту в доповіді рекомендується висвітлювати матеріали розділу.


^ 2 СТРУКТУРА РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


До даного розділу рекомендується включити наступні підрозділи:

2.1 Основні задачі охорони праці, організація охорони праці та аналіз умов праці на об’єкті з використанням розробки дипломного проекту.

2.2 Характеристика й аналіз потенційних шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

2.3 Заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечення пожежної безпеки.


^ 3 ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


Розділ “Охорона праці” повинен містити:

1) основні задачі охорони праці – обсягом не більше сторінки, вказуються задачі відповідно до основних вимог Конституції України та Закону України “Про охорону праці”, організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації;

2) аналіз умов праці й характеристику шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях підприємства, установ і організацій;

3) аналіз виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності й аварій на підприємстві за останній рік;

4) аналіз та оцінку матеріальних збитків від виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності, аварій і витрат на заходи щодо охорони праці за цей же період;

5) інженерно-технічні заходи щодо поліпшення умов праці та підвищення її безпеки, у тому числі з детальним проробленням одного-двох заходів щодо найбільш актуальних для підприємства питань.

У випадках, коли розроблені в проекті заходи щодо охорони праці мають істотну соціальну й економічну ефективність, їх доцільно за узгодженням з керівником дипломного проекту включати у перелік заходів, спрямованих на поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства і, у цьому випадку, необхідно виконати їхню економічну оцінку. Рекомендації з розрахунку соціально-економічної ефективності таких заходів наведені в [1, 2].


^ 3.1 Задачі охорони праці

Основні задачі охорони праці – обсягом не більше сторінки, вказуються задачі, відповідно до основних вимог Конституції України та Закону України “Про охорону праці”, а також інших нормативних документів з охорони праці.


^ 3.2 Аналіз умов праці й характеристика шкідливих і небезпечних виробничих факторів

У данному підрозділі за матеріалами переддипломної практики (даної служби охорони праці), виконується аналіз умов праці на підприємстві та дається прогнозна оцінка шкідливих і небезпечних виробничих факторів та розроблених у проекті заходів щодо підвищення рівня охорони праці.

При аналізі необхідно приділити основну увагу тим шкідливим і небезпечним виробничим факторам, що найбільш характерні для даного підприємства й найчастіше є причиною профзахворювань, загальної захворюваності й травматизму. Аналіз варто виконувати з порівняльною оцінкою фактичних рівнів цих факторів з припустимими за нормативними документами, наведеними у списку рекомендованої літератури.


^ 3.2.1 Шкідливі виробничі фактори

 1. Метеорологічні умови праці.

Перелік робочих місць із несприятливими умовами (температура, вологість і швидкість руху повітря). Прогнозна оцінка кліматичних умов при впровадженні заходів, що рекомендуються;

2) шкідливі гази й пари, що надходять у повітря робочої зони. Джерела утворення, концентрації на робочих місцях;

3) запиленість повітря. Джерела утворення, концентрації на найбільш несприятливих за пиловим фактором робочих місцях. Характеристика пилу, його професійна шкідливість, виробничий шум. Джерела. Рівні і частотний спектр на робочих місцях, найбільш несприятливих за шумовим фактором;

4) вібрація. Рівні й час впливу, перелік устаткування й робочих місць, де виявляється вплив загальної та локальної вібрації;

5) освітлення. Види виробничого освітлення, застосовувані світильники й освітленість робочих місць;

6) іонізуючі випромінювання. Джерела, види й дози опромінення персоналу;

7) неіонізуючі електромагнітні випромінювання й інші шкідливі фактори, характерні для виробничих приміщень при експлуатації електронно-обчислювальних машин і персональних комп’ютерів;

8) інші шкідливі фактори.


^ 3.2.2 Небезпечні виробничі фактори, характерні для підприємств, установ і організацій

Небезпечні виробничі фактори, пов’язані з експлуатацією машин, механізмів і устаткування систем, що працюють під тиском і т.і.

Небезпечні фактори, характерні для інших підприємств, у тому числі небезпечні зони при:

 • обслуговуванні та експлуатації машин і механізмів;

 • обслуговуванні та експлуатації систем і посудин, що працюють під тиском;

 • обслуговуванні та експлуатації казанових і компресорних установок;

 • обслуговуванні й експлуатації трубопроводів;

 • обслуговуванні та експлуатації балонів;

 • експлуатації транспорту;

 • експлуатації будинків і споруд;

 • обслуговуванні та експлуатації електроустановок;

 • застосуванні електроенергії. Характеристика основних споживачів електроенергії (вид струму, напруга, вид мережі, небезпека ураження електричним струмом).


^ 3.3 Аналіз виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності й аварій на підприємстві

У цьому підрозділі за матеріалами переддипломної практики (звіт з охорони праці за останній рік, форми: № І-УБ-відомча, № 1-ПВ, № 23-тн, № 2-ТБ, № І ППО, 60, 80-ОП, Н-1, Н-5 і ін.) наводяться узагальнені дані з травматизму, професійних захворювань і загальної захворюваності на підприємстві за останній рік виконується аналіз роботи підприємства за показниками частоти й тяжкості травматизму (Кч і Кт), видів професійних захворювань, категорій працюючих; виявляються найбільш травмонебезпечні й несприятливі за умовами праці дільниці й види робіт, перелічуються травмуючі фактори.

Виконується порівняний аналіз зміни показників травматизму (у тому числі, на одиницю зробленої продукції) за попередній рік.

Наводяться дані про аварії на підприємстві за останні роки (види, причини й наслідки аварій). Виявляються найбільш небезпечні, з погляду виникнення аварій, ділянки робіт.

Дані аналізу доцільно наводити в табличній формі.


^ 3.3.1 Аналіз матеріального збитку від виробничого травматизму, професійних захворювань, загальної захворюваності й аварій. Витрати на заходи щодо охорони праці

Вихідними даними для виконання аналізу є матеріали державної статистичної звітності (форми: № 1-ПВ, № 1-УБ, № 1-ППО та ін.), відомості економічного відділу й бухгалтерії підприємства, фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань та ін.

У проекті наводяться дані про загальний матеріальний збиток підприємства за останній рік через незадовільні умови праці, виробничого травматизму і загальної захворюваності. Крім того, наводяться дані про відрахування коштів у фонд соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; витрати, пов’язані зі стягненням штрафів з підприємства за порушення нормативних актів з охорони праці; витрати, пов’язані з виплатою компенсацій і наданням пільг працівникам за несприятливі умови праці, а також дані про збиток підприємства в результаті виникнення аварій, про витрати, пов’язані з їх ліквідацією й усуненням наслідків.

Наводяться дані про розмір збитку, пов’язаного зі зниженням продуктивності праці на дільницях підприємства з несприятливими умовами праці. Наводяться дані про сумарні витрати на здійснення заходів щодо охорони праці за останній рік роботи підприємства і про розподіл цих витрат за конкретними статтями витрат. Порівняний аналіз і висновки про доцільність даних витрат, здійснюється за результатами проведеного в попередньому підрозділі аналізу травматизму, професійних захворювань і аварій на підприємстві. Наприкінці наводиться висновок про доцільність збільшення (зниження) витрат на конкретні заходи щодо охорони праці, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємства.


3.3.2 Інженерно-технічні та організаційні заходи щодо охорони праці
^

Заходи щодо виробничої санітарії


- нормалізація мікроклімату на робочих місцях. Прогнозна оцінка умов праці. Заходи щодо зниження припливу тепла. Вентиляція. Застосування стаціонарних і пересувних холодильних машин, повітрооходжувачів, калориферів, повітряних душів, кондиціонування повітря.

- заходи щодо боротьби зі шкідливими газами й парами. Поліпшення провітрювання, зменшення утворення шкідливих газів і парів, контроль концентрації, застосування засобів захисту органів дихання.

- заходи щодо боротьби з пилом. Обгрунтування комплексу заходів щодо боротьби з пилом на об'єктах. Обгрунтування технологічних схем, вибір устаткування й параметрів його роботи. Оцінка умов праці робітників. Застосування протипилових распіраторів, лікувально-профілактичні заходи.

- заходи щодо боротьби з виробничим шумом. Звукоізоляція та звукопоглинання джерел шуму, застосування глушників, будівельно-акустичні заходи, вдосконалювання техніки й технічних засобів, зменшення часу впливу, застосування індивідуальних засобів захисту від шуму.

 • захист від вібрації. Зниження вібрації машин і устаткування, віброізоляція, віброзахист, засоби індивідуального захисту від вібрації.

 • заходи щодо захисту від іонізуючих та електромагнітних випромінювань.

 • заходи щодо поліпшення освітленості робочих місць.

 • заходи щодо поліпшення санітарно-побутового й медичного обслуговування.

 • заходи щодо захисту від впливу інших шкідливих виробничих факторів.^

4 ЗАХОДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


Пожежна безпека. Заходи, спрямовані на підвищення вогнестійкості будинків і споруд, використання автоматичної пожежної сигналізації та установок пожежогасіння; заходи для попередження пожеж від самозаймання вугілля та інших матеріалів, схильних до самозаймання; протипожежні перешкоди, шляхи евакуації людей, протипожежні ємкості, джерела харчування, насосні станції пожежного водопостачання, протипожежні склади і т.п.

 • Заходи щодо ліквідації аварій.

 • Інші заходи щодо техніки безпеки.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Основи охорони праці / За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 312 с.

 2. Безопасность производственных процессов: Справочник / С.В. Белов, В.Н. Бринза, Б.С. Векшин и др.: Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение. 1985. – 445 с.

 3. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие для инженеров-экономистов спец. вузов. – М.: Высш. школа, 1985. – 319 с.

 4. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП). Видання офіційне. – К, 1995. – 222 с.

 5. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу, електромагнітних випромінювань. – К., 1996. – 28 с.

 6. Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. ДСанПіН 3.3.1.007-98.

 7. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. ДСН 3.3.6.032-99. – К., 1999. – 43 с.

 8. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Державні санітарні норми ДСН-3.3.6.037-99. – К., 1999. – 29 с.

 9. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Державні санітарні норми. ДСН 3.3.6.042-99. – К., 1999. – 15 с.

 10. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К.: Норматив, 1997. – 121 с.

 11. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

 12. Злобинский Б.М. Защитные устройства: Справочное пособие. – М.: Металлургия, 1971. – 455 с.

 13. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 2001.– 339 с.

 14. Крикунов Г.Н., Негодченко А.В. Основы охраны труда: Учебник. –Днепропетровск: Днепропетр. юрид. ин-т., Арт-Пресс, 1999. – 144 с.

 15. Купчик М.П. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 400 с.

 16. Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К.: Вища шк., 1990. – 286 с.

 17. Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффек-тивности от внедрения достижений эргономики в народном хозяйстве – М.: Экономика, 1988. – 11 с.

 18. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: НДІОП, 1999. – 96 с.

 19. Ткачук К.Н. Справочник по охране труда на промышленном пред-приятии. – К.: Техника, 1991. – 320 с.

 20. Охрана труда: Учебник для вузов / К.З. Ушаков, Б.Ф. Кирин, Н.В. Ношкин и др.; под ред. К.З. Ушакова. – М.: НЕДРА, 1986. – 624 с.

 21. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г., Охрана труда в строи-тельстве: Учебник для строит. вузов и факультетов. – М.: Высш. шк., 1991. – 272 с.

 22. Форсюк А.А. Охрана труда: Учебник для вузов. – М: Изд-во Московс-кого государственного горного университета, 1994. – 330 с.

 23. Безопасность жизнидеятельности: Учебн. для вузов. / Под. ред. К.З. Ушакова. – М.: Издательство Московского государственного универ-ситета, 2000. – 430 с.

 24. ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

 25. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-духу рабочей зоны.

 26. ГОСТ 12.1.003-83. Производственный шум.

 27. ГОСТ 12.1.003-83; СН 3223-85 Рівень шуму на робочих місцях.

 28. ГОСТ 12.1.030-81; Нормативні значення опору захисного заземлення.

 29. ГОСТ 12.2.032-78; Вимоги до обладнання робочого місця користу-вача.

 30. (ДСТ 27954-88). Вимоги до відеомоніторів ПК.

 31. ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность.

 32. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Класификация и общие требо-вания.

 33. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования.

 34. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность.

 35. ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования.

 36. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооруже-ния.

 37. СниП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных пред-приятий.

 38. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

 39. СНиП 2-4-79. Естественное и искуственное освещение.Додаток А


^ ЛИСТ-ЗАВДАННЯ НА РОЗДІЛ “ОХОРОНА ПРАЦІ” ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Факультет _______________________________________

Кафедра _______________________________________

Група _______________________________________


Затверджую

Завідувач кафедри БЖД

проф. Андрусенко О.М.

____________________

“_____” ________ 20__р.


ЗАВДАННЯ

на розділ “Охорона праці” дипломного проекту (роботи) студентові


_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема випускної роботи ______________________________________________

____________________________________________________________________

2. Дата видачі завдання на розділ “Охорона праці” дипломного проекту (роботи) ____________________________________________________________

Продовження додатка А

3. Плановий термін подачі студентом закінченого розділу “Охорона праці” на узгодження з викладачем-консультантом кафедри БЖД ____________________

4. Зміст завдання з розділу “Охорона праці” з урахуванням специфіки проектованої системи та умов її експлуатації

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Студент-дипломник ___________________________

(підпис)

Консультант із

розділу “Охорона праці” ___________________________

(підпис)


Методичні вказівки щодо виконання розділу «Охорона праці» дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету, факультету управління та факультету права і гуманітрних наук

Укладач доц. Ю.М. Чебенко
Відповідальний за випуск зав. кафедри БЖД О.М. Андрусенко
Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського


39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання Інституту...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу
Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 0910 – “Електронні апарати”, 0914 –...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconВ. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави "охорона праці" диплом
До виконання глави "охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 070900 «Геоiнформацiйнi...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 092103 мбг І 092101...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "асинхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання icon2781 Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи