Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) icon

Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Скачати 116.22 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу)
Дата02.01.2013
Розмір116.22 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

УДК 255:29.1

НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Авторське резюме (анотація) з ключовими словами (100–250 слів) надаються трьома мовами: українською та російською – на початку статті, англійською – наприкінці статті. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним.

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала.

^ Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирным.АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну назву (рис. 1).Потокозчеплення (Ψ)Струм в обмотках (А)

Рисунок 1 – Назва рисунку


Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Формули набираються тільки у редакторі
MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Розміри: звичайний – 10 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ –14 пт, малий символ – 10 пт. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

.

(1)

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою таблиці та після неї – пустий рядок.


Таблиця 1 – Назва таблиці

Опір R фазової обмотки, Ом

3,330

Самоіндукція L, Н

0,223ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила / С. П. Ткаченко // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39-40.

  2. Годунов С. К. Уравнения математической физики / С. К. Годунов. – М. : Наука, 1979. – 392 с.Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й англійською мовою після англомовної анотації.

^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англомовна анотація має бути написана грамотною мовою, з використанням сучасною термінології, прийнятої у зарубіжних виданнях. Машинний переклад не дозволяється.

^ Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» напівжирним.


REFERENCES

  1. Tkachenko, S. P. (2003), "Comparative Advertising. Instructions", Yurydychnyi zhurnal, no 1, pp. 39-40.2. Godunov, S. K. (1979), Uravneniia matematicheskoi fiziki [The equations of mathematical physics], Nauka, Moscow, Russia.


UDC 255:29.1

^ TITLE OF THE PAPER (English)

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

The document should start with an abstract passage: title (in capitals, centered), authors information, postal address, e-mail, and an abstract with key words (710 lines, collocation «Кey words» in bold). Abstracts should be presented in three languages: English and Ukrainian at the beginning, and Russian at the end of the paper. Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian abstracts to be composed by editorial board of the journal (should inform when submit the paper); otherwise be sure, that these abstracts are not be loan-translations, but the readable ones with up-to-date terms usage. English abstract is the only informational source of the document for the world scientific society and is of peculiar interest for the international abstract and citation databases.

Кey words: should not exceed five words.

^ TITLE OF THE PAPER (Ukrainian)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Ukrainian abstract of the paper should be here.

Ключові слова: should not exceed five words. Collocation «Ключові слова» in bold.


^ PROBLEM STATEMENT.

Experimental part and results obtained. All figures should be of black-and-white or greyscale colour depth. For labelling the figure axis the usage of descriptive words rather than symbols is preferred, as in Fig. 1.Flux linkage (Ψ)Winding current (А)

Figure 1 – Figure caption


Figures should be prepared without advanced MS Word picture functions, the only «Insert Picture» function may be applied and only standard picture file formats (e.g. JPEG, TIFF) are allowed. Figures should be placed directly in the text, centred, one blank line should precede the figure and one blank line should follow the caption.

Equations should be composed with Microsoft Equation Editor with default settings, indexes in Roman only, and numbered in parentheses flush with the right hand margin as shown bellow in (1). All variables should be described in the body text:

.

(1)

Tables should be a part of the text. Only usage of MS Word build-in functions for table composition is allowed (MS Excel tables should not be used). Centre captions above the relevant table. One blank line should precede the caption and one blank line should follow the table.


Table 1 – Table caption

Phase-winding ohmic resistance R, Ohm

3,330

Self-inductance L, H

0,223


CONCLUSIONS. The main research outcomes, practical effect, and further scientific prospects should be pointed out here.


Hard copy of the paper, signed by the authors, is to be sent to the editorial board, as well as its e-copy, the thematic section specified, which is followed by reviewing and proof-reading by the editorial board. Authors are responsible for the document content.


REFERENCES

  1. Štumberger, B., Štumberger, G. and Dolinar, D. (2003), "Evaluation of saturation in interior permanent-magnet synchronous motor", IEEE Transactions on Industry Applications, no. 5, pp. 264–271.

  2. Kuczmann, M. and Iványi, A. (2008), The Finite Element Method in Magnetics, Academic Press, Budapest, Hungary.

^ TITLE OF THE PAPER (Russian)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Russian abstract of the paper should be here.

Ключевые слова: key words should not exceed five. Collocation «Ключевые слова» in bold.

УДК 255:29.1

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала)

А. К. Иванов

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net

Авторское резюме (аннотация) с ключевыми словами (100–250 слов) приводится на трех языках: украинскою и русском – в начале статьи, на английском – в конце. Аннотация должна быть структурированной (подобно содержанию основного текста), лаконичной и логично завершенной частью статьи, независимой от основного текста.

Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» полужирным.

^ НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

А. К. Іванов

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net

Аннотация на украинском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке оригинала. Авторы, не владеющие украинским языком, при подаче статьи могут просить редколлегию о составлении украиноязычной аннотации.

Ключові слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключові слова» – полужирным.


^ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с указанием цели работы.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рисунки выполняются черно-белыми или в оттенках серого. Оси на графиках должны иметь поясняющее название (рис. 1).Потокосцепление (Ψ)Ток в обмотках (А)

Рисунок 1 – Название рисунка


^ Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций редактора MS Word, разрешается функция вставки только стандартных форматов изображений (JPEG, TIFF и др.) или реализованных в MS Visio. Выравнивание по центру, пустая строка перед рисунком и после названия.

Формулы набираются только в редакторе MS Equation Editor и нумеруются арабскими цифрами в

скобках по правому краю. Индексы должны быть набраны только латинскими буквами. Размеры: обычный – 10 пт, большой индекс – 7 пт, малый индекс – 5 пт, большой символ – 14 пт, малый символ – 10 пт. Все переменные описываются в тексте выше или сразу после формулы:

.

(1)

Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word (экспорт таблиц из MS Excel не допускается), выравнивание по центру. Перед названием таблицы и после нее пустая строка.


Таблица 1 – Название таблицы

Сопротивление R фазовой обмотки, Ом

3,330

Самоиндукция L, Н

0,223


ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую ценность и дальнейшие перспективы.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Ткаченко С. П. Порівняльна реклама. Правила / С. П. Ткаченко // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 39-40.

  2. Годунов С. К. Уравнения математической физики / С. К. Годунов. – М. : Наука, 1979. – 392 с.


Список литературы подается дважды: на языке оригинала после статьи и на английском языке после англоязычной аннотации.


^ TITLE OF THE PAPER

A. Ivanov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net

Англоязычная аннотация должна быть написана грамотно, с использованием современной терминологии, принятой в зарубежных изданиях. Машинный перевод не допускается.

Кey words: не более пяти слов. Словосочетание «Кey words» полужирным.


REFERENCES

  1. Tkachenko, S. P. (2003), "Comparative Advertising. Instructions", Yurydychnyi zhurnal, no 1, pp. 39-40.
  1. Godunov, S. K. (1979), Uravneniia matematicheskoi fiziki [The equations of mathematical physics], Nauka, Moscow, Russia.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи

Схожі:

Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Перед назвою статті та після неї інтервал 6 пт. Усі анотації повинні мати ту ж саму структуру, що і основний текст, бути лаконічними...
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною...
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconУдк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною...
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconНазва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Назва прописними літерами розташовується посередині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною...
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) iconПравила оформлення статей до збірника (приклад оформлення) удк 621. 797: 621. 664 Назва статті (без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 3-ох рядків)
При використанні в додаткових свердловинах зарядів вибухових речовин (ВР) зменшується вихід великих фракцій І знижується діаметр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи