Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського icon

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Скачати 67.02 Kb.
НазваКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Дата27.09.2012
Розмір67.02 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського
Вісник


Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

 • Електромеханічні системи

та автоматизація. Електричні

машини і апарати. Енергетика


 • Новітні матеріали і нанотехнології
 • Енерго- та ресурсозберігаючі

технології


 • Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання
 • Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві
 • Екологічна безпека
 • Землевпорядкування та кадастр. Будівництво
 • Економіка і управління підприємствами, галузями, національним господарством
 • Менеджмент, маркетинг

та управління персоналом


 • Бухгалтерський облік, фінанси

та грошовий обіг


 • Природничі науки
 • Гуманітарні наукиВипуск 5/2011 (70)


^


Кременчук – 2011

ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО національНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО. –

Кременчук: КрНУ, 2011. – Випуск 5 (70). – 206 с.^ Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступник головного редактора

А. В. Луговой, к.т.н., проф.

^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Андрусенко О.М., д.т.н., проф.;

Артамонов В.В., д.т.н., проф.;

Бахарєв В.С., к.т.н., доц.;

Воробйов В.В., д.т.н., проф.;

Гаврилюк Ю.М., к.т.н., доц.;

Гученко М.І., д.т.н., проф.;

Дідур С.В., д.е.н., проф.;

Дивак М.П., д.т.н., проф.;

Драгобецький В.В., д.т.н., проф.;

Єлізаров О.І., д.ф.-м.н., проф.;

Жорняк М.С., к.т.н., доц.;

Жуков І.А., д.т.н., проф.;

Капустян Г.Т., д.і.н., проф.;

Касич А.О., д.е.н., проф.;

Комір В.М., д.т.н., проф.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Кратт О.А., д.е.н., проф.;

Ляшенко В.П., к.ф.-м.н., доц.;

Мартинов В.Л., к.т.н., доц.;

Маслак В.І., к.і.н., доц.;

Маслак О.І., д.е.н., доц.;

Маслов О.Г., д.т.н., проф.;

Мороз М.М., к.т.н., доц.;

Мосьпан В.О., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Оксанич А.П., д.т.н., проф.;

Перерва П.Г., д.е.н., проф.;

Петренко В.Р., д.т.н., проф.;

Пилипенко А.А., д.е.н., проф.;

Родькін Д.Й., д.т.н., проф.;

Саленко О.Ф., д.т.н., проф.;

Сінчук О.М., д.т.н. проф.;

Сокур М.І., д.т.н., проф.;

Солтус А.П., д.т.н., проф.;

Хоменко М.М., д.е.н., проф.;

Чебенко В.М., д.т.н., проф.;

Чорний О.П., д.т.н., проф.;

Шмандій В. М., д.т.н., проф.

^ МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Віктор Алферов, д.м.н., проф. (Росія);

Ернест Єфремов, член-кор. Національної академії наук України, д.т.н., проф.;

^ Олександр Кириленко, академік Національної академії наук України, д.т.н., проф.;

Олександр Павленко, д.т.н., проф. (Росія);

Janusz Słodczyk, проф. (Польща);

^ Jimmie Cathey, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschyńsky, проф. (Польща);

Lubomír Paná, к.політ.н., доц. (Чехія);

Ren Enen, проф. (Китай).

^ Damijan Miljavec, проф. (Словенія);


Відповідальний секретарВ. В. Никифоров, д.б.н., доц.

Науково-технічний редакторТ. Ф. Козловськa, к.х.н., доц.

Заступник відповідального секретаряТ. Ю. Заблоцька


Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 27.05.2009 року № 1-05/3 журнал внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються в реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ РАН, у світовій довідковій системі «ULRICH PERIODICALS DIRECTORY», а також у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 3 від 27.11.2011 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 16538–5010 ПР від 24.03.2010 р.


Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних і гуманітарних наук.

Науковий журнал видається з 1996 року.

© Науково-дослідна частина, 2011 р.

ISSN 1995–0519

ISSN 2072–8263

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, НДЧ кімн. 3210, т. +3805366 36217;

^

Е-mail: visnik@kdu.edu.ua Web sites: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua


ministry of education, science, YOUTH AND SPORTS of ukraine

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
TRANSACTIONS


of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi

N • Electromechanical systems

and automation. Electric machines and devices. Power engineering


 • Advanced materials and nanotechnologies
 • Energy- and resource- saving technologies
 • Information systems and technologies. Mathematical modeling
 • Advanced technologies in machine construction, transport and mining industries
 • Environmental safety
 • Land-use management and cadastre.

Civil engineering


 • Economics and management

of enterprises, branches,

and national economy


 • Marketing, business

and personnel management


 • Financial accounting and money turnover
 • Natural sciences
 • The humanities
ational UniversityIssue 5/2011 (70)


^Kremenchuk – 2011


Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi

National University. –

Kremenchuk: KrNU, 2011. – Issue 5 (70). – 206 p.

Editor-in-chief

M. Zagirnyak – Corresponding Member of the National Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine,
DSc, Prof.

Deputy Editor-in-chief

A. Lugovoi, CandSc, Prof.

^ EDITORIAL BOARD

O. Andrusenko, Prof.;

V. Artamonov, Prof.;

V. Bakharev, Assoc. Prof.;

V. Chebenko, Prof.;

O. Chornyi, Prof.;

S. Didur, Prof.;

V. Dragobetskyi, Prof.;

M. Dyvak, Prof.;

Yu. Gavrilyuk, Assoc. Prof.;

M. Guchenko, Prof.;

G. Kapustyan, Prof.;

A. Kasych, Prof.;

M. Khomenko, Prof;

V. Komir, Prof.;

T. Korenkova, Assoc. Prof.;

O. Kratt, Prof.;

V. Lyashenko, Assoc. Prof.;

V. Martynov, Assoc. Prof.;

V. Маslak, Assoc. Prof.;

O. Маslаk, Prof.;

O. Maslov, Prof.;

M. Моrоz, Assoc. Prof.;

V. Моs’pan, Assoc. Prof.;

A. Nekrasov, Assoc. Prof.;

A. Oksanych, Prof.;

P. Pererva, Prof.;

B. Petrenko, Prof.;

A. Pylypenko, Prof.;

D. Rod’kin, Prof.;

O. Salenko, Prof.;

V. Shmandiy, Prof.;

O. Sinchuk, Prof.;

M. Sokur, Prof.;

A. Soltus, Prof.;

V. Vorobyov, Prof.

O. Yelizarov, Prof.;

M. Zhornyak, Assoc. Prof.;

I. Zhukov, Prof.;^ INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Viktor Alferov, Prof. (Russia);

Ernest Yefremov, Prof. (Ukraine);

Aleksandr Pavlenko, Prof. (Russia);

Oleksandr Kyrylenko, Prof. (Ukraine);

Damijn Miljavec, Prof. (Slovenia);


Lubomír Paná, Prof. (Czech);

Jimmie Cathey, Prof. (USA);

Janusz Słodczyk, Prof., (Poland);

Ren Enen, Prof., (China).


Executive Secretary – V. Nykyforov, DSc., Assoc. Prof.;

Technical Editor – T. Kozlovs’ka, CandSc., Assoc. Prof.;

^ Manager Editor – T. Zablotska

Pursuant to the Decree of General Committee of the State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine № 1-05/3 of 27 May, 2009 the journal is registered in the List of specialized editions for the research results of doctoral and candidate theses in Engineering to be published in. The journal is reviewed by the VINITI abstract journal and database (Russian Academy of Science), global serials directory «ULRICH PERIODICALS DIRECTORY», and national database «UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 3 of 27.11.2011). Registration Certificate № 16538–5010 of 24 March, 2010.


The journal publishes only peer-reviewed articles, which cover theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering, Natural and Economic Sciences, and Humanities.


The journal has been published since 1996.


© Science and Research Department, 2011.

ISSN 1995–0519

ISSN 2072–8263

Office address: vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Poltavska obl., Ukraine 39600. Science and Research Department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. Tel: +3805366 36217.

E-mail: visnik@kdu.edu.ua Websites: www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua

Схожі:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012/13 навчальному році. Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прийом
Код 252 Назва: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconПро результати проведення процедури
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconПро результати проведення процедури
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОголошення про результати проведення торгів
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconОголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи