Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» icon

Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Скачати 123.28 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Дата06.03.2014
Розмір123.28 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи економічної теорії»

5 семестр

Кількість кредитів ЄКТС - 2 кредити.

 1. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем і на основі цього з’ясування суті і особливостей трансформаційної економіки України.

 2. ^ Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Основи економічної теорії» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

 1. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” є:

 • науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

 • розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

 • з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

 • розкрити сутність та особливості розвитку ринкової економіки;

 • з’ясувати основи діяльності підприємств та домогосподарств, як суб’єктів ринкової економіки та особливості;

 • визначити основні засади функціонування національної економіки як цілого, проблеми її нестабільності;

 • охарактеризувати основні форми міжнародних економічних відносин та особливості входження України у світове господарство.

 1. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • зміст економічних законів і економічних категорій;

 • сутність і механізм використання методів економічного дослідження;

 • об’єктивні основи формування і зміст сучасної економічної політики держави;

 • економічні основи виробництва матеріальних благ, використання ресурсів та економічного вибору;

 • сутність економічних систем, їх відмінності і закономірності розвитку;

 • економічний зміст відносин власності, їх типи, види і форми;

 • фундаментальні категорії та закони ринкової економіки, принципи її функціонування;

 • сутність розподілу матеріальних благ у ринкових системах, принципи формування доходів населення, його економічне становище;

 • об’єктивні засади функціонування підприємств та домогосподарств у ринковій економіці;

 • економічні основи функціонування національної економіки як цілого, її нестабільності та макроекономічного регулювання;

 • проблеми виникнення та закономірності розвитку світового господарства, форми міжнародних економічних відносин України у міжнародному поділі праці;

 • зміст трансформаційної економіки України, завдання удосконалення її трансформаційної моделі і забезпечення економічного зростання.

Основні вміння:

 • аналізувати економічні закони та економічні категорії, виявляти наслідки їх дії (функціонування), можливості використання в господарській практиці;

 • характеризувати економічні системи, пізнавати їх рушійні сили, особливості та механізм розвитку;

 • виявляти результати використання всіх факторів виробництва, можливості розв’язання проблеми економічного вибору в сучасному світі;

 • аналізувати модель ринкової економіки, її особливості, протиріччя та тенденції розвитку;

 • аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, формування доходів населення, виявляти шляхи подолання майнового розшарування та ліквідації бідності;

 • аналізувати сучасну економіку України, виявляти перспективи її розвитку, підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення, розв’язання інших соціальних проблем;

 • робити рекомендації з приводу підвищення дієвості економічної політики держави у трансформаційному суспільстві України, підвищення ефективності використання ресурсів, зростання продуктивності суспільної праці, розвитку НТП тощо.

 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії

Еволюція поглядів на об’єкт економічного дослідження та етапи становлення і розвитку економічної науки. Загальне визначення об’єкту економічного дослідження та його конкретизація у поняттях “виробництво”, “обмін”, “розподіл”, “споживання”. Суб’єкти економічних відносин у різних суспільствах. Визначення предмету економічної теорії. Мета економічного дослідження.

Функції економічної теорії.

Метод та засоби економічного дослідження. Використання методу абстракції в економічній теорії. Обгрунтування економічних законів та категорій. Економічні моделі. Математичні методи. Роль практики, експерименту. Інформаційна база економічних досліджень.

Економічна теорія та економічна політика.

Економічна теорія і інші науки про суспільство і природу.

Завдання економічної теорії в умовах переходу України до ринкової економіки.


^ Тема 2. Потреби та споживчі блага

Потреби та споживчі блага. Різноманітність потреб та підходи до їх класифікації. Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Безмежність потреб як стимул для виробництва.

Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності споживчого блага та його вплив на поведінку споживача. Споживчий вибір.


^ Тема 3. Суспільне виробництво та ресурси

Суспільне виробництво та його основні фактори. Історичні типи суспільного виробництва. Предмети праці і засоби праці. Робоча сила. Суспільне виробництво як єдність продуктивних сил і виробничих відносин. Спеціалізація, раціональне розміщення, кооперація, оптимізація масштабів виробництва як засоби зростання результативності виробництва.

Матеріальне і нематеріальне виробництво. Первинне, вторинне і третинне виробництво.

Ресурси виробництва. Економічне тлумачення понять “земля”, “праця”, “капітал”, “підприємницька здатність”.

Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Виробничі можливості економіки. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва та його вплив на поведінку виробника.

Ресурсний потенціал України.

Технологічний спосіб виробництва. Еволюція технологічних способів виробництва. Сучасний технологічний спосіб виробництва. Технологічний спосіб виробництва в Україні.

Продукт як результат втілення факторів виробництва. Необхідний та додатковий продукт. Ефективність використання факторів виробництва. Продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломістськість продукції. Економічне зростання та його особливості на сучасному етапі.


^ Тема 4. Економічні відносини власності.

Економічний зміст власності. Власність і виробництво. Власність на засоби виробництва в системі виробничих відносин. Власність на робочу силу. Власність на продукт як результат виробництва. Право власності.

Типи, види і форми власності. Еволюція відносин власності. Відносини власності в індустріально розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Реформування відносин власності в постсоціалістичних країнах.

Власність в умовах сучасної України. Роздержавлення та приватизація власності: необхідність, сутність, форми та методи.


^ Тема 5. Економічні системи.

Поняття “економічна система”. Еволюція економічних систем.

Економічна система ринкової економіки та модель її економічного кругообігу. Принципи ринкової економіки. Значення принципів економічної свободи і конкуренції. Відкритість економіки. Саморегулювання економічних процесів. Переваги і недоліки ринкової економіки.

Сутність планової (адміністративно-командної) економіки та модель її економічного кругообігу. Державний монополізм. Централізований розподіл ресурсів. Ієрархія економічних інтересів. Можливості і обмеженість планової (адміністративно-командної) економіки. Соціальні гарантії і проблема рівності.

Змішана економіка розвинутих країн.

Економічна система сучасної України.


^ Тема 6. Товарне виробництво – основа ринкової економіки.

Товарне виробництво, його риси, умови виникнення і існування. Типи товарного виробництва. Економічні переваги товарної форми організації господарства. Еволюція товарного виробництва.

Товар та його властивості. Споживна вартість і вартість товару. Мінова вартість. Двоїстий характер праці, втіленої в товар. Протиріччя між приватною і суспільною працею.

Величина вартості товару. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару. Проста і складна праця.

Закон вартості як закон товарного виробництва.


^ Тема 7. Гроші у функціонуванні ринку.

Гроші. Виникнення та еволюція грошей. Функції грошей.

Види грошей. Готівка. Паперові гроші. Замінники грошей. Банківські депозити.

Закони грошового обігу. Поняття інфляції. Грошові системи. Конвертованість грошей.

Гроші в Україні: історія і сучасність.


^ Тема 8. Економічний механізм ринку.

Ринковий попит. Закон попиту. Графічне зображення змін попиту. Крива попиту. Нецінові чинники попиту. Еластичність попиту. Поведінка покупця на ринку.

Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Графічне зображення змін пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові чинники пропозиції. Еластичність пропозиції. Поведінка продавця на ринку.

Ціна ринкової рівноваги. Встановлення ринкової рівноваги. Ринкова ціна. Явища дефіциту та надлишку товарів. Негативна роль монополії у встановленні ринкової рівноваги. Антимонопольні заходи держави. Державне втручання в економіку і проблема стабільності ринкової рівноваги.

Встановлення ринкової рівноваги в сучасній економіці України.


^ Тема 9. Рівні види ринків та ринкова інфраструктура.

Національний ринок як система ринків. Класифікація ринків. Ринок товарів і послуг. Ринок природних ресурсів. Ринок праці. Ринок грошей. Ринок капіталів. Ринок цінних паперів. Валютний ринок.

Особливості ціноутворення на окремих ринках.

Поняття ринкової інфраструктури та її елементи.

Товарні біржі. Функції товарної біржі. Організація торгів та види угод. Товарні біржі в Україні.

Фондові біржі, їх функції та організація діяльності. Фондові біржі в Україні.

Банки та банківська система. Функції банків. Операції банків. Прибуток банку. Банківська система в Україні.

Інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії та інші фінансово-кредитні посередники.

Служби зайнятості в організації ринку праці. Особливості ринку праці в Україні.


^ Тема 10. Формування доходів у ринковій економіці.

Принципи розподілу створеного продукту і формування доходів у ринковій та адміністративно-командній системах. Підходи до з’ясування проблеми формування доходів у ринковій економіці.

Рента – доход власника за використання землі.

Заробітна плата, її форми та системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Теорії заробітної плати.

Позичковий процент. Норма позичкового проценту та фактори, що її визначають.

Прибуток. Прибуток як бухгалтерське і економічне явище. Норма та маса прибутку. Фактори, що впливають на норму прибутку.

Роль прибутку у системі вільної конкуренції.

Перерозподіл доходів та утворення кінцевих доходів. Проблема соціальної справедливості.


^ Тема 11. Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво.

Підприємство та його види. Підприємство та власність. Підприємництво.

Малий та великий бізнес. Розмір підприємства та фактори, що його визначають. Необхідність поєднання малого та великого бізнесу.

Фермерські господарства, їх економічна суть і значення. Кооперація у діяльності фермерських господарств. Фермерство в Україні.

Колективні сільськогосподарські підприємства.

Державне підприємство у ринковій економіці. Державні підприємства в умовах переходу України до ринкової економіки.

Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот. Витрати виробництва, їх структура, рівень та динаміка. Підприємницький дохід.

Підприємництво в Україні. Законодавство України про підприємство і підприємництво.


^ Тема 12. Домогосподарство у функціонуванні ринкової економіки.

Економічна сутність домогосподарства. Еволюція домогосподарства. Доходи і витрати домогосподарства. Роль домогосподарств у економічному кругообігу.

Домогосподарства в Україні.


^ Тема 13. Управління підприємством. Менеджмент.

Зміст управлінської діяльності у країнах ринкової економіки. Поняття менеджменту. Еволюція теорій управління.

Функції управління фірмою: планування, організація, мотивація, контроль.

Організаційні структури управління. Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична моделі. Розвиток організаційних структур управління в сучасних умовах.

Засоби управління. Комунікації (зовнішні, внутрішні, вертикальні та горизонтальні, формальні та неформальні). Прийняття рішень.


^ Тема 14. Маркетингова діяльність.

Необхідність та суть маркетингу. Елементи маркетингу.

Функції маркетингу. Комплексне дослідження ринку. Планування асортименту товарів та послуг. Цінова політика фірми. Визначення способів реалізації товару на ринку. Рекламна діяльність. Стимулювання збуту.

Концепції ринкової діяльності. Маркетинг як особлива концепція.

Можливості застосування маркетингу в економіці України.


^ Тема 15. Національна економіка як ціле. Макроекономічна рівновага.

Економіка як ціле та поняття макроекономіки. Властивості економіки як цілого. Макроекономічні цілі суспільства.

Зумовленість макроекономічної рівноваги. Сукупні доходи і сукупні витрати. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

Класичні, кейнсіанські та монетаристські погляди на макроекономічну рівновагу.

Вимірювання результатів національного виробництва. Основні макроекономічні показники. Валовий національний продукт. Національний доход.


^ Тема 16. Макроекономічна нестабільність.

Циклічність як форма руху ринкової економіки. Довгі економічні цикли. Вчення Н.Д.Кондратьєва. Середні цикли. Вчення К.Маркса про циклічний розвиток. Малі цикли.

Безробіття, його причини та рівень. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Наслідки безробіття. Теорії безробіття. Заходи держави по обмеженню безробіття. Безробіття в Україні.

Інфляція, її суть, причини, рівень. Види інфляції. Наслідки інфляції і антиінфляційні заходи держави. Особливості інфляції в Україні.


^ Тема 17. Макроекономічне регулювання.

Державне регулювання економіки: необхідність, суть, межі та способи.

Податки як засіб регулювання ринкової економіки. Податкова система.

Державний бюджет: економічний зміст, джерела надходження і витрати. Бюджетний дефіцит. Державний борг.

Податки і державний бюджет в умовах сучасної України.

Грошова політика держави. Ринок кредитів. Банки. Регулювання грошової маси. Кейнсіанські та монетаристські погляди на регулювання грошової маси.

Державна політика доходів. Соціальні трансферти.

Форми та методи прямого державного регулювання економіки.

Макроекономічне регулювання в Україні.


^ Тема 18. Міжнародні економічні відносини.

Міжнародний поділ праці і ефективність національної економіки. Форми міжнародних економічних відносин.

Міжнародна торгівля. Формування світових цін. Торгівельний баланс країни. Політика держави в галузі зовнішньої торгівлі. Проблема лібералізації міжнародної торгівлі.

Платіжний баланс країни та його структура. Збалансування платіжного балансу.

Міжнародна валютна система, її структура та еволюція. Засоби міжнародного грошового обігу. Валютний курс.

Міжнародні фінансово-валютні заклади. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Форми міжнародного підприємництва. Спільні підприємства. Вільні економічні зони.

Входження України у світове господарство: необхідність, інтеграційний потенціал.

  1. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра економічної теорії Інституту управління та економіки освіти: канд. економ. наук, ст. викладач Бицюра Ю.В.

  1. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредити ЄКТС), з яких: лекційних - 18 год., практичних - 12 год., індивідуальної роботи - 10 год., самостійної роботи студентів - 32 год.

Дисципліна викладається у V семестрі.

  1. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

    1. Економічна теорія. Політекономія: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 702 с.

    2. Загальна економіка: підручник / [Радіонова І.Ф. та ін.], за ред І.Ф.Радіонової. – 6-те вид. – Кам’янець-Подільський, «Аксіома», 2008. – 396 c.

    3. Політична економія: навч. посібник / [Кривенко К.Т. та ін.], за ред. К.Т. Кривенка. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 512 с.

  2. Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій.

Консультації: (щотижня).

  1. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, оцінювання 3-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань, рефератів.

Підсумковий контроль: екзамен у V семестрі.

  1. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 7-13 березня.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 070800...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconОснови економічної теорії”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 070800...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Анотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»
Розробник – Жук А. В., ст викладач кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи