Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Скачати 127.39 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Дата23.03.2013
Розмір127.39 Kb.
ТипНавчальний посібник

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

грудень 2012 р.
811.111

S70

Soars, L.

New Headway English Course : workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1996. – 80 p.

This new intermediate course provides approximately 120 hours of language learning. It fits neatly between Headway Pre-Intermediate and Headway Upper-Intermediate, and together with Headway Elementary and Headway Advanced provides a comprehensive language teaching series for today's classrooms.

(1 прим.)811.111

S70

Soars, L.

New Headway English Course : student's book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1996. – 160 р.

This new intermediate course provides approximately 120 hours of language learning. It fits neatly between Headway Pre-Intermediate and Headway Upper-Intermediate, and together with Headway Elementary and Headway Advanced provides a comprehensive language teaching series for today's classrooms.

(1 прим.)517

Б25

Барковський, В. В.

Вища математика для економістів : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 448 с.

Навчальний посібник містить теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Посібник може бути корисним викладачам, а також фінансистам, бізнесменам та ін.

(1 прим.)930.85

Б78

Бокань, В. А.

Культурологія : навч. посiбник / В. А. Бокань. – 3-є вид., стер. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.

Пропонований посібник висвітлює основи культурології - науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам'яток духовної та матеріальної історії та культури, зв'язків культурних процесів між народами, про життя й побут різних народів і націй як цілісних соціальних інституцій.

^ Цілісне опанування культурологічних процесів сприятиме ефективній діяльності майбутніх управлінців щодо розвитку народного господарства держави.

Для студентів бакалаврату, магістратури, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культурології.

(1 прим.)334.722.1

Б87

Бревнов, А. А.

Организация частного предприятия в Украине / А. А. Бревнов. – Х. : Одиссей, 2004. – 672 с.

В предлагаемой читателю книге на основе отечественного, зарубежного и личного опыта автора изложена комплексная система создания частного предприятия. Книга будет полезна всем, кто предполагает заняться предпринимательством, кто им уже занимается, кто вооружает молодежь новыми знаниями или просто интересуется ими для расширения своего кругозора.

(1 прим.)658.53

В26

Ведерніков, М. Д.

Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 372 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - Економіка і підприємство.

У посібнику наводяться базові положення і методичні основи нормування праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв'язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.

Призначено для студентів і викладачів, може бути використаний фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві.

(1 прим.)621.74

В52

Виробництво виливків : підручник / О. Л. Голубенко [та ін.]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. – 328 с.

У підручнику розглянуто питання виробництва викликів та розробки ливарної технології. Наведено методи формоутворення, склад та послідовність розробки проектів. Викладено основні методичні вказівки для розробки ливарної технології при виконанні курсового проекту з технології ливарного виробництва, а також технологічної частини дипломного проекту.

Призначено студентам спеціальностей 6.050502 - "Обладнання ливарного виробництва" та 6.050402 - "Ливарне виробництво".

(1 прим.)629.5:621.314.632

С89

Судовые полупроводниковые преобразователи : учебник / Б. Ф. Дмитриев [и др.]. – СПб. : СПбГМТУ, 2011. – 526 с.

В учебнике изложен материал по современной элементной базе силовой электроники, рассмотрены методы управления и способы защиты силовых ключей, приведены описание и анализ работы выпрямителей и регуляторов, включая анализ коммутационных процессов и оценку влияния преобразователей на питающую сеть. Дан анализ ущерба от высших гармоник в СЭЭС и мероприятия по его снижению. Изложены способы построения систем управления судовыми преобразователями и моделирование преобразователей в среде Micro-Cap.

Учебник соответствует государственным образовательным стандартам по специальностям 180201 и 220201 и предназначен для подготовки бакалавров, специалистов и магистров в области преобразовательной техники, занимающихся наладкой, испытанием и сдачей судового электрооборудования.

(3 прим.)796.032

Є74

Єрмолова, В. М.

Олімпійська освіта: теорія і практика : [навч. посібник] / В. М. Єрмолова ; НОК України ; Олімп. акад. України. – К. : [б. в.], 2011. – 335 с. + CD.

У посібнику розглянуто історичні та теоретико-методині засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів. Подано практичний матеріал з олімпійської освіти, який може бути використаний у навчальній та позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для вчителів, педагогічних працівників таборів відпочинку, студенів спортивних і педагогічних вищих навчальних закладів.

(1 прим.)796.032:373.5

Є74

Єрмолова, В. М.

Олімпійська освіта у школі : метод. посібник / В. М. Єрмолова ; НОК України ; Олімп. акад. України. – 2-е вид. – К. : [б. в.], 2009. – 85 с.

До збірника увійшли сценарії олімпійських уроків і свят з олімпійської тематики, а також методичні рекомендації щодо їх проведення.

Книга допоможе педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати навчальні заняття і позаурочні заходи з олімпійської тематики, які стануть радісною подією для їх учасників, гостей і організаторів.

(1 прим.)004.4:005.95

З-49

Зелинский, С. Э.

Автоматизация учета персонала : практ. пособие / С. Э. Зелинский. – К. : ЦУЛ, 2003. – 678 с. + CD.

В этой книге рассмотрены различные аспекты применения программного обеспечения для автоматизации управления персоналом украинских предприятий, представлены западные, российские и украинские разработки, описаны проблемы выбора таких программ. На примере конкретного программного продукта от украинского разработчика рассматриваются возможности решения кадровых задач на основе современных компьютерных технологий.

На сопровождающем книгу компакт-диске находятся демоверсия программы PersonPro 2.0 Базовая, более 70 примеров должностных инструкций, типовые формы приказов и отчетов и многое другое.

^ Эта книга будет полезна работникам кадровых служб и отделов кадров, руководителям и топ-менеджерам, а также студентам соответствующих специальностей.

(1 прим.)629.5.018.22

К93

Курти, О.

Постройка моделей судов = Modelli Navali : энцикл. судомоделизма / О. Курти ; сокр. пер. с итал. А. А. Чебана. – 2-е изд., стер. – Л. : Судостроение, 1988. – 544 с.

Кратко изложена история судостроения. Большое внимание уделено общим принципам проектирования судов и моделей. Приведены общие сведения об устройстве старинных судов и их вооружении, подробно объяснено, из какого материала и как лучше строить модели судов.

Предназначена для судомоделистов-любителей, в том числе и начинающих, интересующихся историей судомоделизма.

(1 прим.)629.5.017.1

С32

Сердюченко, А. М.

Згин, стійкість та вільні коливання стержневих систем і пластин суднового корпусу : навч.-метод. посібник / А. М. Сердюченко. – Миколаїв : Румянцева Г. В., 2009. – 111 с.

У посібнику викладено основні питання розрахунків згину, стійкості та вільних коливань стержневих систем різного типу та пластин, що входять до складу суднового корпусу. Представлено як стислі теоретичні відомості, на яких грунтуються відповідні методи розрахунків, так і конкретні розрахункові залежності та алгоритми, за якими потрібно проводити розрахунки у конкретних задачах.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів кораблебудівного факультету з будівельної механіки корабля за розділами "Згин та стійкість стержневих систем", "Згин та стійкість суднових пластин" та "Міцність суден" при виконанні розрахунково-графічних робіт на третьому та четвертому курсах, а також при виконанні курсової роботи з перевірки загальної та місцевої міцності суден на четвертому курсі.

(2 прим.)629.5.017.1

С32

Сердюченко, А. М.

Згин та міцність суден в умовах морського хвилеутворення. (Теоретичні основи та методики розрахунків) : навч.-метод. посібник / А. М. Сердюченко. – Миколаїв : А. М. Сердюченко, 2009. – 162 с.

У посібнику представлено основні питання проблеми забезпечення міцності суден в умовах морського хвилеутворення. Подано загальну характеристику проблеми та основних її складових - проблеми діючих навантажень на судна в морі, проблеми внутрішніх зусиль в корпусі судна, проблеми нормування міцності суден та викладено сучасний рівень розв'язання ціх проблем. Подано практичні методики розрахунків загальної та місцевої міцності корпусу судна.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів кораблебудівного факультету за розділом "Міцність суден" при поглибленому вивчені теоретичного матеріалу та при виконанні курсової роботи з перевірки загальної та місцевої міцності суден.

(1 прим.)1

С60

Солопов, Е. Ф.

Философия : учеб. пособие / Е. Ф. Солопов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 400 с. – (Учебное пособие для вузов).

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Представляет собой целостный теоретический курс современного философского знания.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех интересующихся философским осмыслением бытия, сознания и познания человека во всей полноте его жизни в обществе.

(1 прим.)16

Т63

Тофтул, М. Г.

Логіка : підручник / М. Г. Тофтул. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Академія, 2006. – 400 с. – (Альма-матер).

Підручник охоплює повний курс традиційної логіки і скорочений - сучасної (класичної, некласичної). Дасть змогу студентам пізнати основні закони і форми мислення, схеми побудови правильних міркувань. Систематизації й актуалізації знань сприятиме робота над уміщеними в підручнику запитаннями, вправами, задачами і зразками їх розв'язання. Опануванню термінологічної системи логіки допоможе короткий термінологічний словник.

^ Для студентів вищих навчальних закладів.

(1 прим.)005:796.5

М50

Менеджмент туристичної індустрії : навч. посібник / І. М. Школа [та ін.] ; за ред. І. М. Школи. – Чернівці : Книги - XXI, 2003. – 596 c.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій; аналізуються різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.

^ Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, що вивчають розвиток і управління туристичної індустрії.

(1 прим.)796.032

З-63

Зірки олімпійського спорту України, 1994 - 2008 : спец. проект / НОК України. – К. : Олімп. арена, 2011. – 208 с.

Перед вами, шанувальниками спорту, спеціальний проект Національного олімпійського комітету України. У цьому виданні зібрані унікальні матеріали про перемоги українських олімпійців за період, коли Україна виступала на головних спортивних стартах планети окремою командою - з 1994 по 2008 роки.

Це не просто історії, а замальовки з натури, репортажі з місця подій, що робили кореспонденти нашого журналу " Олімпійська арена". Їм пощастило стати свідками видатних виступів українських атлетів на олімпійських аренах.

(1 прим.)797.12

И86

Искусство быть тренером : программа развития тренера : учебник. Уровень 1 / ФИСА ; НОК УКраины ; ФАВУ Украины. – К. : ФИСА междунар. Федерация Гребли, 2011. – 107 с.

Тренировочная программа развития ФИСА представляет движение за международное сотрудничество в области развития и расширении возможностей гребного спорта. Программа, была открыта в 1985 в ФИСА при поддержке программы Олимпийской Солидарности МОК.

^ Программа была пересмотренна в 1991 и в 2002. Не значительные изменения были внесены в разделы Техники, Методология, Физиология и т. д.

Мы надеемся, что эта программа поможет тренерам в решении конкретных задач учебно-тренировочного процесса и поиска талантливых гребцов.

(1 прим.)797.12

И86

Искусство быть тренером : программа развития тренера : учебник. Уровень 2 / ФИСА ; НОК Украины ; ФАВУ Украины. – К. : ФИСА междунар. Федерация Гребли, 2011. – 123 с.

Тренировочная программа развития ФИСА представляет движение за международное сотрудничество в области развития и расширении возможностей гребного спорта. Программа, была открыта в 1985 в ФИСА при поддержке программы Олимпийской Солидарности МОК.

^ Программа была пересмотренна в 1991 и в 2002. Не значительные изменения были внесены в разделы Техники, Методология, Физиология и т. д.

Мы надеемся, что эта программа поможет тренерам в решении конкретных задач учебно-тренировочного процесса и поиска талантливых гребцов.

(1 прим.)330.101.541

М16

Макроекономічна теорія : навч. посібник / за ред. Г. І. Башнянина, Л. С. Томашик. – Л. : Новий Світ-2000, 2005. – 552 с. – (Вища освіта в Україні).

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу "Макроекономіка", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються макроекономічні проблеми розвитку національної економіки. Особлива увага акцентується на особливостях макроекономічного розвитку перехідної вітчизняної економіки. Макроекономічна теорія трактується як одна із складових частин економічної теорії в її широкій інтерпретації.

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації. Може бути використаний студентами і викладачами ВНЗ I-II рівнів акредитації, всіма хто бажає поповнити свої знання з макроекономіки.

(1 прим.)796.032.2

П27

I зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Інсбрук 2012 : навч. посібник / НОК України ; Олімп. акад. України ; за ред. М. М. Булатової. – К. : [б. в.], 2011. – 64 с.

У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і проведення I зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2012 р. Посібник знайомить із символами, церемоніяим та організацією Ігор; видами спорту, що увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських змагань; унікальними спортивними спорудами; історією та сьогоденням Інсбрука.

^ Для учнів середнього і старшого шкільного віку, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.

(1 прим.)796.032

Т29

Твій перший олімпійський путівник : [навч. посібник] / НОК України ; за заг. ред. М. М. Булатової. – 3-є вид., доп. – К. : Олімп. л-ра, 2009. – 104 с.

У навчальному посібнику подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та досягненнями атлетів світу й України в Олімпійських іграх. Для учнів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та широкого загалу читачів, які цікавляться олімпійським спортом.

(1 прим.)811.161.2'35

У45

Український правопис / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – 3-є вид., випр. й допов. – К. : Наук. думка, 1990. – 240 с.

У нову редакцію книги внесено ряд змін, зумовлених безперервним розвитком, удосконаленням мови. Зокрема розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, введені правила правопису прикметників, похідних від складних географічних назв. Загалом із наявного орфографічного кодексу усувається все, що застаріло, нечітко сформульоване, суперечливе.

Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

(1 прим.)Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи