Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Скачати 95.29 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Дата30.05.2013
Розмір95.29 Kb.
ТипДокументи

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

лютий 2013 р.
681.5:621.3

А22

Автоматика та електротехніка : всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених та студ. з міжнар. участю, 21 - 22 листоп. 2012 р. : матеріали / НУК ; голова орг. ком. С. С. Рижков ; відп. за вип. І. Л. Назарова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 192 с.

У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК з міжнародною участю "Автоматика та електротехніка".

Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового призначення, а також електротехнологічного та інформаційно-вимірювального обладнання.

(3 прим.)681.5:621.3

А22

Автоматика та електротехніка : всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених та студ. з міжнар. участю, 21 - 22 листоп. 2012 р. : програма / НУК ; голова орг. ком. С. С. Рижков ; відп. за вип. І. Л. Назарова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 12 с.

(3 прим.)502.131

Е40

Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. С. Рижков [та ін.] ; НУК ; під заг. ред. проф. С. С. Рижкова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Розглянуто питання, пов'язані з проблемами природокористування і визначення економічного механізму здійснення екологічної політики, а також систему податків за використання природних ресурсів та порушення природного навколишнього середовища згідно з Податковим кодексом України. Викладено методики оцінки економічного збитку від порушення природного середовища.

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів еколого-економічного світогляду, призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", і є необхідним при вивченні курсу "Економіка природокористування".

(1 прим.)614.84

К90

Кулалаєва, Н. В.

Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання : навч. посібник / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – 220 с. + електрон. коп.

Розглянуто вражаючі фактори побутових та промислових пожежних небезпек. Подано основні типи та будову ручних і пересувних засобів пожежогасіння, умови оснащення та їхнього безпечного використання на об'єктах господарювання. Крім того, наведено основні засади культури пожежної безпеки людства як невід'ємного атрибуту його безпечної життєдіяльності, забезпечення дієздатності людини при використанні ручних та пересувних засобів пожежогасіння.

^ Призначено для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей.

(24 прим.)004:621.43

М62

Мінчев, Д. С.

Інформаційні основи систем автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння: планування та обробка результатів експерименту : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Д. С. Мінчев, А. В. Нагірний ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 4 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Наведено докладну інформацію щодо засобів автоматизації досліджень процесів у двигунах внутрішнього згоряння. Логічно пов'язані проблеми планування експерименту, представлення результатів експерименту за допомогою регресійних рівнянь та визначення екстремумів дослідних функцій.

^ Розглянуті відповідні алгоритми і надані рекомендації щодо їх реалізації в сучасних програмних середовищах.

Призначено для студентів заочної та денної форми навчання при вивченні курсів "Інформаційні основи САПР ДВЗ", "Оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння", "Теоретичні основи оптимізації режимів роботи ДВЗ".

(4 прим.)517

М69

Михалін, Г. О.

Математичний аналіз : завдання для контрол. робіт / Г. О. Михалін, П. Ф. Самусенко. – К. : МАУП, 2005. – 80 с.

Пропонований посібник містить 1470 завдань для контрольних робіт з основних тем курсу математичного аналізу, що вивчаються студентами математичних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Рекомендується для самостійної роботи.

^ Для викладачів і студентів математичних і технічних факультетів вищих навчальних закладів України.

(1 прим.)004.4:657

О-42

1С:Бухгалтерия 8 для Украины : учеб. версия / фирма "1С". – М. : 1С, 2008. – 524 с.

Данная книга является пособием по программному продукту "1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Официальная учебная версия". В пособии изложены порядок установки программы "1С:Бухгалтерия 8 для Украины", организация начала работы с программой, вопросы методики ведения учета, от ввода первичных документов и бухгалтерских операций до получения аналитических отчетов и подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. Большое внимание уделяется общим правилам работы пользователя в среде "1С:Предприятие 8", рассматриваются сервисные возможности программы.

(1 прим.)517

П34

Пискунов, Н. С.

Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. пособие для втузов. [В 2 т.]. Т. 2 / Н. С. Пискунов. – 12-е изд. – М. : Наука, 1978. – 575 с.

^ Учебник предназначен для изучения курса математики как в стационарных, так и в заочных втузах.

В связи с включением во втузовскую программу по высшей математике вопросов, необходимых для обеспечения курсом математики втузовских дисциплин, связанных с автоматикой и вычислительной техникой, в учебнике подробно изложены соответствующие разделы.

Обращено внимание на выяснение характера физических явлений, приводящих к уравнениям различных типов и соответствующим краевым задачам. Большое внимание уделено численным методам решения дифференциальных уравнений в частных производных.

Задачи и примеры специально подоброны по каждому разделу курса, что способствует усвоению излогаемого материала. Это обстоятельство также делает книгу удобной для самостоятельного изучения курса математики, в частности для студентов-заочников.

(1 прим.)621.311:519.876.5

П44

Подимака, В. І.

Математичне моделювання перехідних процесів в електроенергетичній системі : навч. посібник / В. І. Подимака, С. М. Новогрецький ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – 76 с.

Викладені теоретичні відомості та алгоритми розрахунку граничного часу відключення струму короткого замикання на шинах електростанції з умов збереження динамічної стійкості й розрахунку на базі рівнянь Парка-Горєва перехідних електромеханічних процесів при підключенні асинхронного двигуна до синхронного генератора. Подані приклади реалізації цих алгоритмів у середовищі MathCAD. Наведені каталожні дані синхронних генераторів суднового виконання та асинхронних двигунів.

Призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів.

(50 прим.)519.86:621.891

С60

Соловьев, С. Н.

Планирование и анализ экспериментов : учеб. пособие / С. Н. Соловьев ; НУК. – Николаев : НУК, 2012. – 96 с.

В учебном пособии дана систематизированная методика планирования и оптимизации экспериментов: полного факторного эксперимента, дробных реплик от полного факторного эксперимента, отсеивающих и экстремальных планов.

^ Приведена методика статистического анализа результатов экспериментов.

Примеры подробно иллюстрируют теоретический материал.

(12 прим.)629.5.03-83

С89

Суднові автоматизовані електроенергетичні системи : навч. посібник. Ч. 1. Суднові електричні станції / С. П. Голіков [та ін.]. – К. : Кондор, 2013. – 198 с.

У навчальному посібнику наведено значний обсяг інформації, пов'язаної зі структурою і складом сучасних суднових електроенергетичних систем, а також особливостями механізму генерування, розподілу і передачі електроенергії в них.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму 6.070104 "Морський та річковий транспорт" (спеціальність "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики") і напряму "Електромеханіка" спеціальностей "Електричні системи і комплекси транспортих засобів" (спеціалізація "Експлуатація суднових автоматизованих систем"), "Електромеханічні системи автоматизації та електропривід" (спеціалізація "Електромеханічні системи суден").

Питання, що не висвітлені у першій частині будуть розглянуті у наступних частинах посібника.

(2 прим.)004.738.5

Т21

Тарнавський, Ю. А.

Internet-технології : конспект лекцій / Ю. А. Тарнавський. – К. : МАУП, 2004. – 118 с.

У пропонованому курсі лакцій розглядаються питання побудови та функціонування Internet, ідентифікації комп'ютерів у мережі, апаратні засоби розширення локальних мереж, функції та призначення proxy-серверів, основні концепції побудови WWW, засоби ділового спілкування, питання безпеки та захисту інформації в Internet.

^ Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також для тих, хто самостійно прагне опанувати основи Internet-технологій.


(1 прим.)629.5.023

Т38

Технология изготовления деталей корпуса судна : учеб. пособие / А. С. Рашковский [и др.] ; НУК ; под общ. ред. А. С. Рашковского. – Николаев : НУК, 2012. – 144 с. + электрон. коп.

Изложена технология изготовления деталей корпуса судна, содержащая подготовку информации о деталях, их классификацию и основные операции изготовления. Приведены сведения о применяемом оборудовании. Представлены содержание лабораторных и практических работ и методические рекомендации к их выполнению.

Предназначено для студентов, обучающихся в кораблестроительных вузах по специальностям "Корабли и океанотехника", "Технология и оборудование сварки", "Специализированные компьютерные системы".

(31 прим.)94(477.73)

У52

Умеренков, А. Н.

Герб и флаг Николаева : ист. очерк / А. Н. Умеренков. – Николаев : Ред. вестн. "Меркурий", 1999. – 43 с.

Что же представляет наш Николаев? Как Рим на семи холмах, так и наш город зародился на семи полуостравах. Если бы каждый из нас смог посмотреть на него с высоты птичьего полета, то увидел бы, как причудливо извиваются голубые ленты Южного Буга, Ингула и Бугского лимана. В этом месте, среди лазурных вод, природой и человеческими руками сотворен наш город. Исторический очерк послужит хорошим подспорьем в проведении уроков в школах, исторических викторин.

(1 прим.)811.111

Ф53

Філіппова, Н. М.

Compass for Research Students : навч. посіб. для підготов. до канд. іспиту з англ. мови / Н. М. Філіппова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – 96 с. + електрон. коп.

Посібник складається з п'яти розділів, тезаурусу та чотирьох додатків і орієнтований на те, щоб допомогти молодим науковцям розвинути навички читання, говоріння та письма на основі типових комунікативних ситуацій.

^ Призначений для магістрів, аспірантів і здобувачів технічних спеціальностей, які готуються до кандидатського іспиту з англійської мови.

(34 прим.)81'22

Ф53

Філіппова, Н. М.

Інформація - мова - знак: семіотика та комунікація : навч. посібник / Н. М. Філіппова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – 84 с. + електрон. коп.

Навчальний посібник - це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни "Семіотика". Він складається з чотирьох розділів, які висвітлюють основні поняття семіотики, мову як особливу знакову систему, семіотику літератури, прикладну семіотику.

^ Посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей, зокрема для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.02030303 "Прикладна лінгвістика.

(34 прим.)629.5:658.14

Ф59

Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / НУК ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с. + електрон. коп.

Монографія присвячена визначенню основних напрямів вирішення актуальних проблем фінансової діяльності суднобудівних підприємств - складових морського транспортного комплексу України.

Робота призначена для керівників та співробітників спеціалізованих підрозділів підприємств, фінансово-кредитних установ, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, магістрантів та студентів.

(14 прим.)005

Ш70

Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні : всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., 6 - 7 груд. 2012 р. : матеріали / НУК ; відп. за вип. М. В. Фатєєв. – Миколаїв : НУК, 2012. – 228 с. + електрон. коп.

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні".

(5 прим.)

Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи