Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Скачати 245.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Дата07.10.2012
Розмір245.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІКРОЕКОНОМІКА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 – “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Т.Т. Мілашенко

Рецензент к.е.н., доц. Т.В. Семко

^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від „___”_____________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………..

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи…...

2 Варіанти контрольних робіт…………………...…………………………

3 Питання для підготовки до іспиту……………………………………….

Список літератури …………………………………………………………...

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………….


4

5

7

13

16

17


ВСТУП


У сучасних умовах ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, підготовка економічних кадрів вимагає ретельного вивчення ними не лише економічних дисциплін практичного спрямування, але й глибокого теоретичного осмислення сутності явищ, що відбуваються в економіці.

Мікроекономіка вивчає й аналізує поведінку окремих суб’єктів ринку – виробників, споживачів, власників різного роду ресурсів, а також передумови свідомого вибору ними своїх дій. Ця навчальна дисципліна досліджує економічні основи раціональної поведінки господарюючих суб’єктів в умовах обмеженості ресурсів.

Завданням дисципліни є вивчення прийомів моделювання поведінки окремих економічних суб’єктів та поведінки мікросистем у ринкових умовах й усвідомлення, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу, а й від знання закономірностей функціонування економічних суб’єктів у різних ринкових ситуаціях і вміння їх ефективного застосування.

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам засвоїти теми згаданої дисципліни, а також закріпити теоретичні знання щодо розв’язання задач.

До цієї дисципліни рекомендовано перелік літератури, яку студенти повинні опрацювати під час виконання контрольної роботи та підготовки до іспиту.

Методичні рекомендації укладено згідно з програмою курсу “Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання, вивчаючи курс “Мікроекономіки”, повинні виконати контрольну роботу.

Виконуючи контрольну роботу, потрібно показати вміння коротко і змістовно викладати засвоєний матеріал, використовуючи його в практичних розрахунках. У процесі підготовки та виконання контрольної роботи потрібно вивчити рекомендовану літературу й оволодіти методикою мікроекономічного аналізу.

Контрольне завдання складається з трьох теоретичних питань і розрахункової частини (задачі). Під час відповіді на поставлені питання потрібно чітко і стисло викласти їх суть, базові положення, розкрити особливості дій основних принципів, теоретичні підходи, пояснити аспекти мікроекономічного аналізу. Задачі мають конкретно практичний або умовний характер. Їх розв’язання повинне супроводжуватися коментарями, поясненнями та висновками. У кінці роботи потрібно подати список використаної літератури.

Процес підготовки і виконання контрольної роботи складається з наступних етапів:

1. Вибір варіанта контрольної роботи;

Варіант контрольного завдання, яке потрібно виконати, визначають за останньою цифрою номера залікової книжки студента. Зразок оформлення титульної сторінки міститься в додатку А.

2. Вивчення літературних джерел, складання бібліографії контрольної роботи.

3. Підготовка теоретичної частини роботи за літературними джерелами.

4. Робота над текстом контрольної роботи.

5. Розв’язання контрольної задачі з поясненнями про хід розрахунків з наведенням формул, позначенням символів і висновків.

6. Захист контрольної роботи.

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок учнівського зошита (стандартних аркушів форматом А4). Контрольну роботу пишуть державною мовою. Структурно робота повинна містити:

– титульну сторінку;

– другу сторінку – перелік питань варіанта й умови задачі;

– відповіді на теоретичні питання;

– розв’язання задачі;

– список використаних джерел.

Під час написання контрольної роботи на аркушах форматом А4 текст розміщують на одній сторінці, обмеженій полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Сторінки нумерують у правому верхньому кутку арабськими цифрами без крапки наприкінці, дотримуючись наскрізної нумерації (першою сторінкою є титульна, другою – зміст, на них номер сторінки не проставляють). Матеріал повинен містити посилання на відповідні джерела та обов'язково ілюструватися таблицями, графіками, схемами.

Література з “Мікроекономіки” знаходиться в читальній залі корпусу 5 КДПУ та на абонементі в корпусі 1.

Виконану контрольну роботу студент подає в установлений термін для рецензування на кафедру економічної теорії (к. 5510). При позитивній оцінці контрольну роботу допускають до захисту. Захист контрольної роботи проводять згідно з розкладом занять. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

 1. Гранична норма заміщення благ: сутність і методика обчислення.

 2. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару.

 3. Аналіз взаємовідносин двох товаровиробників. Модель Курно.

Задача

На основі даних таблиці про функцію попиту на продукцію монополіста та його змінні витрати:

1) зобразіть графічно криву загального доходу і криву загальних витрат, якщо постійні витрати становлять 80 грн;

2) криву граничного доходу і криву граничних витрат;

3) при якому обсязі виробництва продукції монополіст максимізує прибуток?

Таблиця

Q

РTR

MC

MR

ЕР

1

120

50

2

115

90

3

110

125

4

105

158

5

100

195

6

95

235

7

90

280

8

85

335

9

80

400

10

75

475


Література: [1, 2, 4, 5, 8, 10, 13].

Варіант 2

 1. Ефект доходу й ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

 2. Ринок капіталу. Ринкова ставка позикового відсотка. Дисконтована вартість.

 3. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Реклама товару.


Задача

Споживач витрачає свій дохід у 150 грн на придбання товарів А і В. Ціна товару А становить 30 грн, ціна товару В – 15 грн. Побудуйте бюджетну лінію споживача. Зобразіть графічно, як зміниться бюджетна лінія, якщо:

1. Ціна товару А збільшиться на 20 грн.

2. Ціна товару В зменшиться в 3 рази.

3. Дохід споживача збільшиться в 2 рази.

4. Дохід збільшиться в 2 рази, ціна товару А складатиме 20 грн, ціна товару В зменшиться на 5 грн.

Література: [1 – 5, 8, 10, 13].

Варіант 3

 1. Моделювання поведінки споживача – визначення індивідуального попиту на благо.

 2. Аналіз “ламаної” лінії попиту в умовах олігополії.

 3. Часткова та загальна рівноваги. Закон Вальраса.

Задача

Дані таблиці характеризують криву байдужості споживача. Зобразіть цю криву байдужості графічно. Проведіть бюджетну лінію споживача, якщо відомо, що ціна товару Х становить 10 грн, а У – 7,5 грн. Дохід споживача – 90 грн. Укажіть оптимальний набір товарів Х і У, купуючи який, споживач максимізує корисність.

Таблиця

Набір

Х (одиниць)

У (одиниць)

Набір

Х (одиниць)

У (одиниць)

1

1

15

4

4

7

2

2

10

5

5

6

3

3

8

6

6

5


Література: [1 – 5, 8, 10 – 13].

Варіант 4

 1. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення.

 2. Досконала конкуренція та умови максимізації прибутку.

 3. Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма Еджуорта.

Задача

Заповнити пропуски в таблиці. Які постійні витрати фірми? Визначити величину максимального прибутку монополіста. Який обсяг випуску і яка ціна забезпечують максимум прибутку? Розв’язання проілюструйте графічно.

Таблиця

Q

VC

TC

ATC

MC

P

TR

MR

EP

0

0

200340

01

100


310


2
350


3903130


60
4


34

127,5


5

240


106

5306
450

10
770
77Література: [1 – 13].

Варіант 5

 1. Сутність, види та фактори цінової еластичності попиту.

 2. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

 3. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.

Задача

Споживач купує два товари – А і В та витрачає на їх купівлю 160 грн. Ціна товару А – 3,2 грн, товару В – 5 грн. Різні можливі набори цих товарів, що забезпечують додаткову корисність, наведено в таблиці.

Таблиця

Набори товарів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

10

12

14

17

20

25

30

37

43

50

В

40

35

30

25

20

16

14

12

10

8


1. Побудуйте криву байдужості та бюджетну лінію споживача

2. Визначіть, який набір товарів відповідає правилу рівноваги споживача.

3. Зобразіть на графіку та проаналізуйте ситуацію, коли:

а) доход споживача зменшиться на 24 грн;

б) ціна товару А збільшиться на 0,8 грн.

Література: [1 – 13].

Варіант 6

 1. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі змінного фактора виробництва.

 2. Рівновага фірми-монополіста в довготерміновому періоді. Цінова дискримінація.

 3. Ефективність у виробництві. Умова оптимальності за Парето.

Задача

Заповніть пропуски в таблиці для підприємства, що купує необхідні йому ресурси і реалізує свою продукцію на досконало конкурентному ринку. Ціна одиниці продукції підприємства – 3 грн.

Таблиця

L

ТР

МР

TR

MRP

1

12

122
10390
4


15

5

6

40

27


0


Література: [1 – 5, 8, 10 – 13].

Варіант 7

 1. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, карта ізоквант.

 2. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції. Умова не збиткової фірми.

 3. Різновиди монополії. Економічні наслідки монополізації галузі.

Задача

Споживач витрачає весь свій дохід в 500 грн на придбання товарів А і В. Ціна одиниці А 50 грн ціна одиниці В 25 грн. Оптимальний споживчий кошик (Е1) складається з 5 одиниць А і 10 одиниць В. Збільшення доходу споживача до 600 грн призводить до зміщення точки рівноваги, тепер оптимальний кошик (Е2) включає 6 одиниць товару А і 12 одиниць товару В. Зниження доходу до 250 грн дає новий оптимум (Е3), кошик складається з 3А і 4В.

1. Покажіть графічно зміну рівноваги споживача.

2. Побудуйте криву “дохід – споживання”.

Література: [1 – 8, 10, 12, 13].

Варіант 8

 1. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

 2. Цінові війни у випадку олігополії. Модель Бертрана.

 3. Ринок землі. Фактори попиту на землю. Ціна землі як капіталізована рента.

Задача

У таблиці показано залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції. Розрахуйте FC; VC; MC; AFC; ATC; AVC. Заповніть таблицю й останні чотири величини зобразіть графічно.

Таблиця

Q

ТС

FC

VC

MC

ATC

AFC

AVC

0

601

1102

1503

1854

2185

2556

2957

3408

3959

460
Література: [1 – 7, 10, 13].

Варіант 9

 1. “Кутова” і “внутрішня” рівноваги споживача.

 2. Ознаки та умови досконалої конкуренції, ринковий попит на продукцію фірм за умов досконалої конкуренції.

 3. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.


Задача

За даними виробничої сітки побудуйте ізокванти для Q=20, Q=35, Q=40. Визначіть середній продукт праці та капіталу, якщо використовують два верстати та чотирьох робітників.

Таблиця

К

L


1

2

3

4

5

6

1

10

14

17

20

22

24

2

14

20

24

28

32

35

3

17

24

30

35

40

42

4

20

28

35

40

45

49

5

22

32

40

45

50

55

6

24

35

42

49

55

60


Література: [1 – 5, 8, 10, 13].

Варіант 10

 1. Перехресна еластичність пропонування та її вплив на стратегію товаровиробника.

 2. Визначення оптимального обсягу продажу та цінова політика ринку монополістичної конкуренції. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції.

3. Праця як фактор виробництва. Попит і пропозиція праці. Еластичність попиту на працю.

Задача

На ринку товару А функція попиту описується рівнянням: QD=9-P, а функція пропозиції: QS= -6+2P, QD – обсяг попиту, тисяч одиниць на рік; QS – обсяг пропозиції, тисяч одиниць на рік.

1. Визначіть рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу.

2. Яка ситуація буде на ринку, якщо ціна становитиме 3 грн; 6 грн?

3. Визначить обсяг надлишку та дефіциту на ринку.

4. Проілюструйте розв’язання задачі графічно.

Література: [1, 2, 4, 5, 8, 10, 11].


^ 3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів. Альтернативна вартість, крива виробничих можливостей.

 2. Предмет, метод мікроекономіки. Мікросистема: поняття, різновиди.

 3. Ринок як мікроекономічна модель.

 4. Процес споживання й динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена.

 5. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.

 6. Принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Другий закон Госсена.

 7. Моделювання поведінки споживача – визначення індивідуального попиту на благо.

 8. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.

 9. Криві байдужості та карта байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислювання.

 10. Вирівнювання зважених граничних корисностей, “кутова” і “внутрішня” рівноваги.

 11. Графічний аналіз і побудова лінії “дохід-споживання”. Крива Енгеля.

 12. Побудова лінії “ціна-споживання” та траєкторія зміни споживання внаслідок зниження ціни.

 13. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

 14. Утворення “надлишку споживача” та “надлишку виробника”.

 15. Закон попиту, цінові та нецінові фактори попиту.

 16. Концепція цінової еластичності попиту.

 17. Суть “перехресної” еластичності попиту та її практичне використання для обґрунтування цінової політики продавців (виробників) взаємозв’язаних товарів.

 18. Закон пропонування. Цінові та нецінові фактори пропонування. Методика обчислення рівня цінової еластичності пропонування.

 19. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару.

 20. Мотивація поведінки підприємства та фактор часу й періоди функціонування підприємства.

 21. Фактори виробництва, їх групування та варіації.

 22. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення.

 23. Сукупний (валовий), середній та граничний дохід. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

 24. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі змінного фактора виробництва.

 25. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, карта ізоквант.

 26. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

 27. Лінія однакових витрат – ізокоста. Карта ізокост.

 28. Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат.

 29. Криві тривалих витрат як такі, що обгинають криві короткотермінових витрат.

 30. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

 31. Ознаки й умови досконалої конкуренції, ринковий попит на продукцію фірм за умов досконалої конкуренції.

 32. Цілі підприємства у короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску.

 33. Ознаки чистої монополії. Види монополій.

 34. Крива попиту монополіста, одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва.

 35. Цінова дискримінація та її основні види.

 36. Економічні наслідки монополізації галузі.

 37. Ознаки олігополії, поведінка олігополістів: некооперативна й кооперативна.

 38. Цінові війни у випадку олігополії. Модель Бертрана.

 39. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією.

 40. Еластичність попиту та визначення оптимального обсягу продажу в умовах монополістичної конкуренції.

 41. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки і загрози. Реклама товару.

 42. Попит на товар і попит на фактори виробництва.

 43. Індивідуальний і галузевий попит на фактори виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.

 44. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника за споживання одного фактора виробництва.

 45. Функції ринків ресурсів в економіці.

 46. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Ринковий попит і ринкова пропозиція праці. Еластичність попиту на працю.

 47. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

 48. Монопольна влада продавців праці. Контроль профспілок пропозиції робочої сили, рівня заробітної плати та продуктивності праці.

 49. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу.

 50. Ринкова ставка позикового відсотка. Дисконтована вартість.

 51. Обґрунтування інвестиційних рішень щодо придбання основних фондів.

 52. Основні умови забезпечення оптимальності за Парето. Обмін та ефективність розподілу за Парето.

 53. Функція суспільного добробуту.

 54. Основні підходи до проблеми справедливості.

 55. Часткова та загальна ринкова рівновага.

 56. Вади ринкового саморегулювання.

 57. Функції держави щодо регулювання економічних процесів.

 58. Поняття суспільного блага. Чисті та недосконалі суспільні блага.

 59. Поняття та види зовнішніх ефектів.

 60. Методи регулювання зовнішніх ефектів.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посібник /За ред. О.Я. Базілінської. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

 2. Базилевич В. Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. – К: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.

 3. Безугла В.О., Постіл І.І. Мікроекономіка: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.
 4. ^

  Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: Навч. посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 176 с.

 5. Вініченко І.І., Дацій Н.В., Корецька С.О. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.


 6. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч.-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 7. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі: – Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368 с.

 8. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 9. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник – 2-ге вид. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 211 с.

 10. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 11. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 204 с.

 12. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

 13. Слухай С.В. Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998. – 256 с.


Додаток А


Зразок оформлення титульної сторінкиМіністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Кафедра “Економічна теорія”^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з навчальної дисципліни “МІКРОЕКОНОМІКА”
Виконав студент

групи _________________

зал. книжка № _____________

прізвище, ім’я, по батькові


Перевірив викладач

прізвище, ім’я, по батькові
Кременчук 200_
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач стар. Викл. Т.Т. Мілашенко


Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др._______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._____ Наклад_______ прим. Зам №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" мікроекономіка\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи