Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Скачати 487.5 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Сторінка1/4
Дата27.11.2012
Розмір487.5 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

вересень 2012 р.
001.891:80

Н34

Наукові записки НаУКМА. Т. 111. Філологічні науки / відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : НаУКМА, 2010. – 84 с.

Випуск містить статті з соціолінгвістики, риторики, корпусної лінгвістики, термінознавства, розвідки з питань акцентології, синтаксису, а також дослідження мови художньої літератури.

(1 прим.)001.891:94

Н34

Наукові записки НаУКМА. Т. 117. Історичні науки / відп. ред. С. М. Квіт. – К. : НаУКМА, 2011. – 84 с.

Значну увагу приділено актуальним проблемам української та загальної історії XVI - XX ст., насамперед політичним, соціальним і культурним процесам, а також джерелознавства.

^ Адресовано фахівцям-історикам, етнологам, культурологам, політологам, а також аспірантам, магістрантам і студентам гуманітарних спеціальностей.

(1 прим.)141.7

Н48

Некрасов, А. И.

Философия как форма общественного сознания : [учеб. пособие] / А. И. Некрасов. – О. : Фенікс, 2007. – 372 с.

В данном пособии предпринята попытка показать философию как форму общественного сознания, существующую на ряду с религиозным, правовым, политическим и иным сознанием общества. Материал истории философии не излагается, поскольку он изложен почти во всех учебниках, и нет нужды в повторении известного. Приводятся лишь мнения отдельных философов по тем или иным проблемам. Материал пособия излагается конспективно и предельно простым языком.

(1 прим.)159.9

Н50

Немов, Р. С.

Психология : учебник. В 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики / Р. С. Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

Третья книга учебника состоит из двух частей. Первая часть содержит основы психодиагностики и включает описание более 120 стандартизированных и проверенных психодиагностических методик, предназначенных для исследования детей от 2 -3 до 16 -17 лет, а также учителей, родителей. Во второй части имеются сведения по организации и проведению научного психологического исследования и дается описание методов математической статистики.

(1 прим.)16

Ж59

Жеребкін, В. Є.

Логіка : підручник / В. Є. Жеребкін. – 9-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 255 с.

Ця книга є одним із базових підручників з логіки для студентів юридичних спеціальностей. Найважливіші переваги підручника: чітка побудова матеріалу; автору вдалося навіть найскладніші розділи подати доступно і зрозуміло; теоретичний матеріал органічно поєднується з практикою судового пізнання, особливостями правового дослідження. За змістом підручник повністю відповідає програмі навчальної дисципліни "Логіка" для студентів юридичних спеціальностей.

^ Розраховано на студентів юридичних спеціальностей, фахівців, які цікавляться питаннями застосування логіки у практиці юриста.

(1 прим.)2

Л82

Лубський, В. І.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – 2-е вид., допов. – К. : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер).

Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. У контексті загальнолюдських цінностей і невід'ємних прав людини розглянуто розвиток релігійного вільнодумства, проблему свободи совісті, а також особливості релігійного життя в Україні.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться феноменом релігії, прагне пізнати її різноманіття, виявити її буття за різних часів і в різних народів.

(1 прим.)316

С20

Сасіна, Л. О.

Соціологія = Sociology : навч. посібник / Л. О. Сасіна, Н. А. Мажник. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 208 с.

У навчальному посібнику розкривається сутність соціології як науки, показано етапи її розвитку, аналізується зміст головних шкіл і напрямків соціології, визначаються ключові категорії, викладаються основи окремих галузевих соціологічних теорій.

Книгу призначено для студентів і викладачів вузів.

(1 прим.)316.334:339.138

А39

Акимов, Д. И.

Социальний маркетинг : [монография] / Д. И. Акимов. – К. : Наук. думка, 2008. – 144 с.

В предлагаемой работе раскрываются основные проблемы начинающего развиваться в настоящее время в социологической науке и практике нового направления - социального маркетинга. Особое внимание уделено таким ключевым вопросам, как сущность социального маркетинга, его функции, структура, основное содержание. Раскрываются такие важнейшие направления, типы социального маркетинга, как политический, государственный, территориальный, а также следующие его разновидности: образовательный, спортивный, маркетинг в сфере здравоохранения, экологический, благотворительный, религиозный, маркетинг идей и социальных программ.

^ Работа рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.

(1 прим.)32.001

П50

Політологія : підручник / за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Академія, 2002. – 528 с.

Підручник у новому варіанті охоплює значно ширший спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентуючи на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичних технологій з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.

^ Розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.

(1 прим.)336.763

Х20

Харицький, В. П.

Державні цінні папери як об'єкти цивільних прав : монографія / В. П. Харицький. – Х. : Одіссей, 2007. – 192 с.

Монографія присвячена аналізу специфіки державних цінних паперів як об'єктів цивільних прав. Досліджується історія виникнення та розвитку інституту державних цінних паперів, яка прямо пов'язана з історією державного боргу. Здійснено аналіз сутності державних цінних паперів як об'єктів цивільних прав, надається їх авторське визначення, аналізуються специфічні ознаки цього різновиду цінних паперів, надається розгалужена їх класифікація більш ніж за десятьма критеріями.

Монографія може бути використана у викладанні окремої теми "Об'єкти цивільних прав" у межах учбового курсу "Цивільне право України" і спецкурсу "Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів", а також при підготовці навчальних посібників, методичних рекомендацій. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів.

(1 прим.)336.77

Г55

Глущенко, С. В.

Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посібник / С. В. Глущенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2010. – 153 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання сутності, ролі, механізмів функціонування і факторів розвитку кредитних ринків, види та характеристики кредитних інститутів, а також особливості застосування кредитних інструментів.

^ Посібник може бути корисний для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, виладачів та ін.

(1 прим.)338:621.80

В19

Васильев, В. Н.

Организация, управление и экономика гибкого интегрированного производства в машиностроении / В. Н. Васильев. – М. : Машиностроение, 1986. – 312 с.

Описаны особенности организации и управления гибким интегрированным производством, изменения содержания труда и социальные последствия гибкого производства. Подробно рассмотрены проблемы создания гибких производственных систем, поэтапный переход от традиционной организации производства к гибкой постоянной модернизации машиностроительных предприятий. Приведены технико-экономическая характеристика и организационная модель предприятия будущего. Изложен расчет экономической эффективности гибких производственных систем.

^ Для руководителей и организаторов производства машиностроительных объединений (предприятий), специалистов проектных, научно-исследовательских организаций.

(1 прим.)339.13

С24

Світовий досвід захисту конкуренції : зб. наук. пр. студ. магістратури. Ч. 1 / НаУКМА ; наук. кер. З. М. Борисенко. – К. : НаУКМА, 2010. – 42 с.

Розглядаються питання державного захисту конкуренції у окремих розвинених країнах світу, розміщених на різних континентах, що дає можливість порівняти їх досвід у здійсненні конкурентної політики.

У кожній країні досліджується загальний стан економіки, законодавча база конкурентної політики, органи захисту конкуренції, процедура припинення порушень правил конкурентної боротьби та окремі напрямки діяльності конкурентних органів. Зокрема, найважливіша увага приділена припиненню картельних змов підприємців, зловживань монопольним становищем, різним проявам недобросовісної конкуренції.

^ Робота буде корисна як для науковців, так і для практиків. Крім того вона може бути використана в навчальному процесі підготовки економістів та юристів.

(1 прим.)339.13

С24

Світовий досвід захисту конкуренції : зб. наук. пр. студ. магістратури. Ч. 2 / НаУКМА ; наук. кер. З. М. Борисенко. – К. : НаУКМА, 2010. – 50 с.

Розглядаються питання державного захисту конкуренції у окремих розвинених країнах світу, розміщених на різних континентах, що дає можливість порівняти їх досвід у здійсненні конкурентної політики.

У кожній країні досліджується загальний стан економіки, законодавча база конкурентної політики, органи захисту конкуренції, процедура припинення порушень правил конкурентної боротьби та окремі напрямки діяльності конкурентних органів. Зокрема, найважливіша увага приділена припиненню картельних змов підприємців, зловживань монопольним становищем, різним проявам недобросовісної конкуренції.

^ Робота буде корисна як для науковців, так і для практиків. Крім того вона може бути використана в навчальному процесі підготовки економістів та юристів.

(1 прим.)339.13

С24

Світовий досвід захисту конкуренції : зб. наук. пр. студ. магістратури. Ч. 3 / НаУКМА ; наук. кер. З. М. Борисенко. – К. : НаУКМА, 2010. – 48 с.

Розглядаються питання державного захисту конкуренції у окремих розвинених країнах світу, розміщених на різних континентах, що дає можливість порівняти їх досвід у здійсненні конкурентної політики.

У кожній країні досліджується загальний стан економіки, законодавча база конкурентної політики, органи захисту конкуренції, процедура припинення порушень правил конкурентної боротьби та окремі напрямки діяльності конкурентних органів. Зокрема, найважливіша увага приділена припиненню картельних змов підприємців, зловживань монопольним становищем, різним проявам недобросовісної конкуренції.

^ Робота буде корисна як для науковців, так і для практиків. Крім того вона може бути використана в навчальному процесі підготовки економістів та юристів.

(1 прим.)340

Ч-49

Черниловский, З. М.

Всеобщая история государства и права : [учебник] / З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1995. – 576 с.

Предлагаемый курс всеобщей истории государства и права составлен по новой учебной программе. Изложенный в нем материал относится к всемирному историческому и временному пространству. Автор сосредоточился на изложении историко-правовых фактов, знакомит с юридической терминологией и традицией, основными правовыми институтами, кодификациями и актами, а также структурами власти и политической деятельностью.

^ Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и исторических вузов.

(1 прим.)340

Ч-49

Черниловский, З. М.

Всеобщая история государства и права : [учебник] / З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 2002. – 576 с.

Изложенный в предлагаемом курсе всеобщей истории государства и права материал относится к всемирному историческому и временному пространству. Автор сосредоточился на изложении историко-правовых фактов, знакомит с юридической терминологией и традицией, основными правовыми институтами, кодификациями и актами, а также структурами власти и политической деятельностью.

^ Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и исторических вузов и факультетов.

(1 прим.)340(477)

О-75

Основы правоведения Украины : учеб. пособие : пер. с укр. / С. В. Кивалов [и др.]. – 9-е изд. – Х. : Одиссей, 2010. – 464 с.

Учебное пособие состоит из трех разделов. В первом из них излагаются основные понятия общей теории общества, государства и права, сущность государства и права, их форма, соотношение гражданского общества и государства.

Второй раздел посвящен основам конституционного права Украины. В нем рассмотрены вопросы гражданства, основные права и свободы граждан Украины, государственное и территориальное устройство Украины, система органов государства.

^ В третий раздел включены базовые понятия основных отраслей законодательства Украины.

Учебное пособие составлено на основе новейших достижений отечественной и зарубежной юридической науки, с учетом изменений текущего законодательства Украины.

(1 прим.)340.115

О-57

Омелькін, В. М.

Швидка юридична допомога. Найновіша інформація / В. М. Омелькін. – 2-е вид., переробл. та допов. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2008. – 256 с.

У виданні досить містко відтворено правові норми спадкового, сімейного, житлового, трудового права, даються рекомендації щодо розв'язання питань у галузі права власності, страхового, податкового, підприємницького права. Пояснення окремих положень чинного законодавства пропонується з огляду на конкретні ситуації повсякденного життя.

^ Є сенс знати закони - щоб захищатися, щоб відчувати себе впевненіше, щоб знати свої права й не забувати про права інших.

(1 прим.)340.12(091)

К56

Ковальова, С. Г.

Історія держави і права зарубіжних країн. Запитання та відповіді : навч. посібник. Ч. 1 / С. Г. Ковальова. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 224 с.

У даному посібнику представлено загальну історію держави і права в обсязі навчальної програми дисципліни, яка є базовою для спеціальності "Правознавство". Форма посібника - у вигляді запитань і відповідей - дозволяє засвоїти стисло і лаконічно викладену інформацію з конкретних питань. Наведені відповіді на питання у сукупності охоплюють матеріал навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн".

^ Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією державності і права.

(1 прим.)341.1/.8

А74

Анцелевич, Г. О.

Міжнародне публічне право : підручник / Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук ; за ред. Г. О. Анцелевича. – К. : Алерта, 2005. – 424 с.

Запропонований підручник містить матеріали, мета яких надати суттєву допомогу студентам, які вивчають курс "Міжнародне публічне право".

Зміст підручника викладено у відповідності до навчальної програми цього курсу, яка розрахована на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів міжнародного права і відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України у цій галузі.

Враховуючи наближення реформи системи освіти в Україні у світі положень Болонського процесу, зміст матеріалу курсу сплановано в формі, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи.

^ Підручник буде корисний для осіб, які вивчають юридичні спеціальності, а також для практичних робітників і широкого кола читачів.

(1 прим.)342

К77

Кравченко, В. В.

Конституційне право України : навч. посібник / В. В. Кравченко. – 4-е вид., випр. та допов. – К. : Атіка, 2007. – 568 с.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Конституційне право України" для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритеті прав і свобод людини і громадянина. Аналізуються зміни конституційного законодавства України.

^ З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки подано тлумачення основних понять і термінів конституційного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти та ін.

(1 прим.)342

С42

Скакун, О. Ф.

Теорія держави і права. (Енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 2006. – 776 с.

У підручнику викладені проблеми теорії держави, демократії, права. Розкрито правовий статус особи, народу, держави. Подано аналіз основних світових теорій права. Дано характеристику першорядних ознак основних типів правових систем світу.

Матеріал ґрунується на основі міжнародних актів, оновленого національного законодавства України, новітніх методологічних і теоретичних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції.

Особливістю даного видання є інтегральний підхід до викладу і розкриття проблем держави і права, виражений у сполученні основних методів філософії права, аналітичної юриспруденції (юридичної догматики) та соціології права.

^ Підручник розрахований на студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих юридичних установ освіти.

(2 прим.)342

О-28

Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. – М. : Юрист, 1994. – 360 с.

Учебник охватывает традиционные и новые проблемы теории права и государства. К числу новых можно отнести главы, посвященные основным понятиям о праве и государстве, соотношению права и государства, относительной самостоятельности государства и права, роли права и государства в обеспечении социального мира и согласия, социальной безопасности, экономического развития. Структура учебника и содержание ориентированы на идею правового общества, правового государства, правовых законов.

^ Для студентов юридических факультетов университетов, правовых академий и других юридических учебных заведений.

(1 прим.)
  1   2   3   4

Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи