Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" icon

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення ємності конденсатора мостовою схемою"
Скачати 176.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення ємності конденсатора мостовою схемою"
Дата27.09.2012
Розмір176.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА

“ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА МОСТОВОЮ СХЕМОЮ”

(РОЗДІЛ “ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ”)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика “ “Визначення ємності конденсатора мостовою схемою” ( розділ “Електрика і магнетизм”) для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання


Укладачі: старш. викл. В.І. Скобель, старш. викл. Н.І. Мотрій ,

доц. О.В. Сукачов

Рецензент доц. Ю.Г. Мичковський


Кафедра фізики


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ______ від _____________

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


ВСТУП


Дані методичні вказівки розроблені з метою допомогти студентам у комплексному засвоєні певної теми курсу фізики. З цією метою перш за все наведено досить розгорнуті теоретичні відомості з даної теми курсу. Ефективне засвоєння теоретичних відомостей неможливе без набуття практичних навичок засвоєних при розв’язанні задач. Для цього розглянуто достатню кількість прикладів розв’язання задач, а також задачі для самостійної роботи, що дозволяє студентам контролювати якість засвоєння учбового матеріалу.

Фізика є експериментальна наука. Тому невід’ємним елементом курсу фізики є лабораторний практикум. В методичних вказівках детально описано принципові основи того експериментального методу, який застосовується в даній роботі, на основі чого студент зможе зрозуміти зміст своїх дій при виконанні лабораторної роботи. Значна увага приділяється також правильній обробці результатів вимірювань.

Обробка даних сучасного фізичного експерименту базується на широкому використанні комп’ютерів. Тому в методичних вказівках наведено інструкцію щодо оформлення звіту про виконання лабораторної роботи із застосуванням табличного редактора Excel для Windows.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА МОСТОВОЮ СХЕМОЮ
^

тема:”ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ ПРОВІДНИКІВ. еЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В

ДІЕЛЕКТРИКАХ


МЕТА: вивчення електроємності провідників і електричного поля в

діелектриках. Вимірювання електроємності конденсаторов мостовою

схемою.

^

Технічне обладнання


Генератор ГЗ-53, електронний осцилограф, два магазини опорів,

еталонний конденсатор, набір досліджуваних конденсаторів,

з'єднувальні провідники, інженерний калькулятор.
^

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ відомості


Електричний конденсатор являє собою систему двох різнорідно

заряджених провідників, які мають таку форму і взаємне розташування, що їх електричне поле зосереджене в обмеженій частині простору. Найпростіший за формою електродів плоский конденсатор складається з двох металевих пластин з поверхневою густиною заряду   (рис. 1). Простір між пластинами конденсатора заповнено діелектриком. Для з’ясування ролі діелектрика в конденсаторі розглянемо явища, що відбуваються при накладанні на діелектрик зовнішнього електричного поля.

Молекули діелектриків містять позитивні заряди ядер і негативні заряди електронів. Якщо центри тяжіння позитивних зарядів і центри тяжіння негативних зарядів молекули в просторі не збігаються - молекула полярна. Полярна молекула є тотожною електричному диполю - пов'язаним між собою позитивному Q і негативному Q заряду (рис. 2).

Електричний момент диполя , причому вектор направлений від заряду негативного до заряду позитивного. Поза електричним полем постійні електричні моменти мають несиметричні молекули, наприклад, H2О, NH3, HCl, CH3Cl.

Молекули, у яких центри тяжіння позитивних зарядів і центри тяжіння негативних зарядів поза електричним полем збігаються, є неполярними. Приклади неполярних (симетричних) молекул: Н2, N2. При накладанні зовнішнього електричного поля на неполярні молекули відбувається деформація електронних оболонок цих молекул і останні набувають індукованих електричних моментів.

Розглянемо дію зовнішнього електричного поля на постійні та індуковані молекулярні диполі. В електричному полі на кожний диполь діє пара сил (див. рис. 2). Момент пари сил

,

.

Момент пари сил прагне розвернути диполь уздовж ліній напруженості електричного поля. Цій дії моменту пари сил перешкоджає тепловий рух молекул. Зрештою, диполі здійснюють коливання відносно ліній напруженості поля.

Поляризація діелектрика полягає в деформації неполярних молекул і орієнтації диполів полярних молекул діелектриків у зовнішньому електричному полі.

Унаслідок поляризації діелектрика на його поверхнях, перпендикулярних до напрямку електричного поля, індукуються пов’язані заряди з поверхневою густиною   (див. рис. 1). Ступінь поляризації діелектрика характеризується вектором поляризації (поляризованістю). Поляризованість одиниці об’єму діелектрика

,

де V - об’єм діелектрика;

n - кількість молекул;

i- електричні моменти однієї молекули.

Для всіх діелектриків (окрім сегнетоелектриків) поляризованість є прямо пропорційною до напруженості поля всередині діелектрика ,

де х - діелектрична сприйнятливість діелектрика.

Можна показати, що поверхнева густина пов'язаних зарядів діалектика ' дорівнює його поляризованості. Для цього (див. рис. 1) треба припустити, що товщина діелектрика дорівнює плечу диполя l. Нехай кількість диполів у діелектрику N однакова, сумарний заряд пов'язаних зарядів одного знака дорівнює Q0 і площа перерізу діелектрика прямокутної форми дорівнює S.

Тоді .

У діелектрику конденсатора відбувається суперпозиція двох протилежно спрямованих електричних полів: зовнішнього з напруженістю E0 і поля пов'язаних зарядів, яке можна розглядати як поле двох паралельних площин з напруженістю
У наслідок суперпозиції напруженість E результуючого поля в діелектрику порівняно з напруженістю E0 зовнішнього поля зменшується в  разів:

,

; .

Оскільки значення відносної діелектричної проникності для різних діелектриків неоднакові, електричне поле в діелектриках характеризують вектором електричного зміщення, нормальна складова якого не залежить від  і є однаковою для всіх діелектриків та вакууму, що перебувають у даному полі:

.

Для вакууму .

З умови можна знайти зв’язок між поверхневою густиною зарядів на пластинах конденсатора  і поверхневою густиною пов’язаних зарядів

.

Таким чином, поляризований діелектрик між пластинами конденсатора збільшує здатність пластин накопичувати електричні заряди і зменшує напруженість поля. І те, й інше збільшує електроємність конденсатора.
^

метод вимірювання


Існує декілька методів вимірювання ємності конденсатора. У роботі застосовується метод порівняння ємності, що вимірюється, з ємністю, що береться за еталон. Досліджувані конденсатори виготовлені з тонкої фольги, скрученої в рулон таким чином, що між сусідніми шарами фольги прокладений тонкий папір, просякнутий парафіном. Залежно від форми електродів розрізнюють три типи конденсаторів.

Електроємність плоского конденсатора (див. рис. 1)

.

Сферичний конденсатор являє собою дві сферичні поверхні, що мають збіжні центри і різні радіуси. Ємність сферичного конденсатора

.

У циліндричному конденсаторі (кабелі) електроди мають форму циліндрів. Радіуси перерізів циліндрів різні, поздовжні осі циліндрів співпадають. Ємність кабелю завдовжки l

.

Ємність С батареї, що складається з n паралельно чи послідовно з’єднаних конденсаторів, обчислюється відповідно за формулами

, (1) . (2)

Існують різні способи вимірювання ємності конденсаторів. У цій роботі ємність конденсатора вимірюється за допомогою мостової схеми, яка дозволяє визначити ємність даного конденсатора, якщо відома ємність еталонного конденсатора.


Мостова схема для вимірювання ємності зображена на рис. 3. На схемі прийняті позначення: R1 і R2 - магазини опорів; С0 - еталонний конденсатор; С - досліджуваний конденсатор; ГЗ-53 - генератор звукових коливань; ЕО - електронний осцилограф. (Генератор не заземляти.)

Вимірювання ємності мостовою схемою основане на проходженні змінного струму через конденсатор. Змінна напруга викликає в діелектрику конденсатора змінну поляризацію, внаслідок чого заряди однієї пластини конденсатора індукують заряди протилежного знака на іншій пластині конденсатора. Опір конденсатора змінному струму

,

де  - циклічна частота змінного струму.

Змінний синусоїдний струм виробляє генератор ГЗ-53. При ввімкнені генератора струм I у вузлі D розділяється на струми I1 і I2, які у вузлі М знову сходяться. Електронний промінь осцилографа дає на екрані зображення синусоїдного струму. Амплітуда коливань на екрані залежить від різниці потенціалів точок А і В. Можна підібрати такі опори R1 і R2, при яких точки А і В будуть мати однакові потенціали. У цьому випадку амплітуда коливань на осцилографі дорівнює нулю.

Враховуючи, що A-B=0, застосуємо закон Кірхгофа:

для ділянки схеми АДВ

, ; (3)

для ділянки схеми АМВ

, . (4)

Поділивши почленно рівняння (13) на (14), отримаємо

, ,

. (5)

Відносна похибка вимірювання ємності

. (6)

Декади магазинів опору дозволяють набрати опори R1 і R2 з точністю до 0,1 Ом. Отже, R1=R2=0,05 Ом. Відносна похибка еталонної ємності

(7)
^

порядок виконання роботи


1. Скласти схему згідно з рис. 3 з одним із досліджуваних конденсаторів С. Частоту розгортки променя осцилографа ставлять у положення "150". Після перевірки схеми керівником занять вмикають осцилограф. Через декілька хвилин промінь осцилографа повинен давати на екрані горизонтальну лінію. У разі необхідності промінь фокусують і зміщують за віссю ОУ в точку початку відліку.

2. Установити частоту коливань звукового генератора 400-500 Гц. Опори R1 і R2 набирають по декілька десятків Ом. Вмикають генератор і спостерігають на екрані осцилографа синусоїдне зображення коливань. У разі нестійкості зображення стабілізують його ручкою "синхронізація" осцилографа. За допомогою декадних перемикачів магазинів опорів (або одного з них) набирають такі значення опорів R1 та R2, при яких амплітуда коливань на екрані осцилографа дорівнюватиме нулю і промінь буде рисувати горизонтальну лінію. Записують значення опорів R1 та R2.

3. Повторюють описаний дослід (п. 2) ще з двома досліджуваними конденсаторами, ємності яких C1 і C2.

4. З'єднують три досліджувані конденсатори паралельно і виконують такі самі вимірювання (п. 2).

5. З'єднують три досліджувані конденсатори послідовно і виконують такі самі вимірювання (п. 2). Вимикають апаратуру.

6. Беручи C0=2 мкФ, за формулою (8) обчислюють ємності C1, C2, C3, Спр, Спс.

7. За формулою (9) обчислюють відносні похибка вимірювання ємностей C1, C2 і C3. Знаходять абсолютні похибки C1, C2 і C3.

8. За формулами (4) і (5) обчислюють ємності батареї конденсаторів СІпр і СІпс значеннями Спр і Спс, порівнюють їх зі знайденими в дослідах значеннями, беручи останні за істинні. Обчислюють абсолютні та відносні похибки вимірювання.

9. Результати роботи заносять до табл. 1

Т а б л и ц я 1

Досліджувана

ємність

R1,

Ом

R2,

Ом

Спос,

мкФ

С,

мкФ

,

%

Спр,

мкФ

Спс,

мкФ

1
-

-

2
-

-

3
-

-

Паралельне з'єднання-

Послідовне з'єднання
-


^

зміст звіту


Назва і номер лабораторної роботи, робоча схема, розрахункові формули, табл. 1.

контрольні питання


1. Які молекули діелектриків називають полярними і неполярними?

2. Що називають електричним моментом диполя і як спрямовано його вектор?

3. Виведіть формулу моменту сил, діючого на диполь в однорідному електричному полі.

4. У чому полягає поляризація полярних і неполярних діелектриків?

5. Що називається поляризованістю діелектрика і як залежить вона від напруженості поля в діелектрику?

6. Доведіть, що поверхнева густина пов'язаних зарядів у поляризованому діелектрику дорівнює його поляризованості.

7. Виведіть співвідношення між відносною діелектричною проникністю і діелектричною сприйнятливістю.

8. Виведіть співвідношення між вектором електричного зміщення і вектором напруженості поля в діелектрику.

9. У чому полягає суперпозиція електричних полів у діелектрику зарядженого конденсатора?

10. Виведіть співвідношення між поверхневою густиною зарядів конденсатора і поверхневою густиною пов'язаних зарядів поляризованого діелектрика.

11. Що являють собою плоский, сферичний і циліндричний конденсатори? Запишіть і поясніть формули ємності цих конденсаторів.

12. Як обчислюються ємність батареї конденсаторів, з’єднаних між собою паралельно, послідовно?

13. Виведіть розрахункову формулу, що застосовується в лабораторній роботі.

14. Яку властивість мостової схеми використовують для визначення ємності досліджуваного конденсатора?

15. Що таке умова балансу моста?

^ ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Приклад № 3.1

Визначити електроємність С плоского слюдяного конденсатора, площа S пластин якого дорівнює 100 см, а відстань між пластинами дорівнює 0,1 мм.

Розв’язання :

S=100 см =10־ м Ємність плоского конденсатора визначається за формулою :


d=0,1 мм =10 м

Визначити: C-? C=; C=7,08,8510= 0=8,85 10Ф/м = 6,210Ф = 6,2 нФ.

=7.0

Приклад № 3.2

Між пластинами плоского конденсатора щільно розміщена скляна пластинка. Конденсатор заряджений до різниці потенціалів U1=100 В. Чому буде дорівнювати різниця потенціалів U2, якщо витягти скляну пластинку з конденсатора.

Розв’язання :
^

U1=100 B Заряд на пластинах конденсатора після витягання скляноїВизначити:U2-? пластини не змінюється:

=7,0 q1=q2=q1 ,

а ємність зменшується в  раз: C2=C1/ , ємність конденса-

тора визначається за формулою: C=.

Таким чином: q1=C1U1 ; q2=C2U2=C1U2/ ;

C1U1=C1 U1/ ; U2=U1 ;

U2=7.0100=700B.

Приклад № 3.3

Сила тяжіння між пластинами плоского повітряного конденсатора дорівнює 50 мН. Площа S кожної пластини дорівнює 200 см. Знайти густину енергії  поля конденсатора.

РОЗВ’ЯЗАННЯ:

F=50 мH=510 м-

S=200см=210 м Енергія плоского


Визначити: -? конденсатора дорівнює


0=8,8510-12 Ф/м роботі переміщення

однієї пластини конден-

сатора відносно іншої на

відстань d: W=A=Fd .

Густина енергії поля конденсатора дорівнює:

=,

де V- об’єм між пластинами конденсатора.

=.


ЗАДАЧІ3.1 Відстань d між пластинами плоского конденсатора дорівнює 1 ,33 мм, площа пластин дорівнює 20 см. У просторі між пластинами конденсатора знаходяться два шари діелектриків: слюди завтовшки d1=0,7 мм і ебоніту завтовшки d2=0,3мм. Визначити електроємність C конденсатора.

3.2 Електроємність C плоского конденсатора дорівнюе 1,5 мкФ. Відстань d між пластинами дорівнює 5 мм. Якою буде електроємність конденсатора, якщо на нижню пластину покласти лист ебоніту завтовшки 3 мм?

3.3 В плоский конденсатор вставили плитку парафіну завтовшки d=1 см, яка щільно прилягає до пластин. На скільки треба збільшити відстань між пластинами, щоб отримати початкову електроємність?

3.4 Визначити поверхневу густину зарядів на пластинах плоского слюдяного (=7) конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів U=200 B, якщо відстань між його пластинами дорівнює d=0,5 мм.

3.5 Простір між пластинами плоского конденсатора заповнений парафіном (=2). Відстань між пластинами d=8,85 мм. Яку різницю потенціалів треба подати на пластини, щоб поверхнева густина зарядів становила 0,1 нКл/см.

3.6 Дві концентричні металеві сфери радіусами R1= 2 см і R2=2.1 см складають сферичний конденсатор. Визначити його електроємність, якщо простір між сферами заповнено парафіном.

3.7 Конденсатор складається з двох металевих сфер. Радіус R1 внутрішньої сфери становить 10 см, а зовнішньої R2=10,2 см. Проміжок між сферами заповнено парафіном. Внутрішній сфері надано заряд Q=5 нКл. Визначити різницю потенціалів між сферами.

3.8 Два конденсатори з електроємностями С1=3 мкФ і С2= 6мкФ з’єднані між собою і підключені до батареї з ЕРС 120В. Визначити заряди Q1 і Q2 конденсаторів і різниці потенціалів U1 і U2 між їх обкладками, якщо конденсатори з’єднані: 1)паралельно; 2) послідовно.


3.9 Три однакові плоскі конденсатори з’єднані послідовно. Електроємність С такої батареї конденсаторів дорівнює 89 пФ. Площа S кожної пластини дорівнює 100 см. Діелектрик – скло. Чому дорівнює товщина d скла?


3.10 Конденсатор електроємністю С1=0,6 мкФ був заряджений до різниці потенціалів U1=300 В і з’єднаний з другим конденсатором електроємністю С2=0,4 мкФ, зарядженим до різниці потенціалів U2=150 В. Знайти заряд Q, що перетік з пластин першого конденсатора на другий.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Трофимова Т. И. Курс физики.-М.:Высшая школа, 1999 – 542 с.

2. Савельєв И.В. Курс общей физики в 3 томах: - М.: Наука, 1978. - Т.2- 345с

3. Детлаф А.А. Курс фізики у 2 томах. - М.: Вища школа, 1977. - Т.2- 431с.

4. Кухлінг Х. Довідник з фізики. - М.: Наука, 1982- 348с.


ДОДАТОК


Інструкція щодо оформлення звіту

про виконання лабораторної роботи з фізики

із застосуванням табличного редактора Excel для Windows

  1. Після виконання лабораторної роботи і вивчення інструкції щодо оформлення звіту в присутності викладача або лаборанта ввімкнути персональний комп’ютер.

  2. На диску "D", у папці "Студенти" знайти папку своєї групи, (наприклад, шляхом D:\Студент\СУ-07-1), в цій папці знайти файл табличного редактора Excel із зразками звітів* (наприклад, "Зразок лаб") і відкрити його за допомогою команди „Открыть” в меню „Файл” або за допомогою комбінації клавіш „Ctrl+O(лат.)”.

  3. У книзі (файлі) "Зразок лаб" у вікні редактора Excel знайти ярлик відповідного листка (наприклад, "Лаб 2-10") і перейти на цей листок.

  4. Внести в комірки таблиць, які виділені кольоровою заливкою, результати вимірів.

  5. У результаті відбудеться обчислення даних за відповідними формулами і побудова відповідних графіків.

  6. Внизу сторінки листа заповнити комірки: "номер групи", "П.І.П", "дата", які виділені кольоровою заливкою. Для цього потрібно виділити відповідну комірку і після завершення уведення даних натиснути клавішу „Tab” або „Enter”.

  7. Після цього в меню „Файл” виконати команду „Сoхранить как.”, увести ім'я файла (наприклад, "Іванов-лаб") і зберегти файл у відповідній папці групи (наприклад, у папці "СУ-07-1" шляхом D:\Студент\СУ-07-1\Іванов-лаб).

  8. За необхідності увімкнути принтер, вставити в нього аркуш паперу і роздрукувати сторінку з результатами вимірювань і графіком за допомогою команди 'Печать..' в меню 'Файл'.

  9. Завершити роботу в редакторі Excel через меню „Файл”, виконавши команду „Выход”, або за допомогою комбінації клавіш „Alt+F4”.

  10. Вимкнути комп'ютер через меню „ПУСК”, „Завершение работы”, „Выключить компьютер”, „Да”.

*Примітка: в подальшій роботі відкривати файл під своїм прізвищем.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з фізики “Визначення ємності конденсатора мостовою схемою“ (розділ “Електрика і магнетизм “) для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.


Укладачі: старш. викладач Н.І. Мотрій, старш. викладач В.І. Скобель,

доц. О.В. Сукачов


Відповідальний за випуск зав. кафедри фізики проф. О.І. Єлізаров


Підп. до др. _________ . Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.__1__. Наклад _ 50 _ прим. Зам. № . Безкоштовно


Видавничий відділ КНУ

39614, м. Кременчук вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " " визначення роботи виходу електрона"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення роботи виходу електрона” ( розділ...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення показника заломлення рідини рефрактометром"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення показника заломлення рідини рефрактометром”...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення кута повороту площини поляризації світла"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення кута повороту площини поляризації...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення радіуса кривини лінзи за кільцями ньютона"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення радіуса кривини лінзи за кільцями...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "вивчення магнітних властивостей феромагнетиків"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Вивчення магнітних властивостей феромагнетиків”...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "дослідження електростатичних полів методом зонда"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Дослідження електростатичних полів методом...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " " дослідження дифракції світла на вузькій щілині "
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Дослідження дифракції світла на вузькій щілині”...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "дослідження дисперсії світла у склі за допомогою гоніометра"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Дослідження дисперсії світла у склі за допомогою...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни \" фізика \" \"визначення ємності конденсатора мостовою схемою\" iconРоботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення періоду дифракційної ґратки” (розділ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи