Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
Скачати 129.98 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
Дата27.11.2012
Розмір129.98 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

липень-серпень 2012 р.
32(038)

Р98

Рябов, С. Г.

Політологія: словник понять і термінів / С. Г. Рябов. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : КМ Академія, 2001. – 256 с. – (Книга НаУКМА).

Словник містить тлумачення понад 400 понять і термінів, що вживаються у політичній практиці, її науковому дослідженні, в публіцистиці та вивченні політології. Словник покликаний сприяти деміфологізації політичної свідомості, культивувати традиції коректного вживання термінів. Пропонуються сучасні й поширені у демократичному світі тлумачення понять і термінів політичної лексики, в багатьох випадках наводиться їх англомовні еквіваленти.

^ Наведено нове, сучасне тлумачення традиційних термінів, а також таких, що нещодавно залучені в політичну мову.

(1 прим.)331.45

А23

Агєєв, Є. Я.

Основи охорони праці : навч.-метод. посібник / Є. Я. Агєєв. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 404 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчально-методичний посібник складено відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Основи охорони праці", яка затверджена Міносвіти і науки України.

У ньому розкриті предмет, мета і завдання дисципліни "Основи охорони праці", загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, в стислому викладені теми курсу, запитання для самоконтролю, теми рефератів, тести для перевірки знань, критерії оцінювання знань, словник-довідник термінів і понять та ін.

Він розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для керівників і працівників підприємств та організацій.

(1 прим.)336.27

М54

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / І. А. Воробйова [та ін.] ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Методичні вказівки мають на меті надати практичну допомогу здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.03050801 "Фінанси і кредит" через: пропозицію тематики магістерських досліджень; окреслення послідовності та визначення вимог до організації процесу їх виконання; доведення до відома здобувачів правил оформлення рукопису, автореферату, а також презентації отриманих здобутків під час публічного захисту.

Призначені для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності "Фінанси і кредит".

(3 прим.)502.1:629.5.03

З-38

Захаров, Ю. В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологізація суднових енергетичних установок" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Ю. В. Захаров ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Наведено структуру та зміст курсової роботи з дисципліни "Екологізація суднових енергетичних установок". Викладено вимоги та рекомендації щодо оформлення розділів пояснювальної записки та графічної частини роботи. Наведено приклади оформлення рисунків, таблиць та креслень у роботі.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування".

(3 прим.)621.181:629.5

Г95

Гуревич, А. М.

Газотурбинный наддув судовых парогенераторов / А. М. Гуревич. – Л. : Судостроение, 1975. – 96 с.

В книге рассмотрен комплекс специфических вопросов, связанных с газотурбинным наддувом судовых парогенераторов мазутного отопления: характеристики и параметры турбомашин, используемые в агрегатах газотурбинного наддува; соотношение работ компрессора и газовой турбины наддувочного агрегата; требования к добавочному двигателю и особенности его применения в составе наддувочного агрегата котла; работа наддувочного агрегата в составе высоконапорного парогенератора на режимах частичных нагрузок и т.д.

^ Книга расчитана на инженерно-технических работников, связанных с проектированием, освоением и эксплуатацией судовых высоконапорных парогенераторов.

(1 прим.)621.7

Г83

Григурко, І. О.

Технологія обробки типових деталей та складання машин : практикум. : навч. посібник / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 472 с.

В навчальному посібнику послідовно викладено науково-методичні рекомендації щодо виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін "Технологія обробки типових деталей та складання машин", "Проектування технологічних процесів", "Технологія машинобудування", які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

(1 прим.)621.8

Г83

Григурко, І. О.

Технологія обробки типових деталей : курсове проектув. : навч. посібник / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 576 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування курсових робіт та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін "Технологія обробки типових деталей", "Проектування технологічних процесів", які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

(1 прим.)621.914

Ч-49

Чернов, Н. Н.

Фрезеровщик : учеб. пособие / Н. Н. Чернов. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 224 с. – (Начальное профессиональное образование).

Учебное пособие дает сведения по избранной специальности, которые можно использовать при индивидуальной и бригадной подготовке фрезеровщиков на производстве.

Пособие предназначено для учащихся профессиональных лицеев и колледжей и молодых фрезеровщиков в целях более глубокого освоения необходимых сведений по избранной специальности.

(1 прим.)621.941

Т51

Токарное дело : настол. кн. токаря / сост. Е. М. Костенко. – К. : Основа, 2005. – 356 с. – (Настольная книга специалиста).

В книге изложены основные сведения о токарных станках, контрольно-измерительном инструменте. Освещены вопросы организации рабочего места токаря, построение технологических процессов токарной обработки фасонных, сферических, цилиндрических поверхностей и отверстий, а также отделки поверхностей, нарезания резьбы и др.

^ Для учащихся профессионально-технических учебных заведений, специалистов, широкого круга читателей.

(1 прим.)37.014

М75

Молодь України: від освіти до праці : [монографія] / С. Оксамитна [та ін.]. – К. : НаУКМА, 2010. – 204 с.

У монографії аналізуються результати дослідження процесу переходу української молоді від освіти до праці, зокрема, розглянуто основні характеристики системи освіти, поширеність здобутих молодими людьми освітніх кваліфікацій, особливості реалізації освітнього потенціалу на ринку праці, визначено класовий статус молоді на ринку праці на ранніх етапах трудової кар'єри та його соціальні детермінанти, розглянуто низку питань, пов'язаних з нерівністю у сфері освіти. Текст монографії грунтується на емпіричних даних опитувань української молоді, проведений Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Європейської освітньої фундації та Світового банку.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, які опановують соціологію та ін.

(1 прим.)629.5.03

Г67

Горбов, В. М.

Пропульсивні комплекси морських суден : навч. посібник / В. М. Горбов, Б. М. Личко, В. С. Мітєнкова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – 104 с. + ел. копія.

Наведено склад суднових пропульсивних комплексів основних типів сучасних морських суден.

Навчальний посібник призначено для використання студентами спеціальності "Суднові та стаціонарні енергетичні установки" як на практичних заняттях, так і у самостійній роботі над матеріалом при вивченні конфігурації суднових пропульсивних комплексів та їх енергетичної ефективності.

Може бути корисним студентам інших спеціальностей при вивчені дисципліни "Суднові енегетичні установки".

(32 прим.)629.5.03

П27

Перельман, Р. С.

Комплексная автоматизация судовых энергетических установок : [учеб. пособие] / Р. С. Перельман, Ю. А. Никифоров. – О. : Фенікс, 2008. – 312 с.

В книге изложена теория комплексной автоматизации судовых энергетических установок, анализируются: конструкции действующих схем автоматизации элементов судовых энергетических установок, принципы конструирования и расчетов. Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, эксплуатацией, ремонтом энергетического оборудования и судовой энергетики, а также для студентов судомеханических факультетов транспортных и кораблестроительных вузов.

(1 прим.)629.5.03:621.38

С89

Судовые главные двигатели с электронным управлением / Э. В. Корнилов [и др.]. – О. : Экспресс-Реклама, 2008. – 224 с.

В данной книге рассматривается новое направление развития и совершенствования судовых дизелей с помощью электронных систем управления топливоподачей. Особое внимание уделено автоматическому электронному управлению двигателей МОД фирмы MAN-B&W и ЗУЛЬЦЕР. Современная система электронного управления давно уже существующих систем ДАУ включает в себя микропроцессор с программным обеспечением, осуществляющий решение широкого спектра задач по управлению дизелей.

Информация в книге предназначена для судовых механиков, эксплуатирующих главные двигатели с электронным управлением.

(3 прим.)629.5.061.16

Х20

Харин, В. М.

Судовые гидравлические рулевые машины : учеб. пособие / В. М. Харин. – О. : Фенікс, 2005. – 280 с.

В настоящем издании приведены функциональные схемы и принципиальные гидравлические системы типовых рулевых машин, дающие общее наглядное представление об их устройстве и взаимодействии узлов и элементов.

^ Рассмотрены конструктивные особенности и сравнительные характеристики насосов, а также лопастных, плунжерных, поршневых рулевых машин различных фирм.

Пособие предназначено для курсантов (студентов) по специальностям "Эксплуатация судовых энергетических установок", "Автоматизированное управление технологическими процессами", "Электрические системы и комплексы транспортных средств".

(1 прим.)629.5.064

К67

Корнилов, Э. В.

Системы дистанционного автоматизированного управления судовыми двигателями : [пособие] / Э. В. Корнилов, П. В. Бойко. – О. : Фенікс, 2006. – 260 с.

В данном издании приведены наиболее распространенные системы ДАУ главных двигателей таких фирм как STL-930, AUTOCHIEF-III, FAHM-S (ASEA), SBC-7, APD III/2, и системы ДАУ с ВРШ AG-492 BOOA, USSG-III.

Цель настоящего пособия - оказать помощь судовым механикам в организации технического обслуживания систем ДАУ, анализе неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации и устранения их.

(1 прим.)629.5.068

П12

Павленко, Б. А.

Утилизационные водоопреснительные установки морских судов (конструкция и эксплуатация) : [учеб. пособие] / Б. А. Павленко, Э. В. Корнилов ; под ред. Э. В. Корнилова. – О. : Фенікс, 2003. – 69 с.

В книге даны в краткой форме сведения о методах опреснения морской воды и рассмотренны наиболее типичные и распространенные типы водоопреснительных установок, их конструкции и основные характеристики.

^ Особое внимание уделено вопросам технической эксплуатации и контроля температурного режима водоопреснительных установок.

Рекомендовано в качестве учебного пособия Ученым Советом Судомеханического факультета Одесской национальной морской академии по специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок".

Издание может быть полезно для слушателей факультетов и центров повышения квалификации морских специалистов и судовых механиков, эксплуатирующих водоопреснительные установки морских судов.

(1 прим.)629.5:621.43.041.6

З-38

Захаров, Г. В.

Техническая эксплуатация судовых дизельных установок : учебник / Г. В. Захаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ТрансЛит, 2010. – 304 с.

Учебник подготовлен для обучения студентов и курсантов обучающихся по дисциплинам 180103 "Судовые энергетические установки" и 180403 "Эксплуатация судовых энергетических установок".

В книге особое внимание уделено освещению таких сложных тем, как тепловая и механическая напряженность деталей цилиндропоршневой группы; нагрузочные, винтовые и ограничительные характеристики дизелей; характеристики совместной работы дизеля и газотурбонагнетателя.

(1 прим.)811.161.1(038)

С48

Словарь современного русского литературного языка. Т. 1. А - Б / гл. ред. В. И. Чернышев. – М. ; Л. : АН СССР, 1950. – 768 с.

В основу настоящего Словаря положена общеупотребительная нормативная лексика, представляемая наиболее важными литературными и научно-политическими источниками.

Являясь в основном толковым и нормативным, настоящий Словарь: 1) дает филологические (не энциклопедические) толкования слов; 2) иллюстрирует значения, оттенки употребления слов цитатами из авторитетной художественной, научной и общественно-политической литературы XIX - XX вв.; 3) характеризует слово со стороны грамматической, указывая на особенности произношения и написания; 4) дает сведения по истории языка.

Словарь предназначается для широких культурных кругов, так или иначе соприкасающихся с вопросами русского литературного языка, в частности, для работников печати, учителей, студентов и т. д.

(1 прим.)811.161.1(038)

С48

Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. В / гл. ред.: В. И. Чернышев, С. Г. Бархударов. – М. ; Л. : АН СССР, 1951. – 1394 с.

В основу настоящего Словаря положена общеупотребительная нормативная лексика, представляемая наиболее важными литературными и научно-политическими источниками.

Являясь в основном толковым и нормативным, настоящий Словарь: 1) дает филологические (не энциклопедические) толкования слов; 2) иллюстрирует значения, оттенки употребления слов цитатами из авторитетной художественной, научной и общественно-политической литературы XIX - XX вв.; 3) характеризует слово со стороны грамматической, указывая на особенности произношения и написания; 4) дает сведения по истории языка.

Словарь предназначается для широких культурных кругов, так или иначе соприкасающихся с вопросами русского литературного языка, в частности, для работников печати, учителей, студентов и т. д.

(1 прим.)811.161.1(038)

С48

Словарь современного русского литературного языка. Т. 3. Г - Е / редкол.: С. Г. Бархударов (председатель) [и др.]. – М. ; Л. : АН СССР, 1954. – 1340 с.

В основу настоящего Словаря положена общеупотребительная нормативная лексика, представляемая наиболее важными литературными и научно-политическими источниками.

Являясь в основном толковым и нормативным, настоящий Словарь: 1) дает филологические (не энциклопедические) толкования слов; 2) иллюстрирует значения, оттенки употребления слов цитатами из авторитетной художественной, научной и общественно-политической литературы XIX - XX вв.; 3) характеризует слово со стороны грамматической, указывая на особенности произношения и написания; 4) дает сведения по истории языка.

Словарь предназначается для широких культурных кругов, так или иначе соприкасающихся с вопросами русского литературного языка, в частности, для работников печати, учителей, студентов и т. д.

(1 прим.)930.85

О-75

Основи культурології : навч. посібник / за ред. Л. О. Сандюк, Н. В. Щубелки. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400 c.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.

^ Навчальний посібник розроблено для студентів 1 курсу всіх форм навчання економічних спеціальностей.

(1 прим.)930.85(477)

І-90

Історія української культури : навч. посібник / за ред. О. Ю. Павлової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 352 с.

Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.

(1 прим.)Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
В3 П43 Погожих, М. І. Фізика І фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. Х. [Хдухт], 2008. 279 с. 1 прим
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
В3 П43 Погожих, М. І. Фізика І фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. Х. [Хдухт], 2008. 279 с. 1 прим
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи