Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. icon

Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи.
НазваЗакон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи.
Дата18.11.2012
Розмір66.3 Kb.
ТипЗакон

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО модульного контролю з ФІЗИки

(розділ "Основи механіки")

в гр.СІ-12-1 1-го курсу ІЕЕСУ

(осінній семестр 2012-13 навчального року, 1-й модуль)
 • МЕХАНІКА


 1. Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки.

 2. Середні і миттєві швидкості й прискорення матеріальної точки.

 3. Нормальна і тангенціальна складові прискорення при криволінійному русі матеріальної точки. Зв'язок між лінійними і кутовими швидкостями і прискореннями.

 4. Координати і швидкості як функції часу при рівномірному та рівнозмінному поступальному (а=const) й обертальному (=const) русі матеріальної точки.

 5. Інерціальні системи відліку. 1-й, 2-й, 3-й закони Ньютона.

 6. Імпульс. Закони Ньютона і закон збереження імпульсу. Поняття замкненої системи.

 7. *Принцип відносності Галілея-Ньютона. Закон додавання швидкостей.

 8. *Центр мас і закон його руху.

 9. *Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції.

 10. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. Механічна потужність.

 11. Кінетична енергія. Зв'язок між кінетичною енергією й імпульсом. Теорема про зміну кінетичної енергії.

 12. Поняття про консервативні і дисипативні сили. Потенціальна енергія.

 13. Закон збереження механічної енергії.

 14. Прямий центральний пружний і непружний удар тел. Застосування до удару законів збереження.

 15. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння і вага тіла.

 16. Потенціальна енергія тіла в гравітаційному полі Землі.

 17. Напруженість і потенціал гравітаційного поля, зв'язок між ними.

 18. Перша і друга космічні швидкості тіла, кинутого з поверхні Землі.

 19. Пружні напруження у твердому тілі. Закон Гука для пружних деформацій. Модуль Юнга.

 20. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла.

 21. Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла, теорема Штейнера про момент інерції тіла відносно нецентральної осі.

 22. Момент сили і момент імпульсу тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху.

 23. Робота, що виконується при повороті тіла навколо нерухомої осі. Її графічна інтерпретація.

 24. Кінетична енергія обертання тіла навколо нерухомої осі. Кінетична енергія тіла, що обертається навколо центральної осі, що рухається.

 25. Закон збереження моменту імпульсу. *Поняття про гіроскопічний ефект і його застосування.

 26. Закон Паскаля для рідин і газів. Закон Архімеда.

 27. Стаціонарний рух ідеальної рідини як суцільного середовища. Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі для стаціонарного руху рідини і газів.

 28. Рух в’язкої рідини. Закон Ньютона. Коефіцієнт динамічної і кінематичної в'язкості.

 29. Ламінарний і турбулентний плин рідини. Рух тіл у в’язкій рідині. Число Рейнольдса. *Формула Стокса

 30. Постулати спеціальної теорії відносності.

 31. Перетворення Лоренца, відносність довжини і часу. Додавання швидкостей у релятивістській і класичній механіці.

 32. Релятивістський імпульс і основне рівняння релятивістської механіки.

 33. Залежність маси тіла від швидкості руху. Енергія спокою і кінетична енергія тіла.

 34. Взаємозв'язок маси й енергії. Дефект маси атомного ядра.


* питання, які виносяться на самостійне опрацювання

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кожний тестовий білет містить 7 завдань.


Для відповіді на перші чотири тестових питання потрібно відмітити відповідну літеру, яка, на Вашу думку, відповідає правильній відповіді, наприклад:
завдання

Відповідь

А

Б

В

Г

Д

1

х

2
х


3х4


х
5

0,2 Н

6

5 м/с2


^ Кожна правильна відповідь на перші чотири тестових питання – 1 бал.

У 5 і 6 завданні тестового контролю потрібно записати правильну відповідь з урахуванням розмірності (див. приклад)

^ Кожна правильна відповідь на 5 і 6 питання – 2 бали.


У 7 завданні тестового контролю треба навести розгорнутий розв’язок задачі, тобто записати коротку умову, перевести дані в систему “СІ”, виконати рисунок і навести розв’язок задачі.

^ Повний правильний розв’язок задачі4 бали,

неповний – відповідно, 3, 2 або 1 бал,

неправильний або відсутній – 0 балів.

УСЬОГО: максимальна оцінка = 1х4 + 2х2 + 4х1= 12 балів


http://www.kdu.edu.ua/metod.php?id_kaf=21

ЗРАЗОК

Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського

Напрям 6.050201 «Системна інженерія» ІЕЕСУ Семестр 1

Навчальна дисципліна фізика


^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 30

для модульного контролю ("Основи механіки")

 1. Що розуміється під механічним рухом?

  А

  зміна положення тіла з часом відносно іншого тіла

  Б

  зміна положення частин тіла однієї відносно іншої з часом

  В

  обертання тіла у просторі

  Г

  усі відповіді правильні

  Д

  інша відповідь

 2. ^ При турбулентній течії:

  А

  вздовж потоку виникає перемішування рідини (газу) внаслідок вихроутворення

  Б

  поперек потоку не виникають вихори, які перемішують рідину (газ)

  В

  число Рейнольдса Re<2300

  Г

  усі відповіді правильні

  Д

  Інша відповідь

 3. ^ Момент сили визначається за формулою:

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  L z =Jz

  F = r

  Mz = F r

  Mz = F

  Інша відповідь

 4. ^ Кінетичну енергію тіла в релятивістській механіці (с) можна знайти за формулою:

  А

  Б

  В

  Г

  Д  Усі відповіді

  правильні

  Інша відповідь

 5. Визачити лінійну швидкість хвилинної стрілки годинника довжиною 1 см.

 6. Визначити роботу сили тяжіння при підйомі вантажу масою 100 кг на висоту 100 м?

 7. Маленька кулька масою m1=100 г закріплена на кінці стрижня довжиною l=100 см і масою m2=100 г. Визначити момент інерції даної системи відносно поперечної осі, що проходить через вільний кінець стрижня.Затверджено на засіданні кафедри природ.дисциплін пр. №__ від “__________ 2012 р.


Зав.кафедрою, проф._________ (В.В.Никифоров) Укладач, доц._________ (О.В.Сукачов)

Схожі:

Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconЗакон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної І змінної сили. Графічна інтерпретація роботи.
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconЗакон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної І змінної сили. Графічна інтерпретація роботи.
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconЗакон додавання швидкостей. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної І змінної сили. Графічна інтерпретація роботи.
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconЗакон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі
Перший закон Ньютона. Інерціальні І неінерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconЗакон Ньютона (закон інерції) : існують такі системи
Системи відліку, у яких вільне тіло перебуває у спокої або рухається рівномірно і прямолінійно, називають
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconРозрахункова лабораторна робота «вивчення руху тіла в полі сили тяжіння»

Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconРозрахункова лабораторна робота «вивчення руху тіла в полі сили тяжіння»

Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. icon§6 Скалярний добуток векторів
Якщо точка переміщується прямолінійно, то, як відомо, робота дорівнює добутку величини сили на величину переміщення І на косинус...
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. icon§6 Скалярний добуток векторів
Якщо точка переміщується прямолінійно, то, як відомо, робота дорівнює добутку величини сили на величину переміщення І на косинус...
Закон його руху. Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 04020301 „Фізика" освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " Закон
Другий закон динаміки в енергетичній формі. Робота сили тяжіння. Потенційна енергія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи