Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів icon

Методичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Скачати 248.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Дата27.09.2012
Розмір248.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

ОХОРОНА ПРАЦІ”

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМАМИ:

6.070106 – «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»,

6.050503 – «МАШИНОБУДУВАННЯ»,

6.070101 – «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
КРЕМЕНЧУК 2010Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.070106 – “Автомобільний транспорт”, 6.050503 – “Машинобудування”, 6.070101 – “Транспортні технології”


Укладач к.т.н., проф. В.М. Чебенко;


Рецензент д.т.н., проф. О.М. Андрусенко


Кафедра БЖД


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського


Протокол № ________ від “____” _______________2010 р.


Заступник голови методичної ради _______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ………………………………………………………………………………….4

1 Загальні вимоги до розділу дипломного проекту “Охорона праці”.

Обсяг і оформлення розділу………………………………………………………...4

2 Зміст розділу “Охорона праці”……………………………………………………5

2.1 Загальні вказівки………………..………………………………………....5

2.2 Характеристика й аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкта…………………………………………………………………………6

2.3 Техніка безпеки……………………………….…………………………..7

2.4 Пожежна профілактика…….…………………………………………….7

3 Охорона праці………………………………………………………………………8

3.1 Нормативно-правова основа роботи з охорони праці……….………….8

3.2 Організація та управління охороною праці на підприємстві…………..9

3.3 Виробнича санітарія та гігієна праці…………………….……...……...12

3.4 Санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві.……....13

3.4.1 Розрахунок освітлення………………………………………………...13

3.4.2 Розрахунок механічної вентиляції ………………………………..….16

3.4.3 Розрахунок опалення…………………………………..………………17

4 Зразкова структура розділу «Охорона праці»…………………………………..19

4.1 Проектування нових ділянок або модернізація існуючих….………....19

4.2 Виконання технологічних дипломних проектів……………….……....19

4.3 Розробка науково-дослідної теми……………………………………....20

Cписок літератури………………………………………………………………….21


ВСТУПКінцевим етапом навчання студента є дипломне проектування. Під час виконання дипломного проекту студент повинен застосувати всі знання та вміння набуті у процесі навчання. Не менш важливим, ніж розробка технічних питань, є забезпечення виробничої безпеки при виготовленні, експлуатації та обслуговуванні проектованих об’єктів. Саме для цього й уведено в дипломний проект розділ “Охорона праці”. У розділі студент повинен спроектувати усі необхідні організаційні, технологічні, технічні заходи та засоби захисту людини від дії наявних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Розробка цих заходів повинна проводитися на підставі існуючих законодавчих та нормативно-правових актів, а також державних стандартів України з охорони праці.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”. ОБСЯГ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ


Розділ “Охорона праці” складає окрему частину пояснювальної записки і розміщується після розділу, присвяченого економічному обгрунтуванню проекту, і повинен мати описову, розрахункову і при необхідності графічну частину. Загальний обсяг розрахунково-описової частини 10-12 сторінок.

Завдання розділу “Охорона праці” видається студенту-дипломнику викладачем-консультантом за даним розділом або керівником проекту після попереднього узгодження з викладачем-консультантом на підставі матеріалу, зібраного студентом під час проходження переддипломної практики.

Зміст завдання повинен відповідати темі дипломного проекту і передбачати розробку одного або декількох конкретних питань із техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної профілактики.

У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (відповідно до графіка консультацій).

Виконана робота рекомендується консультанту для перевірки в чорновому виді. На першому аркуші цього матеріалу повинні бути зазначені: прізвище й ініціали студента, група, профілююча кафедра, керівник проекту, тема дипломного проекту, завдання з охорони праці.

У чорновому варіанті розділу дипломного проекту “Охорона праці”, що подається консультанту для перевірки, список використовуваних джерел повинен бути написаний на окремому аркуші, а при оформленні пояснювальної записки його вміщують до загального списку використовуваних джерел.

Розділ, повинен бути написаний з урахуванням вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами з безпеки праці. Не припускається викладати матеріал у формі “повинно бути”, “варто проектувати”, “треба передбачати”, “потрібно додержуватися” і т.д. Прийняті рішення варто викладати у стверджувальній формі: “проектом пропонується”, “відповідно до… (дати найменування або посилення на норми, правила, стандарти) передбачається й проектується…”, “відповідно до проведених досліджень (розрахунковими даними) рекомендується…”, “вивчення показало…”.

На титульному аркуші пояснювальної записки закінченого проекту консультант ставить підпис, підтверджуючи правильність вирішення питань з охорони праці.


^ 2 ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”


2.1 Загальні вказівки

При написанні цього розділу пояснювальної записки необхідно використовувати терміни й визначення у сфері безпеки праці, що відповідають системі стандартів безпеки праці.

Розділ повинен містити:

1. Характеристику й аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкта або технологічного процесу.

2. Заходи щодо техніки безпеки, що містять розрахункову частину.

3. Міри, що забезпечують виробничу санітарію і гігієну праці.

4. Рекомендації щодо пожежної профілактики.

5. Висновки (вміщуються в загальні висновки пояснювальної записки).


^ 2.2 Характеристика й аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкта

У даному підрозділі необхідно чітко, логічно, послідовно, із посиланнями на відповідні нормативи і тільки стосовно до реальних помешкань, устаткування, технологічного процесу викласти:

1. Характеристику проектованих об’єктів і умови їхньої експлуатації (виготовлення) з урахуванням робочих процесів і зовнішнього середовища.

При цьому зазначити основні технічні характеристики (параметри) проектованого об’єкта або технологічного процесу.

Відповідно до ГОСТ 121005.88 установити категорію складності виконаних робіт і відповідність робочих місць і виробничого устаткування загальним ергономічним вимогам щодо ГОСТ 12.2.049-80. Дати характеристику з ГОСТ 12.1.013-78 помешкання за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом.

2. Аналіз основних причин травматизму в цеху та на проектованій ділянці. Необхідно докладно проаналізувати небезпечні та шкідливі виробничі чинники (ГОСТ 12.0.003-74), пов’язані з роботою на проектованій ділянці, а також виконання окремих (основних) виробничих операцій. До зразкового переліку виробничих операцій належать: засоби захисту робітників при роботі на устаткуванні: огородження, укриття, блокування, сигналізація, дистанційні пристрої, механізація транспортування деталей і вузлів, автоматизація процесу й ін.).

З переліку виробничих операцій описуються тільки ті, що передбачені завданням із технологічної частини проекту або зазначені консультантом.


^ 2.3 Техніка безпеки

У даному підрозділі слід грунтовно і повно викласти питання забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу при експлуатації проектованого об’єкту. Конкретні організаційні та технічні заходи щодо попередження впливу на людину небезпечних і шкідливих чинників необхідно розробляти, виходячи з виробничих процесів, викладених у підрозділі 2.2.

При цьому потрібно розрахувати технічні засоби захисту обслуговуючого персоналу за основним шкідливим або небезпечним виробничим чинником, а також аргументовано довести необхідність їхнього застосування. Методи боротьби з іншими потенційними небезпеками, які зустрічаються на ділянці; описати, які рекомендації щодо використання тих або інших заходів і засобів захисту без розрахунку їхньої ефективності.

Не менш важливо розробити пропозиції щодо вдосконалення технологічного процесу, заходи щодо вдосконалення наукової організації праці та виробничої естетики.

Зразкова тематика розрахунків наступна:

1. Розрахунок природного освітлення на ділянці.

2. Розрахунок загального штучного освітлення на ділянці.

3. Розрахунок комбінованого штучного освітлення робочого місця.

4. Розрахунок загально-обмінної механічної вентиляції для видалення з помешкання надлишкового тепла й підтримки постійної температури.

5. Розрахунок опалення ділянки.

Тема розрахунку обов’язково узгоджується з викладачем-консультантом.


^ 2.4 Пожежна профілактика

При розробці даного підрозділу необхідно коротко охарактеризувати предмет розробки дипломного проекту з погляду пожежної небезпеки, встановити клас пожежної небезпеки ділянки з необхідним обґрунтуванням. При цьому потрібно виявити потенційні причини виникнення пожеж при технологічних процесах та експлуатації проектованого об’єкту (дати аналіз наявності пожежонебезпечних речовин на об’єкті, дати аналіз існуючих методів протипожежної профілактики).

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-85 розробити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (система запобігання пожежі та система пожежного захисту за ГОСТ 12.1.033-81, вид, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння за ГОСТ 12.4.009-83, об’ємно-планувальне і технічне виконання об’єкта, засоби сповіщення і сигналізації про пожежу).

Вказуються основні результати, отримані при виконанні розділу “Охорона праці”.


^ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ


3.1 Нормативно-правова основа роботи з охорони праці

Практично усі заходи з охорони праці базуються на законодавчих і нормативних положеннях. Основним законодавчим актом є Конституція України. У дипломному проекті зазначаються ті статті основного закону, які стосуються охорони праці і набувають подальшого розвитку у Кодексі законів про працю України та у законі України "Про охорону праці".

Згідно із законом України "Про охорону праці" показники умов праці на робочому місці, характеристики технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Відзначити право працівника відмовитися від виконання роботи, здійснення якої пов’язане з небезпекою для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.

Розробником проекту звертається увага на наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх впливу на здоров’я працівника, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Зокрема, право працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, на безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою; на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; скорочення тривалості робочого часу, додатково оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги й компенсації.

При роботі у шкідливих умовах, а також при роботах пов’язаних із забрудненням або виконуваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Праця жінок і неповнолітніх характеризується своїми особливостями, які обумовлюють додаткові вимоги до умов праці. Коротко описати нормативно-правове забезпечення умов праці цих категорій працівників.


^ 3.2 Організація та управління охороною праці на підприємстві

Загальне управління охороною праці на підприємстві здійснює його власник. Закон України "Про охорону праці" зобов'язує його:

- створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;

- розробити за участю профспілок і реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

- упровадити прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці;

- забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атеста-цію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вжити за їх підсумками заходи, щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

- розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці,

- забезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами про охорону праці;

- здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками техно-логічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устат-куванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до умов щодо охорони праці;

- організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництва з працівниками у галузі охорони праці.

Повсякденна робота з охорони праці на підприємстві проводиться службою охорони праці. Необхідно визначити її чисельний склад для того автопідприємства, яке є об’єктом розробки у дипломному проекті. Розрахунки проводять у відповідності до типового положення про службу охорони праці. Якщо підприємство має до 50 працівників, то функції служби охорони праці можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом. Передбачається, що при відсутності спеціалістів відповідної кваліфікації, можуть бути використані послуги асоціації спеціалістів з охорони праці.

При чисельності працюючих на підприємстві від 51 до 500 чоловік включно штат служби охорони праці складає один чоловік з інженерно-технічною освітою.

Чисельність служби охорони праці на підприємстві з числом працюючих понад 500 чоловік визначається за формулою:

, (3.1)

де – середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1820 годинам, який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

– коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва;

, (3.2)

де – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

– чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Коефіцієнт максимально може дорівнювати трьом у разі, коли всі робітники працюють зі шкідливими речовинами і всі вони підлягають щорічній атестації з питань охорони праці, тобто

. (3.3)

Для прикладу розрахунків розглянемо автопідприємство з числом працюючих 730 чоловік, із них 26 працює зі шкідливими речовинами і 240 на роботах підвищеної небезпеки.

Тоді

чол.

Службу охорони праці можуть складати: інженери відповідної спеціальності; фахівці з питань гігієни праці; юристи, що спеціалізуються на питаннях законодавства про охорону праці.


^ 3.3 Виробнича санітарія та гігієна праці

У даному підрозділі необхідно навести небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що пов’язані з експлуатацією або виготовленням запроектованих систем чи приладів.

Описати метеорологічні умови виробничого середовища, джерела надходження надлишкового тепла, шкідливих для людини пари, газів і пилу, дати їх якісну й кількісну оцінку і порівняти з нормативними розмірами за ГОСТ 12.1.005-88. За необхідності розробити ступені захисту (природна, механічна, загальнообмінна та місцева вентиляція, кондиціювання повітря, індивідуальні засоби захисту), вибрати засіб (пристрій) очищення повітря, забрудненого шкідливими домішками.

За наявності джерела електромагнітних випромінювань ВЧ і СВЧ навести характеристику випромінювачів, оцінити інтенсивність випромінювання та описати засоби й заходи захисту від впливу електромагнітних полів відповідно до ГОСТ 12.1.006-84.

Якщо при виробництві або експлуатації розроблюваного пристрою можливо опромінення обслуговуючого персоналу іонізуючим випро-мінюванням, необхідно, керуючись вимогами ГОСТ 12.4.120-83, обґрунтувати застосування відповідних методів і засобів захисту. Аналогічно розглядати заходи захисту від лазерного випромінювання.

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.001-83 передбачити організаційні та профілактичні захисні заходи від шкідливого впливу шумів і ультразвуку та виробничих вібрацій.

Залежно від характеру виконуваних робіт відповідно до СНіП 2-4-79 обґрунтувати вибір норм штучної (природної) освітленості, системи освітлення, типів застосовуваних світильників і джерела світла, засобів їхнього розміщення.

^ 3.4 Санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці на виробництві

У дипломному проекті таке забезпечення досягається виконанням розрахунків освітлення, вентиляції та опалення.


^ 3.4.1 Розрахунок освітлення

Для освітлення виробничих приміщень використовують два його види: штучне і природне. Згідно з [10] штучне освітлення здійснюється, переважно, газорозрядними лампами. Лампи розжарювання рекомендуються при неможливості чи техніко-економічній недоцільності використання газорозрядних ламп.

Методика розрахунку штучного освітлення передбачає спочатку розрахунок загального освітлення за даними таблиці 3.1, а потім комбінованого, яке являє собою суму місцевого і загального освітлення.

Таблиця 3.1
Приміщення і виробничі дільниці

Площина нормування освітленості і її висота від підлоги

Розряд зорової роботи

Освітлення, лк1


2


3

4

5

5.1


5.2


5.3

6

7


8

Миття і прибирання автомобілів

Технічне обслуговування і ремонт автомобілів

Щоденне обслуговування

Канави для огляду машин

Відділення:

Моторне, агрегатне, механічне, електротехнічне і приладів живлення

Кувальне, зварювально-жерстяницьке і мідницьке

Столярне оббивне

Ремонт і монтаж шин

Приміщення для зберігання автомобілів


Відкриті майданчики для зберігання автомобілів


Підлога


Підлога


В – на машині

Г – низ машини


Г-0,8


Г-0,8


Г-0,8

Г-0,8

Підлога


Підлога

ІV

VІІІ а
ІVа


ІVб


VІІІ


ХІІ

-


300


-

-


750


500


300

300

-


-

150


200


150

75


300


200


200

200

20 (для ламп розжарю-

вання)

5


Розрахунок загального освітлення виконують в основному методом коефіцієнта використання світлового потоку за формулою:

, (3.4)

де ^ Е – норма освітленості [3], лк;

S – площа приміщення, м2;

К – коефіцієнт запасу, К = 1,3...1,5 (менші значення для ламп розжарювання, більші – для газорозрядних ламп);

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення змінюється в межах Z = 1,1...1,5 (у середньому 1,2),

η – коефіцієнт використання освітлювальної установки;

n – число ламп. Для визначення коефіцієнта розраховують індекс приміщення:

, (3.5)

де a, b – відповідно довжина і ширина приміщення, м;

– висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м.

Таблиця 3.2

Індекс приміщення

0,5

1

2

3

4

5

Коефіцієнт використання світлового потоку

0,22

0,37

0,48

0,54

0,59

0,61


Число ламп, необхідних для освітлення виробничого приміщення, визначається за формулою:

. (3.6)

Розрахунок місцевого освітлення заключається у визначенні потужності чи світлового потоку лампи. Для місцевого освітлення використовують переважно лампи розжарювання, світловий потік якої може бути визначений за формулою:

, (3.7)

де h – відстань лампи до освітлювальної поверхні, м;

Е – нормативна освітленість, лк;

ξ – показник, який вибирається за графіком (рис. 3.1) залежно від h і відстані d від перпендикулярного променя на освітлювальну поверхню до освітлювальної точки. За значенням F вибирають лампу розжарювання.
Рис. 3.1 – Графік визначення показника ξ


Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових прорізів бокового чи верхнього освітлення. У проекті визначають площу світлових прорізів при боковому освітленні за формулою:

, (3.8)

де – площа підлоги приміщення, м2;

– нормативне значення коефіцієнта природної освітленості;

– коефіцієнт запасу ( = 1,4...1,5 – менші значення для приміщень з меншою запиленістю);

– світлова характеристика вікон;

– коефіцієнт урахування затінення будинками, які стоять навпроти визначається залежно від відстані до протилежної будівлі (Р) до висоти розміщення карнизу протилежної будівлі над підвіконником будівлі, що розглядається ():

при Р/ – 0,5 = 1,7; при Р/ = 1,0 = 1,4;

при Р/ = 1,5 = 1,2; при P/, = 2,0 = 1,1;

при Р/ = 3 і більше = 1.

– загальний коефіцієнт світлопропускання, = 0,63;

– коефіцієнт урахування підвищення освітленості при боковому освітленні, = 1,05…1,3.

Нормоване значення 1н вибирають із таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Розряд зорової роботи

ІV а

ІV б

V аVІІІ а

VІІІ б

ХІІ

При верхньому освітленні, %

При боковому освітленні

2,4


0,9

2,4


0,9

1,8


0,6

1,2


0,3

0,7


0,2

0,5


0,2

-


-


^ 3.4.2 Розрахунок механічної вентиляції

Механічну вентиляцію використовують при об’ємі виробничого простору менше 40 м3 на одного працюючого, для інших випадків може передбачатися тільки природна вентиляція.

У зонах ЩО, ТО і ПР вентиляцію розраховують за умов розчинення шкідливих викидів (оксидів вуглецю і азоту) до припустимих концентрацій. Кількість шкідливих викидів, г/год:

, (3.9)

де q – питома кількість шкідливих речовин, віднесена до одного виїзду з приміщення і умовної потужності двигуна 1 кВт;

Р – потужність двигуна автомобіля, кВт (к.с);

^ К – кількість виїздів автомобілів на годину (визначають з добової програми ЩО, ТО, ПР);

С – коефіцієнт інтенсивності руху автомобілів.

Об’єм повітря за годину для розчинення шкідливих викидів до припустимих концентрацій

, (3.10)


де – гранична допустима концентрація у повітрі оксидів відповідно вуглецю (20 мг/м3) і азоту (5 мг/м3).

У цехах і дільницях вентиляцію розраховують за коефіцієнтом кратності. Об’єм повітря буде дорівнювати

, (3.11)

де – об’єм приміщення, м3;

– коефіцієнт кратності, для цехів (дільниць) розбірно-складального, комплектовочного, ремонту двигунів, електротехнічного, паливної апаратури і столярного = 2...З, для слюсарно-механічного = 3...4, для кувального і зварювального = 4...6.

Потужність двигуна вентилятора

, (3.12)

де – коефіцієнт запасу, = 1,05.... 1,5;

– подача вентилятора, яка дорівнює об’єму повітря для розчинення шкідливостей, м3/год;

– тиск, який розвиває вентилятор (вентилятори низького тиску розвивають тиск до 1000 Па, середнього – 3000 Па і високого – 5000 Па;

– ККД вентилятора, = 0,6...0,8;

– ККД приводу для плоскопасової передачі, = 0,9, для клинопасової = 0,95; для безпосереднього з’єднання = 1,0.


^ 3.4.3 Розрахунок опалення

Одним із вихідних даних для розрахунку опалення є температура у виробничих приміщеннях, яка становить:

- для зберігання автомобілів + 5°С

- обслуговування автомобілів +16°С

- збереження запасних частин, інструменту,

мастил, обтиральних матеріалів +10°С

- Відділення кувальне, термічне,

мідницьке, зварювальне +13...15°С

- Відділення електротехнічне,

жерстяницьке, слюсарне, механічне і

деревообробне +15...20°С

- Відділення контрольно-сортувальне +17...20°С

- Відділення комплектувальне, інстру-

ментальне, малярне і паливної апаратури +17...20°С

Кількість теплоти для опалення

, (3.13)

– витрати теплоти для опалення 1м3 приміщення на 1°С різниці внутрішньої і зовнішньої температур;

= 2,08 кДж/год;

tв – внутрішня температура приміщення, °С;

– зовнішня температура повітря, °С;

V – об’єм будівлі (приміщення), м3.

Крім того, кількість теплоти, яка витрачається на вентиляцію, визначають за формулою:

, (3.14)

– витрати теплоти на вентиляцію 1м3 будівлі при різниці внутрішньої та зовнішньої температури 1°C;

= l…2 кДж/год

, (3.15)

– витрати теплоти на опалення і вентиляцію приміщення, кДж/год;

– середня розрахункова температура теплоносія (пара низького тиску – 100°С, тиск пари 1,2 атм (0,12 МПа) – 104°С, тиск пари 1,5 атм (0,15 МПа) – 111°С).

Значення коефіцієнта залежить від різниці температур теплоносія і повітря, яке нагрівається. Для нагрівальних приладів із чавуну при = 60…70°С = 28 кДж/(м2 год·град), із сталевих труб - за тієї же самої різниці температур = 40 кДж/(м2 год·град.).


^ 4 ЗРАЗКОВА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»


4.1 Проектування нових ділянок або модернізація існуючих

1. Переваги проектованого об’єкту з погляду охорони праці, ергономіки і технічної естетики.

2. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників при експлуатації обладнання на ділянках.

3. Передбачувані організаційні, технічні та санітарно-гігієнічні засоби безпеки.

4. Пожежна безпека.


^ 4.2 Виконання технологічних дипломних проектів

1. Переваги розробленої технології з погляду охорони праці.

2. Організація робочих місць і ділянок із погляду охорони праці.

3. Характеристика небезпек і шкідливостей розробленого технологічного процесу.

4. Заходи безпеки при веденні технологічного процесу.

5. Протипожежні заходи.


^ 4.3 Розробка науково-дослідної теми

Різноманітний характер дослідницької тематики й методів проведення експерементальної роботи вимагає від кожного студента-дипломника індивідуального підходу до розробки питань з охорони праці.

Приступаючи до викладу матеріалу з техніки безпеки і виробничої санітарії, необхідно виявити можливі та небезпечні й шкідливі чинники, що сприяють виникненню травматизму, захворювань і отруєнь при проведенні досліджень, організації випуску й експлуатації приладів чи системи; розробити заходи щодо запобігання травматизму, захворювань, отруєнь і поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу в процесі експлуатації об’єкта проектування забезпечення безпеки роботи при виготовленні, випробуванні, опрацюванні й настроюванні дослідних зразків; усунення небезпеки ураження електричним струмом, обмеження шуму і вібрацій, електромагнітних випромінювань під час експериментальних робіт; оздоровлення повітряного середовища і створення нормальних санітарно-гігієнічних умов проведення випробувань; раціональної організації робочого місця дослідника, виходячи з вимог ергономіки та інженерної психології.

А також передбачити заходи пожежної профілактики:

– проаналізувати причини пожеж при виготовленні (розробці) та випробуваннях дослідних зразків;

– розробити заходи пожежної профілактики при масовому використанні розробки;

– вибрати засоби й заходи локалізації та гасіння пожеж.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України «Про охорону праці». – К., 1992.

2. Закон України «Про пожежну безпеку». – К., 1993.

3. Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте. – К.: Выща шк., 1988. – 263 с.

4. ГСТУ 32.001-94. Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами теплових дизелів. Норми та методи визначення.

5. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях. – К.: Выща шк., 1991. – 179 с.

6. Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативних документів: У 4 т. – К.: Основа, 1995. - Т. 1-528 с.; Т. 2-384 с.; Т. 3-572 с.; Т. 4-383 с.

7. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 1505 «автомобили и автомобильное хозяйство». – Ч.1 / Сост. П.И. Бортницкий, В.М. Колмаков, И.П. Курников, В.Т. Торчинский. – К.: КАДИ, 1990. – 120 с.

8. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 1505 «автомобили и автомобильное хозяйство». – Ч.2. Экономическая часть проекта / Сост. А.Ф. Бойко, Л.С. Козак, В.Л. Варшавец. – К.: КАДИ, 1990. – 60 с.

9. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. – К.: Основа, 1998. – 162 с.

10. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1980. – 48 с.

11. СНиП ІІ-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 1975. – 38 с.


Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.070106 - “Автомобільний транспорт”, 6.050503 - “Машинобудування”, 6.070101 – “Транспортні технології”

Укладач к.т.н., проф. В.М. Чебенко

Відповідальний за випуск зав. кафедри БЖД О.М. Андрусенко
Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського


39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання економічного...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання Інституту...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу
Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 0910 – “Електронні апарати”, 0914 –...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconВ. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави "охорона праці" диплом
До виконання глави "охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 070900 «Геоiнформацiйнi...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів icon2781 Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 092103 мбг І 092101...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах (для студентів спеціальності 1004. 02 – „Транспортні...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір І обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни...
Методичні вказівки щодо виконання розділу \" охорона праці\" дипломного проекту для студентів iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи