Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/3
Дата07.10.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДиСЦИПЛІНИ „ЛОГІСТИКА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 - «МАРКЕТИНг»


КРЕМЕНЧУК 2005


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - «Маркетинг»


Укладач: ст. викладач Сокур Л.М.

Кафедра маркетингу


Рецензент: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №_____від «__» ____________2005 року


Голова методради ___________________проф. В.В. Костін


Кременчук 2005

З М І С Т


Вступ………………………………………………………………………..……….4

  1. Основні поняття та терміни……………………………………………….…....6

  2. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання

контрольної роботи з дисципліни «Логістика»…………………………..…18

  1. Варіанти контрольних робіт…………………………………………………..20

  2. Залікові (екзаменаційні) запитання з навчальної

дисципліни «Логістика»…………………………………………………......79

  1. Список літератури………………………….………………………………….81Логістика – це наука про планування, організацію, управління, контроль і реґулювання матеріальних, інформаційних потоків у просторі та часі з метою оптимізації витрат на шляху від первинного джерела до кінцевого споживача.

У період ринкового реформування української економіки цікавість до науки "Логістика" зростає із загостренням кризи збуту, з підсиленням впливу споживачів на товаровиробників, із трансформацією ринку продавця в ринок покупця. Але вже сьогодні можна стверджувати, що логістика вийшла за межі академічних наук і все більше стає потребою у практичній діяльності.

Підприємці всіх масштабів і рівнів переконуються, що без свідомого, цілеспрямованого управління матеріальними потоками неможливо забезпечити асортиментний вибір продукції, успішне просування товарів на ринку, оптимальну організацію транспортування продукції та її розподіл, що поряд з маркетинґом потрібна теорія та практика товаропросування. Саме це знайшло своє відображення в логістиці.

Предметом вивчення логістики є матеріальні потоки у сфері виробництва.

Метою контрольної роботи є ознайомлення із сутністю, методами і правилами логістики як інструмента ринкової економіки.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

- методологічні та концептуальні основи логістики;

- стратегію та тактику логістики;

- інструменти та методи дослідження логістичних систем.

Студент повинен навчитись:

  • досягати бажаного результату з максимально можливими витратами часу, ресурсів, капіталовкладень шляхом оптимізації управління матеріальними та інформаційними потоками;

  • забезпечувати асортиментний вибір продукції, успішне просування товарів на ринку;

  • забезпечувати оптимальну організацію транспортування продукції та її розподіл; практично застосовувати логістичний підхід до загальної організації підприємства;

  • оцінювати економічну ефективність і наслідки здійснення логістичних рішень.^ Основні поняття та терміни

Авторизований дилер — дилер, який співробітничає з виробником на умовах франшизи.

Вертикальний інформаційний потік — потік, який переміщується від вищого рівня логістичної системи до нижчого.

^ Вертикальні канали розподілу — канали, які складаються з виробника та одного або декількох посередників, що діють як єдина система.

Виконавча інформаційна система — система, яка створюється на рівні адміністративного або оперативного управління, де обробка інформації здійснюється в реальному масштабі часу.

^ Виробнича логістика — система планування, організації та здійснення внутрішньозаводських вантажопотоків сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, готових виробів і продукції, яка включає внутрішньозаводський транспорт, тару багаторазового використання, технічні засоби механізації й автоматизації перевантажувальних, транспортних і складських робіт в основному технологічному процесі виробництва, управління цими вантажопотоками, їх інженерно-технічне, інформаційне, юридичне, науково-методичне, фінансове забезпечення.

^ Виробничі запаси — запаси матеріальних ресурсів і незавершено­го виробництва, які надійшли до споживачів і не були піддані переробці, які знаходяться на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і які дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу.

^ Витрати втрачених можливостей (навіяні витрати) — характеризують втрачену вигоду, яка пов'язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний тільки певним чином, що виключає застосування іншого можливого варіанта отримання прибутку.

^ Вихідний матеріальний потік — потік, який виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище.

Військова логістика — сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місця бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення пов'язаних з цим процесів.

^ Внутрішні логістичні операції— операції, які виконуються всередині логістичної системи.

Внутрішній інформаційний потік — потік, який циркулює всередині логістичної системи або її окремого елемента.

^ Внутрішній матеріальний потік - потік, який протікає у внутрішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

Внутрішня логістика — логістика, спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

^ Вхідний матеріальний потік — зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища.

ґенеральний аґент — укладає тільки угоди, зазначені в дорученні.

^ Гнучка логістична система — система, в якій доведення ма­теріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередників.

^ Горизонтальний інформаційний потік — потік, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи.

Горизонтальні канали розподілу — традиційні канали розподілу, які складаються з незалежного виробника і одного або декількох незалежних посередників.

^ Двосторонні логістичні операції — операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

Децентралізована розподільча система — система, яка складається з декількох і більше розподільчих центрів, що знаходяться на території товарних ринків, поблизу споживачів.

^ Диспозитивна інформаційна система — система, яка створюється на рівні управління складом або цехом і є засобом для забезпе­чення налагодженої роботи логістичної системи.

^ Ділянковий матеріальний потік — сукупний потік, який розглядається на окремій ділянці логістичної системи, основою його обчислення є операційні логістичні потоки.

^ Ексклюзивний дилер — дилер, який є єдиним представником виробника в даному регіоні й наділений винятковими правами з реалізації його продукції.

Ексклюзивний розподіл — передбачає навмисне обмежену кількість посередників, які торгують даного продукцією в межах територій збуту.

^ Елементарний матеріальний потік — сукупність ресурсів одного найменування, які розташовані від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

^ Ефективність логістичної системи — показник (або система показників), який характеризує якість роботи логістичної системи із заданим рівнем логістичних втрат.

^ Ешелонована логістична система — система, в якій матеріальний потік доставляється споживачу за участю як мінімум одного посередника.

Жорсткий логістичний сервіс — послуги, пов'язані із забезпеченням працездатності, безвідмовності та узгоджених параметрів експлуа­тації товару.

^ Закупівельна логістика — управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Закупівля — підсистема підприємства, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

^ Запаси вантажопереробки — специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевалка в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т.д.).

^ Запаси постачання — матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції.

^ Запаси просування —запаси готової продукції, які формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на проведену фірмою маркетинґову політику просування товару на ринок, за­звичай супроводжувану широкомасштабного рекламою в засобах масо­вої інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію фірми.

^ Застарілі (неліквідні) запаси — запаси, які утворюються внаслідок розбіжності логістичних циклів у виробництві й дистриб’юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

^ Збут — підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття ма­теріального потоку з логістичної системи.

Зовнішні логістичні операції — операції, орієнтовані на інтеґрацію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту).

^ Зовнішній інформаційний потік — потік, який циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем.

Зовнішній матеріальний потік — потік, який протікає в зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

^ Зовнішня логістика — логістика, яка займається питаннями з реґулювання потокових процесів, що виходять за межі діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Інтеґральний матеріальний потік — множина елементарних потоків, які формуються на підприємстві.

Інтенсивний розподіл — передбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Інформаційна логістика — логістика, яка організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання із мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

Інформаційний потік — сукупність циркулюючих у логістичній системі між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій.

^ Канал розподілу — сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання. Іншими словами, канал розподілу — це шлях, яким товари рухаються від виробника до споживача.

^ Концепція логістики — система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками.

Логістика — теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними потоками.

^ Логістика сервісного відгуку — процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з погляду витрат і задоволення запитів споживачів.

^ Логістична інформаційна система — певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різноманітних довідників і необхідних засобів програмування, яка забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач з управління матеріальними потоками.

^ Логістична операція — відособлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального або інформаційного потоку.

^ Логістична система — адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв'язки та зв'язки із зовнішнім середовищем.

^ Логістична система з прямими зв'язками —система, в якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків.

^ Логістична функція — збільшена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи.

Логістичний канал — частково впорядкована множина різних по­середників, які здійснюють доведення матеріального потоку від кон­кретного виробника до його споживачів.

^ Логістичний ланцюг — лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої за умови виробничого споживання або до кінцевого споживача за умови особистого невиробничого споживання.

^ Логістичний сервіс — є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами.

^ Логістичні витрати — витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Макрологістика — логістика, яка досліджує процеси, що відбуваються на реґіональному, міжреґіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівнях.

^ Макрологістична система — велика логістична система управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні.

^ Матеріальний потік — це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій.

^ Матеріальні запаси — це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

^ Метод АВС — спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Мікрологістика — логістика, яка досліджує комплекс питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв’язків.

^ Мікрологістична система — логістична система, яка охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах.

^ М'який логістичний сервіс — послуги, пов'язані з більш ефективною експлуатацією товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширенням сфери його використання.

^ Напруженість матеріального потоку — інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції.

Нормативний рівень запасів — розрахункова величина запасів, яка досягається під час чергової закупівлі.

^ Односторонні логістичні операції — операції, не пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики, виконуються всередині логістичної системи.

^ Операційний матеріальний потік — потік матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних операцій.

Оптимальний (економічний) розмір замовлення — показник, що виражає потужність матеріального потоку, направленого постачальником за замовленням споживача, який забезпечує для останнього мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно-заготовельних витрат і витрат на формування і зберігання запасів.

^ Підготовчі (буферні) запаси — частина виробничого (товарного) запасу, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції до виробничого або особистого споживання, їх наявність викликана необхідністю виконання певних логістичних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання.

^ Планова інформаційна система — система, яка створюється на адміністративному рівні управління і слугує для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру.

^ Планування та управління виробництвом — підсистема підприємства, яка приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель й управляє ним у процесі виконання різних технологічних операцій, що перетворюють предмет праці на продукт праці.

^ Послуга — деяка дія, що приносить користь споживачу.

Потік — це сукупність об'єктів, що сприймаються як одне ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі й вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.

^ Поточні (реґулярні) запаси — основна частина виробничих і то­варних запасів, які призначені для забезпечення неперервності проце­су виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і реґулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання.

^ Потужність матеріального потоку — обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Продуктовий матеріальний потік — потік, об'єктом вивчення (аналізу, планування) якого є переміщення конкретних продуктів і засобів праці.

^ Рівень розподілу логістичного потоку — будь-який посередник-учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх просування до кінцевого пункту призначення.

^ Розвиток постачальника — виявлення позицій постачальника, за якими необхідно досягнути поліпшень у даний момент або в перспективі для потреб даного підприємства, а також визначення комплексу заходів, необхідних для поліпшення взаємного співробітництва.

^ Розподільча логістика — управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доставки готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогам останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

^ Розподільча мережа — сукупність каналів розподілу.

Розподільчий центр — складський комплекс, який отримує товари від підприємств-виробників або від підприємств оптової торгівлі (наприклад, які знаходяться в інших реґіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та роздрібної торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу.

^ Сезонні запаси — запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, створювані та підтримувані за очевидних сезонних коливань попиту або характеру виробництва, транспортування.

^ Селективний розподіл — є "золотою серединою" між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілу.

Сервіс — комплекс послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого обслуговування продукції.

^ Система постачання «точно у термін» — система організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідних кількостях і в той час, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних зі створенням запасів.

^ Система управління запасами —сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Системний матеріальний потік — матеріальний потік, який циркулює в цілому в логістичній системі, його параметри визначаються шляхом додавання дільничних матеріальних потоків.

^ Системний підхід — методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об'єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний об'єкт як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою, розкрити його інтеґративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв'язки.

Склад — це будинок, споруда, призначена для приймання, розміщення і зберігання товарів, які надійшли, підготовки їх до споживання і відправки споживачеві.

^ Склад буферних запасів — склад, який призначений для забезпечення виробничого процесу.

Склад зберігання — склад, який забезпечує збереженість і захист складованих виробів.

^ Склад комісіонування — склад, призначений для формування замовлень відповідно до специфічних вимог клієнтів.

Склад перевалки вантажів (термінал) — склад, розташований у транспортних вузлах.

^ Складські запаси — запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу і рівня певних ланок логістичної системи, як внутріщньофірмових, так і логістичних посередників.

^ Спекулятивні запаси — запаси, які створюються для захисту від можливого підвищення цін на матеріальні ресурси або введення протекційних квот і тарифів.

^ Страхові (ґарантійні) запаси — запаси, які призначені для безперервного постачання споживача за умови непередбачених обставин.

Сукупні матеріальні запаси — запаси, які є об'єктом оптимізації логістичного управління з погляду загальних витрат і містять у собі запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

^ Технологічна карта — форма документації, яка відображає детальну поопераційну розробку складського технологічного процесу із зазначенням технічних засобів, витрат часу на його виконання.

^ Технологічний графік — розклад, який передбачає виконання складських операцій у часі (протягом зміни, доби).

Товарні (збутові) запаси — запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми виробника і в дистрибутинговій мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

^ Точка замовлення - мінімальний (контрольний) рівень запасів продукції, за умови настання якого необхідно їх поповнення.

Транспорт загального користування (маґістральний) - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів.

^ Транспорт незагального користування — внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, які належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинні бути органічно в них вписані.

^ Транспортна логістика - логістика, яка вирішує комплекс задач, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування.

Транспортні запаси (запаси у дорозі, транзитні запаси) - запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки логістичної системи до іншої або в межах однієї ланки логістичної системи.

Транспортування - ключова комплексна активність, пов'язана з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом логістичним ланцюгом, і яка, в свою чергу, складається з комплексних та елементарних активностей, включаючи експедирування, вантажопереробку, пакування, передачу прав власності на вантаж страхування тощо.

«Тягнуча» внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, в якій деталі й напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої за необхідності.

^ Універсальний агент - робить будь-які юридичні дії від імені принципала.

Централізована розподільча система - система, в якій розподільчий центр направляє товари, виготовлені підприємством-виробником, кінцевим або проміжним споживачам у різні регіони країни (оптовим чи дрібнооптовим посередникам або безпосередньо в роздрібну торговельну мережу).

«Штовхаюча» внутрішньовиробнича логістична система - система організації виробництва, в якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи