Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Скачати 487.5 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Сторінка2/4
Дата27.11.2012
Розмір487.5 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4342(477)

К93

Курс конституционного права Украины : учебник. Т. 1. Общая часть. Основы теории конституционного права / под ред. М. А. Баймуратова, А. В. Батанова. – Х. : Одиссей, 2008. – 672 с. – (Энциклопедия современного конститу-ционализма).

Учебник раскрывает основные вопросы общей теории конституционного права Украины, учитывая активные процессы совершенствования государственности нашей страны, тенденции становления конституционализма, конституционно-правовые факторы формирования институтов гражданского общества, правового государства и локальной демократии в современной Украине, ее стремление к участию в важнейших европейских интеграционных региональных институциях, а также исходя из сложившихся реалий.

Рекомендован для студентов, магистров, аспирантов, народных депутатов, государственных служащих, а также для всех, кто интересуется вопросами современного конституционного права.

(1 прим.)346(477)

Г72

Господарське право України : підручник / [кер. авт. кол. О. Х. Юлдашев]. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.

У підручнику розглядаються правові питання регулювання господарської діяльності в Україні на основі теоретичних і практичних досліджень, вивчається як національне, так і зарубіжне законодавство й міститься порівняльний аналіз відповідних норм.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальності "Правознавство", економічних спеціальностей, наукових працівників, працівників органів законодавчої та виконавчої влади, а також широкого загалу читачів.

(1 прим.)347

Х20

Харитонов, Е. О.

Гражданское право. (Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство) : учеб. пособие / Е. О. Харитонов, Н. А. Саниахметова. – К. : А.С.К., 2001. – 832 с. – (Экономика. Финансы. Право).

^ Учебное пособие написано в соответствии с программой по гражданскому праву для высших учебных заведений, утвержденной Министерством образования и науки Украины.

В книге впервые комплексно рассматриваются все основные темы курса и показаны основные тенденции развития гражданского законодательства на современном этапе, которые нашли свое отражение в проекте нового Гражданского кодекса Украины.

Для широкого круга читателей - преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, работников правоохранительных органов, руководителей предприятий всех форм собственности, всех, кто интересуется вопросами права в Украине.

(1 прим.)347.65/.68

Р70

Ромовська, З. В.

Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 264 с.

Ця книга є частиною багатотомного видання "Українське цивільне право". У ній висвітлюються різноманітні (історичні, філософські, правові) питання, зумовлені закінченням земного періоду життя людини.

У книзі проаналізовано норми книги шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право", подано їх наукове трактування, запропоновано шляхи вирішення проблемних питань правозастосування, що виникли у нотаріальній та судовій практиці.

Метою цього видання є не лише ознайомлення широкого кола читачів, найперше студентів, з основними положеннями спадкового права України, а й привернення уваги практикуючих юристів, науковців до пошуку способів мирного, полюбовного вирішення спорів між спадкоємцями, задля уникнення руйнації родинних стосунків.

(1 прим.)349.2(477)

Б79

Болотіна, Н. Б.

Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2003. – 725 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У підручнику висвітлено інститути трудового права з урахуванням нових законодавчих актів України. У ньому розкриваються загальні положення, індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. За структурою підручник орієнтований на систему сучасного трудового права західних країн з розвиненою ринковою економікою. Поряд із аналізом національного регулювання трудових відносин висвітлюється зарубіжний досвід, а також вимоги міжнародних стандартів.

^ Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", а також студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають основи правознавства.

(1 прим.)349.2(477)

Т31

Теліпко, В. Е.

Трудове право України : навч. посібник / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова ; за заг. ред. В. Е. Теліпко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 456 с.

У навчальному посібнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України.

Розглядаються найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Детально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб'єктність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому договору та колективним договорам і угодам. Окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні.

Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та усіх хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в Україні.

(2 прим.)378

Б89

Брюховецький, В. С.

Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992 - 2009 рр. / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2010. – 240 с.

У книжці викладено принципи складання і застосування тестів під час конкурсних випробувань абітурієнтів при вступі до Національного університету "Києво-Могилянська академія" в 1992 - 2009 рр. та еволюцію тестової технології в процедурі конкурсного відбору серед абітурієнтів НаУКМА, яка увібрала в себе світовий досвід і практичні напрацювання, наведено дані досліджень. Ефективність застосування інтеґрованого тесту НаУКМА в конкурсному відборі студентів підтверджена успішним становленням та розвитком університету, визнаністю рівня підготовки фахівців на ринку праці.

^ Книга буде цікавою освітянам, майбутнім абітурієнтам, їхнім батькам та всім, хто цікавиться тестовими технологіями.

(1 прим.)392(477)

З-80

Золота книга українських традицій та звичаїв / авт.-уклад. І. Скрипник. – Донецьк : Мультипресс, 2011. – 288 с.

^ У книжці розглядаються українські народні традиції, пісенний фольклор, релігійні свята, прикмети, побут і сімейні стосунки.

Приділено увагу декоративно-ужитковому мистецтву, а також поширеним в народному середовищі обрядам, в тому числі пов'язаним з народженням дитини. Окремий розділ присвячено традиційним стравам української кухні.

(1 прим.)398(477.7)

К56

Ковальова, О. Ф.

Українська народна творчість (від традицій до сучасності) / О. Ф. Ковальова. – М. : Іліон, 2007. – 528 с.

У даному виданні на основі систематизації та узагальнення існуючих видів та жанрів усної народної творчості відтворено картину його сучасного фольклорного стану як синтезу традиційного і оновленого. Розглядається історія збирання та вивчення фольклору, аналізуються основні тенденції в сучасному фольклорному процесі. На прикладі текстів подано розшифровку міфологічних залишків та народної символіки.

Зібрані матеріали виявляють цілісну картину національного світогляду українського народу - систему його уявлень, вірувань, поглядів на всі сфери народного життя, зміст якого невичерпний.

^ Книга призначається для філологів, фольклористів, викладачів, студентів, для всіх, хто не байдужий до своєї національної культури.

(1 прим.)502.175

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок природоохоронних систем та апаратів : метод. вказівки / В. В. Благодатний, О. С. Рижков. – Миколаїв : Торубара О. С., 2012. – 68 с.

Викладено методику розрахунків природоохоронних систем та апаратів. Описано конструкції і наведено характеристики сучасних апаратів захисту навколишнього середовища від забруднень. Наведено приклади розрахунків систем та обладнання для пиловловлювання, газо- і водоочищення.

Методичні вказівки призначені для студентів денної форми навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.

(35 прим.)517.95

У76

Усов, А. В.

Звичайні диференціальні рівняння. Крайові задачі та теорія стійкості : конспект лекцій / А. В. Усов, О. М. Дубров, Ю. О. Морозов. – О. : Астропринт, 2002. – 144 с.

Диференціальні рівняння складають основну частину курсу вищої математики. Це пов'язано з тим, що до цих рівнянь зводяться вирішення практичних задач загальнотехнічного та економічного характеру. У посібнику висвітлені основні теоретичні положення теорії диференціальних рівнянь, питання стійкості та розв'язку крайових задач.

^ Посібник може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для самостійного вивчення розділу "Диференціальні рівняння".

(1 прим.)621.316

К49

Клименко, Б. В.

Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник / Б. В. Клименко. – Х. : Точка, 2012. – 340 с.

Розглянуто питання, пов'язані з функціями електричних апаратів, та їх частин, тенденціями ринку, класифікацією, захисними властивостями та захищеністю електричних апаратів, вимогами до них, нормальними та ненормальними умовами їх роботи, а також з їх позначенням та маркуванням з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Розглянуто сучасні електромеханічні апарати й комплектні пристрої низької, середньої та високої напруги, а також суміжне обладнання щодо їх призначення, будови, принципів дії, основних характеристик та особливостей застосування.

Даний посібник, орієнтований на студентів електротехнічних та суміжних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, інженеро-технічних працівників.

(10 прим.)629.5(091)

П16

Панченко, В.

Небо Левка Мацієвича : нарис / В. Панченко. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 52 с.

Левко Макарович Мацієвич (1877 - 1910) - талановитий конструктор морських кораблів, авіатор та громадський діяч, який прожив коротке, але яскраве, насичене життя.

З ідеологічних мотивів ім'я Л. Мацієвича тривалий час замовчувалось, у т. ч. й на його батьківщині, у містечку Олександрівка на Кіровоградщині. І цей нарис - одна з перших спроб повернути з історичного забуття ім'я славного сина України.

(1 прим.)629.5.075

Г74

Гофман, А. Д.

Теория и расчет поворотливости судов внутреннего плавания / А. Д. Гофман. – Л. : Судостроение, 1971. – 256 с. – Автограф.

В книге изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области поворотливости судов. Приведены многочисленные материалы по гидродинамическим характеристикам корпусов судов внутреннего плавания, по аэродинамическим характеристикам надводной части судов, по движительно-рулевым комплексам различных типов и их взаимодействию с корпусом судна. Приводятся методы поверочного и проектировочного расчета управляемости.

^ Книга предназначена для научных работников и инженеров-конструкторов, занимающихся проектированием судов.

(1 прим.)656.61

А42

Аксютин, Л. Р.

Аварии судов от потери остойчивости / Л. Р. Аксютин, С. Н. Благовещенский. – Л. : Судостроение, 1975. – 200 с. – Автограф.

Книга содержит сведения об авариях транспортных судов от потери остойчивости. Описываются обстоятельства аварий, приводятся технические данные аварийных судов, сведения об их остойчивости и конструкции. На основании анализа этого материала даны некоторые рекомендации по предотвращению потери остойчивости.

Книга рассчитана на широкий круг работников судостроительной промышленности и в первую очередь на инженеров-кораблестроителей, для работников проектных и научно-исследовательских организаций, а также для учащихся кораблестроительных, эксплуатационных и судоводительских факультетов высших учебных заведений.

(1 прим.)741

А22

Авсиян, О. А.

Натура и рисование по представлению : учеб. пособие / О. А. Авсиян. – М. : Изобраз. искусство, 1985. – 152 с.

Цель данного пособия развить наблюдательность у будущих художников. Приводятся методические рекомендации, примеры из педагогической практики, высказывания мастеров изобразительного искусства. Пособие написано в соответствии с учебными программами по курсу рисунка и композиции. В нем около 150 тоновых и цветных иллюстраций.

Для средних художественных учебных заведений, может быть также использовано студентами художественных вузов и теми, кто самостоятельно занимается изобразительным искусством.

(1 прим.)741

К68

Коровина, Т. Н.

Рисуем портрет : [практ. рук.] / Т. Н. Коровина. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2011. – 96 с. – (Школа рисования от А до Я).

С этой книгой вы научитесь рисовать портреты в разных стилях и техниках! Попробуйте передать освещение, пропорции изображаемого лица в ракурсе три четверти, анфас, профиль, руководствуясь данным практическим курсом, - и вашу картину не отличишь от натуры. Вы сами решаете: ограничиться быстрым наброском для передачи характера модели или детализировать портрет до полного сходства.

(1 прим.)741

М26

Марковская, А. А.

Рисуем героев фэнтези и мультяшных героев : [практ. пособие] / А. А. Марковская. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2012. – 96 с. – (Школа рисования от А до Я).

Эта книга - незаменимый самоучитель по рисованию в разных графических техниках для тех, кто обожает фантастических героев! Следуйте пошаговым инструкциям - и вы научитесь в девять коротких этапов, начиная с наброска, рисовать единорога, Пегаса, кентавра, Минотавра, грифона, сирену, Химеру, русалку, дракона, эльфа, гнома, тролля, волшебника, ангела и демона.

(1 прим.)743

П31

Печенежский, А. Н.

Рисуем обнаженную натуру : [практ. курс] / А. Н. Печенежский. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2011. – 96 с. – (Школа рисования от А до Я).

Эта книга даст возможность попробовать себя в изображении обнаженного тела - самом смелом жанре изобразительного искусства! С ней вы научитесь мастерски рисовать женские, мужские и детские фигуры с учетом их анатомических особенностей графитным, пастельным и акварельным карандашом, углем, сангиной и даже гелевой авторучкой.

(1 прим.)743

Ч-58

Чиварди, Д.

Рисунок. Художественный портрет / Д. Чиварди. – М. : Эксмо, 2006. – 64 с. – (Классическая библиотека художника).

В этой книге художник с мировым именем, преподаватель Миланской академии изобразительного искусства Джованни Чиварди попытался упростить и свести воедино все основные проблемы, с которыми обычно сталкивается человек, начинающий осваивать "общий" рисунок головы, а затем и портрет как таковой, то есть имеющий сходство с натурой.

Основанная на богатой практике, методика Д. Чиварди предполагает последовательное изучение рабочих инструментов, затем пропорций, анатомии, элементов лица, композиции, освещения, процесса исполнения (с упором на "общий вид" головы).

^ За семь лет книга выдержала двенадцать переизданий на пяти языках.


(1 прим.)744

Г16

Галка, А. И.

Рисуем технику: машины, корабли, танки, самолеты : [самоучитель] / А. И. Галка. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2012. – 96 с. – (Школа рисования от А до Я).

Эта книга - прекрасное практическое пособие для тех, кто хочет научиться мастерски изображать корабли, танки, легковые и грузовые машины, а также всевозможную авиатехнику. Вы получите представление о видах парусников, о типах кузовов автомобилей, о конфигурации самолетных крыльев, усвоите правила построения перспективы. Немного тренировки - и ваши рисунки впечатляют!

(1 прим.)75

К63

Комесанья, П.

Рисуем акварелью : полн. курс : [практ. пособие] / П. Комесанья ; пер. с исп. В. Гривиной. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2012. – 160 с.

Книга построена таким образом, что послужит одновременно и справочником, и практическим пособием. Доступно и наглядно в ней рассказывается о палитре красок, кистях и бумаге для успешных занятий акварельной живописью. Вы овладеете основными техниками, рисуя морские, городские и сельские пейзажи, натюрморты и портреты.

(1 прим.)796.011:378

Н84

Носко, М. О.

Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підручник / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов. – К. : Слово, 2011. – 264 с.

В підручнику висвітлені сучасні питання вдосконалення технології викладання теорії та практики фізичного виховання та спорту. Цей підручник заснований на документах, відображених у системі Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ECTS), яку в контексті Болонських домовленостей розглядають як основоположний чинник підвищення організації і мобільності студентів і викладачів. Підручник відповідає вимогам щодо організації заняття за Болонською кредитно-модульною системою фізичного виховання і спорту в вищих навчальних закладах, включаючи професійну, прикладну фізичну підготовку студентів.

(1 прим.)796.332

Ф96

Футбол : полн. самоучитель : [изд. для досуга] / Дж. Харви [и др.]. – Х. ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейного досуга", 2012. – 256 с.

Предлагаем великолепное руководство для начинающих футболистов, которое поможет овладеть сложной техникой этого увлекательного вида спорта. В книге описаны различные приемы, игры и упражнения, которые необходимо выполнять, чтобы закрепить и усовершенствовать свои футбольные навыки. Превосходные фотографии, простые для понимания схемы в сочетании с рекомендациями профессионалов облегчат усвоение предложенных футбольных приемов и комбинаций.

(1 прим.)796.332(477)

Ф83
1   2   3   4

Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи