Травень 2013 р icon

Травень 2013 р
Скачати 285.35 Kb.
НазваТравень 2013 р
Дата05.07.2013
Розмір285.35 Kb.
ТипРозрахунок

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

травень 2013 р.504.5

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу у хімічній, видобувній та деревообробній промисловості : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. В. Благодатний, О. С. Рижков, В. Б. Нікольська ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Викладено методику розрахунків викидів забруднюючих речовин у хімічній промисловості, при вибухових роботах, зберіганні та транспортуванні мінеральних речовин і вугілля, а також при обробці деревини. Наведено приклади розрахунків забруднення атмосфери вказаними джерелами.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.

(3 прим.)504.5

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу в енергетиці, металургії та машинобудуванні : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. В. Благодатний, О. С. Рижков, В. Б. Нікольська ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Викладено методику розрахунків викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива, у коксохімічному виробництві, машинобудуванні, а також від автотранспорту. Наведено приклади розрахунків забруднення атомсфери вказаними джерелами.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.

(3 прим.)504.5

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу у хімічній, видобувній та деревообробній промисловості : метод. вказівки / В. В. Благодатний, О. С. Рижков, В. Б. Нікольська ; НУК. – Миколаїв : Торубара О. С., 2013. – 48 с. + електрон. коп.

Викладено методику розрахунків викидів забруднюючих речовин у хімічній промисловості, при вибухових роботах, зберіганні та транспортуванні мінеральних речовин і вугілля, а також при обробці деревини. Наведено приклади розрахунків забруднення атмосфери вказаними джерелами.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.

(10 прим.)504.5

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу в енергетиці, металургії та машинобудуванні : метод. вказівки / В. В. Благодатний, О. С. Рижков, В. Б. Нікольська ; НУК. – Миколаїв : Торубара О. С., 2013. – 48 с. + електрон. коп.

Викладено методику розрахунків викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива, у коксохімічному виробництві, машинобудуванні, а також від автотранспорту. Наведено приклади розрахунків забруднення атомсфери вказаними джерелами.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.

(10 прим.)629.5.03

Г67

Горбов, В. М.

Пропульсивні комплекси морських суден : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. М. Горбов, Б. М. Личко, В. С. Мітєнкова ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Наведено склад суднових пропульсивних комплексів основних типів сучасних морських суден.

Навчальний посібник призначено для використання студентами спеціальності "Суднові та стаціонарні енергетичні установки" як на практичних заняттях, так і у самостійній роботі над матеріалом при вивченні конфігурації суднових пропульсивних комплексів та їх енергетичної ефективності.

^ Може бути корисним студентам інших спеціальностей при вивченні дисципліни "Суднові енергетичні установки".

(3 прим.)94(477. 73)

Г93

Губская, Т. Н.

Николаевский некрополь. Военно-морская элита / Т. Н. Губская. – Николаев : Прокопчук Т. Ю., 2012. – 60 с.

Эта книга - первая в серии "Николаевский некрополь" - приурочена ко Дню военно-морского флота. На ее страницах - биографии представителей военно-морской элиты, похороненных в г. Николаеве. В преддверии приближающегося Дня города планируется выпуск книги о знаменитых николаевцах.

(1 прим.)621.791:

681.5

Д72

Драган, С. В.

Автоматичне керування зварюванням : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. В. Драган ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Уміщено короткі теоретичні відомості про послідовність розробки системи керування автомата для зварювання, рекомендації щодо змісту розділів індивідуального семестрового завдання, необхідні довідкові матеріали для вибору елементів системи керування зварюванням.

Призначені для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" денної та заочної форм навчання. Також можуть бути використані при виконанні дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

(3 прим.)629.584

Д79

Дубина, М. А.

Оптимизация параметров механической системы слежения спускоподъемного устройства подводных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / М. А. Дубина ; НУК ; науч. рук. А. Ф. Галь. – Николаев, 2012. – 221 с.

Метою наукового дослідження є оптимізація параметрів механічної системи слідкування спускопідйомного пристрою підводного апарату.

У дисертації проаналізовано конструктивні типи і досліджено особливості розвитку СПП ПА.

^ Розроблено нову математичну модель механічної системи слідкування СПП ПА, що відображає її основні інженерні і експлуатаційні якості.

Розглянуто особливості проектування механічної системи слідкування СПП ПА за комплектуючими елементами і сформульовано необхідну оптимізаційну задачу.


Целью научного исследования является оптимизация параметров механической системы слежения спускоподъемного устройства подводного аппарата на основании формулирования и решения задач ее функционирования.

^ В диссертации проанализированы конструктивные типы и исследованы особенности развития спускоподъемных устройств подводных аппаратов (СПУ ПА).

Разработана математическая модель механической системы слежения СПУ ПА, отражающая ее основные инженерные и эксплуатационные качества.

^ Рассмотрены особенности проектирования механической системы слежения СПУ ПА по комплектующим элементам и сформулирована необходимая оптимизационная задача.


The purpose of scientific research is parameter optimization of mechanical track launch and recovery system of underwater vehicle.

^ In dissertation structural types are analyzed and the features of development of LARS UV are investigational.

The new mathematical model of the LARS UV mechanical track is developed, reflecting its basic engineering and operating qualities.

The features of planning of the LARS UV mechanical track are considered on stuff elements and а necessary optimization task is formulated.

(1 прим.)629.584

Д79

Дубіна, М. О.

Оптимізація параметрів механічної системи слідкування спускопідйомного пристрою підводних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / М. О. Дубіна ; НУК ; наук. кер. А. Ф. Галь. – Миколаїв, 2013. – 23 с. + електрон. коп.

Метою наукового дослідження є оптимізація параметрів механічної системи слідкування спускопідйомного пристрою підводного апарату.

У дисертації проаналізовано конструктивні типи і досліджено особливості розвитку СПП ПА.

^ Розроблено нову математичну модель механічної системи слідкування СПП ПА, що відображає її основні інженерні і експлуатаційні якості.

Розглянуто особливості проектування механічної системи слідкування СПП ПА за комплектуючими елементами і сформульовано необхідну оптимізаційну задачу.


Целью научного исследования является оптимизация параметров механической системы слежения спускоподъемного устройства подводного аппарата на основании формулирования и решения задач ее функционирования.

^ В диссертации проанализированы конструктивные типы и исследованы особенности развития спускоподъемных устройств подводных аппаратов (СПУ ПА).

Разработана математическая модель механической системы слежения СПУ ПА, отражающая ее основные инженерные и эксплуатационные качества.

^ Рассмотрены особенности проектирования механической системы слежения СПУ ПА по комплектующим элементам и сформулирована необходимая оптимизационная задача.


The purpose of scientific research is parameter optimization of mechanical track launch and recovery system of underwater vehicle.

^ In dissertation structural types are analyzed and the features of development of LARS UV are investigational.

The new mathematical model of the LARS UV mechanical track is developed, reflecting its basic engineering and operating qualities.

The features of planning of the LARS UV mechanical track are considered on stuff elements and а necessary optimization task is formulated.

(1 прим.)339.9

Д96

Дюндін, В. Д.

Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисциліни "Міжнародна економіка" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. Д. Дюндін ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Наведено перелік тем лекційного матеріалу, тем і питань практичних занять, інші матеріали для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з дисципліни, систему контролю успішності, а також список рекомендованої літератури.

^ Призначено для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямами підготовки 030504 "Економіка підприємства".

(3 прим.)005.31

З-33

Запорожець, І. М.

Операційний менеджмент : практикум : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / І. М. Запорожець ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Посібник складено відповідно до навчальної програми з курсу "Операційний менеджмент". Зміст практичних та семінарських занять зорієнтовано на розкриття творчого потенціалу студента, на отримання навиків аналізу й узагальнення інформації техніко-економічного та організаційно-управлінського характеру. До кожної теми наведено ключові програмні питання, питання для самостійного вивчення, а також тестові контрольні питання.

^ Призначено для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601 "Менеджмент", а також для слухачів Інституту післядипломної освіти.

(3 прим.)629.542

К12

Кабанова, Н. М.

Визначення оптимальних головних елементів суховантажних суден трампового способу експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Н. М. Кабанова ; НУК ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. – Миколаїв, 2013. – 171 с.

Метою дисертаційної роботи є розробка удосконаленої технології визначення оптимальних головних елементів і характеристик трампових суден на початкових стадіях їх проектування.

Для досягнення мети сформульовано сукупність стохастичних задач функціонування трампового судна, реалізовану у відповідній імітаційній моделі. Стохастична постановка задачі дозволяє врахувати фактори реальної експлуатації суден розглядуваного способу експлуатації.

Розроблений алгоритм оптимізації основних характеристик трампу реалізовано в прикладному програмному продукті "TrampCargoShip" і призначено для знаходження на початкових етапах проектування основних елементів та характеристик судна трампового способу експлуатації за заданими економічними умовами.


Целью диссертационной работы является разработка усовершенствованной технологии определения оптимальных главных элементов и характеристик трамповых судов на начальных стадиях их проектирования.

Для достижения указанной цели разработана методика, включающая формулировку и решение задач функционирования трамповых судов с учетом влияния случайных условий их эксплуатации, выбор критерия эффективности, а также соответствующей системы тривиальных и функциональных ограничений, что позволило создать оптимизационную математическую модель поиска основных элементов трампа на начальных этапах его проектирования.

Разработанный алгоритм оптимизации основных характеристик трампа реализован в прикладном программном продукте "TrampCargoShip" и предназначен для нахождения на начальных этапах проектирования основных элементов и характеристик судна трампового способа эксплуатации по заданным экономическим условиям.


The aim of the thesis is to develop the improved technology for the definition of vessel's optimal main elements and characteristics at the initial stages of design.

For the problem solving the set of stochastic tasks of tramp ship's functioning are formulated. The tasks are released in the corresponding simulation model. The stochastic formulation of the problem allows to consider the factors of real conditions of tramp's operation.

The developed optimization algorithm is implemented in software product "TrampCargoShip" and is created for tramp's basic elements and characteristics definition at the initial stages of ship design.

(1 прим.)629.542

К12

Кабанова, Н. М.

Визначення оптимальних головних елементів суховантажних суден трампового способу експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Н. М. Кабанова ; НУК ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. – Миколаїв, 2013. – 24 с. + електрон. коп.

Метою дисертаційної роботи є розробка удосконаленої технології визначення оптимальних головних елементів і характеристик трампових суден на початкових стадіях їх проектування.

Для досягнення мети сформульовано сукупність стохастичних задач функціонування трампового судна, реалізовану у відповідній імітаційній моделі. Стохастична постановка задачі дозволяє врахувати фактори реальної експлуатації суден розглядуваного способу експлуатації.

Розроблений алгоритм оптимізації основних характеристик трампу реалізовано в прикладному програмному продукті "TrampCargoShip" і призначено для знаходження на початкових етапах проектування основних елементів та характеристик судна трампового способу експлуатації за заданими економічними умовами.


Целью диссертационной работы является разработка усовершенствованной технологии определения оптимальных главных элементов и характеристик трамповых судов на начальных стадиях их проектирования.

Для достижения указанной цели разработана методика, включающая формулировку и решение задач функционирования трамповых судов с учетом влияния случайных условий их эксплуатации, выбор критерия эффективности, а также соответствующей системы тривиальных и функциональных ограничений, что позволило создать оптимизационную математическую модель поиска основных элементов трампа на начальных этапах его проектирования.

Разработанный алгоритм оптимизации основных характеристик трампа реализован в прикладном программном продукте "TrampCargoShip" и предназначен для нахождения на начальных этапах проектирования основных элементов и характеристик судна трампового способа эксплуатации по заданным экономическим условиям.


The aim of the thesis is to develop the improved technology for the definition of vessel's optimal main elements and characteristics at the initial stages of design.

For the problem solving the set of stochastic tasks of tramp ship's functioning are formulated. The tasks are released in the corresponding simulation model. The stochastic formulation of the problem allows to consider the factors of real conditions of tramp's operation.

The developed optimization algorithm is implemented in software product "TrampCargoShip" and is created for tramp's basic elements and characteristics definition at the initial stages of ship design.

(1 прим.)629.5.01:519.863

М54

Методы оптимизации в принятии технических и экономических решений : учеб. пособие / А. Я. Казарезов [и др.]. – Николаев : Атолл, 2007. – 145 с.

Изложены основные приемы оптимального проектирования, используемые в судостроении, в основу которых положены методы математического программирования. Пособие снабжено рядом численных примеров применения оптимизационных моделей для решения задач проектирования и выбора оптимального варианта решения.

Предназначено для иностранных и украинских студентов, обучающихся по следующим направлениям: "Судостроение и океанотехника", "Программная инженерия", "Компьютерные науки", "Менеджмент"; в частности, может быть полезно при дипломном проектировании.

(2 прим.)004.82

К56

Коваленко, И. И.

Представление знаний на основе теории грубых множеств : учеб. пособие / И. И. Коваленко, Т. В. Пономаренко, А. В. Швед ; НУК. – Николаев : Илион, 2013. – 52 с.

Рассмотрены вопросы представления знаний в системах искусственного интеллекта с применением теории грубых множеств (ТГМ) в условиях, когда знания не являются точными и невозможно выполнить их точную классификацию. Приведен ряд примеров прикладного использования ТГМ.

^ Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям направлений 050101 "Компьютерные науки" и 05010103 "Программная инженерия".

(5 прим.)517

К89

Кузнецов, А. Н.

Графики функций : справ. пособие / А. Н. Кузнецов, А. Л. Чорный ; НУК. – Николаев : НУК, 2012. – 160 с.

Данный справочник ставит целью систематизировать методы построения графиков функций с привлечением методов высшей математики. Выполнен анализ построения графиков функций, заданных явно и неявно, в декартовых и полярных координатах, в параметрической форме. Даны для справок графики наиболее распространенных специальных функций, а также функций, заданных через пределы и интегралы.

^ Пособие предназначено для студентов всех специальностей и молодых преподавателей.

(1 прим.)340:811.

111

Л74

Ломжець, Ю. В.

Fundamentals of Ukrainian Law : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Ю. В. Ломжець, С. М. Бєлоусова ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Посібник має головною метою прискорити отримання студентами базових знань з основних галузей права України, а також спрямований на розвиток у студентів мовленнєвих навичок, необхідних для спілкування з юридичних питань.

Рекомендується для студентів-іноземців усіх спеціальностей і напрямків підготовки, а також для українських студентів, які бажають поглибити власні знання з англійської мови.

(3 прим.)621.791

М33

Матвиенко, М. В.

Диффузионная сварка с управляемым напряженно-деформированным состоянием корпусов электромагнитных клапанов гидросистем : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / М. В. Матвиенко ; НУК ; науч. рук. В. В. Квасницкий. – Николаев, 2013. – 184 с.

Дисертація присвячена розвитку і вдосконаленню способу дифузійного зварювання з керованим НДС корпусів електромагнітних клапанів гідросистем із сталей 12Х18Н10Т і 10864.

Комп'ютерним моделюванням показано, що в зоні стику в умовах ДЗ у вакуумі з термоциклювання проковзування спостерігається тільки на невеликих периферійних ділянках стику, що призводить до більш рівномірного розподілу пластичних деформацій.

Розроблено рекомендації з конструювання заготовок корпусу клапана, технологія дифузійного зварювання з керованим напружено-деформованим станом, освоєно виробництво промислових виробів, підтверджено їх відповідність технічним умовам.


Диссертация посвящена развитию и совершенствованию способа диффузионной сварки с управляемым НДС корпусов электромагнитных клапанов гидросистем из сталей 12Х18Н10Т и 10864 на основе установленных закономерностей развития термодеформационных процессов в различных зонах стыка, в том числе с учетом возможного проскальзывания соединяемых поверхностей, деформаций мгновенной пластичности и ползучести.

Компьютерным моделированием показано, что в зоне стыка при наличии проскальзывания между соединяемыми поверхностями сталей 12Х18Н10Т и 10864 в условиях ДС в вакууме с термоциклированием при высоких коэффициентах трения, характерных для нагретых в вакууме сталей, проскальзывание наблюдается только на небольших периферийных участках стыка, что мало сказывается на напряженно-деформированном состоянии, но приводит к более равномерному распределению пластических деформаций по стыку.

Разработаны рекомендации по конструированию заготовок корпуса клапана, технология диффузионной сварки с управляемым напряженно-деформированным состоянием, параметры режима сварки, Типовая технология ДС клапанов (УКФА. 25191. 00. 002–2011). Сварка промышленных изделий подтвердила их соответствие техническим условиям.


The dissertation work is devoted to the development and improvement of methods of diffusion welding with controlled stress-strain state of shells of hydraulic electromagnetic valves with steel 12X18H10T and 10864.

Computer simulation shows that in zone of the junction in diffusion welding in vacuum with thermocycling the slip occurs only in small peripheral parts of the junction, which leads to a more uniform distribution of plastic deformation.

The recommendations of the valve body construction procurement, technology diffusion welding with controlled stress-strain state, the commercial production of industrial

products, confirmed their compliance with specifications.

(1 прим.)621.791

М33

Матвієнко, М. В.

Дифузійне зварювання з керованим напружено-деформованим станом корпусів електромагнітних клапанів гідросистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / М. В. Матвієнко ; НУК ; наук. кер. В. В. Квасницький. – Миколаїв, 2013. – 24 с. + електрон. коп.

Дисертація присвячена розвитку і вдосконаленню способу дифузійного зварювання з керованим НДС корпусів електромагнітних клапанів гідросистем із сталей 12Х18Н10Т і 10864.

Комп'ютерним моделюванням показано, що в зоні стику в умовах ДЗ у вакуумі з термоциклювання проковзування спостерігається тільки на невеликих периферійних ділянках стику, що призводить до більш рівномірного розподілу пластичних деформацій.

Розроблено рекомендації з конструювання заготовок корпусу клапана, технологія дифузійного зварювання з керованим напружено-деформованим станом, освоєно виробництво промислових виробів, підтверджено їх відповідність технічним умовам.


Диссертация посвящена развитию и совершенствованию способа диффузионной сварки с управляемым НДС корпусов электромагнитных клапанов гидросистем из сталей 12Х18Н10Т и 10864 на основе установленных закономерностей развития термодеформационных процессов в различных зонах стыка, в том числе с учетом возможного проскальзывания соединяемых поверхностей, деформаций мгновенной пластичности и ползучести.

Компьютерным моделированием показано, что в зоне стыка при наличии проскальзывания между соединяемыми поверхностями сталей 12Х18Н10Т и 10864 в условиях ДС в вакууме с термоциклированием при высоких коэффициентах трения, характерных для нагретых в вакууме сталей, проскальзывание наблюдается только на небольших периферийных участках стыка, что мало сказывается на напряженно-деформированном состоянии, но приводит к более равномерному распределению пластических деформаций по стыку.

Разработаны рекомендации по конструированию заготовок корпуса клапана, технология диффузионной сварки с управляемым напряженно-деформированным состоянием, параметры режима сварки, Типовая технология ДС клапанов (УКФА. 25191. 00. 002–2011). Сварка промышленных изделий подтвердила их соответствие техническим условиям.


The dissertation work is devoted to the development and improvement of methods of diffusion welding with controlled stress-strain state of shells of hydraulic electromagnetic valves with steel 12X18H10T and 10864.

Computer simulation shows that in zone of the junction in diffusion welding in vacuum with thermocycling the slip occurs only in small peripheral parts of the junction, which leads to a more uniform distribution of plastic deformation.

The recommendations of the valve body construction procurement, technology diffusion welding with controlled stress-strain state, the commercial production of industrial

products, confirmed their compliance with specifications.

(1 прим.)621.431.

7:629.5

Н23

Наливайко, В. С.

Суднові двигуни внутрішнього згоряння : метод. вказівки для викон. граф.-розрахунк. робіт для студ. ден. та заоч. форм навчання (спец. 6.051202 - Суднові енергетичні установки та устаткування) : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко, В. С. Хоменко ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

В методичних вказівках наведені методичні розробки для виконання графічно-розрахункових робіт (курсові проекти, контрольні роботи, та ін.), що передбачені робочою програмою з дисципліни "Суднові двигуни внутрішнього згоряння". В яких викладені розрахунки на прикладах конкретних двигунів, що дає можливість зіставити результати і перевірити їх якість.

Методичні вказівки призначені в основному для студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 6.050201 "Суднобудування та океанотехніка", спеціальностей "Суднові енергетичні установки та устаткування", а також можуть бути корисними для студентів, які навчаються за напрямом 6.050503 "Машинобудування", спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння".

(3 прим.)821(477.

73)

П23

Певзнер, Е. Г.

Секрет долголетия : стихи разных лет / Е. Г. Певзнер. – 2-е изд., испр. и доп. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2012. – 180 с. – Автограф.

В очередной книге поэтессы, живущей в Николаеве, так же как и в предыдущих, удивительное чувство природы (для нее - одушевленной), музыки, та же простота, чистота образа, лаконичность. Некоторые стихи обладают магнетизмом - так и тянет перечитать вновь. Некоторые философичны, в некоторых чувствуется дар предвидения. Они согревают душу.

(1 прим.)629.5.02

П27

Перов, В. Н.

Технологичность корпусных конструкций : метод. указания : электрон. изд. комбинир. использов. на DVD-ROM / В. Н. Перов, Н. В. Цыкало ; НУК. – Электрон. дан. – Николаев : НУК, 2012. – 3 электрон. опт. диска (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Изложены вопросы технологичности формы поверхности корпуса судна, корпусных материалов, деталей, технологических и конструктивных узлов и секций корпуса судна. Показано влияние технологичности и трудоемкость изготовления корпусных конструкций и судов в целом.

^ Предназначено для студентов, которые учатся в кораблестроительных вузах по специальности "Корабли и океанотехника".

(3 прим.)004.4

М54

Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності 7.05010301 - "Програмне забезпечення систем" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. Б. Приходько [та ін.] ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Розроблено кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Призначено для студентів технічних спеціальностей.

(3 прим.)004.4

М54

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за напрямом підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. Б. Приходько [та ін.] ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Розроблено кафедрою програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Призначено для студентів технічних спеціальностей.

(3 прим.)339.9

П80

Пройденко, І. Г.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу "Міжнародна економіка" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / І. Г. Пройденко ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Вміщено вступ, зміст самостійної роботи студентів, контрольні питання та чотири теми програми "Міжнародна економіка", які виносяться виключно на самостійне опрацювання студентів, а також перелік основної літератури.

^ Призначені для студентів напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" денної форми навчання.

(3 прим.)332

Р57

Ришняк, Н. М.

Методичні вказівки до вивчення тем курсу "Регіональна економіка" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Н. М. Ришняк ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Уміщено вимоги та рекомендації щодо вивчення курсу "Регіональна економіка", робочий тематичний план, плани змісту теоретичного матеріалу, тематику самостійної роботи та методичні рекомендації щодо її виконання, контрольні запитання і перелік літератури.

^ Призначені для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

(3 прим.)336

Р59

Рогов, Г. К.

Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для студентів спецільності 8.03050801 "Фінанси і кредит" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Г. К. Рогов, Т. В. Селікова ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Розкрито ціль, перелік завдань і зміст робіт переддипломної практики. Визначено вимоги до оформлення та представлення звіту з практики, а також порядок його захисту.

^ Призначено для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" і викладачів вищих навчальних закладів, які викладають економічні та фінансові дисципліни.

(3 прим.)81'42

С53

Снігур, Л. А.

Лінгвістика тексту : практикум : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Л. А. Снігур ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Практикум з курсу "Лінгвістика тексту" містить завдання до семінарів, які спрямовані на осмислення теоретичного матеріалу, а також схеми лінгвістичного аналізу, питання та тест для самоперевірки теоретичних знань.

^ Призначений для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика".

(3 прим.)001.891

С60

Соловйов, С. М.

Основи наукових досліджень : навч. посібник / С. М. Соловйов. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 180 с.

У навчальному посібнику наведено методи планування та здійснення експерименту в технічних галузях наукових досліджень і виробництва. З багатьма прикладами розглянуті питання вибору устаткування, вимірювальних засобів, уникнення грубих похибок і обробки результатів експерименту.

Навчальний посібник, у першу чергу, пропонується магістрантам спеціальностей технічного спрямування. Він може бути корисним також аспірантам, молодим ученим та інженерам.

(7 прим.)621.431:

629.33

Т41

Тимошевський, Б. Г.

Діагностика автомобільних двигунів внутрішнього згоряння : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Б. Г. Тимошевський ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Розглянуто основні положення діагностики автомобільних двигунів, що обладнані сучасними електронними системами керування робочим процесом. Наведено інформацію про сучасні прилади для здійснення діагностики автомобільних двигунів та основи методик пошуку несправностей за допомогою такого діагностичного обладнання.

Призначено для студентів технічних вузів, які навчаються за спеціальністю 8.050504 – "Двигуни внутрішнього згоряння". Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі ремонту та налагодження автомобільних двигунів.

(3 прим.)629.5.01:004.896

Ц59

Цикало, Н. В.

Основи автоматизованого проектування технологічних процесів : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Н. В. Цикало, О. С. Рашковський, В. М. Перов ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Викладено матеріал для вивчення дисципліни "Основи автоматизованого проектування та технологічність корпусних конструкцій". Наведено рекомендації щодо виконання та оформлення лабораторних робіт, перелік питань для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів спеціальностей 6.05120101 "Кораблі та океанотехніка" та 7.05010301 "Програмне забезпечення систем"; а також може бути використаний студентами, які навчаються на факультеті заочної та дистанційної освіти.

(3 прим.)621.374

(038)

Ц87

Цуркін, В. М.

Український термінологічний словник "Імпульсні процеси та технології" : термінол. слов. : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. М. Цуркін, Л. Є. Овчиннікова ; НУК. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Словник охоплює термінологію сфери імпульсних процесів і технологій, а також деякі терміни суміжних областей, якими повинні володіти фахівці напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології". Він базується на нормативних документах та довідкових матеріалах.

^ Призначено студентам, аспірантам та інженерам, які займаються дослідженням та розробкою електротехнічних пристроїв для електроімпульсних технологій.

(3 прим.)629.5.023

Я29

Яглицький, Ю. К.

Технологічність корпусних конструкцій : навч. посібник / Ю. К. Яглицький ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – 224 с. + електрон. коп.

Розглянуто питання технологічності конструкцій корпусу судна у сучасних умовах. Технологічність конструкцій корпусу необхідно передбачати вже на перших стадіях проектування судна, причому її варто розглядати комплексно.

Призначено для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються у кораблебудівних вузах за напрямом підготовки 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка". Посібник також може бути використаний студентами, які навчаються за напрямами підготовки 6.050504 "Зварювання", 6.050103 "Програмна інженерія" та 6.050503 "Машинобудування".

(6 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 49. Вип. 36 / МДГУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 200 с. – (Техногенна безпека).

^ Збірка наукових праць висвітлює найбільш актуальні питання, пов'язані з підвищенням рівня екологічної безпеки в процесі ведення господарської діяльності.

У публікаціях вітчизняних і закордонних авторів розглядаються проблеми небезпечного техногенного впливу господарських об'єктів на довкілля і шляхи їх подолання, екологічні аспекти медико-біологічних і сільськогосподарських технологій, використання нових інформаційних технологій та навчально-методичних засобів підвищення екологічної безпеки.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, які займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних технологій.

(2 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 73. Вип. 60 / МДГУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 140 с. – (Техногенна безпека).

^ Збірка наукових праць висвітлює найбільш актуальні питання, пов'язані з підвищенням рівня екологічної безпеки в процесі ведення господарської діяльності.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, що займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних технологій.

(4 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 95. Вип. 82 / МДГУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 100 с. – (Економіка) (Техногенна безпека).

^ У збірнику висвітлені результати досліджень з багатьох екологічних проблем, таких як зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні палива.

У публікаціях авторів розглядається коло питань застосування енергозберігаючих технологій як у стаціонарних умовах, так і на транспорті.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, що займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних технологій.

(2 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 85. Вип. 72 / МДГУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 96 с. – (Техногенна безпека).

У збірнику висвітлені результати досліджень з багатьох екологічних проблем, таких як вплив енергетичного обладнання на довкілля, особливості поведінки радіонуклідів у грунтах зрошуваних масивів, можливості моніторингу нової генерації водопостачання, інноваційні методи використання відновлювальних джерел енергії.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, що займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних технологій.

(2 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 77. Вип. 64 / МДГУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 152 с. – (Техногенна безпека).

У збірнику висвітлені результати досліджень з багатьох екологічних проблем, таких як зменшення щкідливих викидів на підприємствах, використання відновлюваних джерел енергії, забезпечення в районі забруднення нафтою екологічної безпеки, оцінка стану забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю на автошляхах та ін.

У публікаціях авторів також розглядаються питання аналізу енергетичної та екологічної безпеки країни і регіонів, удосконалення роботи газотурбінних установок і застосування енергозберігаючого обладнання на транспорті, так і в стаціонарних умовах.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, що займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних технологій.

(4 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 111. Вип. 98 / ЧДУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 236 с. – (Техногенна безпека).

У збірці наведені матеріали наукових досліджень за останні роки, що висвітлюють такі питання, як екологічна безпека, енергоефективні та екологічно безпечні технології, моніторинг, прогнозування та людський фактор при техногенному забрудненні навколишнього середовища, застосування енергозберігаючого обладнання як на транспорті, так і в стаціонарних умовах.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, які займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних та енергозберігаючих технологій.

(2 прим.)08

Н34

Наукові праці : наук.-метод. зб. Т. 163. Вип. 151 / ЧДУ ім. Петра Могили ; голова ред.-вид. ради Л. П. Клименко. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 140 с. – (Техногенна безпека).

У збірці наведені матеріали наукових досліджень за останні роки, які висвітлюють такі питання, як екологічна безпека, енергоефективні та екологічно безпечні технології, моніторинг, прогнозування та людський фактор при техногенному забрудненні навколишнього середовища, застосування енергозберігаючого обладнання як на транспорті, так і в стаціонарних умовах.

Роботи, представлені у збірці, будуть корисними для науковців і фахівців-практиків, які займаються проблемами охорони та моніторингу довкілля, розробкою природоохоронних та енергозберігаючих технологій.

(2 прим.)016:629.5

П44

Подгуренко Владимир Сергеевич : биобиблиогр. указ. : к 75-летию со дня рождения и 50-летию инж. и науч. деятельности / НУК ; сост. В. В. Торубара. – Николаев : Торубара Е. С., 2012. – 48 с. – Автограф.

Биобиблиографический указатель посвящается 75-летию со дня рождения и 50-летию инженерной и научной деятельности кандидата технических наук, доцента Подгуренко Владимира Сергеевича.

(7 прим.)016:629.5

Р28

Рашковский Александр Саулович : библиогр. указ. : к 80-летию со дня рождения / НУК ; сост.: С. Ю. Гордынец, Т. С. Панченко. – Николаев : НУК, 2013. – 68 с. + электрон. коп.

Библиографический указатель посвящается 80-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика Академии инженерных наук Украины и Академии наук судостроения Украины, заведующего кафедрой технологии судостроения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Александра Сауловича Рашковского.

(15 прим.)Схожі:

Травень 2013 р iconПлан захисту дисертаційних робіт на травень 2013 року
Правові та організаційні засади створення І використання інтегрованого банку даних овс україни (12. 00. 07)
Травень 2013 р iconУкраїна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С
Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С. 5
Травень 2013 р iconНові надходження літератури в бібліотеку травень 2012р

Травень 2013 р iconУкраїнські журнали в базах thomson reuters, травень 2012

Травень 2013 р iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Травень 2013 р iconДокументи
1. /накази за травень до _нтернету.doc
Травень 2013 р iconДокументи
1. /накази за травень до _нтернету.doc
Травень 2013 р iconГрафік щотижневого відвідування співробітниками Донецького національного медичного університету ім. М. Горького центрів первинної медико-санітарної допомоги Донецької області з питань діагностики та лікування первинної артеріальної гіпертензії (травень-червень 2013 р.
М. Горького центрів первинної медико-санітарної допомоги Донецької області з питань діагностики
Травень 2013 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2011
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Травень 2013 р iconСистематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 7
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи