Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету icon

Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету
Скачати 263.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету
Дата10.10.2012
Розмір263.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГА ВИКЛАДАЧА


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача


Укладач: к.т.н., доцент Сергієнко С.А.


Рецензент:


Затверджено методичною радою університету

Протокол № „_____” від ______________


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІПервинні показники, необхідні для розрахунку рейтингу викладача, подають наступні відділи:

 • загальна характеристика, адміністративні посади – відділ кадрів;

 • педагогічна діяльність – навчальний відділ, частково відділ кадрів та завідувачі кафедр;

 • наукова робота – науково-дослідна частина;

 • методична робота – навчально-методичний відділ;

 • організаційна робота – задіяні всі вищеперераховані відділи, завідувачі кафедр, приймальна комісія.

 • міжнародна діяльність – відділ міжнародних зв’язків.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ЗХ)


Кількісна оцінка ЗХ підраховується за формулою:

,

де – бали за науково-педагогічний стаж викладача на початок навчального року, визначається як:

(в роках);

– штатна посада викладача без урахування сумісництва. Цей показник дорівнює:

викладач – стажист – 5 балів;

асистент – 10 балів;

старший викладач – 15;

доцент – 30 балів;

професор – 50 балів;


– науковий ступінь. Він відповідає наступним балам:

кандидат наук – 30 балів;

доктор наук – 50 балів.

Якщо захист відбувся у поточному році, то одноразово нараховується:

кандидат наук – 200 балів;

доктор наук – 400 балів.


– інші звання:

майстер спорту – 30 балів;

майстер спорту міжнародного класу – 40 балів;

заслужений тренер України – 50 балів;

член-кореспондент недержавної академії – 20 балів;

академік недержавної академії – 30 балів;

заслужений економіст, винахідник та ін. – 100 балів;

заслужений працівник освіти, вищої школи – 100 балів;

лауреат державної премії України – 200 балів;

заслужений діяч науки і техніки України – 200 балів;

член-кореспондент Академії педагогічних наук (АПН), академії медичних наук (АМН) чи інших державних академій наук України – 150 балів;

академік АПН, АМН чи інших державних академій наук України – 200 балів;

член-кореспондент НАН України – 200 балів;

академік НАН України – 300 балів;


– державні та відомчі нагороди України:

герой України – 250 балів;

орден – 100 балів;

медаль – 50 балів;

почесна грамота Верховної Ради, Кабінету Міністрів – 40 балів;

грамота Верховної Ради, Кабінету Міністрів – 30 балів;

подяки Кабінету Міністрів, інші державні та урядові відзнаки – 25 балів;

нагрудні знаки „Петро Могила”, „Василь Сухомлинський”, „За наукові досягнення” – 25 балів;

нагрудний знак „Відмінник освіти України” – 20 балів;

почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – 15 балів;

подяки, грамоти Обласної Ради, Обласної Адміністрації – 10 балів;

подяки, грамоти міста, району, університету – 5 балів.

Нагороди рівня університету, району, міста враховуються лише за поточний навчальний рік. Бали за всі інші нагороди та звання нараховуються кожен рік, а якщо нагорода чи звання отримані в поточному році, то кількість балів подвоюється.


– наукове звання:

доцент – 50 балів;

професор – 100 балів.

Якщо звання присвоєне у поточному році, то одноразово нараховується:

доцент – 150 балів;

професор – 300 балів.

^ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСАДИ (АП)


Під час розрахунку показника враховується посада, яку займає особа на даний момент, або, яку особа обіймала протягом останніх трьох років.

Заступник завідувача кафедри: АП=30 (мінус 7 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Завідувач не випускаючої кафедри: АП=80 (мінус 20 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Завідувач випускаючої кафедри: АП=100 балів (мінус 25 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Заступник декана (директора) без оплати: АП=50 (мінус 12 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Заступник декана (директора): АП=80 (мінус 20 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Декан (директор): АП=200 (мінус 50 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Начальник відділу: АП=100 (мінус 25 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Директор центру: АП=150 (мінус 40 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді).

Проректор: АП=300 (мінус 80 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді, залишок 30 балів).

Ректор: АП=500 (мінус 150 балів за кожен рік після припинення виконання обов’язків на цій посаді);


^ ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПД)


Педагогічна діяльність включає наступні показники:

.


Педагогічне навантаження ():

,

де – фактичне навчальне навантаження викладача (години);

– середнє по університету навчальне навантаження (години);

– ставка особи, на яку працює науково-педагогічний працівник з урахуванням збільшення педагогічного навантаження, якщо таке має місце, але виключно по кафедрі, яка аналізується;

– коефіцієнт професійної майстерності, має такі значення для різних категорій ПВС:

=0,9 – викладач-стажист, асистент;

=1,0 – старший викладач;

=1,25 – доцент;

=1,5 – професор.

– коефіцієнт завантаженості викладача приймає наступні значення:

=0,25 ставки – 50 балів;

=0,5 ставки – 100 балів;

=0,75 ставки – 150 балів;

=1,0 ставка – 200 балів;

=1,25 ставки – 190 балів;

=1,5 ставки – 180 балів.


Коефіцієнт характеризує завантаження викладача навчальними дисциплінами і визначається за формулою:

,

де – коефіцієнт, що характеризує мову викладання кожної дисципліни:

=1 – дисципліна викладається російською мовою;

=2 – дисципліна викладається українською мовою;

=3 дисципліна викладається англійською мовою.

– кількість години з відповідної навчальної роботи;

– коефіцієнт, який враховує вид навчальної роботи:

= 0,3 – для годин, що відведені для проведення лекційних занять;

= 0,2 – для годин, що відведені для консультування студентів щодо виконання дипломних проектів (робіт), магістерських робіт, а також для консультування аспірантів і докторантів;

= 0,15 – для годин, що відведені на проведення лабораторних робіт;

= 0,1 – для годин, що відведені на проведення практичних і семінарських занять, а також на проведення і консультування студентів щодо виконання курсових проектів (робіт), розрахункових і контрольних робіт;

= 0,05 – для годин, що відведені на проведення інших видів навчальної роботи, що не зазначені в попередніх пунктах.

– може прийняти наступні сумарні значення за видами робіт безвідносно до кількості розробників:

розробка навчальних планів за спеціальністю (напрямом підготовки) – 75 балів;

розробка освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) – 75 балів;

розробка освітньо-професійної програми (ОПП) – 75 балів;

формування акредитаційної справи – 100 балів;

формування справи на ліцензування – 100 балів;

проведення самоаналізу – 100 балів.

Для конкретного викладача (розробника) кількість балів у заданих вище межах встановлює за формою завідувач кафедри, декан (директор інституту) і затверджує своїм підписом.


Назва

Прізвища співавторів

ВідсоткиНабрані бали за виконану роботу нараховуються одноразово і не враховуються в наступному році, тобто після затвердження матеріалу.


Оцінку діяльності викладача () при анонімному анкетуванні студентами або слухачами (за 12-бальною шкалою) подають куратори:

12 = 60 балів; 11 = 50 балів; 10 = 40 балів;

9 = 30 балів; 8 = 25 балів; 7 = 20 балів;

6 = 15 балів; 5 = 10 балів; 4 = 5 балів;

< 4 = 0 балів.


^ НАУКОВА РОБОТА (НР)


Включає наступні види діяльності:

 • підготовка науково-педагогічних кадрів ();

 • винахідницька діяльність та науково-дослідна робота ();

 • наукові публікації ();

 • видання монографій ();

 • представлення результатів наукової роботи ();

 • отримання наукових премій, стипендій ().

Таким чином:

.


Підготовка науково-педагогічних кадрів () оцінюється з глибиною три роки та розраховується наступним чином:

підготовка кандидата наук – 200 балів (мінус 50 балів за кожен наступний рік);

підготовка доктора наук – 240 балів (мінус 60 балів за кожен наступний рік).

Винахідницька діяльність та науково-дослідна робота () складається з отримання охоронних документів () та участі у госпдоговірних, держбюджетних роботах та грантах на наукові розробки ().
Отримання охоронних документів ():

,

де – кількість охоронних документів;

– кількість авторів;

– характеризує вид охоронного документу: винахід – 75 балів; корисна модель – 50 балів; авторське свідоцтво – 30 балів.


Показник для керівника роботи розраховується за формулою:

,

де – об’єм фінансування теми, тис. грн.

=5 – ваговий коефіцієнт;

– довготривалість теми (у роках);

– кількість робіт, в яких приймав участь викладач.


Показник для виконавця розраховується за формулою:

,

де  – об’єм фінансування виконавця (заробітна платня з нарахуваннями), тис. грн.

=10 – ваговий коефіцієнт;

– кількість робіт, в яких приймав участь викладач.


Бали за наукові публікації () розраховуються за наступною формулою:

,

де – кількість публікацій у періодичних виданнях;

– кількість самостійних публікацій результатів науково-дослідної роботи студентами, науковим керівником яких є викладач:

– рівень публікацій студентів:

=30 – наукова стаття у фаховому виданні;

=20 – наукова стаття;

=10 – тези доповіді;

– коефіцієнт, що враховує імпакт-фактор видання:

=1,5 – видання має встановлений імпакт-фактор;

=1,0 – видання не має встановленого імпакт-фактора;

– що враховує залучення студентів до наукових публікацій:

=1,2 – для публікації, де співавтором є студент;

=1,0 – в іншому випадку.

Показник визначається в залежності від виду публікації відповідно до таблиці 1 та таблиці 1а


Таблиця 1

Вид публікації

одноосібні статті

статті у співавторстві

наукові праці, опубліковані у фахових зарубіжних виданнях

100

50

наукові праці, опубліковані у нефахових зарубіжних виданнях

50

25

наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

50

25

наукові праці, опубліковані у нефахових виданнях України

30

15Таблиця 1а

Вид публікації

тези доповідей

тези доповідей, опубліковані у зарубіжних виданнях

20

тези доповідей, опубліковані у виданнях України

5


Представлення наукової роботи на конференціях різного рівня ():

,

де – кількість доповідей;

– коефіцієнт, що враховує рівень доповіді:

– доповіді на наукових конференціях, симпозіумах, форумах, проведених за кордоном, з подальшою публікацією – 100 балів;

– доповіді на наукових конференціях, симпозіумах, форумах, проведених за кордоном, без подальшої публікації – 50 балів;

– доповіді на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, форумах, проведених в Україні – 30 балів;

– доповіді на всеукраїнських та галузевих наукових конференціях, симпозіумах, форумах – 10 балів.

Наукова діяльність у виді публікацій монографій оцінюється наступним чином:

,

де – враховує кількість співавторів. Якщо монографія написана одним автором, то цей показник дорівнює 2, двома авторами – 1, відповідно три – 0,5, чотири і більше авторів – 0;

– кількість видавничих аркушів монографії:

=2 бали – більше 20 друкованих аркушів;

=1,5 балів – 15>20 друкованих аркушів;

=1,25 балів – 10>15 друкованих аркушів;

=1 бал – 5>10 друкованих аркушів;

=0,75 бала – 3>5 друкованих аркушів;

=0,5 бала – 1>3 друкованих аркушів;

=0,25 бала – до одного друкованого аркуша.

– мова, на якій написана монографія: російською – 1 бал, українською (іноземною, для спеціалізованих кафедр) – 1,25 бали, англійською – 2 бали.

– кількість років, що минули з року видання монографії до року розрахунку, змінюється в інтервалі від 0 до 3. Нулю відповідає поточний рік;

– ураховує, у якому видавництві вийшла монографія:

=1,0 – у разі, якщо монографія видана у місцевому видавництві;

=1,2 – у разі, якщо монографія видана у провідних видавництвах (Знання, Вища школа, Техніка тощо).


Участь викладача у підготовці і отриманні наукових премій і стипендій:

.

Підготовка та подання необхідних документів щодо отримання наукових премій та стипендій молодими ученими:

=100 балів – для Державної Премії України в галузі науки і техніки;

=100 балів – для Державної Премії України в галузі освіти;

=70 балів – для Премії Президента України;

=60 балів – для Премії Верховної Ради України;

=50 балів – для Премії Кабінету Міністрів України;

=30 балів – для Стипендії Кабінету Міністрів України.


Отримання вищезазначених премій і стипендій одноразово оцінюється за допомогою показника балів.


^ МЕТОДИЧНА РОБОТА (МР)


Оцінку методичної діяльності () викладача визначають як:Першою складовою є видавнича діяльність у виді підручників, навчальних посібників і т.п. ():де n – кількість видань у поточному році;

Видавнича діяльність за кожним найменуванням оцінюється за формулою:

,

де – визначається видом продукції та набуває наступних значень:

 • підручник з грифом МОНУ – 150 балів;

 • навчальний посібник з грифом МОНУ – 100 балів;

 • підручник без грифу МОНУ – 100 балів;

 • навчальний посібник без грифу МОНУ – 75 балів;

 • конспект лекцій – 20 балів;

– враховує кількість співавторів. Якщо книга написана одним автором, то цей показник дорівнює 2, двома авторами – 1, відповідно три – 0,5, чотири і більше авторів – 0;

– кількість видавничих аркушів видання:

=2 бали – більше 20 друкованих аркушів;

=1,5 балів – 15>20 друкованих аркушів;

=1,25 балів – 10>15 друкованих аркушів;

=1 бал – 5>10 друкованих аркушів;

=0,75 бала – 3>5 друкованих аркушів;

=0,5 бала – 1>3 друкованих аркушів;

=0,25 бала – до одного друкованого аркуша.

– мова, на якій написана книга: російською – 1 бал, українською (іноземною, для спеціалізованих кафедр) – 1,25 бали; англійською – 2 бали.

– кількість років, що минули з року видання роботи до року розрахунку, змінюється в інтервалі від 0 до 3. Нулю відповідає поточний рік.

– ураховує, у якому видавництві вийшли навчальні посібники та підручники:

=1 – у разі, якщо навчальні посібники та підручники видані у місцевому видавництві;

=1,2 – у разі, якщо навчальні посібники та підручники видані у провідних видавництвах (Знання, Вища школа, Техніка тощо).


Бали за наступні види діяльності нараховуються одноразово у поточному році та складають показник :

,

де – розробка курсу для дистанційного навчання – 200 балів;

– розробка комп’ютерних засобів діагностики – 100 балів;

– кількість відповідних розробок.

Зазначені показники враховуються лише у випадку впровадження їх у навчальний процес, що підтверджується відповідними актами.


Оцінка методичних розробок виконується за допомогою показника (ММ):

,

де – кількість видань у поточному році;

– кількість дисциплін, з яких розроблено пакети тестових завдань;

– кількість пакетів комплексних контрольних робіт.

Видання методичних вказівок за кожним найменуванням оцінюється за формулою:

,

де – визначається для різних видів методичних вказівок щодо виконання:

  • магістерської роботи – 50 балів;

  • дипломної роботи (проекту) – 40 балів;

  • бакалаврської роботи – 30 балів;

  • курсових робіт (проектів) – 30 балів;

  • практичних робіт (семінарських занять) – 20 балів;

  • лабораторних робіт – 20 балів;

  • розрахунково-графічної роботи – 20 балів;

  • контрольних робіт – 15 балів;

  • самостійних робіт – 10 балів;

  • усіх видів практики – 10 балів.

– характеризує мову, якою складено методичні вказівки:

=1,25 – методичні вказівки складені українською мовою (іноземною для спеціалізованих кафедр);

=1,0 – методичні вказівки складені російською мовою;

=2,0 – методичні вказівки складені англійською мовою.

– враховує кількість авторів: один автор – 2 бали; два автори – 1 бал; три автори – 0,5 балів, чотири і більше авторів – 0 балів;

– кількість видавничих аркушів методичних вказівок:

=2 бали – більше 5,0 друкованих аркушів;

=1,5 бали – 3,0>5,0 друкованих аркушів;

=1 бал – 1,0>3,0 друкованих аркушів;

=0,5 бали – 0,5>1,0 друкованих аркушів;

=0,2 бали – 0>0,5 друкованих аркушів.


Методичні вказівки враховуються лише за умови затвердження їх методичною радою університету.


За кожен комплект тестів (ВТ) нараховується одноразово 50 балів. Даний показник заповнюється лише за умови первинної розробки тестових форм контролю з усіх видів: поточного, модульного, підсумкового, ректорського.

За кожен комплект комплексних контрольних робіт (ККР) нараховується одноразово 10 балів. Даний показник заповнюється лише за умови первинної розробки даної форми контролю.


Розробка робочих навчальних та навчальних програм оцінюється за допомогою показника ():де – кількість виданих та затверджених програм у поточному році;

,

де для робочої навчальної програми дорівнює 20 балів; для навчальної програми – 10 балів;

– характеризує мову, якою складено програму: =1, якщо програма складена українською мовою, =0,5 – російською мовою;

– кількість авторів.

– об’єм програми:

=2 бали – 1,5>3,0 друкованих аркушів;

=1,5 бали – 0,5>1,5 друкованих аркушів;

=1 бал – 0>0,5 друкованих аркушів.


Робочі і навчальні програми враховуються лише за умови затвердження їх методичною радою факультету (інституту).


Складова методичної діяльності А відповідає актам впровадження розробок у навчальний процес:

,

=100 балів – для лабораторного стенда;

=75 балів – для віртуального лабораторного стенда;

=50 балів – для лабораторного зразка.

де – кількість відповідних затверджених актів впровадження розробок у навчальний процес.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА (ОР)


Організаційна робота включає широкий спектр обов’язків, які, з одного боку, мають відношення до головних напрямків науково-педагогічної діяльності, а з іншого – характеризують його якості як особистості.

Значення різних видів організаційної діють протягом поточного року і не мають накопичувальних властивостей. Визначені наступні категорії організаційної роботи.


 1. Підготовка і проведення наукових конференцій (творчих конкурсів), олімпіад, студентських наукових робіт представлена в таблицях 2, 3, 3а


Таблиця 2

Показник

Загальний бал

Підготовка і проведення наукових конференцій

рівень університету

100

регіональний рівень

150

державний рівень

200

міжнародний рівень

300

Підготовка студентських наукових конференцій, конкурсів та олімпіад

І етап (рівень університету)

50

ІІ етап (державний рівень)

150

Підготовка і проведення заходів і спортивних змагань

рівень університету

30

державний рівень

50

міжнародний рівень

100


Таблиця 3

Організація конференції

Рівень конференції

універси-тетський

регіон

альний

дер-

жавний

міжнародний

між-народний, проведена за кордоном

Голова програмного, організаційного комітетів

30

40

50

75

100

Заступник голови програмного, організаційного комітетів

20

30

40

50

75

Секретар оргкомітету

20

25

30

50

75

Голова секції

20

30

40

50

75

Секретар секції

10

15

20

30

50


Таблиця 3а

Організація олімпіад та студентських наукових робіт

Обов’язки

Голова організацій-ного комітету

Заступник голови організа-ційного комітету

Голова журі

Голова секції

Член журі

Секретар

державний рівень

50

40

30

30

10

20


Загальний бал нараховується за один захід на усіх організаторів. Особистий внесок кожного з організаторів визначається завідувачем кафедри у відсотках.


 1. Підготовка студентів розраховується відповідно до таблиці 4.


Таблиця 4

Показник

Бали ( - зайняте місце)

особистий залік

командний залік

Підготовка студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад

60/n

90/n

Підготовка студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт

60/n

90/n

Підготовка студентів-переможців інших (у тому числі творчих) конкурсів рівня області, держави

45/n

60/n

Підготовка студентів-переможців спортивних змагань 

рівень університету

20/n

30/n

обласний рівень

40/n

60/n

державний рівень

120/n

150/n

міжнародний рівень

210/n

300/n3. Участь викладача у спортивних змаганнях і заходах:

на рівні університету – 5 балів за кожне змагання (конкурс);

на рівні міста – 10 балів за кожне змагання (конкурс);

на рівні області – 15 балів за кожне змагання (конкурс);

на рівні держави – 50 балів за кожне змагання (конкурс).


4. Участь викладача у комісіях і радах:

у експертній раді ВАК – 75 балів;

у експертних радах міністерств – 50 балів;

у науково-методичних комісіях – 40 балів;

у комісіях з ліцензування та акредитації – 30 балів;

у радах проректорів з відповідних питань – 30 балів;

у роботі експертних комісій ДАК – 20 балів.


Виконання обов’язків:

голова спеціалізованої ради – 50 балів;

заступник голови спеціалізованої ради – 30 балів;

вчений секретар спеціалізованої ради – 40 балів;

член спеціалізованої вченої ради – 10 балів;

експерт (член комісії) у спеціалізованій раді зі спеціальності щодо кандидатської / докторської дисертації – 10 балів;

члена комісії вченої ради університету – 5 балів;

опонент дисертації (кандидатської – 40 балів; докторської – 70 балів).


5. Рецензування:

дисертаційних робіт (докторських – 60 балів, кандидатських – 30 балів кожному з трьох експертів);

відзив на автореферат на здобуття наукового ступеня (доктора наук – 20 балів, кандидата наук – 10 балів);

підручників – 40 балів;

навчальних посібників – 30 балів;

наукових робіт – 10 балів;

методичних вказівок – 5 балів;

статей – 5 балів.


6. Участь у роботі:

центральної приймальної комісії – 10 балів;

методичної ради університету – 10 балів;

ректорату – 20 балів;

вченої ради університету – 40 балів;

науково-технічної ради університету – 30 балів;

вченої ради факультету (інституту) – 5 балів;

профспілкового комітету – 3 бали;

ради з виховної роботи – 30 балів;

приймальної та відбіркової комісії до аспірантури – 10 балів;

фахової комісії зі вступних випробувань (співбесіди) – 5 балів.


7. Виконання обов’язків:

голова вченої ради університету – 100 балів;

голова методичної ради університету – 80 балів;

заступник голови методичної ради університету – 70 балів;

голова науково-технічної ради університету – 80 балів;

голова ради з виховної роботи – 80 балів;

відповідальний секретар приймальної комісії – 70 балів;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії – 40 балів;

вчений секретар університету – 70 балів;

технічного секретаря приймальної комісії від факультету (інституту) – 25 балів;

член технічної комісії факультету (інституту) – 10 балів;

голова навчально-методичної комісії факультету (інституту) – 15 балів;

член навчально-методичної комісії факультету (інституту) – 5 балів;

голова профспілкового комітету – 30 балів;

відповідальний за студентську роботу по університету – 50 балів;

секретар вченої ради факультету (інституту) – 20 балів;

секретар науково-технічної ради – 20 балів;

секретар кафедри – 10 балів;

відповідальний по кафедрі за ведення рейтингу – 10 балів;

відповідальний по кафедрі за працевлаштування – 5 балів;

відповідальний за профорієнтаційну роботу по кафедрі – 15 балів;

голова Товариства молодих учених кафедри – 10 балів;

голова Товариства молодих учених факультету – 20 балів;

голова Товариства молодих учених університету – 25 балів.


8. Підготовка доповідей:

на Вчену раду університету – 50 балів;

на науково-технічну раду – 40 балів;

на вчену раду факультету (інституту) – 5 балів.


9. Випуск наукових видань:

головний редактор наукового видання – 30 балів;

заступник головного редактора наукового видання – 20 балів;

член редакційної колегії фахового видання – 10 балів;

член редакційної колегії нефахового видання – 5 балів;

технічний секретар наукового видання – 15 балів.


10. Внесок викладача у виховну роботу зі студентами:

Організація та проведення виховних заходів – 5 балів за один захід (за умови проведення заходу згідно плану куратора у чітко зазначений час та підтвердження службовою запискою відповідального за виховну роботу на факультеті (інституті).


11. Представлення спортивних досягнень на різних рівнях: (бали нараховуються тренеру під керівництвом якого студент досяг певних результатів одноразово):

за виконання студентами спортсменами спортивних розрядів:

кандидат в майстри спорту – 50 балів;

майстер спорту – 60 балів;

майстер спорту міжнародного класу – 80 балів;

за підготовку студентів переможців спортивних змагань Міжнародного рівня:

Спеціальні Олімпіади - балів;

Чемпіонати Світу - балів;

Чемпіонати Європи - балів;

Кубок Світу - балів;

Кубок Європи - балів,

де - зайняте студентом місце.

за студента-спортсмена, який входить до списочного складу збірних команд України з видів спорту:

член збірної команди України – 100 балів;

кандидат збірної команди України – 60 балів;

резерв збірної команди України – 40 балів.


^ МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Міжнародна діяльність викладача оцінюється наступним чином:Одним із аспектів міжнародної діяльності є отримання грантів від державних і недержавних грантодавців, що дозволяє зарекомендувати себе як на державному так і на міжнародному рівні.

Підготовка та вчасне подання необхідних документів щодо участі у конкурсі на здобуття грантів:

,

де – кількість отриманих упродовж року грантів;

=1,2 – у випадку, якщо особа є керівником гранту;

=100 балів у випадку, коли грант не пов’язаний з науковою діяльністю;

=150 балів у випадку, коли грант пов’язаний з науковою діяльністю.

– кількість учасників, які готують документи на отримання гранту.


У разі отримання гранту учасники отримують наступні бали:

,

де =200 балів,

– кількість учасників, які отримали грант.


За підготовку договору про міжнародне співробітництво () нараховується 30 балів (не більше трьох осіб для одного договору).


^ АДМІНІСТРАТИВНИЙ БОНУС


У зв’язку з тим, що у процесі трудової діяльності виникають потреби у виконанні непередбачуваної рейтингом роботи разового характеру, адміністративним посадовцям надається можливість відзначати окремих викладачів додатковими балами, які виділяються посадовцями наступним чином:

завідувач кафедри,

де – чисельність викладачів на кафедрі (але не більше 50 балів для кожного);

декан,

де – чисельність викладачів на факультеті (але не більше 100 балів для кожного);

проректор без обмеження кількості, але не більше 150 балів для кожного;

ректор без обмеження кількості, але не більше 200 балів для кожного.


Схожі:

Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах І роботах студентів електротехнічних спеціальностей
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для студентів електротехнічних...
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconТаблиця розрахунку індивідуального рейтингу викладача

Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки з розмовних тем для студентів I ii курсів
Схвалено методичною радою загальнотеоретичних дисциплін Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пірогова
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки з мікробіології, вірусології, імунології для студентів фармацевтичного факультету
Методичною радою загальнотеоретичних дисциплін Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconЗигар Л. П., Поткін О. О. Методичні вказівки
Методичні вказівки рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол № від 2009 р.)
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Української академії банківської справи, протокол №6 від 27. 06....
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської...
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської...
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання при напівчистовому та чистовому точінні/Укладач Д. В....
Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів 4 курсу напряму підготовки
Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи