Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Сторінка1/4
Дата23.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

листопад 2012 р.

796.032.2

B93

Bulatova, M.

Your Olympic Guidebook / M. Bulatova ; EOK. – К. : [s. n.], 2011. – 107 p.

The edition of this book is based on the materials of the EOC Commission on Culture and Olympic Education, Archives of the Olympic Museum (Lausanne, Switzerland), International Pierre de Coubertin Committee (CIPC), International Olympic Academy, Hellenic Olympic Committee.

(1 прим.)336.7

Г89

Гроші та кредит : навч. посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. : Львів. політехніка, 2004. – 168 с.

У навчальному посібнику, висвітлюються суть та функції таких категорій, як "гроші", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин.

Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

(1 прим.)004.056.5

А72

Антонюк, А. О.

Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації : [монографія] / А. О. Антонюк, В. В. Жора. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 310 с.

Дана монографія є коротким вступом до сучасної теорії захисту інформації. Містить компактне викладення новітніх методів моделювання та аналізу систем захисту інформації. Вивчаються такі поняття захисту інформації, як загрози та політика безпеки, а також ряд конкретних моделей безпеки.

^ Видання розраховане на широке коло фахівців з питань інформаційної безпеки, а також може бути використане у навчальному процесі.

Увесь матеріал викладається відповідно до вимог національних нормативно-законодавчих актів і документів України щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу.

(1 прим.)515

А86

Арустамов, Х. А.

Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : учеб. пособие / Х. А. Арустамов. – 9-е изд., стер. – М. : Машиностроение, 1978. – 445 с.

В каждой главе сборника даны краткие сведения по начертательной геометрии, решенные типовые примеры, знакомящие студентов с методикой решения задач и графическим оформлением эпюров, задачи для самостоятельного решения студентами, а в некоторых главах приведены вопросы для самопроверки.

(1 прим.)51(07)

Д44

Дидактичні матеріали з математики : навч. посібник / О. М. Афанасьєва [та ін.]. – К. : Вища шк., 2001. – 271 с.

Посібник містить варіанти контрольних і самостійних робіт, а також контрольні запитання і завдання до всіх тем курсу. Відповідає програмі з математики для навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів і орієнтований на підручник "Математика" цього самого авторського колективу.

Для студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. Може бути корисним для вчителів, учнів ліцеїв, коледжів, гімназій, старших класів загальноосвітніх шкіл.

(1 прим.)519.2

Б12

Бабак, В. П.

Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник / В. П. Бабак, Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз. – К. : Техніка, 2004. – 288 с.

У підручнику викладено основні поняття та методи теорії ймовірностей, випадкових процесів і математичної статистики. Поряд із теоретичним матеріалом розглянуто багато прикладів розв'язування типових задач. Після кожного підрозділу вміщено ключові слова українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами з відповідними зауваженнями стосовно деяких особливостей перекладу цих термінів з російської мови на українську.

^ Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та інженерно-технічних працівників.

(1 прим.)657.6

Б17

Базась, М. Ф.

Методика та організація фінансового контролю : підручник / М. Ф. Базась. – К. : МАУП, 2004. – 439 с.

У підручнику на основі чинного законодавства України, національних стандартів бухгалтерського обліку вперше на сучасному етапі висвітлено теоретичні, методологічні та методичні питання формування системи фінансового контролю та вдосконалення механізмів управління і контролю за державними коштами з використанням засобів інтеграції інформації та його пріоритетні напрямки.

Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, керівників підприємств, ревізорів, експертів, викладачів, працівників судів, прокуратури та правоохоронних органів.

(1 прим.)821(470+571):629.7

Б18

Байдуков, Г. Ф.

Чкалов / Г. Ф. Байдуков. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 9 (552)).

Имя Чкалова навсегда вошло в историю советской авиации, в историю нашей страны. Валерий Чкалов испытывал самолеты и не одному из них дал путевку в долгую жизнь. Он внес много нового в тактику воздушного боя, и его маневры применяли наши летчики на фронтах Великой Отечественной войны. Чкалов первым совершил беспосадочные перелеты через Ледовитый океан на Дальний Восток и в Северную Америку. Книга написана другом Валерия Чкалова, членом его экипажа во время перелетов на остров Удд и через Северный полюс Героем Советского Союза Георгием Байдуковым.

(1 прим.)629.5.083

Б21

Балякин, О. К.

Технология и организация судоремонта : учеб. пособие / О. К. Балякин. – М. : Транспорт, 1974. – 352 с.

В книге изложены вопросы качества судоремонта, надежности морских судов и надзора за их техническим состоянием со стороны классификационных обществ и судовладельческих организаций.

Рассмотрена система ремонта судов без вывода их из эксплуатации и участие в нем судовых экипажей, а также научная организация труда. Изложены способы восстановления и повышения долговечности деталей судовых механизмов и устройств.

Основное внимание уделено ремонту двигателей внутреннего сгорания, подробно рассмотрены такие вопросы, как безразборное техническое диагностирование двигателей, центровка и ремонт деталей, методы нагружения главных двигателей при испытании на швартовах по ходовым характеристикам.

^ Материал, помещенный в книге, может быть также полезен для инженерно-технических работников судоремонтных предприятий и механиков судов.

(1 прим.)004

Б27

Басюк, Т. М.

Основи інформаційних технологій : навч. посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 390 с. – (Комп'ютинґ).

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять "інформація", "кодування даних", "системи числення", "архітектура комп'ютера", "програмне забезпечення".

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформаційних технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence. Може бути корисним користувачам комп'ютерів, викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.

(1 прим.)811.111

Б55

Бех, Б. О.

Англійська мова. Самовчитель : навч. посібник / Б. О. Бех, Л. В. Биркун. – К. : Либiдь, 1993. – 232 с.

Самовчитель англійської мови - перше видання в Україні такого типу. В ньому систематизовані відомості про лексико-граматичний лад англійської мови. Виклад матеріалу здійснюється у супроводі порівнянь з відповідними явищами рідної мови. Особливий акцент робиться на відмінні та спільні риси двох мов, що безперечно сприятиме кращому осмисленню й запам'ятовуванню навчального матеріалу.

^ Для студентів вищих навчальних закладів.

(1 прим.)006.91

Б67

Бичківський, Р. В.

Основи метрологічного забезпечення : навч. посібник / Р. В. Бичківський, В. І. Зорій, П. Г. Столярчук. – Л. : Львів. політехніка, 1999. – 180 с.

У навчальному посібнику викладено наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи метрологічного забезпечення. Розглянуто структуру та функції метрологічної служби України, метрологічне забезпечення підготовки виробництва, якості продукції, засобів вимірювальної техніки. Посібник призначений для студентів, а також може бути корисним для спеціалістів приладобудівної промисловості.

(1 прим.)101

Ф56

Філософія : підручник / А. К. Бичко [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. – К. : ЦУЛ, 2010. – 648 с.

У підручнику здійснена перша спроба в Україні створити цілісне, грунтовне і доступне розуміння філософії як історії філософії. Розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та історії філософії, використовується плюралізм філософської методології.

^ Для студентів вищих навчальних закладів освіти і всіх тих, хто цікавиться філософією та історією філософії.

(1 прим.)003.26

Б69

Блінцов, В. С.

Практикум з криптології : навч. посібник / В. С. Блінцов, Ю. Л. Гальчевський ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 172 с. + СD.

Навчальний посібник складається з 2-х частин, об'єднаних в 17 практичних робіт. Кожна з робіт містить теоретичні відомості, порядок проведення роботи і завдання з 30 варіантів.

^ В першій частині докладно описані системи шифрування починаючи з історичних і до новітніх шифросистем, які використовують комп'ютери або реалізуються апаратно.

В другій частині (криптоаналіз) практичні роботи подані в логічній послідовності - від первинного аналізу шифровки, що дозволяє визначити вид шифру, до криптоаналізу відомого виду шифру.

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом 1601 "Інформаційна безпека" і рекомендується до використання при проведенні лекцій, практичних і лабораторних занять з дисципліни "Основи теорії криптографії і криптоаналізу", а також при курсовому та дипломному проектуванні.

(1 прим.)517.958

Б72

Бобик, О. І.

Рівняння математичної фізики : практикум : навч. посібник / О. І. Бобик, І. О. Бобик, В. В. Литвин ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 256 с. – (Комп'ютинґ).

В навчальному посібнику викладені основні поняття математичної фізики і методи розв'язування типових задач: метод характеристик, метод Фур'є, а також методи функції точкового джерела, потенціалів та інтегральних перетворень. Названі методи розв'язування ілюструються на прикладах, які у переважній більшості мають конкретний практичний зміст. Після кожного параграфу наведено завдання для самостійної роботи студентів.

Пропонований навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за програмами, які передбачають поглиблене вивчення вищої математики.

(1 прим.)811.111

Б73

Богацький, І. С.

Бізнес-курс англійської мови : посібник / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; під заг. ред. І. С. Богацького. – 5-е вид., випр. – К. : ВП Логос-М, 2006. – 352 с. – (Вас чекає успіх!).

Мета посібника - навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожен з яких включає в себе основний текст-полілог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичний коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий строк оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

(1 прим.)514.11

Г36

Геометричні перетворення площини : навч. посібник / В. Н. Боровик [та ін.]. – Суми : Унів. кн., 2003. – 504 с.

Навчальний посібник містить більше 800 геометричних задач на обчислення, доведення і побудову, які доцільно розв'язувати методом геометричних перетворень. Всі задачі мають або повне розв'язання, або детальні вказівки до розв'язання.

^ До кожного розділу наведений необхідний теоретичний матеріал.

Посібник розрахований на студентів фізико-математичних факультетів педвузів. Також він буде корисним вчителям математики, учням спеціалізованих класів, ліцеїв та гімназій математичного профілю.

(1 прим.)811.111

Б87

Брискина, К. Ш.

Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / К. Ш. Брискина, М. Ф. Завадская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища шк., 1977. – 295 с.

Учебное пособие состоит из 9 частей и приложений. Текстовый материал подобран из технической английской и американской литературы по радиотехнике, электротехнике, физике, электронике и т. д.

В приложение входят комментарий к текстам, список наиболее употребительных в научно-технической литературе словосочетаний и фразеологических оборотов, список сокращений и символов и англо-русский словарь общетехнических и специальных терминов.

Учебное пособие рассчитано на студентов технических специальностей вузов.

(1 прим.)796.032.2

Б90

Бубка, С. Н.

Ігри, що підкорили світ : [навч. посібник] / С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; НОК України. – К. : [б. в.], 2011. – 132 с.

У навчальному посібнику подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та досягненнями атлетів світу й України в Олімпійських іграх. Для учнів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.

(1 прим.)796.032

Б90

Бубка, С. Н.

Олімпійське сузір'я України. Атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – К. : Олімп. л-ра, 2010. – 166 с.

Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських атлетів в олімпійському русі, починаючи з 1952 року. У книзі подано довідкову інформацію про Олімпійські ігри, чемпіонів, срібних та бронзових призерів Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, спогади олімпійців та їхніх тренерів.

^ Для фахівців у галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту.

(1 прим.)004.38

Б90

Буйницька, О. П.

Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібник / О. П. Буйницька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240 с.

В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.

Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.

(1 прим.)796.032.2

Б90

Булатова, М. М.

Твій олімпійський путівник : [навч. посібник] / М. М. Булатова ; НОК України. – К. : [б. в.], 2011. – 120 с.

У навчальному посібнику подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та досягненнями атлетів світу й України в Олімпійських іграх. Для учнів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.

(1 прим.)796.032.2(031)

Б90

Булатова, М. М.

Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К. : Олімп. л-ра, 2009. – 400 с.

Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей.

Для дітей та молоді, фахівців галузі фізичного виховання і спорту та освіти, широкого загалу читачів, які цікавляться історією і сьогоденням олімпійського спорту.

(1 прим.)796.032.2

Б90

Булатова, М. М.

Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / М. М. Булатова, С. Н. Бубка. – К. : Олимп. лит., 2012. – 408 с.

В книге изложена история зарождения и развития Олимпийских игр в контексте становления древнегреческой цивилизации в разные исторические периоды. Она содержит материал об истоках атлетики в Древней Греции, о видах соревнований, организации древнегреческих Олимпийских игр и главных местах их проведения.

^ Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.

(1 прим.)796.032(092)

Б93

Бутовский, А. Д.

Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1 / А. Д. Бутовский. – К. : Олимп. лит., 2009. – 336 с.

Вниманию читателя предлагается собрание сочинений нашего выдающегося соотечественника Алексея Дмитриевича Бутовского - одного из инициаторов возрождения современного олимпийского движения конца XIX в., члена первого Международного олимпийского комитета, выдающегося специалиста в отрасли теории и методики физкультурного образования и системы подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту в военных и гражданских учебных заведениях. Приведены сведения о его жизни, педагогическую, военную, спортивную и организационную деятельность. Впервые публикуется "Послужной список генерала А. Д. Бутовского". В издание включено 13 писем Алексея Бутовского Пьеру де Кубертену и Виктору Бальку.

^ Для специалистов по физическому воспитанию и олимпийского спорта и всех, кто интересуется вопросами истории олимпийского движения.

(1 прим.)
  1   2   3   4

Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи